Szolnok Megyei Néplap, 1988. október (39. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-01 / 235. szám

kn . 220 Ft SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A TARTALOMBÓL: Takaréklángon az áfész-segítség Önállósággal- s a politizáló közSssógórt Kis galéria Laki Ida képeiből Berecz János látogatása szolnoki alakulatoknál Jubileumi állománygyűlás — Aktiva a Ki Ili ónon Berecz János fogadja » díszőrség tisztelgését Eszmecsere a laktanyaudvaron. Előtérben Györgyi Béla al­tábornagy, Szabó István és Berecz János Tegnap délelőtt Szolnokra látogatott Berecz János, az MSZMP Politikai- Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára. Először az MN 3100 számú katonai ala­kulatot kereste lel. A lakta­nya bejáratánál Berecz Já­nost Szabó István, a Köz­ponti Bizottság tagja, a me­gyei pártbizottság első titká­ra, Mohácsi Ottó, a megyei tanács elnöke, Szűcs János, a megyei pártbizottság titká­ra, Györgyi Béla altábor­nagy, az MSZMP Néphadse­reg Bizottságának első titká­ra, Polgár 'Ervin vezérőr­nagy, Sáspár Ferenc vezér­őrnagy, Zsembeni István, mérnök vezérőrnagy, a Ki Ili­én György Repülő Műszaki Főiskola parancsnoka, Sárkö­zi István alezredes és Szabó Ferenc alezredes fogadta. A fogadás után Berecz Já­nos ünnepi állománygyűlé- sen vett részt, melyet az ala­kulat megszervezésének negyvenedik évfordulója al­kalmából rendeztek. Szabó Ferenc alezredes megnyitó szavai után Szabó Béla őr­nagy ünnepi beszédében fel­vázolta az alakulat történe­tét, majd kitüntetések és ju­talmak átadására került sor. A Haza Szolgálatáért Ér­demérem arany fokozatát kapta Mucsi János százados és Gáspár Bertalan hadnagy. Ugyanennek a kitüntetésinek ezüst és bronz fokozatát, valamint a Szolgálati Ér­demérem különböző fokoza­tait többen vették át. Az ünnepségen jelen voltak az egység régi parancsnokai is. Az ünnepi állománygyűlés után azoknak a kíséretében, akik a laktanyában fogadták, Berecz János a Killián György Repülő Műszaki Fő­iskolára látogatott. Zsembé­ri István mérnök vezérőr­nagy az ünnepélyes fogadás után tájékoztatta a vendé­get a főiskola életéről. Be­recz János megtekintette a főiskola korszerűen berende­zett tantermeit, javítóbázi­sait és a repüléstechnikai múzeumot. .Elismeréssel szemlélte meg a főiskola szakemberei által készített műszaki berendezéseket és működő modelleket, melyek magas technikai színvonalat képviselnek és jól szolgálják a képzés célkitűzéseit. Az iskolalátogatás befejez­tével Berecz János rövid nyilatkozatot adott a televí­ziónak. Elmondta, hogy alapvető törekvésünk a Var­sói Szerződés többi tagálla­mával együtt a leszerelés. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy a biztonsági rendszer erőegyensúlyra épül, és mi ennek a részesei vagyunk. Megbontása ré­szünkről egyoldalú lépés lenne. Tárgyalások útján kell elérni, hogy a leszerelés ná­lunk is gyakorlati eredmé­nyeket hozzon. Ahhoz, hogy ezt elérjük, fenn kell tar­tani a megfelelő harckészsé­get. —■ Ügy tapasztaltam — folytatta — hogy a tisztek és katonák ezzel tisztában van- vak. A hadsereget nem sza­bad egyszerűen egyenruhás testületnek felfogni, itt a fiatalok olyan készségek, is­meretek birtokába juthat­nak, amelyeket a civil élet­ben nem lehet elsajátítani. A katonai szolgálat rend­szerességre, egészséges élet­módra is nevel. Ezt követően Berecz Já­nos időszerű kérdésekről ak­tívaértekezletet tartott a fő­iskola előadótermében. (Be­szédét a 3. oldalon közöl­jük). Ismerkedés repülőkiképzést szolgáló berendezéssel