Új Néplap, 2001. július (12. évfolyam, 152-177. szám)

2001-07-02 / 152. szám

ZIVATAROK Részletek a 12. oldalon A nyertes: 2001. június 29. Erdos István Nagykorú 24688 (előfizetői kód) Falunapok a millennium jegyében Mikola István: Testünk és lelkünk egészségével is foglalkozni kell Színes programokkal várták a hét vé­gén a millenniumi falunapok szervezői a ladányiakat. A szervezők szándéká­ban állt jelezni: a település lakossága korra, nemre, etnikai és vallási hovatar­tozásra való tekintet nélkül tud és akar együtt ünnepelni. JÁSZLADÁNY Szombaton délelőtt a művelődési ház előtti téren egybegyűlteket Dankó István polgár- mester illetve dr. Szekeres Imre országgyűlé­si képviselő köszöntötte. A millenniumi em­lékzászlót Mikola István egészségügyi mi­niszter adta át a település választott vezetőjé­nek. Mint mondta, államiságunk ezeréves évfordulóján elérkezett az idő, hogy testünk és lelkünk egészségével is foglalkozzunk. Sajnos be kell látnunk, hogy rengeteg egész­ségügyi problémával küzdenek az ország la­kói, betegek vagyunk. Ügyelnünk kell, hogy milyen egészségi ál­lapotban várjuk a csatlakozást. Lapunk kérdéseire válaszolva később hozzátette: egy világbanki felmérés szerint a gazdasági versenyképesség, a hosszú távú fejlődés 67 százalékban függ a humán erő­forrástól. Ezért a gazdasági fejlődés szem­pontjából is elsődleges kérdés, hogy milyen állapotban van a lakosság. Az egészségre vi­gyázni nemzeti tett, s mikor helyezzünk rá a legnagyobb hangsúlyt, ha nem a millenni­um idején — nyilatkozta a miniszter. Az ünnepséget követően egymást váltot­ták a kulturális műsorban szereplő csopor­tok, színvonalas szórakozást nyújtva a szá­mos érdeklődőnek. Az éjszakába nyúló programok között bábszínház, bohócpará­dé, motoros bemutató, operetthangverseny és utcabál is szerepelt. Tegnap a ladányi bú­csún gyűltek össze a helybéliek. _____________________________________________BANKA CSABA Ré szlet az ünnepi műsorból FOTÓ, SÁRKÖZI JÁNOS Csúcson az élő sertés ára Nem indokolt a hús fogyasztói árának emelkedése A megyében jelenleg a jó minőségű sertés élősúlyra vetített felvásárlási ára megközelíti a kilónkénti 400 forintot, ami azzal magyarázható, hogy keresleti piac alakult ki. Ez a magas ár azonban még nem indokolja a hús fogyasztói árá­nak emelkedését — állítja a megyei agrárkamara szakér­tője. Röviden ________ SZÖVETSÉG ALAKULT. Júni us 29-én tartották a Fogyatéko­sok Észak-alföldi Regionális Szövetségének alakuló közgyű­lését Szolnokon. A Mozgássé­rültek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, a Mozgás- korlátozottak Hajdú-Bihar Me­gyei Egyesülete és a Mozgássé­rültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete a fogyatékos emberek érdekképviselete, ér­dekvédelme, esélyegyelőségük megteremtése érdekében hoz­ták létre a szövetséget. ÚJRASZENTELÉS. D. Szebik Imre evangélikus püspök veze­tésével ünnepi istentisztelet ke­retében szentelték újra tegnap a közelmúltban felújított szolnoki evangélikus templomot. A szer­tartást követően díszközgyűlés­nek adott otthont a megszépült épület. Agrárgazdaság Dr. Zöld Károly érdeklődésünkre elmondta, mivel a húsfeldolgo­zók keresik a jó minőségű vágó­sertést, a felvásárlási ár kilónként 390 forintra kúszott föl. A válasz­tási malac szintén drága, a 15-20 kilós moslékpusztítókért tízezer forintot is elkérnek. A mostani piaci helyzet hátterében az áll, hogy egy év alatt a megye sertésállomá­nya 11 százalékkal, s ami különösen elgon­dolkodtató, az anyakocalétszám 17,6 százalékkal csökkent. A ter­melési költségek folyamatos, 15- 20 százalékos emelkedése miatt a megyei tapasztalat szerint a 20-50 sertést hizlalók felhagynak az ál­lattartással. Mindez azt bizonyít­ja, hogy az ágazat szabályozó rendszere nem jól működik. A kamara szakembere úgy vé­li, a disznó ára nem magas, sőt éppen most kerültek helyére az árak. A sertésvertikum nyílt, a termelők érdekei nem érvénye­sülnek eléggé, a hasznot na­gyobbrészt a kereskedelem fölözi le, miközben az állattartó pénze egy évig van lekötve, s a legna­gyobb kockázatot is ő vállalja. Az állattenyésztés versenyké­pességének hosszú távú javítása érdekében bővíteni kellene a ser­téshústermelést, ösztönözni a belső fogyasztást és növelni az exportot. Ez viszont a kiszámít­hatatlan és tervezhetetlen piaci viszonyok mellett azért is ne­héz, mert a szaporítás alapját képező tenyészállat-állomány alaposan