Szolnok Megyei Néplap, 1983. október (34. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-01 / 232. szám

Ára: 1,80 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! xxxrv. évf. 238, tó. 1983. október i„ szombat A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA OL Why tökölve fl békés egymás mellett élésnek nincs ésszerű alternatívája Losonczi Pál beszéde az ENSZ-közgyűlésen New York Végei ért a csúcsértekezlet Csütörtökön befejeződött az ENSZ-közgyűléssel egy- lejűleg New Yorkiban rem­izett állaim- és kormányfői értekezlet. A tanácskozáson — ame­lyet Indirta Gandhi minisz­terelnök abból a célból kez­deményezett, hogy lehetősé­get nyújtson a világ külön­böző politikai felfogású és fejlettségű országai közötti széleskörű párbeszédre a béke, a leszerelés és a gaz­dasági fejlődés előmozdítása általános témáiról ' — hu­szonnégy állam vezetője vett részt. A csúcstalálkozó mér­legét megvonva, az indiai kormány szóvivője rámuta­tott. hogy a megbeszélések során kidomborodott a le­szerelés és a fejlődés prob­lémái közti szoros össze­függés. Az ENSZ-közgyűlés 38. ülésszakának tegnap délutáni plenáris ülésén — közép­európai idő szerint a késő esti órákban — szólalt' fel Losonczi Pál. az Elnöki Ta­nács elnöke. — Két világégés szörnyű tapasztalata nyomán szerve­zetünket éppen az a nagy elhatározás hívta életre, hogy — alapokmányunk szavaival — „megmentsük a jövő nemzedékét a hábo­rú borzalmaitól.” E mun­kánknak otthont adó palo­ta falába is ezt az évezre­des emberi óhajt vésték: „Nemzet ne emeljen kardot nemzetre, és ne tudja meg soha többé: hogy mi a há­ború.” De vajon elmond­hatjuk-e, hogy akárcsak a közelébe jutottunk már e nagy célnak? Ügy érzem, a kérdés ma­ga is illuzórikusnak hat a jelen történelmi pillanat­ban. amelyet sajnos a nem­zetközi feszültség kiéleződé­se jellemez. Fokozódik a konfrontáció, kísérletek tör­ténnek a világbéke fenntar­tását biztosító erőegyensúly megbontására, katonai fö­lényszerzésre, a népek- nem­zeti és társadalmi felszaba­dulási folyamatának vissza­fordítására. Mindez aggoda­lommal tölti el a Magyar Népköztársaság népét és kormányát. E veszélyes helyzet kiala­kulásának fő okát a fegy­verkezési hajsza fokozódásá­ban látjuk. A példátlan ará­nyú fegyverkezés nemcsak közvetlenül, a nukleáris ka­tasztrófa eshetőségével fe­nyegeti civilizációnkat, ha­nem közvetve is: azáltal, hogy eliékozolja az emberi­ség anyagi és szellemi erő­forrásait, megfosztja a né­peiket a munkájuk által lét­rehozott javak jelentős ré­szétől. tartósítja a gazdasá­gi elmaradottságot egész sor fejlődő országban — kezdte beszédét. A Magyar Népköztársa­ságnak, ha szabad így mon­danom, hitvallása a külön­böző társadalmi rendszerű (Folytatás a 2. oldalon) Tanácsaink jól gazdálkodtak lehetőségeikkel Ülóst tartott a megyei tanács Tegnap ülést tartott a megyei tanács. Napirenden sze­lepeit a végrehajtó bizottság tevékenységéről szóló jelentés is a két tanácsülés közti fontosabb eseményekről készült be- •zámoló. A testület megvitatta a tanácsi gazdaság VI. ötéves erve végrehajtásának tapasztalatait, majd különböző elő­erjesztéseket tárgyalt meg. Közülük közérdeklődésre tart- íat számot az a döntés, mely szerint szeptember 30-i ha- állyal megszűnik a tiszaföldvári szülőotthon. Épületét és elszerelését a helyi lakosság egészségügyi alapellátásának ivítására kell hasznosítani. A szülőotthon feladatkörét 1983. któber 1-től a megyei kórház szülészeti-nőgyógyászati osz­ílya látja el. A testület nyugállományba múlása