Új Néplap, 2004. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-18 / 193. szám

6. OLDAL AHOL ELÜNK 2004. Augusztus 18., szerda III TÚRKEVE AZ ÚJ ÉVEZREDBEN Épül az új gyógymedence Polgármester: Dr. Szabó Zoltán Alpolgármesterek: Kántorné Bíró Emília, Lovassyné Dr. Nász Ildikó, Túri Imre Jegyző: Dr. Rácz Kálmán A képviselő-testület tagjai: Ozsváth László, Dr. Szőllősi Kálmán, Szabó Ferenc, Ozsváth Andrásné, Négyesi Lajos, Gál Imre, Nyitrai Istvánná, Kolarovicsné Pardi Ildikó, Kőrizs Istvánná, Nádudvari István, Dr. Samu István, Iklódi Béla, Takács Attila. Polgármesteri Hivatal: 5420, Túrkeve, Petőfi tér 1. Telefon: 56/361-111. Fax: 56/361-030. E-mail: turkeve@externet.hu Lakosság száma: 10177 0-18 éves: 2083 18-59 éves: 6117 60 évnél idősebb: 1977 Intézmények: Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola József A. u. 23. Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth L. u. 33. Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi tér 6. Kaszap Nagy István Református Általános Iskola Kossuth L. u. 15. Túrkevéért Alapítvány Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Széchenyi u. 9. Kevi Föld Alapítvány Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi u. 23. Művelődési Intézmény és Könyvtár Petőfi tér 3-5. Háziorvosi Rendelő Széchenyi u. 5. Gyógyszertárak: Magyar Korona Gyógyszertár Széchenyi u. 7. Megváltó Gyógyszertár Kenyérmezei u. 42. Megkezdte nemrégiben egy, a város jövőjét meghatározó, középtávú fejlesztési koncep­ció előkészítését a helyi önkormányzat. A Túrkeve-terv címet viselő tanulmány a tele­pülés elkövetkezendő hat évében megoldás­ra váró feladatok egész sorát gyűjti majd csokorba — tudtuk meg a polgármes­tertől Ha a keviek életminőségének javítását és az unió tagjaként az európai kisvá­rosok színvonalához történő felzárkó­zást tűzi zászlajára, akkor a múlt örök­ségének ápolása és a ma lehetőségeinek minél hatékonyabb kiaknázása mellett a _____ váro s önkormányzatának a jövőre is gondolnia kell - állítja dr. Szabó ZoMn. A vezető reményei szerint ehhez nyújt igazodási lehetősé­get az a középtávú koncepció, amely Túrkeve- terv néven 2010-ig segíti majd javaslatokkal, el­képzelésekkel és konkrét programokkal a telepü­lés fejlődését. — Olyan átfogó tanulmányt készítünk — ma­gyarázta a polgármester -, amely részleteket ki­ragadva ugyan, ám mégis egészében szemléli Túrkeve jövőbeni lehetőségeit és feltételrendsze­rét. A dokumentumban megjelenő gondolatok közül akadnak majd, amelyek inkább távlati cél­jaink megvalósítása érdekében fogalmazódnak meg. Az érintett témák többsége azonban na­gyon is mai, sőt nem ritkán sürgető feladatokra keres megoldást. A város irányítója - a teljesség igénye nélkül - példaként ezek közül ragadott ki néhányat. így egyebek mellett szólt a korábban életveszélyessé vált gyermekorvosi rendelő végleges helyének kialakításáról. A város leendő szociális otthoná­nak építésével kapcsolatban pedig elmondta: mi­után az Epreskertként közismert, több mint há­rom hektáros területre a közelmúltban kiírták a tán pályázatot, októberre várhatóan az új létesít­mény előzetes tervei is a képviselő-testület aszta­lára kerülnek. Emellett persze mielőbbi cselek­vést igényel a fürdő területén jelenleg még égető­en hiányzó szálloda és étterem megvalósítása, amelyre ugyancsak pályázat útján keres szakmai befektetőket a helyhatóság, valamint Túrkeve oktatási szerkezetének kor­szerűsítése, amelyet a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám tesz szüksé­gessé.