megfogyatkozott - húzta alá dr. Zöld Károly. LZ. A MEGYE SERTÉSÁLLOMÁNYA (DECEMBERI ÁLLAPOT, EZER DARAB) 1998 1999 2000 sertés összesen 400,3 377,8 301,6 ebből anyakoca 29,7 28,8 25,1 SPORT A hét végi események a 10-11. oldalon olvashatók Az önállóság tíz éve Berekfürdő Az önállóságának tizedik évfordulóját ünneplő tele­pülés tegnap Varga Mihály pénzügyminisztertől átvette a millenniumi zászlót, majd felavatták Gyórfi Lajos szob­rászművész millenniumi emlékművét. A református templomban meg­tartott ökumenikus istentisztelet és az általános iskolások műsora után Varga Mihály átadta az 1992. július 1. óta Karcagtól önál­ló település vezetőjének, dr. Haj­dú Lajos polgármesternek a kor­mány millenniumi zászlaját.- Abban a hitben köszönöm meg és veszem át a zászlót, hogy a magyarság nemcsak jelképek­ben, hanem bennünk lakozik, így a következő évezredet is meg fogja tudni ünnepelni nemze­tünk — mondta a polgármester. Ezután a községháza előtti parkban emlékművet avattak.- Olyan ezer esztendő van mögöttünk, amelyben a magyar­ság kiállta a próbákat. A most fel­avatandó szobor is erre utal. A turulmadár kifejezi, hogy né­pünk az elmúlt ezer esztendő­ben büszkén, bátran, akarattal és hittel tudta kiállni az idők pró­báját, s mindig meg tudtuk véde­ni magunkat, eszméinket, gon­dolatainkat más hódítóktól - mondta Varga Mihály avatóbe­szédében. ________________irOLmTAM AZ 8. OLDALOHI Si kertelen rekordkísérlet ______Kerékpározás____ A világon jelenleg érvényes kerékpáros sebességrekord megdöntésével próbálkozott tegnap egy szolnoki fiatal­ember Törökszentmiklós és Szenttamás között. Nagy György hosszú ideje a ke­rékpározás megszállottja. Négy évvel ezelőtt merült fel benne először az ötlet, hogy kísérletet tegyen egy új magyar kerékpáros sebességrekord felállítására. Hét hónapos intenzív felkészülés után azonban egy ennél is ko­molyabb célt tűzött ki maga elé: a világrekord megdöntését. Eh­hez tegnap 160 kilométeres se­bességre kellett volna felgyorsí­tania speciálisan kialakított drót­szamarát, ám az áhított ered­mény elérése kétszeri „nekifutás­ra” sem sikerült. A felvezető autó kilométerórája szerint Nagy Györgynek az első „sprint” alkal­mával 140, míg a másodiknál — immár a rendőrségi traffipax hi­teles mérési adatai alapján - 132 kilométeres óránkénti sebességre sikerült felgyorsítania. FOTÓ: BUGÁNY JÁNOS BEROE-NYÁR. Az egészséges életmód volt a fő témája annak az egész napos rendezvénynek, amelyet szombaton tartottak Rákóczifalván. Képünk a kulturális programok egyikét: a helyi is­kolások moderntánc-bemutatóját örökítette meg. . ______________________________ _______________________________________________________________FOTÓ; BUGÁNY J. Mun kaügyi információ A megyei munkaügyi köz­pont elemzőitől megtudtuk, hogy az elmúlt hónapban a munkanélküliség minden körzetben mérséklődött. A legmagasabb a kunhegye- si és a tiszafüredi térség­ben. Megyénkben az el­múlt hónapban mint­egy ezer fővel tovább csökkent a munka- nélküliek száma, a munkanélküliségi rá­ta az egy évvel ezelőt­ti 13,2 százalékról visszaesett 11,5 szá­zalékra. A hónap folyamán a megyei munkaügyi központ nyilvántartá­sába belépők száma 2382 fő volt, ami 353-mal kevesebb, mint az előző hónapban. Csökkent az el­ső alkalommal munka nélkülivé válók száma is. A munkanélküli ellátásban részesülők közül a já­radékosok és a jövedelempótló támogatottak száma együttesen több mint 700 fővel csökkent, mi­közben a rendszeresen szociális MUNKANÉLKÜLISÉG A MEGYÉBEN Körzet Regisztrált, munkanélküli (fő) Munkanélküli-ellátásban részesülők Szolnok-Martfű 5377 1704 Jászberény 2089 848 Karcag 2108 465 Mezőtúr 1510 345 Tiszafüred 1745 283 Törökszentmiklós 2142 554 Kunszentmárton 1712 296 Kunhegyes 2330 322 Összesen 19013 4817 segélyezettek száma 162 fővel emelkedett. A nyugdíj előtti se­gélyt 460 fő vette igénybe. A má­jusban bejelentett új üres álláshe­lyek száma 1987 volt, sikeres köz­vetítés révén 1222-en helyezked­tek el. Az úgynevezett aktív eszközök 4834 munkanélküli elhelyezke­déséhez és 1744 személy képzé­________ séhez járultak hozzá. ________ A támogatott létszám össz ességében 6,1 százalékkal emelke­dett az előző hónap­hoz képest. Közhasz­nú munkában 1782- en vettek részt, bértá­mogatással 1504-en dolgoztak. A munka­tapasztalat-szerzésé­hez 431 pályakezdő kapott támogatást. ______________INGJ Nő tt a segélyezettek száma

Next

/
Thumbnails
Contents