Szolnok Megyei Néplap, 1983. június (34. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1983. JÚNIUS 1. Módosított rendeletek 2. Ami az anyakönyvire kerül Bizalomért bizalom Annus Józsefné és Boros Ignácné levélírónk megerősí­tették a gyermekváros lakói és a besenyszögiek kapcsola­tát. „A szakmunkásképzőbe járó gyermekvárosiak cso­portja többször is ellátogatott községünkbe, társadalmi munkát végeztek, ismerked­tek az itt lakók életével, szo­kásaival. Minden gyerek jó kapcsolatot alakított ki egy- egy családdal, s ezek a csa­ládok örömmel fogadták a gyerekek gyakoribb látoga­tását. A fiúk sűrűbben is sze­retnének jönni ; a családi élet megismerése lehetőséget nyújt arra, hogy a zártabb közösségből kilépve hama­rabb tudjanak beilleszkedni a mindennapi életbe A ké- jsőbbiekben is bizalommal fordulhatnak gondjaikkal, problémáikkal a megismert családokhoz. A gyerekek hozzánk fűző­dő jó kapcsolatának pél­dája, hogy anyák napján le­véllel, dísztávirattal kedves­kedtek, amit mi a gyermek­napon kis ajándékkal viszo­noztunk ...” Jubileumi rendezvénysorozat Május 20-tól 29-ig minden napra jutott érdekes ese­mény a fennállásának 25. év­fordulóját ünneplő jászberé­nyi Kókai László XJttörőház- ban. A krónikás — Nagy Sándorné politikai munka­társ — kettőről számolt be. Május 24-én Molnár Sán­dort, a CIMEA főtitkárát várták a kíváncsiak klubjá­ba. A gyerekek kérdéseire válaszolva elmondta a ven­dég a 25 éves CIMEA törté­netének jelentős akcióit, be­szélt a titkárság sokirányú munkájáról, az év nagy ren­dezvényéről, a Finnország­ban sorra kerülő nemzetközi gyermektalálkozóról, a kö­vetkező évek feladatairól. Elhozta a klubnak a titkár­ság ajándékát, egy valódi CIMEA Vikit. Cserébe a vá­ros jelképét, egy Lehel kürt­másolatot és jubileumi em­lékkendőt kapott. A következő nap délutánja az ifjú csillagászoké volt, akik vetélkedőn adtak szá­mot szakértelmükről. Az elő­zetes feladatként elkészített űrsisakokban „jelentek meg a rajtnál”. A játék során csil­lagképeket kellett felismer­niük, majd az űrtotó kérdé­seire válaszoltak. Ürétel és -ital készítése is szerepelt a tennivalók között. Nem je­lentett gondot híres csillagá­szok munkásságának ismer­tetése. Grsisakban a vetélkedők egy csoportja Semmibevett társadalmi munka Egy szolnoki olvasónktól érkeziett az alábbi, nem ép­pen szívderítő értesítés. A Szolnok megyei Tanács Építési és Szerelőipari Válla­lat Petőfi Sándor Szocialista Brigádjának nyolc tagja azon iparkodott, hogy társadalmi munkában — hétköznap, két szombaton és két vasárnap — újjávarázsolja a 4-es fő­út mellett lévő Barátság ját­szóteret. Szabad idejükből 172 órát áldoztak erre. Örö­met akartak pzerezni az Abo- nyi úton és környékén élő gyerekeknek. A patronáló brigádtagok szomorúan tapasztalják, hogy a parkban 16—18 éves kama­szok „játszanak”, a szereket megrongálják ... Olvasónk említett levelében egy fel­nőttet is, aki személygépko­csijával naponta áthalad a játszótéren... Levél a Széchenyiről Nem az első levél ez a mostani, amelynek írója azt feszegeti: „A Bartha úton van két sor ház: a 10 emele­tes és a 4 emeletes polig épületek. A közöttük lévő te­rületet tavaly ősszel szépen elegyengették, begyepesítet­ték. Ez év tavaszán egyes helyeken fiatal fákat ültettek a lakók. Nagyon nehezen ala­kul ki a környezet, de ehhez hozzájárulnak azok is, akik kerékpárjukat felelőtlenül a gyenge fához láncolják, ab­ban bízva, hogy nem lopják el... Miért nem vigyáznak az emberek arra, amit egy­szer már tetemes összegért megvalósítottak?” A másik égető gondnak azt tartja olvasónk, hogy a házak közül lassan kiszorulnak a