Döntések a pártapparátus átszervezéséről A Ülést tartott az SZKP KB Mindössze egy órán át tar­tott az SZKP KB pénteki ülése, amely a pártappará­tus átszervezéséről és káder­kérdésekről hozott döntése­ket — közölte Vagyim Med- vegyev, a Politikai Bizottság tagja, a KB titkára az ülés utáni nemzetközi sajtóérte­kezletén. — Ez a tény, vala­mint az egyhangúlag hozott döntések is kifejezik, hogy — ellentétben a plénum előtt lábra kapott találgatásokkal — a párt vezetése egységes — mutatott rá Medvegyev. Az ülésen hozott Határoza­tok — Medvegyev értékelése szerint — komoly előrelépést jelentenek a párt XIX. or­szágos értekezletén hozott határozatok megvalósítása felé, s a nyugati sajtószer­vek állításaival ellentétben nem következett be hanyat­lás a pártkonferencia után a KB munkájában. Az ülésen először Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fő­titkára szólalt fel, aki beje­lentette: Andrej Gromiko, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke azzal a kéréssel fordult a KB-hoz, hogy fogadja el fel­mentési és nyugdíjazási ké­relmét. Gorbacsov meleg szavakkal méltatta Gromiko érdemeit, és jókívánságait fejezte ki az idős politikus­nak. A Központi Bizottság teljesítette Gromiko kérését. A KB ezután határozott a központi pártapparátus át­szervezéséről. Létrehozta a Központi Bizottság hat bi­zottságát. Az ülésen az alábbi bi­zottságok megalakítását tar­tották célszerűnek: —• pártépítési és káderpo­litikai bizottság, Georgij Ra- zumovszkij vezetésével; — az SZKP KB ideológiai kérdésekkel foglalkozó bi­zottsága, melynek elnöke Va­gyim Medvegyev; — társadalmi- és gazda­ságpolitikai bizottság — el­nöke: Nyikolaj Szljunykov; — agrárpolitikai bizottság, amelynek elnökévé Jegor Li- gacsovot választották; — a nemzetközi politika kérdéseivel foglalkozó bi­zottság — vezetője: Alek- szandr Jakovlev; — jogpolitikai bizottság — elnöke: Viktor Csebrikov. Az ülés felhatalmazta a Politikai Bizottságot arra, hogy gyakorlati intézkedé­seket foganatosítson az ap­(Folytatás a 2. oldalon) Városi pártbizottsági ülés Túrkevén Önkritikus értékelés—Határozott korszerűsítési törekvések Csaknem egész munkanapot kitöltő ülést tartott tegnap a Magyar Szocialista Munkáspárt Túrkevei Városi Bizottsá­ga. A testület — amelynek tanácskozásán részt vett és fel­szólalt Fodor Gyula, a megyei pártbizottság osztályvezetője — a végrehajtó bizottság írásban előre kiadott beszámolója, valamint Simon Ferenc városi első titkár szóbeli előterjesz­tése alapján értékelte Túrkeve politikai, gazdasági és társa­dalmi helyzetét, az 1985-ben megtartott városi pártértekezlet határozatainak időarányos teljesítését, és javaslatot fogadott el az országos pártértekezlet állásfoglalása alapján ar párt XIV. kongresszusáig elvégzendő további feladatokra. Mór maga az ülésre szóló meghívó is a megújulás szándékát tükrözte: a végre­hajtó bizottság javasolta benne a testületi tagoknak, hogy a korábbi beidegződés miatt ugyan még „Szigorúan bizalmas!” jelzéssel ellátott írásbeli beszámolót ne kezel­jék titkosan. A szokástól el­térően kérjenek pártalap- szervezetükben, munka- és lakóhelyi környezetükben véleményeket, javaslatokat a dokumentummal kapcsolat­ban, és azokat tegyék közzé az ülésen. Az első titkár el­mondta, hogy szóbeli előter­jesztése is kiegészült olyan észrevételekkel, amelyek idő­közben a két üzemi pártbi­zottságnak és a 32 pártaLap- szervezetnek a beszámolót korábban megismerő tagjai­tól érkeztek. Mint az ülésen elhangzott, a gazdasági-tár­sadalmi