Szolnok Megyei Néplap, 1983. július (34. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1983. JÚLIUS 1. Június Moszkvában megtartotta 106. ülését a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsának Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen a tagállamok ál­landó KGST-képviselői. mi­niszterelnökhelyettesek vet- 'tek részt: bolgár résziről Andrej Lukanov, csehszlo­vák részről Rudolf Rohlicek, kubai részről Joel Döme- nech, lengyel részről Zbig- niew Madej, magyar részről Marjai József, mongol rész­ről Mjatavin Peldzse. az NDK részéről Gerhard Weiss, román részről Ioan Totu. szovjet részről Nyiko- laj Taliizin, vietnami részről pedig Tran Quynh. A KGST és a jugoszláv kormány .között létrejött megállapodással összhang­ban a végrehajtó bizottság munkájában részt vett Mito Pejovszki. a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács (kormány) tagja. Jugoszlávia KGST melletti állandó képviselője. Az ülésen részt vett Nyi- kolaj Faggyejev, a KGST titkára. A végrehajtó bizottság ülésén Gerhard Weiss, az NDK állandó KGST-képvi- selője elnökölt. A végrehajtó bizottság át­tekintette, hogyan szélesedik a KGST-tagországok együtt­működése a fűtő-, energeti­kai és nyersanyagok ésszerű hasznosításában, valamint a lakosság élelmiszerellátásá­nak javításában. Határoza­tot hozott arról, hogy az együttműködésnek ezekről a területeiről készült írásos anyagokat a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsának ülésszaka elé terjesztik. A KGST-nek a tanács XXXVI. ülésszaka óta eltelt időszakban végzett munká­járól szóló beszámoló elő­készítésével kapcsolatban a végrehajtó bizottság ülése megállapította, hogy a tag­államok a kommunista és munkáspártok által megsza­bott jelenlegi ötéves terv­feladatok teljesítése során tovább növelték nemzeti jö­vedelmüket, ipari és mező- gazdasági termelésüket. A végrehajtó bizottság jó­váhagyta azoknak az együtt­működési témáknak a jegy­zékét, amelyek sokoldalú alapon történő kidolgozásá­ra a következő ötéves nép- gazdasági tervek koordiná­ciója idején kerül sor. A tagállamok és a KGST szer­vei arra összpontosítják fi­gyelmüket hogy együttmű­ködjenek a legfontosabb gazdasági és tudományos­műszaki kérdések megoldá­sában többek között a fűtő- és nyersanyagtermelő ágaza­tok. az elektroenergetika, a vas- és színesfémkohászat, a gépgyártás, az elektronikai és a vegyiipar, a szállítás fejlesztésében. Az ülésen megvizsgálták, hogyan halad az 1982-ben aláírt, az ipari robotok ki- fejlesztésében, valamint sza­kosított és kooperációs gyár­tásuk megszervezésében folytatott sokoldalú együtt­működésről szóló általános egyezmény végrehajtása. Megállapították, hogy a KGST tagországaiban folyik a robotok népgazdasági al­kalmazására vonatkozó programok végrehajtása. A KGST keretein belül meg­határozták a robottechnika fejlesztésének egyeztetett koncepcióját, és folyik • az ipari robotok szerkezetének egységesítése. A végrehajtó bizottság meghatározta azo­kat a feladatokat, amelyek teljesítésével továbbra is biztosítható az általános egyezmény végrehajtása. A végrehajtó bizottság ülésén áttekintette az együtt­működés más kérdéseit is, s ezekről megfelelő határoza­tokat hozott. A végrehajtó bizottság ülését a barátság és a köl­csönös elvtársi megértés szellemében tartotta meg. Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, ha­zánk állandó KGST-képvi- selője tegnap hazaérkezett Moszkvából. Közlemény a KGST VB üléséről 28—30-a között (Telexen I lérkexettl SANTIAGO A chilei katonai rezsim a diktatúra ellen fellépő erők egységének megosztására tö­rekszik — miközben tárgya­lásokba kezd egyes csopor­tokkal, továbbra is perekkel fenyegeti a munkásvezető­ket. TEGUCIGALPA Megérkezett Hondurasba az á hatvan salvadori kato­na, akiket az egyik amerikai kiképzőtáborban „gerillaelle­nes” harcra készítettek fel. GENF Tegnap teljes ülést tartot­tak az európai nukleáris fegyverzet korlátozásáról fo­lyó szovjet—amerikai tár­gyalásokon részt vevő kül­döttségek. MADRID Fernando Mórán spanyol külügyminiszter szerdán Madridban találkozott Ana- tolij Kovaljovval, a madridi biztonsági és együttműködési találkozón részt vevő szov­jet küldöttség vezetőjével, külügyminiszter-helyettes­sel. A találkozón a madridi találkozó munkájával, illet­ve annak befejezésével kap­csolatos kérdéseket vitatták meg. ÜJ-DELHI Shultz amerikai külügymi­niszter tegnap megkezdte tárgyalásait az indiai veze­tőkkel : találkozott Indira Gandhi miniszterelnökkel, Naraszimha Rao külügymi­niszterrel, látogatást tett Zail Szingh államfőnél. VARSÓ A Hazafias Nemzeti Üjjá- születési Mozgalom (PRON) álláspontja szerint II. János Pál pápa közelmúltban tett lengyelországi látogatása pozitív jellegű, nagy jelentő­ségű esemény volt, amely újabb ösztönzést adott a nemzeti megegyezés, a vál­ságból való kijutás felé ve­zető úton. BELGRAD Elnapolták az UNCTAD VI. közgyűlésének eredetileg jú­nius 30-ra tervezett befejezé­sét, így az ugyanerre a nap­ra kitűzött záróülés legkeve­sebb egy napot késik. A kül­döttségeknek a hátralevő rö­vid idő alatt erőfeszítéseket kell tenniük a minimális egyetértés elérésére a kulcs­kérdésekben. Szovjet űrhajósok Felkészülés a munkára Az űrhajósok a Szaljut—7 fedélzetén Az űrállomás készleteinek számbavételével, az űrhajó­jukon magukkal vitt műsze­rek, tudományos eszközök el­helyezésével töltötte első tel­jes munkanapját a Szaljut— 7 űrállomáson Vlagyimir Ljahov és Alekszandr Alek- szandrov. Az űrhajósokat a földi irányítás szerdán reg­gel 10 órakor ébresztette, s este 11 volt, amikor ismét nyugovóra térhettek. Ljahov és Alekszandrov első napjai a kutatásokra való felkészüléssel telnek. Egyik legsürgetőbb felada­tuk, hogy a Földről maguk­kal vitt felszerelést áthord­ják az űrállomásba, s űrha­jójukat, a Szojuz T—9-et fel­készítsék egy esetleges gyors távozásra. A szovjet űrha­józás történetében ugyan még egyszier sem fordult elő, hogy a kozmonautáknak a tervezett időpont előtt hir­telen el kellett volna hagy­niuk az űrállomást, de az űrhajósok minden út alkal­mával. előre nem látható körülményekkel számolva végrehajtják ezt az óvintéz­kedést. Iz amerikai küldöttségvezetökkel Kohl megbeszélése Jövő hétfőn kezdődő szov­jetunióbeli látogatásának je­gyében Helmut Kohl nyu­gatnémet kancellár tegnap Bonnban fogadta a genfi és a madridi tárgyalásokon részt vevő amerikai küldött­ségek vezetőit, Paul Nitzét és Max Kampelmant. A két amerikai diplomata tá­jékoztatta a nyugatnémet kormányfőt a tárgyalások pillanatnyi helyzetéről. A közép-hatótávolságú fegyverek korlátozásáról fo­lyó genfi tárgyalásokkal kapcsolatban Kohl kancel­lár kijelentette: Moszkvában a NATO tárgyalási pozíció­ját fogja képviselni. Egyút­tal kifejezésre juttatja majd, hogy az. NSZK érdekelt a tárgyalások sikeres befeje­zésében. Mind a kancellár, mindaz amerikai diplomaták azt mondták remélik, hogy a hét szocialista ország veze­tőinek június 29-i nyilatko­zata nyomán még az idén konkrét eredmény születhet Genfben. Azonos álláspontot han­goztatott Kohl Nitze és Kampelman az európai biz­tonsággal és együttműkö­déssel foglalkozó madridi konferencia kilátásait ille­tően is. Kádár iános és Losonczi Pál fogadta Bülend Ulusut Világélelmezési Tanács Magyar felszólalás A Világélelmezési Tanács miniszteri tanácsülésének ál­talános vitájában szerdán felszólalt Somogyi Ferenc, hazánk állandó ENSZ-képvi- selőjének helyettese. Megállapítva, hogy az élel­mezés