személygépkocsik. Kétségkí­vül sok van belőlük, de gyakran azért nem férnek be a „sorba”, mert vannak, akik vállalati mikrobusszal (?!) járnak haza, ezek is a házak között éjszakáznak. Előfor­dul, hogy később érkezik a mikrobusz. Már nincs hely. Nem gond, rááll a gyepre — hiába van az utca végén par­koló. Levélírónk vállalatot is megnevezett, amelynek rend­szeresen „házon kívül” éjsza­kázik a gépkocsija. Rendszá­mot is említett, s nem érti. miként vehetik igénybe a dolgozók egyéni célra a miic- tobuszt. Csapatotthon közös erőből Űjszászon, a Nagykerti is­kolában szocialista brigádok, szülők és “tanulók társadalmi munkában otthont építettek az 1577. sz. II. Rákóczi Fe­renc Üttöröcsapat részére. Május 28-án volt az átadási ünnepség, ekkor — a kisdo­bos- és úttörőavatás kapcsán — köszöntötték az építőket. Névviselés A képen a csupasz csapat­otthon látható, a fotót akkor készítették, amikor csendes volt a környék ... Nem így vasárnap, amikor ott tartotta Se kerékpár, se busz cím­mel jelent meg április 27-én Kérdő Lajosné szandaszőlősi olvasónk panasza, aki általá­ban a kora reggeli — konk­rétan az április 12-i — busz­járatok kimaradását sérel­mezte. A Volán 7. sz. Vállalat il­letékeseitől érkezett a vá­lasz: április 12-én a szanda­szőlősi iskolától 5.05 órakor ünnepségsorozatát az újszá- szi két úttörőcs„apat, innen vonultak a gyermeknapi ma­jálisra a parkerdőbe. a 7-es járat gumidefekt miatt nem indult el. Ezért utólag is elnézést kémek az érdekelt utasoktól. • Egy jó hír: Szandaszőlős utazási ellátásának javítása érdekében egy autóbuszban URH-telepítést terveznek, így mód lesz arra, hogy egy- egy járat meghibásodása ese­tén gyorsan intézkedjenek. A magyar név két részből áll, családi és utónévből, de vannak ettől eltérőek is. Jó- néhány családi név több tag­ból állt, erre a mostani sza­bályozás is lehetőséget ad (pl. Tóth-Kovács), tekintve azonban, hogy vannak csalá­di nevek, melyek utónévként is használatosak, ezért a többes családi neveket kötő­jellel kapcsoljuk össze. 1953- ban eltörölték a megkülön­böztető betűjel alkalmazását, mintha sosem létezett volna. A gyakorlati életben ez to­vábbra is "élt. Most lehetőség nyílik az újbóli bejegyzésre és használatra, ha az érde­kelt kérelmezi, feltéve, hogy saját vagy szülője, nagyszü­lője bejegyzése tartalmazza. Nem lehet azonbán olyan betűjelzést bejegyezni, amelyet jogszabály tilt vagy személyhez fűződő jogot sért. Ne tévesszük össze a Polgári Törvénykönyvben leszabályozott közszerepléssel együttjáró névviseléssel, amely nem kerül anyaköny­vezésre. Ha a menyasszony a há­zasságkötés után kizárólag leánykori családi nevét kí­vánja viselni, akkor a háza­sulok a házasságkötés előtt is nyilatkozhatnak a szüle­tendő gyermek családi nevé­re, hogy az apja vagy az anyja családi nevét kapja-e. Ilyen esetben ezt a megálla­podást a házassági anya­könyv is tartalmazza. Ter­mészetesen az első gyermek születéséig még van lehető­ség a választásra, de azt fi­gyelembe kell venni, hogy valamennyi közös gyermek­nek csak közös családi neve lehet. A gyermek utónevét a szülők határozzák meg. A Ládó-féle utónévkönyv, il­letőleg az ehhez adott kiegé­szítőből lehet válogatni. Ha ez nem elég, akkor a kívánt utónév anyakönyvezhetőségét a Magyar Tudományos Aka­démia Nyelvtudományi In­tézetétől (Budapest 1014 I. kér. Szentháromság tér 2.) levélben lehet kérni. Néha azonban nem túl szerencsés a névválasztás, ezért az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az anyakönyvvezető — a szülők kérelmére — a 14 éven aluli kiskorú személy utónevét egyszer módosít­hassa. Ha valaki több utónévvel