Néplap, 1989. november (40. évfolyam, 260-285. szám)

1989-11-11 / 269. szám

1989. NOVEMBER 11. Irodalom» művészet 9 M ekkora sokadalom! Kamanc tán sose látott ennyi embert. Idegent. Kóbor diák, idevetett huszita, kódis se­reg, tálján kereskedő, rác ökörhajcsár, csak pap nincs sehol. A nyomozó cseri barátok se mernek ide jönni. Csuda po­gány világ, hejehuja, káromkodás, meg pénz, pénz, pénz! Ordöng sokadalma. Bálint portékáját kínálja. Úrnak, pa­rasztnak, pőgárnak való viseletét. Bálint nem akármilyen szabó! Szeret dógozni. Tud dógozni. Csak Annuskára ne kéne gondolni. Bálint néha a kezét is össze öti. Gazdag ország, Szerém! Csupa gyü­mölcs, szölló, kert, erdő, legelő, s mennyi vásáros hely, majdnem város. Kézművesek tömege, s tenger kódis. Hogy lehetne itt élni, ha lehetne. Ha An- nuska szeretne. Az ember el se hinné, ha nem hoznák a hírt ezek a szakállas deákok. Fityingért énekelnek, járják, zenebonáznak, bo­hóckodnak, bűvészkednek, szfnészked- nek, bábot ugrabugráltatnak, esőt ígér­nek! Csuda dolgokról, háborúkról, dög­vészről, városok tüzéről, királyok halálá­ról, nagyurak mennyegzőiről, hazug pó­rokról, kínzásokról, gazfickók akasztásá­ról hozzák a hírt, képet mutogatnak: a pápa pompás lovakkal, a szegény Krisz­tus meg szamárral. S ordítják, hogy a fül beszakad: Róma egyháza a sátán zsina­gógája! Kárhozat anyja, emberek talál­mánya, elfajzott, dögvészes gyülekezet. De ez a sok koldus hogyan van? Ez a sok nyomor honnan van? A törvény pá­rosával irtja a vagabundokat, mégse fogynak, csak sokasodnak. Honnan, mi­kor a folyócskákban is bor patakzik. Három az tánc! Ha kecskéd az uraság kertjibe téved, az elpusztított káposztalevélért még egy tizedet fizetsz! Ha az eső elől, még dézs- ma előtt, behordod a gabonát, újabb ti­zedet fizetsz! Szegény, ha tilalmas erdőt vág, vágják az őseggét! Koldus ha kenye­rét lop, halál fenyegeti. Kártyázni tilos! Úr elejbe köpni tilos! Uraság szöllejére, rétjére jobban vigyázz, mint a szemed fé­nyére, mert elveszted! A kőműves mellé rendelt robotmulasztó jobbágy már be­falazástól retteg, pedig- csak az asszony vajúdott! Rabotázz, ne pofázz! Úr föld­jére ne lépj, mert letörik a lábad! A szál­lításkor megcsappantott urasági bor vi­zezéséért deresre vele, elvenni a házát! Hosszú fuvar elmulasztásáért bikacsök jár! Csak próbálj visszapofázni a robotol­ni hívó bírónak. Csak rágalmazd a sáfárt, hogy nem te, ő maga lop! Elhajtották a marhád? Ne merészelj a mezőőrökre tá­madni! Szomszéd hazudja: fazekadban varangyos békát szárítasz? Tisztítóeskü, vagy égetni visznek. Ha uradra panaszt teszel, téged ítélnek el. Sörtvélyes disz­nódból vágd ki a tizedet! A bírságos pa­rancsot földig hajlással köszönd! Örülj, hogy élsz! Pénzt vagy életet! Tizedeket pénzben kérjük. Piszok szoknyaemelin- tő plebánust sérteni ne merj! Új földbe ne fogj, úgyis visszaveszik! Nád kell a te­tőre? Csak vágd, majd rád gyújtják! Ami nem a tiéd, ahhó ne nyúlkálj! Másik me­gyébe ne szökj. Dchát mi az enyém, ha minden a tié­tek? Én uralkodom, ő imádkozik, te pedig dolgozz! Városba szöksz? Azt hiszed, ott sza­bad leszel? Fölkopik az állad abba a nagy szabadságba. Koldulhatol a kolostornál! És az Istent ne káromold, mert kitépem a nyelved! Ne csatangolj, mert megjá­rod. Szökik a nép a városba. Az úr kötné, ha tudná. Inkább koldusnak, mint rab­nak. Még itt almáskertnyi Szőrömben is. A város: