Szolnok Megyei Néplap, 1983. július (34. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

Kádár János és Losonczi Pál fogadta Bülend Ulusut Látogatás Székesfehérvárott Városnézés Budapesten — Kétoldalú eszmecserék Bülend Ulusu. a Török Köztársaság miniszterelnöke, aki hivatalos látogatáson tartózkodik Magyarországon, tegnapi programját Székes- fehérváron kezdte: az Ika­rus Karosszéria és Jármű­gyárat kereste fel. A vendé­get elkísérte útjára Nagy János külügyi államtitkár, Fóti Iván, hazánk törökor- .zági és Osman Basman, Törökország budapesti nagy­követe. A magasrangú vendégeket a székesfehérvári gyárban Gábor András ipari , mi­niszterhelyettes, a megye a város, s az üzem vezetői üd­vözölték. Bállá Károly, a gyár igazgatója és Nagy Gábor, az Ikarus vezérigaz­gatója tájékoztatta a ven­dégeket az évi 13—14 ezer autóbuszt előállító, nagy­múltú hazai iparvállalat eredményeiről. Elmondták, hogy Törökország útjain óbb mint 600 Ikarus emblé- májú jármű gurul. Bülend Ulusu érdeklődött az alkat- ész-utánpótlásról, a fejlesz­tési elképzelésekről és az autóbuszgyártásban kiala­kítható magyar—török koo­peráció lehetőségeiről. Ezt követően a vendégek a sze­relőcsarnokban megtekintet­ték a gyártási folyamat egyes mozzanatait, majd az üzem udvarán rögtönzött termékbemutatón ismerked­tek meg az Ikarus gyártmá­nyaival, a belföldre és az exportra készített autóbu szókkal. Bülend Ulusu Budapestre visszatérve — Sémyi Kál­mán, a Fővárosi Tanács el­nökhelyettese kalauzolásá­val — a főváros nevezetes­ségeivel ismerkedett. A déli pályaudvarnál a gépkocsi­ból kiszállva metrón foly­tatta útját a Batthyány té­rig, út közben Daczó József, a BKV vezérigazgatója tá­jékoztatta a török kormány- főt Budapest tömegközleke­déséről, a metró és a'szent- endrei hév forgalmáról. Ezt követően a miniszterelnök útja Gül Baba türbéjéhez vezetett, ahol megismerke­dett a török hódoltság ide­jén Budára érkezett, s itt elhunyt mohamedán szerze­tes sírkápolnájának törté­netével, s emlékeztető soro­kat irt a vendégkönyvbe. A program a főváros leg­nagyobb középületeként szá­mon tartott, újjáépítésével nemzeti kulturális intéz­mények otthonává lett Bu­davári Palotában folytató­dott. A török kormányfő a Nemzeti Galéria középkori művészeti gyűjteményét, va­lamint a késő reneszánsz és barokk kor alkotásait bemu­tató tárlatát tekintette meg. A délelőtti program befe­jezéseként a török minisz­terelnök a most is sok hazai és külföldi érdeklődőt von­zó Mátyás templomban idő­zött, majd a Halászbástyáról Budapest panorámájában gyönyörködött. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára tegnap délután a KB székházában fogadta Bülend Ulusut, a Török Köztársa­ság miniszterelnökét. aki hivatalos látogatáson tartóz­kodik hazánkban. A szívélyes légkörű talál­kozón véleménycserét foly­tattak a nemzetközi élet idő­szerű kérdéseiről, különös tekintettel az európai biz­tonság és együttműködés problémáira. Megelégedéssel állapították meg. hogy or­szágaik együttműködése ered­ményesen fejlődik, és meg­erősítették készségüket a kölcsönösen előnyös kapcso­latok további elmélyítésére. A találkozón jelen volt (Folytatás a 2. oldalon) Billend Ulusu török miniszterelnök Székesfehérvárott, Nagy Gábor vezérigazgató társaságában, meglátogatta az Ikarus gyárat Tiszaf öld