Szolnok Megyei Néplap, 1983. június (34. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1983. JÚNIUS 1. Hideg szelek a csúcsról Az amerikai étlap, amellyel a vendéglátó Reagan elnök traktálta magas vendégeit a Wil- liamsburgban tartott csúcstalálkozóján — a fi­nálé „ízeit” is meghatá­rozta. A hét vezető tőkés ország, amelynek állarn- lilletve kormányfői 1975 óta minden évben össze­gyűlnek. az ilyen tanács­kozáson általában gazda­sági kérdésekről tárgyal. A tíz pontból álló rövid zárónyilatkozat, amelyet az Egyesült Államok, Anglia, az NSZK, Fran­ciaország, Olaszország, Kanada és Japán vezetői írtak alá. most is gazda­sági ügyekkel, a résztve­vők vitáival és érdekkü­lönbségeivel foklalkozik. Álm ezt a közleményt ár­nyékba borítja, hogy — Reagan és a Fehér Ház követelésére — a Hetek mintegy „egységtüntetés­re” vonultak fel a Szov­jetunióval; szemben az európai rakétatárgyalások és főképpen a rakéta­telepítés ügyében. Ez az a másik nyilatkozat, amely a kilencedik csúcs­találkozót minden koráb­binál negatívabbá teszi. Hisz voltaképpen elutasí­tó válasz a Szovjetunió legutóbbi kormánynyilat­kozatára. amelyben Moszkva — éppen a he­tes csúcs előestéjén — az eddig követett ame­rikai magatartás veszé­lyességére figyelmezte­tett. A williamsburgi csúcs „rakétapoldtikan nyilatkozatát” így aligha lehet másképp felfogni, mint Washington erősza­kosan elutasító válaszát a szovjet kormánynyilat­kozatra. Ne hallgassuk el: az USA összességében tehát érvényesíteni tud­ta politikai és gazdasági túlsúlyát. A nyilatkozat megismétli, hogy ha a genfi tárgyalás az év vé­géig nem hoz megegye­zést, akikor megkezdik a Pershing—2 és a Cruise közép-hatósugarú ameri­kai rakéták telepítését Nyugat-Európában. A nyilatkozat egyben eluta­sítja az angol és a fran­cia ütőerő bevonását a genfi tárgyalásba — ami pedig a szovjet javasla­tok kiemelkedően fontos eleme. Az amerikai nyomás erejére jellemző, hogy a nyilatkozat aláírásába bevonták Japánt is, amely pedig nem tagja a NATO-nak. Közben az amerikaiak viszonylag könnyűszerrel visszaver­ték néhány szövetségesük ellenállási kísérletét. Franciaország például til­takozott az ellen, hogy a hetes csúcsot valamiféle „NATO szuperkonferen- ciává” változtassák. Mit­terrand elnöknek a ra­kétatelepítéssel kapcsola­tos álláspontja azonban túlságosan közel van az amerikai tervekhez, sem­hogy ez a formai kifo­gás hatásos lehetett vol­na. Éppen így erőtlennek bizonyult Trudeau kana­dai miniszterelnöknek az a teljesen józan és jogos kételye, hogy miért nem lehet bevonni a rakéta- egyensúly-számításba a brit és francia ütőerőt? A rakéta-nyilatkozatba befoglalt „ésszerűség” és „tárgyalási készség” in­kább csak arra való. hogv ne rántsák ki teljesen a szőnyeget Kohl nyugat­német kancellár jövő hó­napi moszkvai látogatása alól. A világ szemében ez a meglehetősen erőszakos politikai nyilatkozat a hetes csúcs igazi esemé­nye. A tíz pontos gazda­sági nyilatkozat — mint minden esztendőben — most is csak jámbor óhajt fejez ki és gyakor­latilag mit sem változ­tat a hét vezető tőkés hatalom évtizedes gazda­sági érdekellentétein.-i -e Biztonsági Tanács Egyhangú határozat Tegnap az ENSZ Bizton­sági Tanácsa egyhangúan hozott határozatban ítélte el a Dél-afrikai Köztársaságot „Délnyugat-Afr.ika folyama­tos megszállásáért”. A határozat felszólítja a pretoriai kormányt, hogy haladéktalanul hajtsa végre a Namíbia függetlenségére vonatkozó 1978-as. 435. szá­mú BT-határozatot. és sür­geti a Dél-afrikai Köztársa­ságot, mielőbb adja meg a függetlenséget e területnek. Moszkvában tegnap véget- értak Andrej Grownikónak, az SZKP KB Politikai Bi­zottsága tagjának, a Szov­jetunió Minisztertanácsa el­nöke első helyettesének, a Szovjetunió külügyminiszte­rének és Fernando Mórán spanyol külügyminiszternek a tárgyalásai. Andrej Gromiko és Fer­nando Mórán áttekintette a világ néhány térségében, így Közép-Amerikában és a Kö­zel-Keleten kialakult helyze­tet. Egyetértettek abban, hogy a