miatt, érdemei elis- erése mellett felmentette ^osztásából dr. Szabó Ir- át, a megyei tanács vb-tit- irságának szervezési és jo- osztályvezetőjét. A tanács­ál eltöltött harminchárom ri példamutató munkássá­gát az Elnöki Tanács a Mun- i Érdemrend arany fokoza­tai jutalmazta. A kitünte- st a testület ülésén Barta ászló, a megyei tanács él­tüké adta át. Ugyanakkor ervezési és jogi osztály ve­tőjévé Papp Sándorné dok- rt nevezték ki, aki eddig a egyei tanács vb igazgatási ztályát vezette. A tanácsi gazdaság VI. öt- v es tervének időarányos üjesítéséről az írásos beszá­molóhoz Misurák Dénes, a ■jegyei tanács vb pénzügyi osztályának vezetője fűzött szóbeli kiegészítést. Az elő­irányzatok valóraváltását nehezítő tényezők között em­lítette, hogy a vártnál na­gyobb volt áz ár- és költség- növekedés, és a kapacitáshi­ány sem enyhült kellően. Továbbra is laza a szerződé­ses fegyelem. Az építőanyag­hiány főleg a családiház­építéseket nehezítette. Hang­súlyozta, hogy a nehézségek ellenére az eredeti célokat többségében elérték. Elősegí­tette ezt a fejlesztésben való rangsorolás is. Az alapellá­tás biztosítása mindig elő­térben volt. Sokat jelentett a társadalmi összefogás, a la­kosság közreműködése és a gazdasági szervek segítsége. Az írásos beszámoló mind­ezt tényekkel, adatokkal tá­masztotta alá. A középtávú tervidőszak első két évében például 6200 lakás épült. Az idei tervek megvalósításával ez a szám 9400-ra emelkedik, az ötéves előirányzat 58 szá­zalékát éri el. Lemaradás a célcsoportos lakásépítésben tapasztalható, amely a köz­ponti támogatás mérséklésé­vel magyarázható. Meghatá­rozó a magánerős építkezés. A középtávú tervidőszakban 3500—3600 telek létrehozása válik szükségessé. Az első két évben 1200 telket alakí­tottak ki. Az idén újabb ezer telek előkészítése várható, ebben nagy szerepet játszik az OTP. A telekárak mér­sékléséhez 31 millió forint megyei támogatást nyújtott a megyei tanács. Az ilyen tények mérsékelt derűlátásra adnak okot. Nem lehet viszont figyelmen kívül hagyni azt, hogy a kö­vetkező két évi előirányzato­kat még nehezebb körülmé­nyek között kell valóraválta- ni. Világosan kell látni, hogy a pozitív hatások mellett az ellentényezők is egyértelmű­ek. A tanácsi gazdálkodásról véleményt nyilvánított az SZMT titkársága is. Állás­(Folytatás a 3. oldalon) A fogyasztási szövetkezetek szakcsoportjai idei legszebb terméseiket hozták el a me­gyeszékhelyre, a megnyitó kiállítására (Tudósításunk a 3. oldalon) A grenadai miniszterelnök a Chinoinban Maurice Bishop, a Grena­dai Népi Forradalmi Kor­mány és az Űj Mozgalom Párt (JEWEL) elnöke — aki Lázár György miniszterel­nök vendégeként, hivatalos látogatáson tartózkodik ha­zánkban — tegnap a Chi- noin Gyógyszer- és Vegyé­szeti Termékek: Gyárának tevékenységével ismerke­dett. A gyárlátogatásra elkí­sérte Garai Róbert külügy­miniszter-helyettes. valamint Dömény János, hazánk Gra­nadában is és Richard Ja­cobs. Grenada Budapesten is akkreditált nagykövete. A vendégeket Soltész Ist­ván ipari miniszterhelyet­tes, valamint Üjpest és a gyár több vezetője fogadta, és tájékoztatták a grenadai kormányfőt az 1910-ben alakult, termékeiről világ­szerte ismert vállalat törté­netéről és jelenéről. Az osztrák alkancellár megbeszélései Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese tegnap tárgyalást folytatott a meghívására hazánkban tartózkodó Norbert Steger- rel, az Osztrák Köztársaság áikancéllárjával. kereskedel­mi és iparügyi miniszterrel. Megvitatták a nemzetközi gazdasági élet egyes kérdé­seit, és kölcsönösen tájékoz­tatást adtak országaik gaz­daságának helyzetéről. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke tegnap hi­vatalában fogadta Norbert Stegert. A találkozón részt vett Marjai József, és jelen volt Arthur Agstner. Auszt­ria budapesti nagykövete is. Norbert Steger a magyar— osztrák gazdasági, ipari és műszaki együttműködési ve­gyesbizottság társelnökeként részt vett a bizottság idei ülésén és magyar partneré­vel, Veress Péter külkeres­kedelmi miniszterrel alá­írták a bizottság jegyző­könyvét. Norbert Steger a nap fo­lyamán tárgyalásokat foly­tatott Méhes Lajos ipari mi­niszterrel és Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter­rel. Az osztrák alkancellár teginap este elutazott Buda­pestről. A vendéget a Feri­hegyi repülőtéren Marjai József búcsúztatta. Kék madár—elektronikus vezérléssel « Tiszaszentimrei házépítők Pistipistipisiipisti Balhátvéd a házi gólkirály Bugaci képeslap Szoros együttműködés a nagyüzemekkel Elemzések a Cukortermelési Kutatóintézetből Az elmúlt évek során korszerűsítették a Mezőgaz­dasági és Élelmezésügyi Minisztériumhoz tartozó ku­tatási szervezeteket. Az át­szervezés célja az volt, hogy a tudomány az eddigieknél jobban szolgálja a termelést és annak gazdaságosságát. Így a Cukortermelési Kuta­tóintézet is szorosabb kap­csolatba került a termelé­si rendszerekkel és a fel­dolgozóiparral. A korszerű­sítéssel, közös kezdeménye­zésre 1981 januárjában jött létre a Cukorrépa Kutatási Fejlesztési Termelési Tár­saság. A társaságnak — amely az ország szinte teljes cukorrépa-termelé­sét feldolgozását átfog­ja — a tizenkét cukor­gyár mellett a termesztést integráló hat termelési rendszer, valamint maga a kutatóintézet is az alapító tagja. A társaság célja: a répa­termesztésre fordított ter­mőterület jobb hasznosítá­sa, a cukorhozam növelése a cukorrépa minőségének javítása és a termesztés gazdaságosságának fokozá­sa. Az együttműködésben a hasznosnak ítélt kutatási témákon közösen dolgoznak a termesztési rendszerek és a cukorgyárak. Az így el­készült kísérleti munkákat a nagyüzemek anyagilag támogatják, és a jól bevált módszereket mind szélesebb körben alkalmazzák. A tár­saság foglalkozik a cukor- • répa nemesítésével, a tér • mőképesség növelésével, valamint a répa és a mag­termesztés technológiájának fejlesztésével. Jelenleg a cukorgyári kampánnyal egyidőben, fő­leg az aszály okozta ter­méskiesések mérséklése, a betakarítási veszteségek csökkentése foglalkoztatja az intézet szakembereit. Korábbi felmérések bizo­nyították. hogy a betakarí­tásban keletkező úgyneve­zett cukor és légzési vesz­teségek — míg a répa a gyárakba kerül — egyes nagyüzemekben jelentősek voltak. Arra kell tehát a termelőszövetkezetnek és állami gazdaságoknak ügyel­niük, hogy a betakarítást gondosan szervezzék meg, hiszen e munkákkal mér­sékelhetők az említett vesz­teségek. Az intézet ipari kutatásai jelentősen hozzájárulnak a cukorgyárak energiafel­használásának csökkenté­séhez. A napokban készült el az intézetben a cukor­gyárak komplex energiael­látásával foglalkozó elemző tanulmány. Ebben azt vizs­gálták a kutatók, hogy mi­ként milyen lehetőségekkel váltható ki a mintegy 200 ezer tonna fűtőolaj és a 25 ezer tonna koksz a földgáz- tüzelés bevezetésével. A tanulmány a költségténye­zők alakulásával is foglal­kozik. A kutatásban részt vál­lalt az Energiagazdálkodá­si Intézet és a Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat is.

Next

/
Thumbnails
Contents