Új Néplap, 2004. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-18 / 193. szám

2004. Augusztus 18., szerda MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Roma falunap, tizenharmadszor Tiszabura Az előzetes programtervezet bő­sége és látványossága miatt vél­hetően szerencsés lesz az, aki kilátogat az augusztus 20-án megrendezendő XIII. Roma- és Falunapra. Akik mégis megfeledkezné­nek a nagy napról, azokat reggel zenés ébresztő emlékezteti a rendezvényre, amely 9 órakor, az abádszalóki Eldorádó csikós­együttes látványos bemutatójá­val kezdődik a sportpályán. Még a polgármesteri megnyi­tó (10 óra) előtt startol a főző­verseny, melyet délelőtt a Szege­di Mini Színház előadása, s a kispályás labdarúgótorna követ. Délután ének és tánc kategó­riában versenyeznek a Ki mit tud?-osok, de ekkor lesz családi ügyességi vetélkedő, verseny­tánc-bemutató, a Község Toldi Miklósa címért folyó erőpróba, Tiszabura Szépe-választás, és autentikus cigány táncgála. Es­te pedig a Megasztár felfede­zettje, Gáspár László valamint Zámbó Árpi koncertjei emelik a hangulatot a leendő csónakázó­tónál 23 órakor kezdődő tűzijá­tékig. P. M. Bosszúság az okmányirodában (Folytatás az 1. oldalról) Mint mondta, hétfőn kellett le­cserélniük az okmánynyomtató rendszert, mivel mostantól az új típusú forgalmi engedélyeket kell majd kiadniuk. Csakhogy a program nehéz­kesen indult, lehetetlenné téve mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek a gépjárművek forgal­mi engedélyével vannak össze­függésben. így tehát hétfőn hiá­ba keresték fel az irodát azok, aki gépjárművüket át akarták íratni, akik valamilyen okból cseréltetni akarták okmányukat vagy adatváltozást akartak beje­lenteni, de csalódottak voltak az első forgalomba helyezésre vá­rók is. Mint azt Fehér György hang­súlyozta, semmiképp sem akar­ták azt, hogy a rosszul működő rendszer miatt hibás tartalmú okiratok kerüljenek ki az irodá­ból, ezért úgy döntöttek, a ki­adással mindenképpen várnak addig, amíg a Belügyminisztéri­um számítógépes központi köz­lekedési igazgatási főosztály programozói lépésről lépésre ki­küszöbölik az ország egész terü­letén jelentkező hibákat. Az osz­tályvezető reméli, a gondok ha­marosan megoldódnak és pár napon belül minden ügyfelet hi­bátlan, új típusú forgalmi enge­déllyel ki tudnak szolgálni. Ad­dig is köszönet a türelemért - mondta. HORVÁTH GYŐZŐ Sokan vették át az új bérletet az elmúlt napokban mondta, az utóbbi időben rengetegen érdeklőd­nek a színház iránt. A 2004/2005-ös évadban hat darabot mutatnak be, és a bérletek mellé egy kis kiadványt is adnak a vásárlóknak. Ennek szintén nagy sikere van. A titkár hozzátette: - Számos az olyan néző, aki hosszú évek óta jár az előadások­ra. FOTÓ: CSABAI ISTVÁN sülnek az új évad előadásairól. Érdeklődtek Deb­recenből, Szegedről, Egerből is. Ezt jó érzéssel nyugtázzák, hiszen ez azt jelenti, hogy ismét olyan programot sikerült összeállítani, aminek a nézők örülnek. - Nekünk ez a legfontosabb - mondta a titkár. LETENYEI ÁGNES PONYVACSUSZDA. Rendkívüli élményt nyújtó strandeszközt szerelnek Cserkeszőlőn. A kétpályás rendszerével nemcsak hazánkban, de Európában is egyedülálló ponyvacsúszda várhatóan augusztus végére elkészül._________________________________________________________________________fotó: esi Jól fogynak a bérletek Kutyatámadás Karcagon egyre több a kó­bor kutya. Van, ahol falkák- ba tömörülve kóborolnak. Tegnap a piac környékén ért támadás egy idős férfit Hor­váth Ferenc, mint évek óta mindennap, szokásos kutya­sétáltató útjára indult foxter- rier kutyájával. — Reggel a piacra kellett men­nem, magammal vittem a kisku­tyámat is a szokásos sétára - idézte fel még jóval az eset után is zaklatottan a 80 éves Horváth Fe­renc a történteket. - A nyomda előtt át akartam menni a piac