létrejött válsághely­zeteket kizárólag tárgyalá­sok útján kell megoldani. Az amerikai Pershing—2 rakéták és robotrepülőgépek nyugat-európai telepítésének előkészületei hónapok óta a tervek szerint "folynak —je­lentette be tegnapi bonni sajtóértekezletén Caspar Weinberger amerikai had­ügyminiszter. Weinberger ugyanakkor azt állította, hogy az ameri­kai kormány — párhuzamo­san ezekkel az előkészületi munkálatokkal — erőfeszíté­seket tesz a genfi amerikai— Margaret Thatcher minisz­terelnököt, alig hogy hazaér­kezett a williamsburgi csúcsértekezletről, máris he­ves támadások érték a vá­lasztás; kampányban nyilat­kozó ellenzéki vezetők ré­széről. A munkáspárt és a szoci­áldemokrata-liberális párt­szövetség egyaránt a konzer­vatívok „rejtett céljait” — elsősorban a szociális kiadá­sok leépítését — vették cél­ba. Denis Healey, a mun­káspárt helyettes vezére azt mondta, létezik egy „titkos” "konzervatív választási kiált­vány, amely a nyugdíjasok A BT egyúttal felhatal­mazta Javier Pérez de Cuel- lar ENSZ-főtitkárt, hogy folytasson konzultációkat az érintett felekkel, azaz a Dél- afrikai Köztársasággal és a SWAPO-val a tűzszünet mi­előbbi létrejötte érdekében. Az egyhetes vita után sza­vazásra bocsátott határoza­tot a BT mind a 15 tagálla- ana megszavazta. Ezúttal az Egyesült Államok is „igen­nel” szavazott. Andrej Gromiko hangsú­lyozta, hogy az Egyesült Ál­lamok és Izrael által Liba- nonra kényszerített megálla­podás nemcsak Libanon, ha­nem az arab népek érdekeit is sérti. A kétoldalú kapcsolatokat értékelve Andrej Gromiko és Fernando Mórán elége­detten szólt a szovjet—spa­nyol viszony alakulásáról és megerősítette, hogy mindkét részről készek az együttmű­ködés elmélyítésére. Fejlesz­teni akarják a gazdasági, ke­reskedelmi, kulturális és tu­dományos együttműködést is. szovjet leszerelési tárgyaláso­kon megfelelő megegyezés elérése érdekében. Ha meg­állapodás születne az Egye­sült Államok és a Szovjet­unió között, akkor az ameri­kai közép-hatótávolságú fegyverek telepítésé még „visszacsinálható”, ellenkező esetben viszont sor kerül a telepítésre — mondta Wein­berger. Weinberger, röviddel sajtó­értekezlete után, Bonnból el­utazott Brüsszelbe. és családisegély-élvezők megrövidítését, az ingyenes egészségügyi ellátás és a közoktatás jelentős szektora­inak magánkézbe adását irányozza elő. Margaret Thatcher Willi - amsburgban végzett munkája nem kevesebb kritikát ka­pott A munkáspárt kataszt­rofálisnak, a szövetség ér­téktelennek minősítette a csúcsértekezletet, miután a résztvevők sem a munkanél­küliség enyhítésére, sem az általános gazdasági pangás leküzdésére nem tudtak és nem akartak gyógymódokat találni. Gromiko fogadta az amerikai nagykövetet Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügymi­niszter, tegnap Moszkvában fogadta Arthur Hartmant, az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét. A találkozót a nagykövet kérte. A felek a szovjet—ameri­kai kapcsolatok néhány kér­dését vitatták meg. Andrej Gromiko felhívta az amerikai diplomata fi­gyelmét a szovjet kormány május 28-i nyilatkozatára, és hangsúlyozta: az Egyesült Államoknak teljes komoly­sággal és felelősséggel keli megvizsgálnia az abban fog­laltakat. Peru Rendkívüli állapot Fernando Belaunde Terry perui elnök hétfőn este 60 napos rendkívüli állapotot hirdetett az ország területé­re, felfüggesztette a szemé­lyi és polgári jogokat, a par­lamentet pedig felszólította, hogy szavazzák meg a sza­botázsakciók elkövetői elleni halálos büntetés bevezetését. A rendkívüli állapot ér­telmében tilos a gyülekezés, a csendőrség és a hadsereg katonáinak pedig joga van gyanús személyeket letartóz­tatni és házkutatásokat tar­tani. külön erre vonatkozó parancs nélkül. A rendkívüli állapot célja a „terrorizmus elleni hatéko­nyabb harc”, a közvetlen okot pedig az szolgáltatta, hogy a hét végén a Sendero Luminoso ultrabalos szerve­zet több pokolgépes merény­letet hajtott végre a főváros elektromos hálózata ellen. A