kibontakozás prog­ramját a város párttagsága és lakossága egyaránt kedve­zően fogadta. A pártegység­nek a program hatására ta­pasztalt erősödése, a párt és a politika iránti bizalom fo­kozódása azonban megtor­pant, mivel a gazdaságban végbement változások és napjainkban is tapasztalható kedvezőtlen tendenciák kö­vetkeztében romlott a vá­rosban a közhangulat, fe­szültségek keletkeztek a la­kosság minden rétegében. A kialakult helyzetben a tekintélyéből, vonzerejéből veszített párt hatékony mű­ködtetése, vezető szerepének érvényesítése egyre nagyobb energiákat köt le. Az élet- és munkakörülmények szinten (Folytatás a 3. oldalon) Kajakos siker Új mesterséges folyó Üj mesterséges folyó jön létre a nagykunsági tájegy­ség keleti térségében. A nagykunsági. 7-es számú ön- tözőfürt-főcsatorna, a kiskö­rei öntözőrendszer nagykun­sági főcsatornájából örmé­nyesnél ágazik ki, és Túrke­ve, Kisújszállás határáig nyúlik. Hossza majdnem hat kilométer, másodpercenként három köbméter vizet szállít majd. A térségben négy gaz­daság kiterjedt határait érin­ti, és 5800 hektár öntözését teszi lehetővé, amelyből mintegy négyezer hektár lesz a szuperintenzív öntö- zésű terület. A főművek, a fürtfőcsa- toma, az átemelő szivattyú- telepek építésére ál lanti cél­csoportos forrásból 40—42 millió forintot költenek. A beruházás a tervezett ütem­ben épül, a jelenlegi készült­ségi foka nyolcvan száza­lékos. Ü zem behelyezésére jövőre 'kerül sor. A mesterséges kisfolyam vizéből négy gazdaság kap öntözővizet a kritkus, száraz nyári időszakokban. A fő­művekkel együtt párhuzamo­san a gazdaságokon belüli öntözőtelep építése is folyik. Berlin (1936), London (1948), Helsinki (1952), To­kió (1964) és Mexikóváros (1968) után a magyar sporto­lók hatodszor jutottak el a tíz olimpiai aranyéremig fa finn fővárosban elért 16 a rekord!), miután pénteken Gyulay Zsolt megnyerte a kajak egyesek 500 méteres versenyét. A nap mérlege — hála a kajak-kenuzóknak — igen örvendetes, hiszen Gyulay aranya mellett ők még egy bronzot, három 4., és egy 6. helyet is szállítottak a sport­ág döntőnek első „félidejé­ben”. Bíró László a szabad­fogású birkózásban (52 kg) negyedik lett, várakozáson felüli Sinkó Andrea pontot érő hatodik helye a ritmi­kus sportgimnasztikában, s ugyanígy végzett a párbaj­tőr-válogatott. Jól kezdett a 4x100 méteres férfi síkfutó váltó, bejutott a középdöntő­be (az amerikaiak diszkvali- fikáiása után futamgyőz- tesként), s reménye lehet arra, hogy döntős lesz. Bir­kózásban Nagy Béla és Kla- uz László a sportág szomba­ti, utolsó versenynapján is még szőnyegre léphet a jó helyezés reményében. Akadtak kevésbé sikeres szereplések, így az Európa- bajnok Bátorfi, Urbán női asztalitenisz-páros a hely­osztón a 7. helyet sem tud­ta kiharcolni, a gyalogló Urbanik Sándor kénytelen volt idő előtt feladni. Varga István cselgáncsozó már el­ső mérkőzésén kiesett, a ví­zilabdázók biztos vezetés birtokában is csak döntetlent harcoltak ki a spanyolok el­len. Az olimpia szombati, utol­só „nagy napján” 37 baj­nokot avatnak (vasárnapra még 9 marad), s eddig 191 számban osztották 'ki az ér­meket. A Szovjetunió meg­erősítette vezető helyét (44 arany, 26 ezüst, 40 bronz) az NDK (33, 29, 24), az Egye­sült Államok (Ti, 22, 21), az NSZK (10, 12, 10) és Ma­gyarország (10, 5, 5) előtt. A pontversenyben még na­gyobb a szovjet fölény (740) — NDK (547), Egyesült Ál­lamok (498), NSZK (232), Bulgária (216) és Magyaror­szág (178) a további sor­rend.

Next

/
Thumbnails
Contents