te­rületére, amikor a szemközti Ker­tész utcából két nagyon szép, hosszú szőrű, nagytestű, zsemle­színű kutya jött ki. Akkor még nyomda felé és megláttak engem a kiskutyával, az árkot is átugor­va, teljes erőből ránk startoltak, és elkezdték marcangolni a ku­tyámat. Nagyon megijedtem, mert a két kutya teljes erőből ha­rapta a kutyámat. Nagyon össze- szokottan támadtak. Próbáltam lerúgni őket Fannikáról, de az ol­dalán fekvő kutyámba az egyik ismét beleharapott. A járókelők közül négyen-öten jöttek a segít­ségemre, velük sikerült megsza­badulni a kutyáktól. Ott remeg­tem a nyomdaépület fala mellett, amikor az a kis hölgy, akit előt­tem szintén megtámadtak a ku­tyák, segített elmenni az állator­voshoz, aki beszólt a városgon­doksághoz, hogy küldjék ki a Horváth Ferenc és kiskutyája házuk udvarán a támadás után, sebesülten nem gondoltam semmi rosszra, gyepmestert, de az már nem ta- hiszen a kutyák nagyon ápoltak Iáit semmit, voltak, fényes szőrükön megcsil- Most Horváth Ferenc olyan lant a nap, nem volt rajtuk nyak- szemtanúkat keres, akik látták a örv sem. Hosszú szőrű, lógó fülű, kutyákat és ismerik a gazdájukat, spánielszerűségeknek néztem hogy ne kelljen a veszettség elle- őket. Olyan szépen, nyugodtan, ni szérumot feleslegesen meg- összeszokottan mozgott a két ku- kapnia. tya. Amikor bekanyarodtak a ______ i P>B^C2IERZSÉBET Pá lyázatok sora Megyei információ Változatlanul nagy az érdek­lődés a megyénket is magá­ban foglaló észak-alföldi ré­gióból a Regionális Fejlesz­tési Ügynökségek pályázati lehetőségei iránt. Mint az a Magyar Terület- és Re­gionális Fejlesztési Hivatal hon­lapjáról kiderül, a múlt hét végéig összesen 773 úgynevezett ROP-, azaz a területi fejlődést és ki­egyenlítődést célzó pályázat ér­kezett be a Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez. Ezek közül csak az észak-alföldi régióból, melyhez megyénk is tartozik, ed­dig összesen 175 pályázatot küld­tek be. A legtöbb (105) az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése érdekében született. Ezt követi lényeges különbséggel (24) a turisztikai fogadóképesség javítását célzó pályázatok sora. A pályázatok számát tekintve az észak-magyarországi régió ve­zet: onnan eddig 184 pályamun­ka érkezett be. A régiók közül a legkevésbé ROP-érzékeny a nyu­gat-dunántúli. Onnan 66 pályáza­tot küldtek be. Az igények meg­haladják a 144 milliárd forintot. A Regionális Fejlesztés Opera­tív Program (ROP) 2004-2006 kö­zött az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és magyar forrásokból származó vissza nem térítendő támogatásokat tesz elérhetővé, összesen mintegy 110 milliárd fo­rint értékben. _______u Néh ány mondatban JÁSZAPÁTI. Ismeretlen tettes ellopta egy autós pénztárcáját a benne lévő pénzzel együtt hétfőn délután az Erkel utcában. A tolvaj dolgát megkönnyítette, hogy a nyitva hagyott jármű ülésén hagyta őrizetlenül értékeit a sér­tett. A kár 67 ezer forint, mrfk JÁSZJÁKÓHALMA. A Magyar- ország Felfedezői Szövetség által szervezett két sárospataki tábor­ban vettek részt a jászjákóhalmai honismereti szakkör fiataljai. A táborokban a Rákóczi-, és az 1848/49-es szabadságharc törté­netével, a környéken fellelhető emlékhelyeivel ismerkedtek meg a diákok, bcs KARCAG. A XIII. Nagykunsági Kulturális Napok keretében teg­nap a Városi Csokonai Könyvtár­ban mutatták be Körmendi Lajos József Attila-díjas író új könyvét. A Nagykunság mondáit, meséit, történeteit tartalmazó kiadvány L. Riták Nóra grafikusművész csodálatos illusztrációival jelent meg a karcagi önkormányzat ki­adásában. DE KISÚJSZÁLLÁS. Megdőlt egy nagy fa, és az épületeket veszé­lyeztette tegnap délelőtt a telepü­lés művelődési házának udvarán. A veszélyessé vált fát a helyi köz- testületi tűzoltók kivágták, hgy KISÚJSZÁLLÁS. A Nagycsalá­dosok Egyesülete helyi csoportja jelenleg 