Szolnok Megyei Néplap, 1983. június (34. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

1983. JÚNIUS 1. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 3 Győri Imre Szolnok megyében A megye a 14. helyen Javítani kell a terhesgondozást Napirenden á nő-, az anya- és a csecsemővédelem Tegnap délei ott Szolnokon, az Állami Építőipari Válla­lat munkásszállójában ren­dezte meg immár hagyomá­nyos évi megyei nő-, anya-, csecsemő- és gyermekvédel­mi munkaértekezletét a me­gyei tanács Vb egészségügyi és szociálpolitikai osztálya. A megjelenteket Ignácz Ist­ván megyei főorvos köszön­tötte. A nő-, anya- és gyermek- védelmi munkáról dr. Kicsi (Jenő tartott összefoglaló tájékoztatót. Többek között megemlítette: a megyében megvalósult egészségügyi fej- leszitiésék nyomán javultak a nő-, az anya- és a csecse­mővédelmi munka tárgyi és személyi feltételei. Most a gondozód, a megelőző — rö­viden a tártaim,j munkát — az ellátást kell színvonala­sabbá tenni. Kedvezőnek ítélte meg, hogy tavaly a megyében ötvenezer nő vett részt citológiai szűrésen. Fontos feladat — például — a gyerméknőgyógyászat lét­rehozása. Tavaly mintegy 6700 terhesgondozott volt a megyében, 32 százalékuk ve­szélyeztetett, Óriási szám ez. összefügg azzal is, hogy az elmúlt években a megyé­ben háromezer nőnél szakí­tották meg művi úton az el­ső terhességet. Figyelemre méltó szám: bár tavaly a megyében 19,6 ezrelékre esett vissza a csecsemőhalá­lozás aránya, a megyék rangsorában ezzel az ered­ménnyel még mindig csak a 14. helyen vagyunk. Ezután dr. Pohánka Ödön, a megyei kórház osztályve­zető főorvosa tartott elő­adást a ,nő-, az anyavédel­mi, a szülészeti ellátás me­gyei helyzetéről, dr. Pintér Sándor megyei gyermekgyó­gyász felügyelő szakfőorvos pedig a’ csecsemő- és gyer­mekegészségügyi munkát ér­tékelte. Az előadásokat hozzászó­lások követték, majd a ta­nácskozás végén megjutal­mazták azokat, akik jó mun­kájuk révén a megyében a legjobb eredményeket érték el a nő-, az anya- és a cse­csemővédelmi munkában. Tegnap Győri Imrét, az MSZMP KB tagját, az Or­szágos Közművelődési Ta­nács elnökéi a megyei párt- bizottság székházában fo­gadta Majoros Károly, a megyei - pártbizottság első titkára és megbeszélést foly­tattak időszerű közművelő­dési kérdésekről. Az eszme­cserén részt vett Fábián Pé­ter, a megyei pártbizottság titkára. Ezután Győri Imre a me­gyei tanácsra látogatott, ahol találkozott Barta Lászlóval, a megyei tanács elnökével és Sípos Károllyal, a megyei tanács elnökhelyettesével, aki tájékoztatta őt a megye kulturális életéről. Ezt köve­tően a vendég megtekintette a Verseghy Ferenc megyei könyvtárat és a megyei Mű­velődési és Ifjúsági Közpon­tot. Győri Imre délután Jász- kiséren megnézte az épülő művelődési házat, Jászbe­rényben ellátogatott a Le­hel Hűtőgépgyár művelődé­si házába, valamint a járási­városi könyvtárba. A Déry­né Művelődési Központban megtekintette a Jászsági Né­pi Együttes próbáját, ismer­kedett az intézmény életé­vel. Az OKT elnökének programjában részt vett Fá­bián Péter és Sípos Károly. Az előszezonban is benépesül hét­végenként a jász- szentandrási kem­ping. Hat, egyen­ként négyszemé­lyes sátor és két lakókocsi áll a sá­torral nem ren­delkező vendégek fogadására. Elké­szült a kemping melletti teniszpá­lya is, amelyet óránként 30 forin­tos áron vehetnek igénybe az üdülő­vendégek ülésezett a megyei Közlekedésbiztonsági Tanács '■ 11 ■ ................ -... .............. S ok a kihasználatlan KRESZ>park Csehszlovák vendég Kunhegyesen A béke és barátsági hónap Rendezvénysorozat kereté­ben tegnap Kunhegyesre lá­togatott dr. Jaroslav Musi- lek, a Csehszlovák Kulturá­lis és Tájékoztatási Központ igazgatója. A vendéget a kunhegyesi áfész központban a nagyközség párt-, állami- és mozgalmi vezetői fogad­ták. A kora délutáni órák­ban rendezett barátsági nagygyűlésen dr. Jaroslav Musilek előadást tartott Csehszlovákia békepolitiká járói, a csehszlovák—magyar kapcsolatokról. Harcászati gyakorlat A közeli napokban a Ma­gyar Néphadsereg kijelölt törzsei és csapatai az éves kiképzési terveknek megfe­lelően — tartalékos hadkö­telesek bevonásával — har­cászati gyakorlatot hajtanak végre. A gyakorlaton mint­egy 14 ezren vesznek részt. Készlet-börze Tegnap megkezdődött az Unió Készletinfo, rmáoiós és Értékesítő Társaság kétnapos készlet.börzéje a Hazafias Népfront Belgrád rakparti székházéban. A társaság most első alkalommal ren­dezte meg meglevő és lehet­séges partnered számára az elfekvő készletek feltárását és értékesítését szolgáló ak­cióját. Tegnap a megyei rendőr- főkapitányságon M. Szabó István, nyugalmazott vezér­őrnagy vezetésével ülést tar­tott a megyei KBT elnöksé­ge. Az összejövetelen megje­lent Oláh György vezérőr­nagy, az Országos Közleke­désbiztonsági Tanács társ- alelnöke. Az elnökség tagjai három témát vitattak meg. Szaba­dos József rendőr alezredes Jászberény járás-város köz­lekedésbiztonsági helyzeté­ről készített beszámolót. Szólt arról, hogy a járás te­lepülésein a fiatalok 14 KRESZ-pályán gyakorolhat­ják a közlekedési alapjsme- reteket, és 546 közlekedési úttörő teljesít szolgálatot. Ugyanakkor nem hallgatta el azt sem, hogy minden erő­feszítés ellenére is van ten­nivaló a közlekedési morál területén, mivel a járásban nem csökkent a közlekedési balesetek száma. Jó vi­szont. hogy az elmúlt három évben nem történt halálos kimenetelű gyermekbaleset. Schneider Péter, a forga­lomszervező szakbizottság kétéves munkájáról adott számot. A legfontosabb cél­nak tartotta a még bizton­ságosabb közlekedést, hiszen csak egy példa: a négyes fő közlekedési útvonal me­gyénkre eső szakaszán az országos átlagot meghaladó módon nőtt a járműforga­lom az utóbbi években. Dr. Földi Dánielné me­gyei úttörőelnök az általános iskolákban végzett, helyes közlekedésre nevelés helyze­téről, a versenyek tapaszta­latairól tartott rövid átte­kintést. A megyében tavaly 92 közlekedési úyíörőőrs ezerhétszáz tagja teljesített „kisrendőri” szolgálatot, ez a szám februárra már 103 őrsre és ezerkilencszázhet- ven főre emelkedett. A köz­lekedés biztonságáért akció sikerére jellemző, hogy a 104 iskola közül 94 nevezett er­re a versenyre. A nyári ve­zetőképző táborokban pedig mintegy nyolcszáz úttörőnek tartanak ismertetést a KRESZ szabályairól, a mo­toros, kerékpáros közlekedés gyakorlati tennivalóiból. Dr. Földi Dánielné azt is meg­említette, hogy az idén me gyej kerékpáros vándortá­bort szerveznek a Tisza-gá- ton: Szolnoktól Kisköréig és vissza. Kedvezőtlennek ítélte a KRESZ-parkok állapotát, ki- használtsági fokát. A me­gyében 83 hasonló célú park létesült, és — egy jelenleg is folyó felmérés szerint — ezek egy része nemcsak ki­használatlan. de elhanyagolt is. Rendszerint csak az az intézmény veszi igénybe, amelyiknek az udvarán van. Holott, egy-egy községben több óvoda és iskola tanulói is járhatnának a település egyetlen sok százezer forint - ért, létesített ÍKRESZ-parR- jába tanulni a közlekedés elemi normáit. Ezen a hely­zeten a jövőben feltélenül változtatni kell. A megyei KBT elnöksége az elhangzott beszámolókat — a kiegészítésekkel, a hoz­zászólásokkal együtt — el­fogadta. A soron következő ülésre szeptember végén Ti­szafüreden kerül sor. Társadalmi összefogásból 50 új munkahely Átadták a túrkevei rehabilitációs üzemet Rendezkedés az új üzemben az átadás előtt Társadalmi kötelezettsé­günk és gazdasági érdekünk egyaránt, hogy a baleset, be­tegség vagy veleszületett fo­gyatékosság miatt önmaguk ellátására, eltartására csak korlátozottan képes emberek élhessenek a munkához való jogukkal. A megváltozott munkaképességű