Szolnok Megyei Néplap, 1988. március (39. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-01 / 51. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1988. MÁRCIUS 1. Afganisztán és a feltételes mád A világ — írja a párizsi Le Monde — lélegzetét visz- szafojtva figyeli az Afga­nisztán körüli fejleménye­ket. A fogalmazáson, mint mindig, lehet vitatkozni, de a lényeg alighanem igaz. Mindazok, akik tudják, hogy a nagypolitika sosem függet­len saját sorsuk alakulásától sem, tisztában vannak azzal, hogy az afganisztáni rende­zés felerősítheti az enyhülés világméretű láncreakciós fo­lyamatát. Siker esetén ez azt jelentheti, hogy a fegyver­zetellenőrzési és leszerelési frontáttörés után (washing­toni csúcstalálkozó) és en­nek 2z áttörésnek az elmé­lyítés előtt (nyári moszkvai csúcs) komoly lehetőség van az úgynevezett regionális konfliktusok szférájában ha­sonló nagyságrendű ered­mény elérésére. Ha... Ez a szócska a leg­utóbbi napok híradásai nyo­mán lassan főszereplővé vá­lik. A rendezés csak akkor jöhet létre, ha ehhez minden érdekelt részéről megvan a valóban kölcsönös politikai akarat. Sokasodnak annak a jelei, hogy ez nem feltétle­nül van így. Az egyik oldal, a Szovjetunió egyértelműen és félreérthetetlenül elköte­lezte magát a kivonulásra. A világ, beleértve az Egyesült Államok mértékadó köreit is, jelentőségének megfele­lően köszöntötte Mihail Gor­bacsov ezzel kapcsolatos emlékezetes bejelentését. Ebbe a reményteli közeg­be robbant be az új pakisz­táni követelés. Ennek lénye­ge, hogy Iszlámábád csak akkor írja alá a genfi ok­mányt, ha előbb (!) számára kedvező kabinet jön létre Kabulban. Nadzsibullah af­gán vezető ezért volt kény­telen vasárnap hivatalosan kijelenteni: „Az afgán nem­zet nem fogadhat el számá­ra Iszlámábádban vagy Londonban összeállított kor­mányt”. Lehet — ennek máris van­nak bizonyos jelei —, hogy Washington a váratlan pa­kisztáni akadályra azt mondja, Iszlámábád szuve­rén joga, hogy a maga aka­ratát kövesse ebben az ügy­ben. Az amerikai kormány­nak azonban minden eszköz a rendelkezésére áll, hogy Pakisztánt — az afganisztá­ni megállapodás* küszöbén! — „megfegyelmezze”, ha (megintcsak a „ha”) ... ha valóban akarja a gyors meg­egyezést. Ennek kell kide­rülnie napokon, de lehet, hogy órákon belül. Harmat Endre Panamai helyzet Washington gazdasági megszorításokat tervez Az Egyesült Államok eset­leg újabb gazdasági megszo­rításokat léptet életbe Pana­mával szemben — jelentet­te az NBC televíziós, hálózat vasárnap este. Washington már korábban felfüggesztet­te az országnak nyújtott gazdasági és katonai segély folyósítását. Most azt terve­zi, hogy a különböző nem­zetközi gazdasági és pénz­szervezetekben egyelőre megakadályozza a hitelek nyújtását, kölcsönök folyó­sítását Panamának. Antonio Noriega tábornok, a panamai fegyveres erők főparancsnoka hazája bel- ügyeibe történő beavatko­zásnak minősítette Washing­ton akcióját. A tábornok a CBS televíziónak ' adott in­terjújában kijelentette, hogy del Valle leváltása az elnöki tisztből megfelelt a pana­mai törvényeknek. Azt is kijelentette, hogy a volt el­nököt semmiféle veszély sem fenyegeti, ellene nem adtak ki elfogatási paran­csot, nem indítottak eljárást. Del Valle ismeretlen helyen tartózkodik. Panama ellenáll az Egye­sült Államok gazdasági és diplomáciai nyomásának. Ezt saját belső forrásai moz­gósításával teszi, külső se­gítség nélkül, hiszen „nem­zeti méltóságát és szuvere­nitását védelmezi” — jelen­tette ki vasárnapi sajtónyi­latkozatában Manuel Solis Palma, az új panamai elnök. Moszkvában Sevardnadze és Vakil találkozója A Szovjetunió és Afganisz­tán eltökélt szándéka az, hogy az ENSZ-közvetítéssel folyó afganisztáni—pakisztá­ni tárgyalások március 2-án Genfiben kezdődő újabb for­dulóján végleges megegyezés szülessék, és így hozzá lehes­sen kezdeni az afganisztá­ni konfliktus felszámolásá­nak gyakorlati intézkedései­hez — hangsúlyozta Eduard Sevardnadze, az SZKP KB PB tagja, külügyminiszter, és Abdul Vakil, az Afgán Népi Demokratikus Párt KB PB tagja, Afganisztán kül­ügyminisztere. Vakil és Se­vardnadze hétfőn találkozott Moszkvában, ahol az afgán politikus úton Genfbe meg­állt.. Afganisztán A nemzet nem fogad el „importált” kormányt „Az afgán nemzet nem fogad el importált kormányt, olyant, amelyet Iszlámábád­ban vagy Londonban állíta­nak össze” — jelentette ki vasárnap Nadzsibullah. Nadzsibullah arra a terve­zett „ellenkormányra” cél­zott, melynek küszöbén ál­ló megalakítását múlt ked­den jelentette be Iszlámá­bádban a hét csoportból ál­ló afgán ellenforradalmi szö­vetség. Iszlámábádban közben Ziaul Hakk pakisztáni elnök vasárnap estére az afgán kérdés kapcsán rendkívüli ülésre hívta össze az ország parlamentjét. A törvényho­zás tagjainak, akik meg is kezdték tanácskozásukat, ar­ról kell nyilatkozniuk, alá­írja-e Pakisztán képviselője Genfben az afgán rendezés­ről szóló megállapodást je­lenlegi formájában, vagy ra­gaszkodjék ahhoz, hogy előbb alakítsák meg az el­lenforradalmárok által kö­vetelt „ellenkormányt”. Nicaragua Sandinista támadás a kontrák ellen A nicaraguai kormánycsa­patok támadást indítottak szombaton az ország észa­ki' részén fekvő Nueva Sego­via tartományban az ellen- forradalmárok ellen. Ebben a térségben a „kontrák” nem sokkal korábban terro­rista támadásokat hajtottak végre, megölve mintegy húsz embert. A sandinista hadsereg kü­lönlegesen kiképzett egysé­gei és az ellenforradalmárok szombati összecsapásában tíz „kontra” életét vesztette. A kormányerők nagy mennyi­ségű fegyvert és lőszert zsák­mányol tak. Rendbontások Azerbajdzsánban Zavargások voltak az azer- bajdzsáni Szumgajt városá­ban február 28-án — jelen­tette hétfőn a TASZSZ szov­jet hírügynökség. A jelentés szerint huligá­nok egy csoportja provokál­ta ezeket a zavargásokat, a garázda és erőszakos cselek­ményeket. Intézkedéseket foganatosítottak a városban az élet normalizálása, a fe­gyelem és a közrend biztosí­tása érdekében. A hatósá­gok vizsgálatot folytatnak az ügyben. A magyar Országgyűlés vendégeként hivatalos látogatásra hazánkba érkezett az észak-atlanti közgyűlésnek — a NATO- tagállamok közös parlamentjének — küldöttsége. A delegá­ció az Országházban Péter János, az Országgyűlés alelnöke vezetésével megkezdte megbeszéléseit a magyar tárgyalócso­porttal (Telefotó—MTI: Weber Lajos — KS) A Szovjetunióban Enyhítenek az alkoholkorlátozáson A szovjet főváros hatóságai az el­múlt napokban enyhítettek a szigorú alkoholellenes rendelkezéseken. Dél­után két órától ismét nyitnak az italt árusító boltok, sőt az eddigieknél ne­mesebb, értékesebb italokkal próbálják bővíteni a választékot, és az ünnepek előtt nem csökkentik a forgalmat, mint eddig. Vereség az alkohol ellen indított há­borúban? A szovjet sajtóban számos cikk állapítja meg, hogy e háború egyes frontjain helytelenül választot­ták meg a taktikát, a túlméretezett ad­minisztratív intézkedéseket vezettek be. A bürokrácia sajnos megint gátolja az egyébként jó szándékkal megindí­tott küzdelmet. Az alkoholizmus elleni kampány egyik fontos lépésének tartották az italt árusító üzletek bezárását, illetve korlá­tozott idejű nyitva tartását, a vodka száműzését az élelmiszerüzletek polcai­ról. Csakhát ezek az intézkedések nem hozták meg a várt eredményt, sőt újabb