34 családnak segít az ügyek intézésében, az anyagi és szellemi erőforrások felkutatás­ban. Sokrétű programjuk közül kiemelendő a család összetartó erejét erősítő rendezvények (anyák napja, gyermeknap, szüre­ti bál, karácsony), de ismeretter­jesztő előadásokat is rendszeresen szerveznek a családokat érintő gyermeknevelési témákban, de KUNMADARAS. Ismeretlen ká­beltolvajok 350 ezer forint értékű légvezetéket vágtak le és loptak el a volt szovjet laktanya területéről. MRFK MEZŐTÚR. Az ipari parkban ta­valy ősz óta működik a vetőmag­feldolgozó, amely munkahelyeket teremtett, és jelentős segítséget nyújt a termelőknek, akiktől szerződés alapján vásárol, így biztonságot teremt a számukra, védve őket a piac változásaitól, ba MEZŐTÚR. Fél tonna sertéstá­pot loptak el ismeretlenek egy gazdálkodó telephelyéről. A kár néhány tízezer forint, mrfk ÖRMÉNYES. Falunapot rendez­nek — hagyományos programok­kal - augusztus 20-án reggel nyolc órától a községi sportpá­lyán. Az egész napos rendezvé­nyen többek között labdarúgóku­pa, nóta- és táncelőadások, ügyességi sportversenyek várják az érdeklődőket. Este kilenc óra­kor a nap fénypontjaként tűzijá­ték lesz, majd éjfélig a pályabálon szórakozhatnak a jelenlévők, rá RÁKÓCZIFALVA. Megroggyant a betonkoszorú az egyik családi ház kéményén. A veszélyessé vált épülethez a szolnoki tűzoltó­kat hívták ki, akik, hogy meg­előzzék a bajt, visszabontották a kéményt, hgy SZOLNOK. Közlekedési baleset történt hétfőn kora délután a Tó­szegi úton, ahol egy IFA teherautó és egy Toyota személygépkocsi összeütközött. A karambol során a vétlen Toyota vezetője megsé­rült, a két járműben 1 millió 100 ezer forint kár keletkezett, mrfk SZOLNOK. Betörők jártak egy lakóházban, ahová szúnyogháló­kivágás módszerével hatoltak be és lopták el az ott lakó asszony pénztárcáját, iratait, valamint mobiltelefonját. A kár 52 ezer fo­rint. MRFK SZOLNOK. A Nemzeti Kulturá­lis Örökség Minisztériumának Móra Ferenc-díját ebben az év­ben dr. Csányi Marietta, a szol­noki Damjanich János Múze­um régészeti osztályvezetője kapta, sa SZOLNOK. Az elmúlt héten kö­zepes mennyiségben voltak jelen térségünkben a pollenek. Növe­kedett az erősen allergén parlagfű és az üröm koncentrációja, illetve a csalán és a penészgombák do­mináltak. SZS SZOLNOK. Ismeretlenek betör­tek egy kft. üzletébe, ahonnan számítógép-alkatrészeket, festék- patronokat, valamint mobiltelefo­nokat zsákmányoltak, 3 millió fo­rint értékben, mrfk TISZAFÜRED. Nemzeti ünne­pünk tiszteletére augusztus 20- án rendezi meg a sportágat nép­szerűsítő versenyét a város ka­jak-kenu szakosztálya. A bemu­tatókkal, s a legtehetségesebb ti­szafüredi sportolókkal - az ifi világbajnok kajakos, s idén Eb- 3. Katona Gergely, s a maratoni világbajnokságon ötödik Kábái Gergő mellett több korosztályos bajnok részvételével fűszerezett versenyek 10 órakor kezdőd­nek a holt-tiszai szabad strand­nál. PM TÖRÖKSZENTMIKLÓS. Isme rétién tettes betört egy családi házba, ahonnan több tízezer fo­rintot, valamint 100 ezer forint értékű arany ékszert tulajdonított el. A kár 220 ezer forint, mrfk Mindig nagy örömmel fogadjuk őket, hiszen ez visszajelzés arról, hogy szeretnek színházba járni, elégedettek az előadásokkal, a színvonallal. Sokan ragaszkodnak a bérlet típusához, a meg­szokott helyhez, időhöz. Megtudtuk, bár a bérletek kilencven százalé­kát már eladták, még mindig sokan érdeklődnek telefonon. Többen az internetről tájékozódnak, ott nézik meg a színház honlapját, és onnan érte­Nagy az érdeklődés az új színházi évad iránt: örvendetesen sokan vásároltak bérletet Szolnok A Szigligeti Színház jegyirodájánál már napok óta sokan állnak sorba. Sokan most vásárolják meg az új évadra a színházbérletüket. Az iroda szervező titkára, Somogyiné Borhi Gizella el-

Next

/
Thumbnails
Contents