kérdése változatlanul egyike az emberiség előtt álló nagy megoldatlan fel­adatoknak. kiemelte: a világ élelmezési helyzete szoros összefüggésben van a nem­zetközi politikai helyzettel, a béke és a biztonság kérdései­vel. SZKP KB PB 9 moszkvai találkozó értékelése Az SZKP Központi Bizott­ságának Politikai Bizottsága áttekintette hét európai or­szág párt- és állami vezetői június 28-án Moszkvában (megtartott találkozójának eredményeit. A testület heti rendes ülésén teljes egészé­ben, maradéktalanul jóvá­hagyta a Szovjetunió kül­döttségének tevékenységét, amelyet Jurij Andropovnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnöksége elnökének vezetésével fejtett ki a talál­kozón. A Politikai Bizottság ülé­sén hangsúlyozták, hogy a Szovjetunió, valamint a töb­bi szocialista ország a jelen­legi bonyolult nemzetközi helyzetben választ vár felhí­vására a NATO tagországai­tól. Az egész világ olyan gyakorlati intézkedésekre vár, amelyek képesek elhárí­tani a legrosszabbat. Berlinben tárgyal az EHSZ főtitkára Négynapos hivatalos láto­gatáson a Német Demokra­tikus Köztársaságban tartóz­kodik Pérez de Cuellar az ENSZ főtitkára. Cuellar szerdán délután érkezett Berlinbe, az NDK kormá­nyának meghívására. Szerdán az ENSZ-politikus Oscar Fischer külügyminisz­terrel tárgyalt időszerű nem­zetközi kérdésekről, az ENSZ-nek a világbéke meg­őrzésében játszott szerepé­ről. Új jogoszláv pártelnök A JKSZ KB Elnökségének tegnap Belgrádban megtar­tott ülésén a szerb nemze­tiségű Dragoszláv Markovi- csot választották meg az elnökség elnökének egy éves megbízatási időre. Az elnök­ség elismerését és köszönetét fejezte ki Mitja Ribicsicsnek, aki a szervezeti szabályzat előírásainak megfelelően szintén egy évig töltötte be az elnöki tisztséget. Szovjet—francia eszmecsere Pierre Mauroy francia mi­niszterelnök tegnap fogadta Mihail Zimjanyint, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Nemzetiségi Tanácsa Kül­ügyi Bizottságának elnökhe­lyettesét, aki parlamenti kül­döttség élén tartózkodik Pá­rizsban. Mauroy elsősorban a szovjet—francia kapcsolatok továbbfejlesztésének kérdé­seit vitatta meg vendégével. A szovjet küldöttség egyéb­ként tegnap befejezte a francia nemzetgyűlés kül­ügyi bizottságának képvise­lőivel folytatott megbeszélé­seit. Az utolsó tanácskozáson összegezték a legfontosabb nemzetközi kérdésekkel fog­lalkozó vitáik eredményeit. (Folytatás az I. oldalról) Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke, Ercüment Ya- vuzalp. valamint Fóti Iván és Osman Basman. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke tegnap az Országházban hivatalában fogadta Bülend Ulusut. A szívélyes légkörű találkozón részt vett Nagy János kül­ügyi államtitkár. Ercüment Yavuzalp külügyi államtit­kár, Fóti Iván és Osman Basman. Tegnap kétoldalú megbe­szélésekre került sor a Bü­lend Ulusu kíséretében levő személyiségek és magyar partnereik között. Váncsa Jenő mezőgazda- sági és élelmezésügyi mi­niszter Sabahattin özbek élelmezési, mező- és erdő- gazdasági miniszterrel talál­kozott. A megbeszélés so­rán áttekintették a növény- termesztésben, állattenyész­tésben és az erdőgazdálko­dásban adódó együttműkö­dési lehetőségeket. Megálla­pították, hogy lehetőség kí­nálkozik közös fellépésre a harmadik piacon. A nap fo­Cél: fl PFSZ megmentése Rendkívüli értekezlet Az EL-Fatahon belüli né­zeteltéréseket illetve a szer­vezetnek Szíriához való vi­szonyát vitatja meg Tunisz­ban a Palesztinái Felszaba­dítás! Szervezet Végrehajtó Bizottságának tegnap kez­dődött rendkívüli ülése. A vb tagjai már szerda este megkezdték nem hiva­talos előkészítő megbeszélé­seiket ezek hajnalig tartot­tak. A tegnapi ülésen Jász- szer Arafat elnökölt. Hír- ügynökségi