Szolnok Megyei Néplap, 1988. február (39. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-01 / 26. szám

Ára: 1,80 forint SZOLNOKÜIIEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜUETEK! XXXIX. évf. 26. sz., 1988. február 1., hétfő A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Kisállattenyésztés nagyban A kis prémesállatok tartásának előnyeiről szóló képes beszámolónk a 3, oldalon n szerkesztőség postájából Válogatás olvasóink le­veleiből, panaszaiból a 4. oldalon A szép mozgás az akaraterő próbája A törökszentmiklósi Miklós Táncegyüttes törekvéseit bemutató írásunk az 5. oldalon A megszállt területekről A Biztonsági Tanács újabb vitája Pénteken estére — több, eredménytelen kísérlet után — az ENSZ Biztonsági Ta­nácsának sikerült tető alá hoznia egy határozatterveze­tet a megszállt területeken tanúsított izraeli magatartás ügyében, de a hivatalos vitát a testület hétfőre halasztot­ta. A BT-határozat tervezetét a testület csaknem vala­mennyi tagja elfogadhatónak ítélte, de az amerikai kül­dött közölte: még „útmuta­tást” kellene kérnie Wa­shingtonból. A tervezet — az amerikai vétó áldozatául esett korábbi határozattol eltérően — nem indítvá­nyozza az ENSZ katonai megfigyelőinek kiküldését, de ismét határozottan felszó­lítja Izraelt, hogy tartsa tiszteletben a megszállt te­rületeken élők alapvető jo­gait megfogalmazó genfi konvenció előírásait. Ellentétben a jeruzsálemi rádióban már két hete han­goztatott reményekkel, hogy kifulladóban van a palesztin megmozdulás, a hét végén nagyarányú tiltakozási hul­lám söpört át mind Gázán, mind Ciszjordániában. Árasztás nélküli rizstermelés Kedvezőek a kísérletek eredményei Hazai viszonyaink között merőben új, árasztás nélküli öntözéses rizstermesztési programot indít az idén a Tiszaföldvári Mezővíz Ter­melési Rendszer, a Szarvasi Öntözési Kutató Intézet, va­lamint a Tiszamenti Regi­onális Vízmű. Az új mód­szer előnye gazdaságosságá­ban rejlik. A víz- és nap­fényigényes rizs közönséges szántóföldön is termeszthető, nincs szükség speciális rizs­kalitkák építésére, a tenyész­téshez szükséges nedvessé­get pedig permetező öntö­zéssel adagolják ki. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag e fontos kultúra az ország bár­mely részén lévő, öntözhető földeken, akár egyenletlen területen is termeszthető. Az öntözéshez, az árasztáshoz hektáronként szükséges 14— 18 ezer köbméter víznek csupán az egyharmada ele­gendő. A programhoz eddig az ország 26 gazdasága csatla­kozott, Szekszárdtól az Al­földön át egészen az észak- magyarországi Gávavencsel- lőig. Egyelőre — jórészt kí­sérletképpen — félezer hek­tárnyi területen alkalmaz­zák a rizstermesztés új módszerét. A termesztéshez szükséges hat speciális rizs­fajtát a Szarvasi öntözési Kutató Intézet, a technoló­giát a Mezővíz adja, míg a technikai eszközöket a Ti- szamenti Regionális Vízmű biztosítja. A tavalyi kisterü- letű kísérletek igen biztató eredményt hoztak. Nem vagyunk a Paradicsomban Ki hitte volna, hogy az idén a piaci színskálából a tavalyi tél hatszáz fo­rintos paradicsomát fog­juk hiányolni? Már pedig így van: hiába keresi az ember a standokon a nya­rat idéző, hajnalban sze­dett hamvas paradicsomot, nem találja. Ugyanígy nem dörögnek a Skála ár­leszállító „mozsárágyúi”, merthogy a paradicsom­fronton nincs minek az árát alábbvinni. Azaz dehogy nincs! Ez a szezon is kitermelte a maga hi­ánycikkét: a burgonyát. Ezzel vívja hát „szélma­lomharcát” a Skála, de már közel sem olyan