- Persze mirtdezeken túl a település arculatának szépítése és a szolgáltatási szektor, illetve az infrastruktúra fej­lesztése nélkül is elképzelhetetlen az előrelépés - vélekedett dr. Szabó Zol- Éppen ezért az európai uniós SAPARD- források alternatívájaként megjelenő Regionális Operatív Program keretében szeretnénk több je­lentős felújításra is benyújtani támogatási igé­nyünket. Ily módon a városközpont rehabilitáci­óján belül éppúgy megvalósulhatna a százhat esztendős városháza külső renoválása, mint a negyvenéves mozi, a felnőtt háziorvosi rendelő, a zeneiskola, az önkormányzati iskolák közpon­ti épületeinek, vagy éppen a környező utcák jár­dáinak rekonstrukciója. Saját erőforrásaink kihasználtságának növelé­sével pedig a szakorvosi ellátások körének bőví­tésére, illetve a szemészeti, nőgyógyászati, reu­matológiai és ortopédiai szakrendelések megerő­sítésére nyílhat lehetőségünk. S ha mindezt sike­rül elérnünk, még olyan fontos beruházások kö­vetkeznek a sorban, mint a Holt-Berettyó rehabi­litációja, tanmedence építése, szabadidőközpont kialakítása az egykori lőtér területén, továbbá a Győrffy-tanya ifjúsági táborrá alakítása a jelenle­gi épület tájházként történő hasznosítása mel­lett. LÁTKÉP A TORONYBÓL. A város határában olvasható üdvözlőtábla szerint Túrkeve a napfény, a gyógyvíz, a kunhalmok és a pusztai természet hazája. Ám az itt egyre gyakrabban megforduló vendégek, sőt talán a helybeliek többsége számára is tartogat még újdonságokat, kellemes meglepetéseket az ide­genforgalom felvirágoztatásán munkálkodó Berettyó-parti település. Ezek egyike az a - ma még kevesek által ismert - panoráma, amely a református templom harangtornyából tárul a vállalkozó szellemű láto- gatók elé. ______________________________________________________ ■ Elő készítés alatt a Túrkeve-terv A térség egyik legdinamiku­sabban fejlődő „vizes komp­lexuma” a Túrkevei Gyógy- és Termálfürdő. A messze földön páratlan létesítmény hamarosan új — élményele­meket is tartalmazó — sza­badtéri gyógymedencével gazdagodik. Egy hónapja kezdődött és immár a félidejénél tart az újabb építke­zés, amelyre a megyei területfej­lesztési tanács pályázatán tízmil­lió forintot nyert a város. A támo­gatással együtt több mint 20 mil­liós beruházás a tervezett ütem­ben halad. így várhatóan október­től elkezdődhet az új, közel ki­lencven négyzetméteres vízfelü­letű medence próbaüzeme, amely élményelemeket - pezs­gőfürdőt és két nyakmasszírozó, dögönyöző vízsugarat - is tartal­maz majd. Ráadásul az egy méter mélysé­gű és kétféle vízhőmérséklettel működő létesítmény egy speciá­lis — megyénkben még ritkaság­nak számító - berendezéssel is kiegészül a későbbiekben; A mozgássérültek medencébe he­lyezését szolgáló szerkezet be­szerzéséről jelenleg még tárgyal a helyi önkormányzat. Jelenleg félidejénél tart és terv szerint halad a medenceépítés Célegyenesben a Ho-va-te Javában zajlanak a város tavaly debütált és fergeteges sikert ara­tott horgászati, vadászati és ter­mészetvédelmi seregszemléjének előkészületei. A szeptember első hétvégéjén sorra kerülő kiállítás és vásár — amely Ho-va-te néven vonult be a köztudatba - szoro­san kapcsolódik az idén testvér- városi találkozóval bővülő város napjához. A szervezők szerint a háromnapos rendezvénysorozat programjai ezúttal még a múlt évinél is változatosabbnak és vonzóbbnak ígérkeznek. Rendőrőrs Táncsics M. u. 3. Múltidéző A település első írásos említése 1261-ből való. A XV. században nemesi birtokként ismert. Eger elfoglalása után a török a szolno­ki szandzsák fennhatósága alá sorolta. A XVII. században el­néptelenedett, majd újratelepült. Egy 1774-es tűzvész során nagy része a lángok martalékává vált, ám 1808-ban városi rangot és vá­sártartási jogot kapott. A innen elindult Kordák a filmművészet­ben, míg a Finták a szobrászat­ban alkottak maradandót. Túr­keve agrár jellegét mutatja, hogy 1951-ben itt alakult meg a első hazai téesz. Az ipart évtizede­ken át a redszerváltás után meg­szűnt autójavító vállalat képvi­selte. Azóta felértékelődtek a vá­ros kulturális és természeti adottságai, így azok a sereg­szemlék és fesztiválok, amelyek a gyógyfürdőfejlesztéssel együtt ma is az idegenforgalom alapjául szolgálnak. _________________■ A FÜRDŐVEZETŐ Nagy Tibomé tősgyökeres helybeli. Hi­vatása immár két évtizede a kevi gyógyfür­dőhöz köti. Múlt év vége óta a komple­xumot és a tő- szomszédságában működő kempinget üzemeltető közhasz­nú társaság vezetője.