menedék. Hogy duzzad itt is a nép. Futnék délről, mert lassan már itt is meg kell tanulni a más nyelvét. Me kell tanulni rácul. A szerzeteseknél csak de­ákul tanult kamanci Szabó Bálint. De ez a Korlát leány... Mit adnék érte. Fele műhelyem, fele életem. De ha kel­lek is néki, az egész az övé. Milyen az élet. Hogy lehet ezt kibírni? Úton, útfelén vámolják a portékát, ki- rálykodik itt mindenki. Dolgozhatsz va- kulásig, gyarapodás alig. Ez még nem Európa. A garabonciások mondják: ar­ra, Cseh-, Német- és Talján-honba sza­badabb az élet. Csupa pőgár, csupa mes­ter, csupa város! Az isten se parancsol nékik. Kőházak kővel kerítve, maguk kormányoznak. ÉJr és pap csak kérni jö­het. Ha szépen kér, még kap is. Jut is, marad is, van mibiil. De itten, Magyarhonban. Azt mond­ják, nyakunkon a török. De ha így lesz, nem lesz jő vége. A Dunát állítsuk elé- bük ? Mert a nép lassan már inkább a tö­rököt választja. itt nincs más, csak a szerelem. Ha ez nincs, tán élet sincs. Másképp minek él­ne az ember? A szegény, a szerencsétlen, a mindég földre nyomott magyar nép. Pedig ügyi ha paraszt nem szarik, az úr nem eszik. Szeress, hogy kibírhassuk. S jöhet bár­mely rabság, új, újabb, csak legyen hová bújni, legyen kihez simulni, legyen kit ápolni, mert ez jó! Ezért már érdemes él­ni. Rabotázni, tűrni a mindenféle lánco­kat. Mert ez a város se olyan város, mint az igaziak. Egy jó tűz földig égeti Ka- monc házait. Kű küvön nem marad, ha itt egyszer. Tudod, Annuskám, ilyen a nép. Tűr. Van hová futnia. Igaz, áldott sok kéz, át- kozatos sok száj, de a gyermek: maga az élet! Hogy majd nekik tán jobb lesz. Nem a túlvilágon, csak itten Szerémben. Mert áldott föld ez. Álmos apánk fiai jó helyre jöttek. I la nem kéne mindég fut­ni. Nem kéne mindég pusztulni. Mert ez a nép, ha egyszer megvadul, kő kövön, sár sáron nem marad. A nép, ha föltá­rnád, s néhanapján, száz évben egyszer föltámad, mert a nyomorból más kiutat nem lát, hát rombol. Úri lakot, templo­mot, pribék szállását. Legyen sár- vagy kűvár, szétver itt mindent. Ha a népet már szétveti a düh. Nyomorítójának még a csecsszopó magzatát is kiirtja, hogy magva szakad­jon. Mindenféle bitangnak. Mert a pa­pok csak prézsmitálnak, ítélni a nép szo­kott. Annuska, az új menyecske, csak hall­gatja. Hisz neki, tudja, hogy igaza van, Bálint még oskolába is járt. Tud olvasni, levelet se kóbor deákkal írat. Elkapta őt, lenn a Duna-parton, még esküvő előtt. S ö hagyta. Mert ez más elkapás. Igazi mennyegző vót. Lenn a Duna, s fönn ők. Szülei adták, nem úgy, mint boros Valkóvári Magdát Istenvetette Janihoz. Törvény elé vitték. Amely férffi a leányt, vagy asszonyt akár házasságra, akár az­zal való bujálkodás végett, annak kedves akarattya ellen erőszakosan elkapja, be­csülete nélkül marad, s halállal büntető- dik érette. De itt észre kell venni, hogy ilyen büntetés alá vettetett elkapásnak csak azt tarthattyuk, mely e három dol­got foglalja magában, úgymint 1. Erő­szakot. 2. Bujaságra való szándékot. 