váron Országos öntözési bemutató Országos öntözési bemuta­tó színhelye volt tegnap a tiszaföldvári Lenin Termelő­szövetkezet. A szakmai ese­ményen ré6zt vett Dénes La­jos, a MÉM miniszterhelyet­tese. Varga Miklós, az Or­szágos Vízügyi Hivatal el­nökhelyettese, valamint Bá­lint Ferenc, a megyei párt­bizottság gazdaságpolitikai osztályának vezetője. Az or­szágos bemutatón a meghí­vott szakembereket Császár Szilveszter, a tsz elnökhe­lyettese tájékoztatta az ön­tözéses gazdálkodás helyi eredményeiről- Egyebek kö­zött elmondotta, hogy a kö­zös gazdaságban az öntözés­A nagy teljesítményű Rain-Roll hígtrágyaöntöző berendezés műszaki adatairól tájékoztatják a résztvevőket nek régi hagyományai van­nak. Hosszú évek alatt ösz- szegyűjtött tapasztalatok áll­nak a szakemberek rendel­kezésére a gépek típusairól, azok üzemeltetéséről, az ön­tözési időpontok megválasz­tásáról. Harminc esztendeje gyárt­ja és tartja karban az öntö­zőberendezéseket a szekszár­di Mezőgép — mondotta Ne­mes János, a vállalat osz­tályvezetője —, azóta tizen­négy különböző típusú öntö­zőgépet fejlesztettek ki az ott dolgozó szakemberek. Je­lenleg is széles választék áll az öntözéses gazdálkodást folytató mezőgazdasági nagy­üzemeik rendelkezésére, ezek­ből tegnap néhányat műkö­dés közben is bemutattak. Az előadásokat követően a több. mint háromszáz szak­ember a hígtrágya-öntözés gépeivel, az izotópos talaj­nedvesség-mérővel. csévélhe­tő öntözőberendezésekkel és különféle szivattyúkkal is­merkedett meg. Az országos öntözési bemutató elismerést aratott a ' mezőgazdasági szakemberek körében. Több szálláshely a turistáknak Mezőtúron korszerűsítették a szállodát, Abádszalókon kemping nyílt 3. oldal Tálak, korsók fekete kerámiából Oláh Árpád füredi fazekas műhelyében- 4. oldal A rádió és televízió jövő heti műsora 5—6. oldal Agrár-innovációs társulás alakult Tegnap a MÉM-ben meg­alakult- az agrár-innovációs társulás. Alapítói: a Mező- gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Termelőszö­vetkezetek Országos Taná­csa, a Fogyasztási Szövetke­zetek Országos Tanácsa, va­lamint az Állami Fejleszté­si Bank. Az új társulás cél­ja a műszaki, technológiai fejlesztések kibontakoztatása, gyorsítása a mezőgazdaság­ban és az élelmiszeriparban. Az agrár-innovációs társu­lás közös kockázattal külön­féle vállalkozásokat finan­szíroz és szervez. Az intéz­mény pénzügyi tevékenysé­gével elsősorban a műszaki fejlesztési eredmények gya­korlati hasznosítását kíván­ja elősegíteni. A Szolnok megyei Víz- és Csatornamű Vállalat szolnoki, Landler Jenő úti csőtelepén mintegy 10 millió forint értékű anyagot tárolnak. Innen szállítják a megye különböző helyei­re a szükséges csöveket flz MSZMP KB első titkára találkozott Gilberto Vieiraval Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára tegnap a KB székházá­ban találkozott a hivatalos látogatáson hazánkban tar­tózkodó Gilberto Vieiraval, a Kolumbiai Kommunista Párt főtitkárával. A szívélyes, elvtársi légkö­rű megbeszélésen tájékoztat­ták egymást pártjaik felada­tairól. Véleményt cseréltek a kommunista mozgalom, vala­mint a nemzetközi élet idő­szerű kérdéseiről, különös fi­gyelmet fordítva Közép- és Latin-Amerika helyzetére- A két párt vezetői aggoda­lommal szóltak a reakciós erők fokozódó beavatkozási kísérleteiről