dolgozók ésszerű és egészségi állapo­tukhoz igazodó foglalkoztatá­sa nemcsak a munkaerő- hiány leküzdését segíti, ha­nem az ő boldogulásukat is. A Túrkevei Háziipari Szö­vetkezet nagy feladatot vál­lalt, amikor a megváltozott munkaképességűek foglalkoz­tatására rehabilitációs üzem létrehozásáról döntött. Az elhatározásra az a megyei pályázati felhívás vezette a szövetkezetei, amely — a rokkantak nemzetközi éve alkalmából kibontakozott összefogás eredményeként — létrehozta a rokkantak me­gyei támogatási alapját, pénzügyi lehetőséget terem­tett a támogatás odaítélésé­hez. A Kevehisz a megyei alapból 625 ezer forint tá­mogatást kapott, a közel 4 milliós beruházás megvalósí­tásához az Okisz is hozzájá­rult 1,4 millióval, ehhez tár­sult a szövetkezet saját alap­ja, valamint MNB- és KFA- hitel. — Az anyagi feltételek megteremtése mellett — mint azt tegnap a rehabilitá­ciós üzem átadásakor Ul- veczky Tibor, a megyei ta­nács elnökhelyettese hangsú­lyozta, — a megvalósításban a legnagyobb erőt az össze­fogás jelentette, amely a szövetkezet vezetősége és elnöke kezdeményezésére létrejött. A megvalósításban részt vevők teljes körét nehéz, len­ne felsorolni de feltétlenül elismerés illeti a Kevihesz kollektíváját, a Kiszövöt, a helyi Vegyesipari Szövetke­zetét, a szolnoki Épszövöt, a mezőtúri Asztalosipari, a kisújszállási Építőipari Szö­vetkezetét. Támogatást nyúj­tottak Túrkeve ipari és me­zőgazdasági üzemei, társa­dalmi munkát végezitek az áfész dolgozói a rendőrség alkalmazottai, a városi ta­nács és az egészségügyi in­tézmények dolgozói is. Az új rehabilitációs üzem széles körű tevékenységet folytat: a könyvkötészeti szolgáltatástól a papíripari feldolgozó munkán keresztül a bőrdíszmű áru készítéséig, a reklámcélokat szolgáló termékek egész sora kerül ki az ott munkához jutott, illetve a korábbinál kedve­zőbb munkalehetőséget ka­pott rokkantak keze alól. Kongresszusra készülnek a vetőmag-termesztők és kereskedők Szobrot avattak a szolnoki üzem parkjában Kucs Béla magot érlelő virágot szimbolizáló szobra Június 6-tól 10-ig Magyar- ország, a Vetőmag Vállalat lesz a házigazdája a Nemzet­közi Vetőmag Kereskedelmi Szövetség és a Nemzetközi Vetőmag Nemesítő Szövetség kongresszusának. A kétéven­ként sorra kerülő, rangos rendezvényen részt vevő ha­zai és külföldi szakemberek közül sokan ellátogatnak majd Szolnokra, ugyanis a Vetőmag Vállalat Közép- magyarországii Területi Köz­pontja is helyet ad nemzet­közi szimpóziumoknak, be­mutatóknak. Mindezt Garai Lajos igazgató mondta el tegnap délelőtt azon az ün­nepélyes üzemlátogatáson, amelynek keretében szép műalkotással, egy szoborral gazdagodott az 1. számú ve­tőmagüzem amúgy is kelle­mes, kulturált környezete. Bereczki Lajos, a megyei tanács általános elnökhelyet­tese mondott ünnepi beszédet Kucs Béla Munkácsy-díjas szobrászművész süttői fehér mészkőből faragott, magot érlelő virágot szimbolizáló alkotásának avatásánál. — Méltó helyre került a nö­vényvilág biológiai megúju­lását jelképező szobor, —- mondotta — mert olyan kol­lektívának a munkahelyi környezetét szépíti, gazdagít­ja. amelynek tagjait nem­csak az eredményes gazdasá­gi munkáért illeti elismerés, hanem akiknek a kultúra iránti igénye, a művészetsze­retete is dicséretes. A ki­emelt állami rendezvény, a világkongresszus Szolnokon megrendezésre kerülő mun­kaértekezleteinek színvona­lát bizonyára emelni fogja a vetőmagüzemnek az új szo­borral még vonzóbbá tett környezete is. A szobor felavatása után — alkotójának, Kucs Bélá­nak egy másik munkája, a Centrum Áruház mellett látható Ivó nő régóta díszíti már a megyeszékhely köz­pontját — az ünnepség résztvevői megtekintették a nyári betakarításra készülő­dő vetőmagüzemet és a terü­leti központ termékeit bemu­tató kiállítást.

Next

/
Thumbnails
Contents