Szolnok Megyei Néplap, 1988. szeptember (39. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

'v *c\ Ara: 1,80 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAItGYESÜUETEKI XXXIX. évf. 209. sz„ 1988. szeptember 1., csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Kambodzsa ügyében Kétlépcsős megoldás Vietnam a kambodzsai kérdés nemzetközi és belpo­litikai vonatkozásainak egy­idejű rendezését tartja ide­álisnak, de kész a részleges rendezésre is — jelentette ki Nguyen Co Thach vietnami külügyminiszter a VNA vi­etnami hírügynökségnek adott interjújában. A külügyminiszter a legle- ihetségesebb megoldásnak azt tartatta, hogy előbb a kam­bodzsai konfliktussal kap­csolatos nemzetközi kérdése­ket rendezzék, és csak utá­na oldják meg a belpolitikai problémákat. Nguyen Co Thach emlékeztetett arra, hogy hasonló megoldást al­kalmaztak Laoszban 1961— 62-iben, illetve Afganisztán­iban most. Afganisztán Ellentmondó híresztelések Az Egyesült Államok pa­naszt emelt az ENSZ-nél. azt állítva, hogy a Szovjetunió megsérti az Afganisztánban állomásozó szovjet csapatok kivonásával kapcsolatos megállapodást, melynek vég­rehajtását a világszervezet felügyeli. Phyllis Oakley, a washingtoni külügyminiszté­rium szóvivője kedden azt mondotta, hogy az amerikai felderítés adatai szerint „szovjet területről felszálló harci repülőgépek” támadást hajtottak végre az észak-af­ganisztáni Kunduz város tér­ségében lévő kormányellenes erők ellen, a szovjet csapa­tok pedig visszatértek a ko­rábban kiürített városba. A szóvivő szerint a vissza­térés nem jelenti a megálla­podások megsértését. az azonban, hogy a repülőgépek szovjet területről indultak el, ellentétes az egyezmények­kel. Oakley nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a láza­dóknak nyújtott amerikai katonai segély a megállapo­dások megsértését jelenti-e, kijelentette viszont, hogy az Egyesült Államok „a legtel­jesebb mértékben támogat­ja” a kormányellenes erőket, a „törvénytelen és népsze­rűtlen” kabuli kormánnyal szemben. „Ha á kabuli re­zsim valóban érdekelt a bé­kés átmenetben, erről köz­vetlenül a mudzsahedinekkel kell tárgyalnia” mondotta. Szuperintenzív öntözéses termelésszerkezet Országos KITE-bemutató megyénkben MA: Új iskolát avattak a Széchenyit! A hivatal és a hírlapíró 4. oldal Három napig pattog a labda 7. oldal A Jászárokszállási Hímző- és Szőnyegszövő Háziipari Szövet­kezet jól zárta az első féléves tervét. A hímző, bedolgozó részleg mintegy 50 százalékkal, 9 millió forinttal járult hoz­zá a jó eredményhez. A napszövet anyagra készült hímzések egy része exportra, míg a többi hazai piacra kerül. Képün­kön László Istvánné és Guba Istvánná ellenőrzi és csomagol­ja a termékeket (Fotó: T. Z.) A leszerelésről Befejeződött a kerekasztal-konferencia Nemzetközi sajtótájékoztató Három esztendeje hirdette meg a nádudvari központú Kukorica és Iparinövény öntözéses kukoricatermesztési programját. Az ennek egyik legfontosabb technológiai ele­mét képező esőztető öntözést biztosító lineár berendezé­sekből idén már 110 üzemel az ország hét megyéjében, a KITE taggazdaságaiban és teszi biztonságosabbá 20 ezer hektáron elsősorban a kukoricatermesztést. Szerda délután befejezte munkáját Budapesten az a két­napos nemzetközi kerekasztal-konferencia, amelyen a Var­sói Szerződés és a NATO öt-öt tagállamának vezető szakértői vitatták meg az európai hagyományos leszerelés céljaival, jelenlegi helyzetével, várható alakulásával összefüggő kérdé­sek széles körét. A Magyar Külügyi Intézet rendezvényére hazánkba érkezett politikusok, magas beosztású katonai ve­zetők, tudományos kutatók a többi között véleményt cserél­tek a kontinensen állomásozó fegyveres erők és a fegyverzet állapotáról, struktúrájáról, elhelyezkedéséről, az esetleges meglepetésszerű támadás veszélyéről, és kiiktatásának lehe­tőségéről, a katonai doktrínák változásairól. A zárt ajtók mögött meg­tartott tanácskozás befejezé­seként a résztvevők sajtó- konferencián találkoztak a magyar és a nemzetközi saj­tó képviselőivel. Horn Gyula külügyminisz- tériumi államtitkár beveze­tőjében örömét fejezte ki, hogy Budapest házigazdája lehetett e megbeszélésnek. Rámutatott arra, hogy e rendhagyó rendezvény szer­vesen illeszkedett abba a fo­lyamatba, amely mintegy egy esztendeje kezdődött: a Var­sói Szerződés és a NATO képviselői közvetlenül tár­gyalnak a hagyományos fegyverzetek, katonai erők leszerelésének kérdéseiről. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a résztvevők magány személyként vettek részt a tanácskozáson, tehát nem kormányuk álláspontját fej­tették ki. Mindez azonban nem kérdőjelezheti meg a Országos tanévnyitó Budapesten A tanulás a jövőt alapozza meg A hektáronkénti tíz-tizen- két tonnás kukorica átlag­hozamot garantáló öntözőbe­rendezéseknek csaknem a 'fele, pontosabban negyven­kilenc Szolnok megyei nagy­üzemekben működik. Nem véletlen hát, hogy az együtt­működés megyénk egyik, a programban résztvevő közös gazdaságát, a Kunszentmár­toni Körösmenti Tsz-t vá­lasztotta annak a tegnap megtartott országos szakmai tanácskozásnak a házigazdá­jául, amelyet még másik két megyebeli téeszben tett üzemlátogatás is követett. A Körös-menti város mű­velődési házában a házigaz­da téesz elnöke, Gyulai La­jos köszöntötte az országból szép számban érkezett szak­embereket, közöttük Bugán Mihályt, a megyei tanács el­nökhelyettesét, valamint a MÉM és a Környezetvédel­mi és Vízgazdálkodási Mi­nisztérium képviselőit. Bú­vár Géza, a KITE termelés- fejlesztési igazgató-helyette­se összegezte a szuperinten­zív öntözéses kukoricater­mesztés eddigi tapasztalatait, amelyek a program techno­lógiai elemeinek bizonyos átrendezésére hívják fel a szakemberek figyelmét. Az előirányzott tíz-tizenkét ton­nás hozamok elérése érde­kében nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a növény­állomány homogenitása, il­letve az ezt elősegítő mag­ágy- és vetésminőség, a kul­túrnövényt kímélő növény- védelmi beavatkozások, va­lamint az okszerű és szak­szerű tápanyagvisszapótlás. Beszélt az együttműködés szakvezetője az egyébként a talaj és a növények számá­ra egyaránt legkíméletesebb esőztető öntözést biztosító lineár berendezéseknek a táblákra gyakorolt hatásairól is. A program „fő növénye” természetesen továbbra is a kukorica marad, de olyan, nem túl nagy biomasszát termelő, korábbi időpont­ban betakarítható növénye­ket kell térségenként válto­zóan három-öt évenként be­iktatni a vetésforgóba, ame­lyek lehetővé teszik a talaj „fellélegeztetését”. Az együtt­működés szakemberei sze­rint erre a célra legmegfe­lelőbbek a fehérjenövények, például a szója és a borsó. Ezen kívül a lineár öntöző- berendezések gazdaságos ki­használását teszi még lehe­tővé a hibrid kukorica, a cukorrépa és a burgonya termesztése vetőmagnak, il­letve vetőgumónak, vala­mint egyes kertészeti növé­nyek, például magról vetett hagyma, zöldbab szuper in­tenzív öntözése. A talaj regenerálódását elősegítő vetésváltásba jól illeszkedő növényekkel vég­zett nagyüzemi kísérletek eredményeit a kunszentmár­toni, a mezőhéki és a ken­gyeli határiban, mintegy het­ven kilométeres üzemi úton tett — amelyek átlaga, kul­turáltsága dicséretére válik mindhárom közös gazdaság­nak — határszemlén mutat­ták be a jelenlévőknek. A Körösmenti Tsz kungyalui kerületében a tizenkét ton­nás átlagterméssel biztató kukoricatáblákon kívül de­rékig érő, hüvelyekkel gaz­dagon megrakott szójatöve- ket látva győződhettek meg a szakemberek a szuper in­tenzív öntözés áldásos hatá­sáról. A Mezőhéki Táncsics Tsz-ben — ahol az országos bemutató résztvevőihez csat­lakozott Simon József, a megyei pártbizottság titkára is — a 30 hektáron árasztás nélkül lineár öntözőberende­zéssel májustól augusztus derekáig 'kijuttatott 300 mil­liméter öntözővízzel ter­mesztett rizsen kívül azt is bemutatták, hogyan hálálják meg a szuper intenzív öntö­zést a szántóföldi kertészeti növények. T. F. Budapesten befejeződtek Otto Lambsdorff tárgyalásai Marjai József miniszterel­nök-helyettes, kereskedel­mi miniszter meghívására augusztus 28 és 31 között ha­zánkban tartózkodott Otto Lambsdorff, a nyugatnémet Szabaddemokrata Párt gaz­daságpolitikai szóvivője, volt szövetségi gazdasági minisz­ter. Az NSZK-beli politikus vendéglátójával megbeszé­lést folytatott a kétoldalú gazdasági kapcsolatok ala­kulásáról, a Közös Piaccal parafáit kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodás összefüggései­ről, valamint a világgazda­ság és a nemzetközi pénz­ügyi élet fő tendenciáiról. Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatai példa­mutatóan fejlődnek, ugyan­akkor e kapcsolatok fej­lesztési lehetőségeit újabb kooperációk és vegyesválla­latok létrehozásában látják. Ehhez kedvező feltételeket teremt a magyarországi re­formfolyamat előrevitele, különösen a tervezett társa­sági törvény elfogadása. Otto Lambsdorff-ot fogad­ta Németh Miklós, az MSZMP KB titkára. Nyers Rezső, az Országgyűlés ke­reskedelmi bizottságának el­nöke, Pozsgay Imre állam­miniszter, a Politikai Bizott­ság tagjai, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára. Az idén a fővárosban, a XVI. kerületi Frankel Leó Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben rendezték meg az országos tanévnyitó ünnepséget. A 100 éves múltra visszatekin­tő, ugyanakkor a képzés tar­talmát és módszereit, vala­mint tanműhelyének műszer­parkját tekintve az egyik legkorszerűbb hazai szakok­tatási intézményben megtar­tott szerdai ünnepségen Iványi Pál, a Magyar Szoci­alista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, Buda­pest Főváros Tanácsának el­nöke üdvözölte a megjelen­teket, majd Czibere Tibor művelődési miniszter mon­dott beszédet. A pedagógusokat, a diáko- íkat és szüleiket köszöntve a miniszter elöljáróban hang­súlyozta: a tanítás és a ta­nulás, az oktatás és a neve­lés mindannyiunk jövőjét alapozza meg, és abban nye­ri el igazi értelmét, hogy a múlt értékei és a jelen erő­feszítései egyesülnek benne, tovább gyarapítva népünk és az emberiség egyetemes haladásának közös kincses­tárát. A társadalmi, gazda­sági haladáshoz, népünk fel- emelkedéséhez csakis a ma­vita érdemi jellegét, hiszen nagyon is autentikus véle­mények hangzottak el kato­nai vezetőktől, politikusok­tól, tudományos kutatóktól. Horn Gyula ezután részle­tesen szólt azokról a témák­ról, amelyekben hozzávetőleg azonos vélemények alakultak ki a két nap során. A leg­fontosabbnak azt tartotta, hogy központi kérdéssé válc a hagyományos fegyverzetei és katonai erők leszerelésé­nek témája. Létfontosságúvá vált az érdemi előrelépés e területen — mutatott rá —, mert a kialakult helyzet rendkívül veszélyes: mind a VSZ, mind pedig a NATO rendelkezik olyan nagy ka­tonai erőkkel, amelyek képe­sek váratlan támadásra a másik féllel szemben. Hozzá­tette, hogy a kelet—nyugati (Folytatás a 2. oldalon) gas szintű tudással párosuló, kitartó, szorgalmas munkán keresztül vezet az út. Mind­ez meghatározza az iskola számára is a követendő irányt, s ebből kell kibonta­kozni mindennapi és hosz- sziabb távú feladatainkat egyaránt. Azt hogy minden erőnkkel a korszerűségre kell törekednünk, miközben egyetlen múltbeli értékün­ket sem pazarolhatjuk el. A korszerű iskola nem a min­den áron való, öncélú for­mai újítások, kísérletezgeté­sek színtere, hanem a foly­tonos tartalmi megújulás társadalomira is kisugárzó műhelye. E gondolatok jegyében nyitotta meg a miniszter az 1988/89-es tanévet, kívánva a feladatok megoldásában minden közreműködőnek pedagógusnak, szülőnek és a tanulóifjúságnak — eredmé­nyes, jó munkát, szép sike­reket és sok örömet. * * * A megyeszékhelyen tartott iskolaavatásról és tanévnyi­tóról szóló tudósításunk a 4. oldalon. Tizenkét tonnás átlagterméssel biztat a kunszentmártoni tsz-ben az öntözött kukorica. Bel­ső fotónkon: a lineár alá vetett szója bebizonyította, hogy eredményesen termeszthető, megfelelő vetésváltásban, a szuperintenzív öntözéses programban (Fotó: Tcmesközy)

Next

/
Thumbnails
Contents