3. Az asszonyállatnak egy helyből más hely­re való vitelét, ahol azért ezen három do­log együtt fel nem találtatik, ott valaki­nek cselekedetét valóságos elkapásnak nem mondhattyuk. Ha pedig a leánynak kedve vagyon elkapattatására, de szülé­inek híre, s akarattya ellen megyen a vég­hez, ezt is ugyan egyház; törvény szerént valóságos elkapásnak nem tarthatni, mindazáltal világi törvény szerént szára­zon nem maradhat, régen a magyarok­nál az olyanképpen elkapattatott sze­mély visszaadattatott szüléinek, és amel­lett az elkapó fél, ha hadi s elő-való em­ber volt, tíz ökröt fizetett azoknak, ha pedig szegény vagy közrenden való volt, öt ökörrel végezte el baját. A mi időnk­ben is, ha a leánynak szüléi házától való clkapása azok híre s akarattya nélkül le­szen, ámbár magának leánynak kedve légyen is arra, emezek az elkapó félen megbántődásokat méltán megkereshe­tik. Magda vízbe ölte magát, mert ő nem olyan fejér cseléd, Jani meg világgá ment. Kamancon nem volt maradásuk. Kamoncsc különb. Bár ez a Balázs pap mást mond. Egyenlőek, szabadok va­gyunk. Osztán több a szeretője, mint. Azt mondta Magduskának, hogy ő érti szennvedélyét, dchát az atyja ellen nem szólhat. Nagy viklifes az is. Összejárnak, éjten éjjel együtt imádkoznak és szidják az urakat. Hogy ők az igaz katolikok, nem ezek a csirkefogók. Meglásd, lesz ezekből olyan új úr. Föl­forgatnák a világot, kiforgatnák javaikból a mái urakat, hogy űk ülhessenek helyük­be. Aztán minden marad a régiben. Új úr, régi úr, egykutya. Mind a fejünkre mászik. Lerí erről az új katolikról, hogy nő kell neki, birtok kell neki, hatalom kell neki, csak gyorsabban és több, még több. Csak ezek nem az egyházban, csak az er­dőben zsinatolnak. Még amit ezek a sza­kállas deákok papolnak, meglehetős. Azt állítják, minden szabad! Míg be nem fog­ják a szájukat. Csak itt: egyre többen vannak. Ide űz­ték őket, ide szöktek, ide meneküllek. Akad köztük mindenféle nép. Egymással is abajognak, tépik egymás amúgyis ron­gyos rongyait. De itt valami bűzlik. Itt va­lamikészül. Emitt a török, amott a huszi­ták. Lángol a világ. Tán kilángolja magá­ból a szabadságot. Isten Országát. Csák jönne valami tátus, az igaz. Mert ez az ország, már csak fölös­legesekből áll. Kódusok, bujálkodók, árvák, vének? Ki kell nyírni őket! Aki nem robotol, fö­lösleges! Aki nem szógál, pusztuljon! Aki nem hiszi' hogy a papnak mindent sza­bad, föl is út, le is út! Aki nem hiszi, hogy rabnak kell lenni, akassza föl magát! Aki nem tud olvasni, ne pofázzon! Aki nem tud írni, ne okoskodjon! Ott a kanonok, majd ő megmondja, mi a teendő. Ő tud­ja, ő a felelős, ő a kiválasztott, jő a tudó, a mai vajákos. Csak ő ismeri a szentek írását! Mert csak neki van Könyve! Ne nyúlj a Könyvünkhöz! Nem a tiéd! Ne üsd belé az orrod! Még félre érted! Még magyarázni kezded! Még azt hiszed, ne­ked van igazad, nem az anya- szentegyháznak! Csak pap magyarázhat! A Szentírás: Titok! Nektek! Báránykák, csak bőgjetek, ne istenkedjenek! Istente­lenek! Eretnek vérszopók! Méghogy nektek Magyar írás kéne! Nem elég a de­ák! Aki akarja, tehát akinek rangja, pén­ze, tanulhatja! Mi lesz itt, ha mindenki belcugathat, hogy mi a hatalom, meg hogy kié?! A hatalom: a választottaké. A miénk. Értetek, jobbágyim, értetek! Értetek nem szakadunk meg! Ki enné meg a szöl- lőtöket, ha mi nem ennénk meg, ha mi nem cserélnők fegyverre? Ti oktalanok. Mit akartok? Örüljetek, hogy keresztyé­nek lehettek. Lássátok, a pogán Maho­met mire megy. Csak rabol, csak pusztít, s nem a mi Istenünket dicséri. Pokolfaj- zat, pokolrra jut. Hát jól vigyázzatok, így ne járjatok. Méghogy újítók! Újítani a szöilőtöket kell, nem a hitet. A hit megáll nélkületek is. Ti csak: higgyetek. Mi majd: ért jük. Mi majd tudjuk. Hogy aki pofázik, veri a magyar