Perui Kommunista Párt több -alkalommal elhatárol­ta magát a szabotázsakciók­tól és felszólította a válság által sújtott társadalmi osz­tályokat hogy egységesen lépjenek fel a kormány in­tézkedései ellen. Az SPD felszálftása Az ellenzéki Német Szo­ciáldemokrata Párt országos vezetősége tegnap felszólí­totta az Egyesült Államok kormányát, hogy „haladékta­lanul vizsgálja felül és vál­toztassa meg a Közép-Ame- rikával kapcsolatos politiká­ját”. Az SPD nyilatkozata leszö­gezte, hogy a nyugatnémet szociáldemokraták! nem haj­landók támogatni a Reagan- kormány közép-amerikai po­litikáját, mivel az „elhibá­zott”. A térségben szaporod­nak a konfliktusok, nincs le­hetőség a demokratikus fej­lődésre és a nagyobb társa­dalmi igazságosságra. Az SPD megítélése szerint a nyugatnémet szociáldemok­raták ebben az elutasító ál­láspontjukban számíthatnak Közép-Amerika demokra­tikus erőinek, valamint az amerikai törvényhozás sok tagjának és az amerikai köz­vélemény többségének egyet­értésére. Pugwash-szimpózium Szófiában A kis országok szerepe Európa biztonságában cím­mel 22 ország neves tudósai­nak és békeharcosainak részvételévé] a Pugwash- mozgalom szervezésében nemzetközi szimpózium kez­dődött tegnap Plovdivban. A plovdivi nemzetközi szimpóziumon, amelyen csak­nem 40 világhírű tudós köz­tük több Nobel-dijas vesz részt, megvitatják az atom­fegyver-mentes övezetek létrehozásának lehetőségét Európában, valamint a köl­csönös bizalom erősítését szolgáló intézkedéseket. Folytatódott az (Folytatás az 1. oldalról) Iában fogadta a konferen­cián részt vevő delegációk vezetőik Az eseményen jelen voltak a Interparlamentáris Unió vezetői és az IPU ma­gyar nemzeti bizottságának tisztségviselői. A délutáni ülésen elsőként Franciaország küldötte. Ma­nuel Escutia szólalt fel. aki a „nemzetközi közösség erő­feszítéseinek kudarcaként” minősítette az afganisztáni és a lengyelországi helyze­tet. Janusz Stefanowicz len­gyel parlamenti képviselő azt emelte ki, hogy a szük­ségállapot Lengyelországban a kisebb rossz, az európai, feszültség forrásait nem ha­zájában, hanem másutt kell keresni. A madridi értekezletnek otthont adó Spanyolország nevében felszólaló Modesto Fraile képviselő „minden európai számára életbevágó­nak nevezte a tanácskozás sikeres befejezését. A kana­dai Allan Lawrence elismer­te: a leszerelési tárgyaláso­kon minden ország rakétáit, így a britekét és a franciá­két is számításba kell venni Dev Tolkunov, a szovjet küldöttség tagja, az Izvesz­tyija főszerkesztője részlete­sen szólt arról, hogy Wa­shington — az Egyesült Ál­lamok nukleáris fegyvertá­rára támaszkodva — nyíltan fenyegetődziik. politikai zsa­rolással próbálkozik. Végre akarja hajtani a NATO ra­kétatelepítési határozatát, holott ez súlyos fenyegetést jelentene a békére. „A Szovjetunió kulcsfontosságú feladatának tekinti, hogy ne engedje meg Európában a nukleáris fegyverkezési haj­Az európai kormányokhoz intézett békefelhívással teg­nap Moszkvában véget ért az európai egyházak képvise­lőinek konzultatív találkozó­ja. A május 25-én kezdődött értekezlet résztvevői azt vi­tatták meg, hogy miként te­het és kell hozzájárulniuk az egyházaknak a béke és a népek közötti bizalom meg­erősítéséhez, a fegyverkezési hajsza megfékezéséhez. A tanácskozás eredménye­ként elfogadott nyilatkoza­tukban a résztvevők mél> aggodalommal állapították A társadalmi-politikai hely­zet kulcsfontosságú kérdései­ről és a párt tevékenységé­nek irányairól tanácskozik a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának 12. ülése, amely tegnap dél­előtt kezdődött meg Varsó­ban. Az ülésen elnöklő Woj- ciech Jaruzelski hadseregtá­bornok, a Központi Bizottság első titkára a tanácskozást megnyitva elmondta, hogy a hosszú hónapokig tartó elő­készítő munka során a párt­élet minden szintjén megvi­tatták a napirenden szereplő kérdéseket. A központi párt­szervek tagjai számos infor­mációt, elemző anyagot és dokumentumtervezetet kap­tak az előkészületek során. A