rendelk ezliiki, s valamelyik utónevének kizárólagos vi­selését vagy az utónevek sor­rendjének cseréjét kéri. az anyakönyvvezető a bejegy­zést egyszer módosíthatja, de ezt követően is legfeljebb két utónév maradhat. Ha elvált vagy özvegy nő korábbi névviselésétől el akar térni, ezt egy alkalom­mal bármikor az anyakönyv­vezetőnek bejelentheti. (Ha a leánykori nevét viselte, a volt férje nevét a -né tol­dással nem veheti fel.) Egyébként magyar állam­polgárok családi és utóne­vének megváltoztatását szin­tén az anyakönyvvezetőnél kell kérni (erre megfelelő formanyomtatvány szolgál, és illetékköteles), az enge­délyezés viszont BM hatás­kör. Ha az anyakönyvi bejegy­zésben elírás, téves bejegy­zés történt, az illetékes anya­könyvvezetőnél lehet kérni annak kijavítását, illetőleg törlését. Összehangolják a munkát Hozzászólás cikkeinkhez URH - autóbuszban Anyakönyvi kivonat A szolnoki Ingatlankezelő Vállalattól Juhász György távfűtési üzemvezető és Rap- pi Antal üzemviteli vezető aláírásával érkezeit válasz a május 25-én közölt Hideg zuhany, avagy ... pontos tá­jékoztatás? című észrevétel­re. Lényege: Az Ady Endre úti kazán­ház gázellátó vezetékén és berendezésein a Tigáz előre­láthatólag május 23-tól jú­nius 6-ig látja el az átalakí­tási és karbantartási munká­kat. Ezen időpontot a Tigáz határozta meg, az IKV ugyanezen idő alatt végzi ka­zánházi karbantartását. A szolgáltatás szünetelte­téséről a három Ady Endre úti tízemeletes lépcsöházai- ban kirakott tájékoztatás — elismerik — valóban nem volt teljes értékű, mivel a „szünetel”, illetve „korláto­zásra kerül” közül a megfele­lő szó nem volt aláhúzva. „Az újságcikk megjelenésé­nek napján vállalatunk is­mét közzétett a lépcsőházak­ban egy új, részletes tájékoz­tatást, melyben pontosabban behatároltuk a szolgáltatás szüneteltetésének körülmé­nyeit és a díjcsökkentés té­nyét. A pontatlan tájékozta­Szerkesztői üzenetek O. Gy. szolnoki olvasónk bizonyára megnyugtató vá­laszt talált levelére május 21-i lapunk 16. oldalán meg­jelent közleményben . .. Sok szajoli lakó „aláírás­sal” érkezett levelet névte­lennek tekintjük! Beküldőjé­nek javasoljuk: forduljon — forduljanak! — a helyi ta­nácshoz gondjukkal. Kell lennie megoldásnak. Fehér József, Szolnok: Az Ön levelét is névtelenként kezeljük. Az említett étte­remben tapasztalt észrevéte­leit — mind a kávéra, mind a tisztaságra vonatkozóan — a vásárlók könyvébe jegyezze be! Körös-menti sok ezer em­ber kérése „aláírással” érke­zett egy levél, amelyet Kun- szentmártonban adtak fel. írójának üzenjük: a szúnyog­irtást a helyi tanács rendel­heti meg! tás miatt a területi csoport- vezetőt figyelmeztettük ...” olvashattuk az IKV válaszá­ban. A díjcsökkentés tényét nem tartották szükségesnek közölni, ezt ugyanis egyértel­műen rögzítik a lakásszövet­kezettel és a közös képvise­lőkkel megkötött szerződések. A 2/1966. sz. NiM. rendelet így szól: a nyári karbantar­tási időszakra díjjóváírás jár .. . A születés, a házasságkötés és haláleset anyakönyvezé­sét követően az érdekelt il­letékmentes kivonatot kap. Ezt a kivonatot csak bete­kintésre kérhetik el a kü­lönböző szervek, tehát a hi­vatali eljárás után ezt visz- sza kell adniuk. Minden to­vábbi esetben az érdekelt bármennyi kivonatot kérhet az illetékes anyakönyvveze­tőtől az előírt illeték lero­vása ellenében. (Vége) Dr. Garai Ágnes megyei anyakönyvi ügyintéző Jogi tanácsok Visszakövetelhető-e az ajándék? A szülők, ha tehetik, szí­vesen könnyítik meg a fiata­lok életét. Ezért pénztárcá­juktól függően kisebb-na- gyobb ajándékkal indítják el új családjukba házasságot kötött fiukat-lányukat. Jogilag