dobot, karón szá­rad cl. Jó erős magyar karón. Mert a magyar karó mindég igen erős volt. S a népnek egyremegy, hogy a hie- rarkiában ki milyen polcon ül, érsektől plcbánusáig, káplántól koldus csuhásig, mindenki csak pap. Egykutya. Ezt az egy szót ismeri. Minek cifrázni. Mindet el ké­ne zavarni. Legföljebb ezek a diákok. Pécsről vagy honnan, Bécsből, oltárosok. Isten. Ha nincs, kihez bújjunk? Az úr elől az asszonyhoz futhatunk, de a mennydörgés elől? Csak a fohász marad. Hogy add meg nékünk mindennapi ke­nyerünk. Mert ha reánk tör a Duna árja, futhatunk az asszonyhoz, ő se menekít. Csak az ima marad. Hogy bocsásd meg vétkeinket, Miurunk! Te Atyaúristen! Mert ha ő nem, hát ki igazítja a világot? Valaki csak-csak. Valami csak közbe szól, ha már temérdek a senyvedés. Hogy végre jó termés mutatkozzék. Hogy az urakat elvigye az ördög. Ha nincs ördög, ki vinné el? Ha a Kaszás nem kaszálna, ki pusztítaná az igaztalant? No meg a szen­vedőt, hogy' végre megpihen jen. Mert ál­dás ám a halál. Jobb létre szenderülés. Remény, hogy Túl jobb lesz. Ha ebben se hihetünk, mit remélhetünk? Valamiben hinni kell. A világot érteni kell, másképpen mire jutunk. Nem vagy ki, ha nem hiszel. Ki hozza reánk az isten- csapást? Ki teríti elénk a termést? Ki en­gedi, hogy szerethessünk? Ha nem az Is­ten, ki? M ert valahol igazságnak kell lennie. Nem lehet, hogy a világ ennyire gaz legyen. Valami világosság csak pislá­kol valahol. Valami remény csak van. Kü- ben mi végre lennénk a világon. Valami végre csak vagyunk. Valahol csak akad egy Úr, aki szeret bennünket, aki segít bennünket. Mert ilyen a Földön nem ke­rül. Hát csak az égben lehet. Ott rejte- kezhet. Hogy á mocsok gazok ne piszkít- hassák be, ne ölhessék naponta. Sarusi Mihály: A kutyakántor /részlet/ Szegények istene Palkó József: Útépítők Győrfi Sándor: Vihar A hajnali takarító brigád jó munkát végzett, nesztelen gépeik­kel eltűntettek az utcákról a port, felmosták az utakat, fertőtlenítet­ték a házak külső falait. A fák nedves-zölden csillogtak a felkelő Nap fényében, és ilyenkor senki nem mondta volna meg, ha nem tudta volna amúgy: ezek a fák régieknek mkár csak műanyag másai. A valamikori élő, lélegző lombok rég leszára."‘ak már, és az embereknek sírni t madt kedve a száraz, csonka ágak látványától. Volt, aki azt mondta, észrevétle­nül történt a változás, mások vi­szont azt bizonygatták, hogy’ sokan időben meghúzták a vészharan­got, de senki nem hallgatott rájuk akkoriban. Hogy az embereknek ne legyen állandóan rossz kedve a kiszáradt fák látványától, valaki kitalálta a műanyag fákat szerte a városban, a régiek helyére. így' hajnalonta, takarítóbrigád szorgoskodása nyomán valóban élethűeknek lát­szottak. A változások többek között azt is magukkal hozták, hogy' minden családban otthon maradt valaki naponta - egymást váltották. Erre azért volt szükség, mert reggelre például álláthatatlanokká váltak az ablakok, ujjnyi por fedett min­den bútort a lakásokban, és valaki egész napos tevékenysége az volt, hogy akkora takarítást végezzen, mint régebben évente egyszer, vagy kétszer szoktak. Éstérc vagy délutánra, mire ha­zatért a család, annak az egynek az erőfeszítései nyomán cgy-két órá­ra tisztának látszott a lakás, ki le­hetett látni az ablakokon, és mind­ez azt az illúziót keltette, hogy még mindig a régi szép időkben élnek. A víz sem volt a régi már, az óri­ási tisztítóberendezések ellenére is sok volt a fertőzés, a betegség a la­kosság körében.