népi Lengyelország tör­ténetének legnehezebb sza­kaszát jelentette a LEMP IX., rendkívüli kongresszusa óta eltelt közel két év. Az önálló állami és nemzeti lé­tet fenyegető ellenforradalmi veszélyt azonban sikerült ön­erőből elhárítani. így kudar­cot vallottak a belső ellenség és az őket támogató imperia­lista körök számításai — ezt hangsúlyozta a LEMP Politi­kai Bizottságának beszámo­lója, amelyet a Központi Bi­zottság ülésén Józef Czyrek. a párt PB tagja, a KB titkára terjesztett elő. általános vita sza új fordulóját, elérje az ilyen fegyverek csökkentését és korlátozását” — mondot­ta. Darvast István, a magyar küldöttség tagja kijelentette: az, hogy nincs egységes vé­leményünk bizonyos kérdé­sekben, józan ésszel nem le­het elfogadható indok arra, hogy rakétákkal, nukleáris robbanófejekkel rontsunk egymásnak. A fegyverkezési hajsza önmagában is rend­kívül veszélyes, azt azonban mindnyájan jói tudjuk, hogy fikciók alapján nem lehet háborút indítani. A Szovjet­uniónak tulajdonított táma­dó szándék pedig közönséges fikció. Ennek legjobb bizo­nyítéka. hogy az enyhülés évei óta egyetlen példáját sem láttuk annak, hogy a másik tárgyalófél a Szovjet­unió bármely javaslatát ko­molyan fontolóra vette vol­na. Minden alap megvan ahhoz — zárta beszédét —, hogy itt, Budapesten, tovább építsük azt a bizalmat, amelyet az unió ezt meg­előző négy európai együtt­működési és biztonsági kon­ferenciáján sikerült egymás iránt kiépítenünk. A plenáris ülés végezetül megválasztotta az elnökeit azoknak a bizottságoknak, amelyek mától folytatják ta­nácskozásukat, mégpedig a biztonság és a leszerelés, a gazdasági együttműködés, valamint a humanitárius kérdések témaköreinek átte­kintésével. Este a konferencia részt­vevői Szentendrére látogat­tak: a művelődési központ­ban részt vettek a Magyar Rádió gyermekkórusa és a Budapest Táncegyüttes kon­certjén. meg, hogy tovább romlik a nemzetközi helyzet. A találkozó résztvevői fel­hívással fordultak az európai kormányokhoz, hogy tegye­nek újabb lépéseket a lesze­relés érdekében. Felszólítot­ták a NATO-t, hogy a Szov­jetunióhoz hasonlóan mond­jon le a nukleáris fegyver el­sőként történő alkalmazásá­ról. A leszereléshez vezető első lépésként a tanácskozás valamennyi nukleáris fegy­ver befagyasztására szólított fel. Czyrek rámutatott: tovább folyik a harc a szocializmus ellenfeleivel. Ezek meggyen­gültek és védekezésre kény­szerülnek, de változatlanul tevékenykednek. Aktívan tá­mogatják őket a nyugati kommunistaellenes felforgató központok, amelyek motorja az erőviszonyok megváltoz­tatására törekvő amerikai imperializmus. „A helyzet nem könnyű, és egyhamar nem is lesz az. Az útnak csak az első, leg­drámaibb szakaszát tettük meg. Ma már azonban biz­tos az, hogy győzni fogunk” — hangsúlyozta a Politikai Bizottság referátumát előter­jesztve Józef Czyrek. A LEMP KB végül három határozatot fogadott el. Az első a társadalmi-politikai helyzet alapvető kérdéseiről és a párt tevékenységének irányairól szól. A második annak a bizottságnak az ed­digi működését értékeli, amelyet a népi Lengyelor­szág történetében lezajlott válságok okainak és körül­ményeinek elemzésére hoz­tak létre. A harmadik hatá­rozat a marxizmus—lerüniz- mus klasszikus műveinek és a lengyel marxista gondolko­dók munkáinak propagálá­sával foglalkozik. Világszerte élénk visszhangot keltett a williamsburgi tőkés csúcskonferencián kiadott záróközlemény, illetve az ott meg­vitatott katonapolitikai kérdésekben kialakított közös véle­mény. Képünkön: a csúcstalálkozó résztvevői — Thatcher asszony nélkül, mivel a brit kormányfő a választási kampány miatt hamarabb visszatért hazájába. (Teletotó — KS) Befejeződtek a szovjet—spanyol tárgyalások Nyugat-európai rakétatelepités Tervek szerint folynak az előkészületek Brit választási kampány Heves támadások érték a miniszterelnököt Egyházi béketanácskozás Moszkvában ülésezik a LEMP KB Kulcsfontosságú kérdések a napirenden

Next

/
Thumbnails
Contents