jelentések pa­lesztin forrásokra hivatkoz­Az izraeli hadsereg leg­kevesebb öt évig Dél-Liba­nonban marad — jelentette ki Iszmail Kabalan alezre­des, a haszbaijai körzet ka­tonai kormányzója, pozitív együttműködésre szólítva fel az ellenőrzése alatt álló te­lepülések „eligazításra” magához rendelt vezetőit. A továbbiakban ismertette azokat a „megelőző intéz­kedéseket”, amelyeket azért vezettek be, hogy minimá lisra csökkentsék a fegyveres ellenállási akciók következ­tében elszenvedett izraeli veszteségeket. Este 7 órától reggel 6-ig szigorúan tilos mindenfajta közlekedés a fontosabb dél-libanoni útvo­nalakon. A mezőgazdasági dolgozók csak reggel 8 órá­tól este 6-ig tartózkodhatnak a földeken. A főútvonalakon tilos a gépkocsik leállítása, parkolása. Ha valaki' 200 Az amerikai képviselőház illetékes albizottsága hivata­los vizsgálatot indít a Car- ter-iratok ügyében. Ezek felhasználása által a Rea- gan-tábor állítólag bizonyos előnyhöz jutott az 1980-as elnökválasztási kampányban. Donald Albosta michiga- nj demokrata képviselő, aki a kormányzás etikai problé­máiért felelős albizottságot vezeti, szerdán közölte: ra­gaszkodik a külön törvény­hozási vizsgálathoz. Az al­lyamán a török miniszter felkereste a Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Fej­lesztő Vállalatot, a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Gabonater­mesztési Kutató Intézetét, és a gyúrói Egyetértés Ter­melőszövetkezetet. Bajnok Zsolt államtitkár, a Tájékoztatási Hivatal el­nöke Candemir önhon török miniszterelnökségi tájékoz­tatási államtitkárral tárgyalt a két hivatal és a tájékoz­tatási intézmények munká­járól, az együttműködés le­hetőségeiről. Megállapítot­ták, hogy adottak a lehető­ségek a kapcsolatok tovább­fejlesztésére. különösen a két ország televíziói és új­ságírói között. Este Bülend Ulusu és fe­lesége Lázár György és fe­lesége társaságában megte­kintette a KISZ Központi Művészegyüttes tánckara és rajkózenekara folklór mű­sorát az együttes székházá­ban. Az előadáson jelen volt a török miniszterelnök kí­séretének és a magyar tár­gyalócsoport több tagja. va közölték hogy a tunéziai főváros egyik külvárosában rendezett ülésen a vb 14 tagja közül 12 jelent meg. A mostani ülés célja — közölte a végrehajtó bizott­ság egyik tagja a Reuter tu­dósítójának adott nyilatko­zatában — a PFSZ megmen­tése. „Be akarjuk bizonyí­tani, hogy szervezetünk to­vábbra is működik és képes arra, hogy egységet teremt­sen a különböző irányzatok között.” méternél közelebb megy egy izraeli álláshoz vagy lakta­nyához, arra azonnal tüzet nyitnak. Libanoni állampol­gárok a jövőben saját jár­műveikkel nem. csak az izraeli hadsereg autóbuszait igénybe véve utazhatnak Iz­raelbe. A kapcsolatok ápo­lása érdekében héber nyelv­iskolát nyitnak Haszbaijá- ban. Más források szerint az izraeli megszálló hatóságok este 6 órától reggel 6 óráig tartó kijárási tilalmat ren­deltek el valamennyi elle­nőrzésük alatt álló ^körzet­ben. Azt tervezik továbbá, hogy Dél-Libanonban és a Bekaa-völgy nyugati ré­szében kötelezően bevezetik az Izraellal együttműködő Szaad Haddad őrnagy milíciá­ja által kibocsátott személyi igazolványok használatát. bizottság megvizsgálja a Fe­hér Ház által rendelkezésre bocsátott több száz oldalnyi iratot, amely a választás kampány idején ismeretlel utakon jutott a republikánus, kampány-főhadiszállásra. Bár Reagan önként kiadta az igazsáeüey-minisztérium- nak a mai Fehér Házban fel­lelhető dokumentumokat, keddi sajtóértekezletén azt is aláhúzta, hogy azok fel- használását nem tekinti tör­vénybe ütköző dolognak. Legkevesebb öt év Dél-Libanonban Megelőző izraeli biztonsági intézkedések Papergate Hivatalos vizsgálat

Next

/
Thumbnails
Contents