- Nem tudom, mi lesz - mondta az asszony a férjének, mialatt fel­tálalta a vacsorát -, hetek óta izom­lázam van ettől a rengeteg takarí­tástól, mégis úgy érzem, napról napra többet kell dolgozni.- Holnap én maradok, itthon - mondta a férj vígasztalóan.- Nem erről van szó, az a baj, hogy nemrégen még órákra tisztá­nak tűnt a lakás az egész napos ta­karítás után, de nézd meg, most hagytam abba, és máris ujjnyi por ül megint a szekrényeken. Ila így megy tovább, valakinek egész é j jel is takarítania kell. Már nem lesz elég reggeltől délutánig. El kellene mondani a szakszervezetben. Aki egész éjjel takarít, az nem tud reg­gel dolgozni menni. A végén már nem tudjuk majd megkeresni a ke­nyérrevalót. A férj rosszkedvűen tette le a kanalát.- Bezzeg, amikor a búravárosba akartak helyezni, te tiltakoztál. Most irigyelhetjük őket, hiszen ösz- szchasonlíthatatlanul jobb körül­mények között vannak, mint mi. Hiába kapunk mi takarítási pótlé­kot, azért az csak hatvan százaléka a teljes fizetésünknek. A búravá- ros pedig megtelt. Szó van arról, hogy' ide is húznak majd egy fólia­sátrat, dyi te is tudót, hogy az meny­nyit ér. És még azt is a lakosság ter­hére, tehóből.- Most már nincs mit csinálni. Akkor elleneztem, mert azt hit­tem, nem bírom majd a mestersé­ges levegőt, most meg fulladozom itt - felelte szomorúan az asszony. Két sápadt, vékony dongájú ka­maszgyerek is ült az asztalnál, akik eddig nem szóltak, de a nagyobbik most eltolta a tányért maga elől.- Miért nem eszed meg a vacso­rádat? - kérdezte az anyja.- Nem vagyok éhes. Újabban szinte soha nem vagyok éhes. - Ló­gatta a fejét a gyerek.- Van egy nagy' hegy' - szólalt meg a kisebbik fulladozva -. Hal­lottam, hogy annak a tetején még egészen tiszta a levegő. Több bar­átom is nekiindult, hogy' felmászik oda.- Aztán mit kezdenek ott fent? - kérdezte az apa.-Hát,valami tábort létesítettek azok, akik feljutottak. Úgy élnek, mint a nomádok, de sokkal egész­ségesebbek nálunk. Ott még tiszta a levegő. Azt hiszem, holnap én is nekiindulok.- Meg ne próbáld! - ölelte ma­gához az anya. - Nincs teneked erőd felmászni oda! Ha félúton va­lami szakadékba esel, senki nem tud majd segíteni neked. Kétségbe is esek, ha ilyeneket beszélsz! Egyetek! Az asszony hangja sírásba csuk­lóit, a hang ott rezgeti a levegő­ben, és senki nem válaszolt. Az apa nem mert az ablakokra nézni, me­lyeket megint vastagon belepett a por. Bent már a lámpák égtek, pe­dig nem is ment még le a Nap. A lakásból azonban ez már nem lát­szott. Reggelre kelve a két fiút nem találták, helyettük egy levelet a konyhaasztalon.- Kedves születink, bocsássatok meg nekünk, de kilátástalannak és reménytelennek érezzük a piszok­kal, fertőzöttséggel való további küzdelmet. Sajnálunk benneteket, de nem akarunk úgy élni, ahogyan ti éltek. Elindultunk a nagy hegy felé barátainkkal. Talán sikerül feljutnunk oda, ahol igazi élő fák és bokrok vannak, ahol mélyeket lélegezhetünk... Az asszony a levélre borult, úgy rázta a zokogás, az apa viszont hallgatott. Magában igazat adott a fiainak. Még akkor is, ha minden idegszála görcsbe rándult az aggo­dalomtól: vajon nem pusztulnak-e el félúton?- Ha én fiatal lennék... - gondol­ta, de hangosan nem mondta ki. Nekiállt takarítani. Bán Zsuzsa: Ne mso

Next

/
Thumbnails
Contents