mi az ajándéko­zás? Tulajdonképpen írásbe­li szerződés készítése nélkül is szerződéskötés. Lényege, hogy az ajándékozó saját vagyonából ingyenes vagyo­ni előnyt juttat valakinek. Természetesen szükséges a megajándékozott elfogadó nyilatkozata is. És ha már az ajándékozó megígérte ,az ajándékot, és a megajándé­kozott jelezte, hogy azt el­fogadja, bármennyire külö­nösnek is látszik, az ajándé­kot követelni lehet. Az aján­dékozási szerződés többnyi­re megvalósul az ajándék átadásával és átvételével. Írásban rögzíteni csak akkor kell ezt a szerződést, ha az ajándékozás tárgya ingat­lan. Azzal azonban. hogy elkészül a szerződés, még nem szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát a megajándé­kozott. Intézkedni kell ar­ról is, hogy ezt a jogot az ingatlannyilvántartásba be­jegyezzék. Az ajándékozó felelősség­gel tartozik azért a tárgyért, amit átad. Ha például kárt okoz az ajándékozás által a megajándékozott vagyoná­ban, kártérítéssel tartozik. Tegyük fel, hogy valaki egy kárpitozott bútordarabot ad valakinek, és a megajándé­kozottat néhány nap múlva ellepik az élősködők. Ma­gyarán poloskás lesz a la­kás. Vagy valaki beteg ál­latot kap ajándékba, aminek következtében, .hullani ,kez- jdeaiek az, addig egészséges állatok is. Ilyenkor nem hi­vatkozhat a „gavallér” aján­dékozó arra, hogy ő ingyen adta a vagyontárgyat. Felel­nie kell a bekövetkezett kár­ért. És most nézzük, mikor kö­vetelhető vissza az ajándék. Ez a kérdés főként az idős emberek érdeklődésére tart­hat számot. A szülő, aki jó. szívvel ad. és később csaló­dik gyermekében vagy an­nak házastársában, később visszavenné az ajándékot. Csakhogy ennek a lehetősé­gét a jogszabály pontosan körülhatárolja. Az ajándékozó három eset­ben követelheti vissza az ajándékot. Ha arra létfenntartása érde­kében szüksége van. De ha az ajándék visszaadása a (megajándékozott létfenntar­tását veszélyezteti, már ered- /ményteleinilj követeli ' az ajándékozó. Ha az ajándék elpusztult, vagy azt a meg­ajándékozott eladta vagy el­cserélte valamire, nincs visz- szaadási kötelezettsége. Eb­ben az esetben a visszaköve­telés csak magára az aján­dékozott tárgyra vonatkozik. Ezt nem kell helyettesíteni semmivel. A második eset az ajándék visszakövetelésének, amikor a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzá­tartozója az ajándékozónak vagy közeli hozzátartozójá­nak rovására súlyos jogsér­tést követ el. Ilyenkor nem­csak a meglévő ajándék, ha­nem az ajándék helyébe lé­pő érték is visszakövetelhe­tő. Mi tekinthető súlyos jogsértésnek? Például a rá­galmazás, testi sértés, a tar­tási kötelezettség megsérté­se. Előfordul, hogy ajándékot valami feltétel bekövetkezé­sére való tekintettel adnak. Ha az a föltevés, amelyre gondolva az ajándékot ad­ták, utóbb véglegesen meg­hiúsul, az ajándék visszakö­vetelhető. (Például a család egyik értékes antik tárgyát a vőlegényként számontar- tott fiatalember „megkíván­ja”. Legyen az övé — gon dolja az apósjelölt —, hiszen úgyis a családban marad. Nászajándékul a fiataloknak szánom. Ha a házasságkötés elmarad, az ajándék vissza­követelhető). Egy jó tanács az idős szü­lőknek. Az ajándékozási szándékot nel fedjék el adásvételi szerződéssel, gya­kori tapasztalat, hogy emiatt az ajándékot nem kapják vissza akkor sem, ha az egyébkém visszakövetelhető volna És ha például ingatlanu­kat azért ajándékozzák gyer­meküknek, hogy az tehetet­len napjaikra gondozójuk legyen, ne restelljék ezt be­lefoglalni a szerződésbe. A ..föltevés” meghiúsulásának bizonyítása később így sokkal könnyebb lesz. Dr. Kertész ÉVa

Next

/
Thumbnails
Contents