mérvű vehemenciával, mint a paradicsom koráb­bi idejében, mert a hu- szonárú krumplit tizen- áron kínálta egészen szom­batig — nem nagy siker­rel. Hitte volna valaki, hogy magyar ember valaha is burgonya ínségben szen­ved majd? Hiszen a Nyír­séggel legtöbbször az volt a bajunk, hogy az alma- dömping mellett krumpli­hullámmal is fenyegetett. Sizóba is jött akkoriban, miként lehetne gyors és drága beruházásokkal port, szirmot, miegyebet előállítani e derék gumó­ból. Mostmeg az a gon­dunk, hogyha már a kol­bász meg a hagyma is együtt van, hol vásároljuk meg a paprikás krumpli­hoz valót a család aszta­lára. Főztünk szeszt a burgo­nyából — minősitettek is bennünket nagyivóknak, mert méltányosságból cseppfolyósán fogyasztot­tuk a hazai túltermelést — most pedig ott tartunk, hogy valóságos ínyencség­nek számít az a köret, amit így kínálnak az étlapon: „vízben főtt burgonya”. Miután az egyik jeles szál­lító azért esdekelt, leg­alább garantálják már ne­ki azt a nyolc-tíz forin­tos felvásárlási árat, s ígéri: nem lesz gondja a piacnak. De hát akkor a piac mely szférájában ér­tékelődött fel e jeles gu­mós növény? A termelési­ben vagy az értékesítési­ben? Behozzuk hát szégyen­szemre az egykori évszá­zados nemzeti eledelünket, ott állunk sorba érte, ahol a narancsért — amelyik ránkrohadt — meg a ba­nánért. Hát nem is tu­dom. .. Sokat hallottam a piac kiegyensúlyozó szere­péről, meg arról is, hogy a szabályozók azért vi­gyáznak ránk, hogy ne es­sünk át a ló egyik oldalá­ról a másikra. Kíváncsi vagyok, e népszerű, olcsó és tápláló eledel vajon a megnövekedett kereslet miatt lett hiánycikk — avagy nem éri meg — veszteséggel hajladozni ér­te a termelőnek a krump­liföldeken? r. b. Rendhagyó tanácstagi beszámolót tartottak szombaton Szolnokon, a Széchenyi városrész­ben, a városi televízió közreműködésével. Az élő adás eseményeit a lakótelep több mint 16 ezer lakosa kísérhette figyelemmel. Képűn kön a helyszínen lévő választók egy csoportja (Beszámolónk a 3, oldalon) Január végi határkóp Szépen fejlődik az őszi búza Fiatal közgazdászok konferenciája Gazdaság és társadalom Szombaton Salgótarjánban megkezdődött a fiatal köz­gazdászok országos konfe­renciája. A kétnapos eszme­csere első napján Fejti György, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának titkára tar­tott előadást a politikai in­tézményrendszer fejlesztésé­ről. Rámutatott, hogy a tár­sadalom intézményrendsze­rében szükséges változások egyre inkább a politikai köz- érdeklődés középpontjába kerültek. Ez abból a felisme­résből fakad, hogy a politi­kai, társadalmi intézmény- rendszer és a gazdasági tel­jesítmények között szoros összefüggés van; összhangjuk nélkül nemcsak gazdasági kibontakozás, de társadalmi stabilitás sem lehetséges. A cél: létrehozni azokat a fel­tételeket, amelyek közt meg­valósulhat az átmenet a „nép megbízásából gyakorolt ha­talomból” a „nép által gya­korolt hatalomhoz” — mon­dotta Fejti György. Fontos, hogy a párt meg­őrizze kezdeményező szere­pét ebben a folyamatban, de a szocializmushoz vezető út keresését, a reformgomdolko- dást nem tartja privilégiu­mának. Ezért üdvözöl min­den olyan kezdeményezést, kritikát, javaslatot, amelyek alapvető célja a szocializmus pozícióinak erősítése. A konferencia szombati napján Kollarik István pénz­ügyminiszter-helyettes a ki­bontakozás gazdasági és pénzügyi feltételeiről, Sár- közy Tamás, a Miniszterta­nács parlamenti titkárságá­nak vezetője, Gubcsi Lajos, a Magyar Ifjúság