kedvezőtlen jelenségek léptek fel. Be­bizonyosodott, hogy az alkohol forgal­mazásának a visszaszorítása önmagában még nem csökkenti a szeszfogyasztást. A késő délutántól nyitvatartó italbol­tok előtt olykor többszázméteres sorok verődnek össze, és a sor végén álló csak reménykedhet abban, hogy aznap még egy üveg borhoz jut. Igv aztán újabb szokások ütötték fel fejüket. Moszkvában például általánossá vált a fizetett sorbanállók rendszere. Akinek nincs ideje, vagy kedve várakozni több órán át az italbolt előtt felfogad vala­kit, aki néhány rubel ellenében hajlan­dó fagyoskodni, hogy megbízójának be­szerezze az áhított üveget. Az italboltok előtt összesereglett tekintélyes méretű tömeg hangulata természetesen ideges, tumultuózus jelenetek vannak, sértege­tések röpködnek a levegőben. A zugpálinkafőzés a sokadik virág­zását éli az országban. Azok az asszo­nyok, akik annak idején nagy meg- könnyebüléssel fogadták a korlátozó intézkedéseket, gondolván arra, hogy férjük eztán kevesebbszer nyúl a pohár után, később beálltak pálinkát főzni. A legelszántabb ivók már a kölnivízzel is beérték. Létrehozták a Józanságért Küzdők önkéntes össz-szövetségi Társaságát. A szervezet tevékenysége kudarcba ful­ladt — állapította meg a Nyegyelja, az Izvesztyija című napilap heti mellékle­te. A társaságot bürokratikus alapokon szervezték meg. Egy idő után már csak a csekélyke tagdíjak behajtása, és a dotációk utáni rohangálás foglalta le a vezetőség energiáját. Ugyanakkor értel­mes programot nem tudott kidolgozni az alkoholizmus visszaszorítására. Míg a társaság szép csendben elve­getált, az italárusító üzletek előtt a so­rok nem rövidültek. A józanságért küz­dők szervezetének fenntartására ki­adott pénzösszegeket esetleg értelme­sebb célokra is fel lehetett volna hasz­nálni, példul az alkoholisták kórházi kezelésére. A társaság munkájának „eredményességét” az italboltok zárva- tartásának az időtartamával mérte, és nem azzal, hogy csökkentek-e az ital­boltok előtti tömegjelenetek vagy sem. Az alkoholizmus elleni háborúban indí­tott propagandakampány szervezői is több öngólt lőttek. Az ásványvizes lakodalmak mozgalmának meghirdetése mosolyfakasztó, a kinyomtatott plakátok nem rendítették meg az alkoholistákat, az alkoholizmus elleni harc frontjain aratott győzelmek beharangozása nem tükrözte a valóságot. Hiába. Több százéves szokásokat egyik napról a másikra nem lehet ki­irtani. Szülessen akármilyen magasztos célokat is meghirdető mozgalom az orosz lakodalom egyik, „kelléke” to­vábbra is a jófajta vodka marad. A hatóságok felismerték: az alko­holizmus problémája így nem kerül le a napirendről, hanem több más nega­tív jelenséggel kísérve fennmarad. Né­hány adminisztratív intézkedés nem old meg sokat. Az alkoholizmus csakis hosszas, kitartó és helyes taktikai ma­nővereket felvonultató háborúval lehet legyűrni. Hogy ennek mi a módja? Ez ma még nyitott kérdés. Talán az „iváskultúra peresztrojkája”, talán a hatékonyabb felvilágosító munka, talán a tartalma­sabb szórakozási lehetőségek biztosítá­sa. S nem utolsósorban az alkoholiz­mus társadalmi gyökereinek felszámo­lása. Hegedűs György Mitterrand nyilatkozata A hagyományos fegyverek egyensúlya is fontos Nyugat-Európa szempont­jából a hagyományos fegy­verek egyensúlyáról folyta­tott megbeszélések fonto­sabbak, mint a harcászati atomfegyverek korszerűsítése — jelentette ki Francois M tterrand francia államfő. Mitterrand az US News and World Report című ameri­kai hetilapnak és egy vidéki francia újságnak nyilatko­zott. Ez utóbbiban a nyilat­kozat hétfőn jelent meg. A NATO csúcsértekezlete előtt két nappal Mitterrand annak a