- Úgy vélem, az előrelépés egyetlen lehetősége, ha a város abból próbál megélni, amilye van. Meggyőződésem, hogy Túrkeve természeti adottságai - a csend, a táj szépsége és a gyógyvíz — kiegyenlítik a föld­rajzi elhelyezkedéséből adódó infrastrukturális hátrányokat. A fürdő ezen belül is talán a tele­pülés legkomolyabb kitörési pontja. A szolgáltatási paletta azonban nem lehet teljes új szál- láshelyek és étterem nélkül. ■ A NYUGDÍJAS Tóth Kálmán Túrkevén látta meg a napvilá­got. Később a munkája Kis­újszállásra szólította, ám a szíve másfél évtized után visszahúzta szülővárosába, ahol ma is a lo­vassport lelkes szervezője.- A város arculata vitathatatla­nul sokat fejlődött az elmúlt né­hány esztendőben. A hozzám hasonló egyszerű emberek vi­szont ebben a megszépülő kör­nyezetben is egyre nehezebben élnek. Nem a helyi politikusok tehetnek róla, de tény, hogy a me­zőgazdaság ma már keveseknek nyújt biztos egzisztenciát. így Keviben leginkább új munkahe­lyekre volna szükség és nem utolsósorban nagyobb együttmű­ködési készségre a képviselő-tes- tület tagjai között.____________■ AZ ISKOLAIGAZGATÓ Németh Ká­roly né ugyan­csak a város szülötte. Ma a patinás Petőfi Sándor Általá­nos Iskola igazgatója.- A Túrke­vén élők szá­mára napjainkban a munkahe­lyek hiánya jelenti a legsúlyo­sabb problémát. Az állást kere­sők közül sokan elvándorolnak. Mindez a lakosság számának csökkenéséhez vezet, amelyet a gyermekek fogyatkozó létszá­mán keresztül mi pedagógusok évről évre megtapasztalunk. A szülők egy részének kényszerű ingázása ráadásul a családok mindennapjait is nehezíti. Igazi kiutat tehát elsősorban a mun­kahelyteremtés jelentene, bár a civil szférában és a város adott­ságaiban rejlő lehetőségek sem lebecsülendőek. ■ A KÉPVISELŐ Iklódi Béla a Szabolcs me­gyei Kisvárdán született. Hu­szonkét éve lakik Túrke­vén. Világéle­tében növény- termesztéssel foglalkozott. Jelenleg a Kevi Növény Kft. ügy­vezető igazgatója. Emellett janu­ár óta képviselőként vesz részt az önkormányzat munkájában.- A rendszerváltás óta ezt a vidéket sajnos „átugrották” a be­fektetők. így nekünk a morzsák­ból kell megélnünk. Nehéz fel­adat, hiszen ettől még a kevi vál­lalkozások, az itt előállított ter­mékek, szolgáltatások a piaci versenyben nem esnek enyhébb elbírálás alá. Ráadásul egyelőre az uniós csatlakozásnak is csu­pán a terheit érezzük. A támoga­tások rendszere még most for­málódik. ■ A VÁROSMARKETINGES Nagyné Bedő Ildikó gyer­mekkora óta részese a he­lyi közéletnek és kulturális programok­nak. Koráb­ban pedagó­gusként dol­gozott, jelenleg az önkormány­zat városmarketing-felelőse.- Túrkeve igazi ereje abban rejlik, hogy az itt élők nagy része képes az összefogásra. Mindezt hagyományos rendezvényeink is hűen tükrözik, amelyeknek kö­szönhetően egyre többen talál­ják meg a térképen városunkat. A keviek vendégszeretete, nyílt­szívű őszintesége is messze föl­dön híres. Talán ez a település fejlődésének motorjaként emle­getett turizmus alapja, amelyen már elkezdődött az építkezés. A munka dandárja azonban csak ezután következik... ■ Az oldal az önkormányzat és a kiadó együttműködése alapján jelenhetett meg. A költségeket az önkormányzat viseli.

Next

/
Thumbnails
Contents