főszerkesz­tője és Tabajdi Csaba, az MSZMP KB alosztályvezető­je a gazdaságirányítás szer­vezeti rendszerének átalakí­tásáról, társadalmi és gaz­dasági fejlődésünk alternatí­váiról, illetve munkánk kül­ső feltételeiről folytatott esz­mecserét a résztvevőkkel. Öt az egyhez Külpolitikai kommentárunk a 2. oldalon Január végén február vé­gének megfelelő a határkép Szolnok megyében. A száz­negyvenezer hektárnyi búza jól bokrosod ott, az enyhe télben, a bőséges csapadék hatására szépen fejlődik a kenyémekvailó. A gyümölcs­fákban megindult a nedvke­ringés, a rügy duzzaoás és lassan beérnek a félezer hektár fólia alatt nevelkedő primőrök, illetve azok palán­tái. Az elmúlt heteket igye­keztek kihasználni a mező- gazdasági nagyüzemek, a kedvező, tavasziasan enyhe időjárásban szántottak, ve­tettek. A Kunszentmártoni Körösmenti Tsz határában a mezei légiflotta négy repülő­gépe rótta a köröket, s a le­vegőből permetezte, szórta a fejtrágyát a búzatáblákra. A hét végéig, vasárnap es­tig a kevés híján ötezer hek­tár búza egynegyedén végez­tek a nitrogén műtrágya ki- adagolásával. Az enyhe tél azonban a kártevőknek is kedvez, ezért megkezdték a gabonafutrinka lárva elleni védekezést, a teljes vetéste­rület egyötödére szórták ki a vegyszert. A Tiszaföldvári Lenin Tsz- ben, amire eddig ritkán volt példa, januárban ezer hek­táron végeztek talajmunkát a tavaszi vetések alá, ezzel is csökkentve a majdani nagy munkacsúcsot. A hónap második felében a növény­védő szolgálat repülőgépei is dolgoztak, 1700 hektár ga- gonára szórták ki a nélkü­lözhetetlen tápanyagot. Amennyiben az időjárás le­hetővé teszi, február első napjaiban végeznek ezzel a munkával. A Tsz területén megkezdték az egyébként márciusban szokásos fatele­pítési és -ápolási művelete­ket. A meteorológiai előre­jelzések szerint nagyobb hi­deg, hosszú tél nem ígérke­zik, ezért meggyorsították a téli gépjavítások ütemét, a korai kitavaszodáshoz iga­zodva elsőként a koratava­szi munkákban részt vevő gépeket, eszközöket hozzák üzemképes állapotba. A Fegyvemeki Vörös Csil­lag Tsz gyümölcskertészeté­ben száztíz ember foglalatos­kodik a téli metszéssel. A termőrügyek duzzadnak, a nedvkeringés megindult, ami veszélyes is lehet, hiszen egy erősebb februári hideg sú­lyos terműrügy-károsodást okozhat a megye gazdaságai­ban egyébként elkészítették a koratavaszi munkák pon­tos menetrendjét. A Jászság­ban, a Nagykunságban és a Tisza vidékén is korai rajtra számítanak, ehhez igazítják az emberek és gépek moz­gósítását. Mindössze 62 percig tartó mérkőzésen biztos 3:0 ará­nyú győzelmet aratott a Szolnoki Vegyiművek NB I-es férfi röplabda-csapata a sereghajtó Komép SC ellen. A tűzoltólaktanya tornatermében lejátszott találkozón a Vegyiművek különösen a második játszmában játszott jól, és már 12:l-re is vezetett. Képünkön a tatabányai térfélről visszakerült labda a játéktéren kívülre tart. A báló jobb oldalán a szolnokiak, balról Hajdú, Tóth és a Veszprémből igazolt és először játszó Sós. A tavaszi fordulóra készülő labdarúgó-csapatoknál már „nagyüzem” van. Sorozatos előkészületi mérkőzé­sekkel igyekeznek minél jobb formába lendülni a rajtra, legtöbbjük hetenként két-három alkalommal is pályára lép. Az NB III-as Tisza Cipő SE szombaton az NB Il-es Szolnoki MÁV MTE gárdáját fogadta. A MÄV MTE nem tisztelve a vendéglátókat 5.-0-ra győzött. Képünkön Var­ga I. fejese alig kerüli el a martfűiek kapuját. Tudósí­tásaink a 7. oldalon. (Fotó: Mészáros János)

Next

/
Thumbnails
Contents