véleményének adott hangot, hogy akkor, amikor a II. világháború óta először a két katonai tömb között megindult a leszerelés folya­mata, paradox és nem kívá­natos jelenség a túlfegyver- kezés. Hozzátette: a lehető legalacsonyabb szinten kell kialakítani az egyensúlyt. Mitterrand húsz év óta az első francia államfő, aki részt vesz a NATO csúcsér­tekezletén. Ezzel összefüg­gésben hírügynökségek em­lékeztetnek arra, hogy az el­nök a múlt héten már állást foglalt a „rövid hatótávolsá­gú” atomfegyverek korsze­rűsítésére vonatkozó NATO- program ellen. A IKSZ KB ülésén Elfogadták az országos pártkonferencia irányelveit A JKSZ Központi Bizott­sága hétfőn az országos párt­értekezlet előkészítéséről tárgyalt. Bosko Krunics, a KB-elínökség elnöke az el­nökség nevében javasolta, hogy a konferenciát — mi­nél alaposabb előkészítésé­nek biztosítósa végett — ha­lasszák későbbre és március helyett május elején tartsák meg. A plénum megvitatta és elfogadta az országos kon­ferencia irányelveit. A do­kumentumot a legközeleb­bi hetekben aíapszervezetd taggyűléseken vitatják meg. Radisa Gacsics, a KB-el- nökség titkára a KB és a KIB-élnökség elmúlt 20 hó- hapi (az 1986. júniusi kong­resszus óta) végzett munká­járól tartott beszámolót. Ér­tékelése szerint a JKSZ ve­zető szerveinek tevékenysé­ge nem elég hatékony. Nem sikerült biztosítaniuk a ha­tározatok következetes, ma­radéktalan végrehajtását. Rámutatott, hogy elsősorban ezen a téren kell 'lényeges változást elérni. MOSZKVA Az előkészítő bizottság ülésével folytatódott hétfőn a szovjet törvényhozás két házában működő külügyi bizottságok vitája a KHR— HHR-szerződés ratifikálásá­ról. Ez alkalommal a szov­jet közvélemény képviselői mondták el véleményüket. ISZLÁMÁBÁD Zahl Nurani pakisztáni külügyi államminiszter ve­zetésével hétfőn elindult Genfbe az a küldöttség, amely Pakisztánt képviseli a március 2-án kezdődő közve­tett afganisztáni—pakisztá­ni megbeszéléseken. A pakisztáni küldöttség tagja Abdusz Szattar első külügyminiszter-helyettes, valamint a külügyminiszté­rium három magas rangú tisztségviselője. PEKING Li Hszien-nien, a Kínai Népköztársaság elnöke és Li Peng megbízott miniszterel­nök hétfőn tárgyalást foly­tatott Kenneth David Ka- unda zambiai elnökkel, aki vasárnap érkezett Pekingbe ötnapos hivatalos látogatás­ra. WASHINGTON A várt eredmény született a hét végén a Maine állam­ban megtartott küldött jelölő párttanácskozásokon: a Re­publikánus Párt jelöltjei közül George Bush alelnök — aki ugyan hivatalosan Texasban van bejegyezve a választási névjegyzékbe, de Maine államban van háza és ott tölti szabadságát, — va­lamennyi küldöttet megsze­rezte magának. Pályázati felhívás A Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság (5001. Szolnok, Ságvári krt. 32.) pályázatot hirdet a mezőtúri szakasz- mérnökségre (Mezőtúr, Asztalos J. u. 5.) szakaszmérnökség-vezetői munkakör betöltésére határozott időre, (5 év) mely alkalmasság ese­tén meghosszabbítható. Munkakörre megálla­pított kulcsszám: 1005 Bérezés a 13/1987. ÁB- MH sz. rendelkezés sze­rint felkészüléstől, gya­korlattól függően. Alkalmazás esetén la­kást biztosítunk. A szakaszmérnökség ve­zetője irányítja a mű­ködési területén folyó vízügyi szakigazgatá­si, vízkárelhárítási és termelési feladatok ellá­tását. A munkakör betöltésének feltételei: — építőmérnöki végzettség (elsősorban vízép. mérnöki) — 5 év szakmai és 3 év vezetői gyakorlat — feddhetetlen erkölcsi előélet A pályázatot a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság személyzeti és oktatási osztályára kell benyújtani, 1988. március 15-ig. (2125)

Next

/
Thumbnails
Contents