a Karib térség­ben, amelyek veszélyeztetik a világbékét. Támogatásuk­ról biztosították a népel­nyomó diktatúrák és támo­gatóik ellen, a szabadságért, a társadalmi igazságért küz­dő salvadori, chilei és más latin-amerikai hazafias erő­ket. Kifejezték szolidaritásu- sukat a kubai és nicaraguai néppel, amelyek országaik függetlenségét és építő mun­kájuk eredményeit védelme­zik. Állást foglaltak amel­lett, hogy a latin-ameri kai válsággócokat tárgyalásos úton számolják fel, mert ez jól szolgálná az amerikai földrész, a nemzetközi béke és biztonság ügyét. Megerősítették készségüket a pártközi együttműködés el­mélyítésére. és hangsúlyoz­ták. hogy a jövőben is elő­segítik a mindkét nép ja­vát szolgáló sokoldalú kap­csolatok fejlesztését a Ma­gyar Népköztársaság és a Kolumbiai Köztársaság kö­zött. A találkozón jelen volt Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára. Semmelweis-iinnepség Szolnokon Átadták az idei Durst János-díjakat Barta László, a megyei tanács elnöke gratulál dr. Molnár Károlynénak kitüntetése alkalmából Tegnap délután a megyei tanács vb-termében Semmel­weis Ignác születése évfor­dulóján emlékeztek meg az egészségügyi dolgozók nap­járól. Az ünnepségen meg­jelent Jakatics Árpád, ame’- gyei pártbizottság osztály- vezetője és dr Durstné dr. Gyurkicza Blanka. A Bartók Béla kamarakó­rus és Varga Béla versmű­sora után dr. Ignácz István megyei főorvos köszöntötte az ünnepségen megjelente­ket. Ezt követően Sipos Károly, a megyei tanács elnökhe­lyettese emlékezett meg az anyák megmentőjéről. aki­nek a születésnapján tartják minden esztendőben az egész­ségügyi dolgozók napiát. Szólt arról, hogy Semmel­weis Ignácot az orvostörté­nelem a világ tíz legnagyobb orvosa között tartja számon. Munkásságának fő vezérfo­nala a kórokozók elleni harc volt; felismerte, hogy az 'or­vostudomány új eljárásai bevezetésének társadalmi összefüggései is vannak. Egész életében harcolt a ba­bona. a tudománytalanság el­len, az emberiség egyik jó­tevőiéként tisztelik. A továbbiakban a megyei tanács elnökhelyettese be­szélt arról, hogy a megyé­ben örvendetesen nőtt a kórházi ágyak, helyek szá­ma. mutatkoznak az integrá­ciós folyamat kedvező jelei. Elkészült a lakosság ötéves, komplex szűrési terve is, mindez a betegségek meg­előzését. időbeni felismeré­sét szolgálja Szükségesnek tartotta megemlíteni, hogy az orvosi ellátást a lehető­ségek szerint tovább kell fejleszteni, a gyógyító-meg­előző munka színvonalát ja­vítani, emelni a lakosság egészségügyi kultúráját A megemlékezés után Bair- ta László, a megyei tanács elnöke kitüntetéseket, elis­meréseket nyújtott át a me­gye orvosainak, gyógyszeré­szeinek, egészségügyi és ki­segítő dolgozóinak. 1983- ban Durst János-diját kapott dr. Koncz József, a szolnoki Városi Tanács bölcsődei igazgatóságának igazgató-fő­orvosa, dr. Molnár Károiyné, a megyei tanács gyógyszer­tári központjának főgyógy­szerésze. Tamai Istvánná, a karcagi Városi Tanács kór­ház és rendelőintézet osz­tályvezető főnővére. Kívü­lük a megyei ünnepségen Ki­váló munkáé t kitüntetés­ben kilencen, Miniszteri di­cséretben pedig nyolcán ré­szesültek. Ara: 1,40 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! xxxiv. évf. 154. sz.. 19*3. július i„ péntek A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents