Szolnok Megyei Néplap, 1983. június (34. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

XXXIV. évf. 128. az. 1983. június i„ «zerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJÁ Kelet-Libanon Nem hárult el a fegyveres konfliktus veszélye A feszültség enyhüléséről szóló washingtoni bejelenté­sek ellenére nem hárult el az izraeli—Szíriái fegyveres konfliktus közvetlen veszé­lye a kelet-libanoni Bekaa- völgyben. Az izraeli riadóké­szültség fenntartásával és a folytatódó csapaterősítések­kel párhuzamosan Szimha Ehrlich miniszterelnök-he­lyettes Szíriát tette felelőssé az izraeli megszálló csapa­tok ellen végrehajtott libano­ni ellenállási akciókért és nyíltan azzal fenyegetőzött, hogy „Izrael rendkívül rö­vid időn belül helyére teszi Szíriát”, ha nem vet véget a fegyveres ellenállók tevé­kenységének. Bejrúti megíté­lés szerint Izrael megtorló támadásokat tervez a szíriai ellenőrzés alatt működő pa­lesztin bázisok ellen, de fennáll a veszély, hogy a korlátozottnak szánt táma­dások nagyobb arányú, vagy éppen általános összecsapás­sá szélesednek. Damasz- kuszban ugyanakkor bizo­nyosra veszik, hogy Izrael csupán ürügyet keres egy amerikai támogatást élvező villámháborúhoz. Az Asz-Szaura című da­maszkuszi lap tegnapi kom­mentárja annak bizonyítékát látja az Izraelnek súlyos veszteségeket okozó fegyve­res akciók fokozódásában, hogy a libanoni Nemzeti El­lenállási Front elveti a két hete aláírt izraeli—libanoni megállapodást, melynek alá­írói nem képviselik a libano­ni népet. A szíriai—izraeli fronton kialakult feszült helyzettel függ össze, hogy Hafez Asz- szad szíriai elnök és Fahd szaúd-arábiai király egy­aránt a szíriai—palesztin egységfront megszilárdításá­ra, az izraeli agresszióval va­ló szembeszállást gyengítő nézeteltérések és konfliktu­sok felszámolására szólította fel a palesztin vezetőket. I szerkesztősig postájából 4. oldal KGST-tanáeskozás Boglárlellén Boglárlellén az Ipari Mi­nisztérium üdülőjében meg­kezdődött a KGST-országok könnyűipari állandó bizott­sága ruházati és öltözködés­kultúra imunkacsoportjánakj ülése. Vágánymunkálatok idejére kézi nyomógombos üzemelésre állítják be a fénysorompót a jászladányi közúti átjárónál Lázár György a VII. kerületben Interparlamentáris Unió Folytatódott az általános vita Losonczi Pál fogadta a küldöttségek vezetőit Tegnap folytatódott az Országházban az Interparlamentáris . Unió konferenciája, amelyen 28 ország mintegy kétszáz kép­viselője vesz részt Plenáris ülésen, az elfoga­dott napirendnek megfele­lően általános vitával foly­tatódott tegnap az Ország­házban az Interparlamentá­ris Unió V. európai együtt­működési és biztonsági kon­ferenciája. A 28 országból érkezett mintegy 200 parla­menti képviselő elsősorban az európai biztonságot érin­tő kérdéseiket elemezte, s — más-más szempontból ugyan — az együttműködés szoro­sabbá tételének lehetőségeit kereste. Az általános vita résztve­vői egyetértettek abban, hogy a törvényhozó testületeknek fontos szerepük van a jelen­legi, kiélezett nemzetközi problémák megoldásának elősegítésében. Bár az euró­pai és a világhelyzet meg­romlásának okairól a véle­mények természetesen eltér­tek, közös volt az az állás­pont, hogy a budapesti ta­nácskozásnak — éppúgy, mint az IPU eddigi hasonló konferenciáinak — hozzá kell járulnia az európai lég­kör megjavításához, a fegy­verkezési verseny megállítá­sához, a leszereléshez. A fel­szólalók részletesen foglal­koztak a helsinki záróok­mány alapelveinek megvaló­sulásával, a biztonsági kon­ferencia résztvevőinek mad- (ridi tanácskozásával. Szá­mos kérdésben, így a huma­nitárius témák, az emberi jogok problémái terén nem­egyszer egymásnak ellent­mondó nézetek hangzottak el. Több, a NATO-országok- ból érkező képviselő például az Atlanti Szövetség közis­mert álláspontjának adott hangot, de egyetértés mutat­kozott abban, hogy következe­tesen meg kell valósítani a záróokmány rendelkezéseit, s Madridban haladék nélkül megfelelő, kölcsönösen elfo­gadható megállapodásra kell jutni. Hasonlóképpen el­lentmondó vélemények üt­köztek a vitában a fegyver­kezés, az eurorakéták tár­gyalásánál, de közös volt az óhaj, hogy vessenek véget a fegyverkezési versenynek, amely súlyos veszélyt jelent Európa népeinek. A tegnapi ülés első felszó­lalója a görög Dimitriosz Nianiasz olyan különleges bizottság felállítását java­solta, amelynek feladata len­ne megvizsgálni: mi módon akadályozható meg az euró­pai megosztottság elmélyü­lése. Hans Klein, az NSZK de­legációjának tagja a nemzet­közi feszültség okaira kitér­ve visszautasította a szocia­lista országok küldötteinek elemzését, védelmébe vette az úgynevezett nulla-megol­dást. Andreasz Fantisz ciprusi delegátus támogatásáról biz­tosította azokat a javaslato­kat, amelyek alapján^ Bal­kán-félszigetet és*" Közép- Európát atomfegyvermentes övezetekké nyilvánítanák.- Luben Kulisev bolgár képvi­selő hangsúlyozta: a Szovjet­unió javaslatainak elfogadá­sa az Európát fenyegető ra­kétaveszély problémájának megoldását jelentené. Az NDK küldöttségének vezető­je, Herbert Fechner a kato­nai tömbök, közötti szerző­dések megkötését szorgal­mazta. Leszögezte: a békét fenyegető veszély mindenek­előtt az amerikai rakétatele­pítési tervekből származik. Marcel Prűd Hőmmé, a kanadai küldöttség vezetője az IPU-tanácskozást arra •sürgette, hogy — a madridi értekezlettel egyetemben — állapodjék meg az emberi jogok, és emberi kapcsolatok kérdéskörét vizsgáló szak­értői ülés összehívásában. A kanadai küldött szerint alap­vető, hogy a két világhata­lom államfői haladéktalanul és előfeltételek nélkül talál­kozzanak egymással. Niels Diederich, az NSZK szövetségi gyűlésének képvi­selője hangsúlyozta a két német állam szerződéseinek fontosságát és felelősségét az európai enyhülési folyamat­ban. Elliot Li vitás amerikai küldött, kongresszusi képvi­selő szerint feltétlenül szük­ség van az amerikai és a szovjet fegyverzetek kölcsö­nös és ellenőrizhető csökken­tésére, a tárgyalások eddigi eredménytelenségéért, a fegyverkezési verseny foly­tatódásáért azonban kizáró­lag a Szovjetuniót tette fele­lőssé. A semleges és az el nem kötelezett országok madridi záródokumentum­tervezetét jó alapnak minő­sítette a találkozó befejezé­séhez, de kijelentette, hogy a tervezeten még javítani kell, mert az még nem felel meg a „realitásoknak”. A délelőtti tanácskozás be­fejeztével Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hivata­(Folytatás a 2. oldalon.) A négynapos tanácskozá­son Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Ma­gyarország, az NDK, Romá­nia és a Szovjetunió képvi­selői vesznek részt. Megtár­gyalják többek között a ru­haipar fejlesztési irányát, az öltözködéskultúrával kapcso­latos tennivalókat, a ruha­iparban alkalmazott mikro- technika kérdéseit, a kutatá­sok terén folytatandó együtt­működést, valamint a jövő évi terveket. A tanácskozás pénteken jegyzőkönyv aláírásával fe­jeződik be. Hagyomány immár, hogy a béke és barátsági hónap keretében a rendező szer­vek számos alkalmat terem­tenek, hogy a megye telepü­léseinek lakói találkozhassa­nak a baráti népek képvise­lőivel, s a legváltozatosabb típusú rendezvények során bepillanthassanak e népek .mindennapjaiba, társadalmi élétébe, kultúrájába, művé­szetébe. E hagyomány szellemében nyitották meg tegnap dél­után Szolnokon a magyar— iNDK barátsági napok me­gyei rendezvénysorozatát, amely június 3-ig tart. A Hazafias Népfront városi bizottsága székházában tar­tott ünnepségen dr. Krasz- nai Géza, a Hazafias Nép­front megjei Bizottságának elnöke köszöntötte a megje­lenteket; az. elnökségben he­lyet foglaló Erwin Skeibet, az NDK Kulturális és Tájé­koztatási Központ igazgató­ját, Sándor Lászlót, a HNF megyei bizottságának tit­kárát, Fenyvesi Józsefet, a A VII. kerületbe látoga­tott tegnap Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnöke. Elkísérte Ki­rály Andrásné, a budapesti pártbizottság titkára. A kora délutáni órákban kezdődött a program a ke­rületi pártbizottság székhá­zában, ahol a kerület életé­ről tájékoztatta a kormány elnökét Nádasdi József, a pártbizottság első titkára, és Német Péter, a kerületi ta­nács elnöke. Lázár György átadta Er­zsébetváros vezetőinek és lakosságának az MSZMP Központi Bizottsága és a szolnoki városi tanács elnö­két. A megnyitó után — a meghívott pedagógusok és ifjúsági vezetők számára — Erwin Skeib tartott előadást az oktatás-nevelés NDK-beli felépítéséről, a fiatalok sze­mélyiségének sokoldalú fej­lesztéséről, a módszerekről. Ugyancsak tegnap — Er­win Skeib bevezetőjével — a szolnoki Tisza filmszínház­ban rendezett vetítéssel megkezdődött az NDK film­napok sorozata . A megye több helységében NDK-fil- mek teszik teljessé a mozik műsorát, köztük olyan alko­tások, mint a Horst Brandt rendezte Kolónia című film és Cariw Mig a halál el nem választ című alkotása. Ma Szolnokon a Hazafias [Népfront városi Bizottságá­nak székházában hangzik el tájékoztató az NDK Nemzeti Frontnak a hasznos hulladé­kok gyűjtésében játszott sze­repéről. A tájékoztatóra az állami- társadalmi és tö­megszervezeti képviselői kaptak meghívást. Ugyan­lM i n isz'tertanács üdvözletét, további sikereket kívánva a munkában, a közösségi és az egyéni boldogulásban. Rövid séta következett: a Dohány utcából a megszé­pült Almássy térre, a — tel­jes nevén — Üttörő- és Ifjú­sági Ház, szabadidő központ­ba. Ezután a VII. kerületi In­gatlankezelő Vállalatnál tett látogatást a Minisztertanács elnöke. Az Állatorvostudómányi Egyetem volt a kerületláto­gatás utolsó állomása. A program a késő délutá­ni órákban zárult. csak ma Jászalsószentgyör- gyön és Mesterszállás—Me- zőhéken a helyi termelőszö­vetkezeti központban ma­gyar—NDK barátsági nagy­gyűlést rendeznek, NDK-be­li vendégek részvételével. A mesterszállási Táncsics Tsz központjában rendezendő gyűlésen Detlef Schultz, .az NDK budapesti nagykövetsé­gének gazdasági tanácsosa tart előadást a baráti német nép mezőgazdaságának fejlődésé­ről, a Német Szocialista Egy­ségpárt agrárpolitikájáról. Holnap a HNF megyei bi­zottságán a népfront nő- és rétegpolitikai munkabizott­ságainak tagjai számára tart előadást Erwin Skeib arról, hogy az NDK Nemzeti Frontja és a Népi Szolidari­tás szervezet hogyan gon­doskodik az idős emberekről. Szintén holnap a szolnoki Mezőgép Vállalatnál baráti találkozóra kerül sor. Pén­teken, az eseménysorozat zá­rónapján, két kiállítás nyí­lik; Karcagon a Déryné Mű­velődési Központban NDK- ból érkezett dokumentumki­állítás mutatja be Marx Ká­roly életét, munkásságát.. A kiállítás házigazdája a deb­receni Agrártudományi Egye­tem karcagi Talajművelési Kutató Intézetének Marx Károly nevét viselő szocia­lista brigádja. Szolnokon a MÁV Csomóponti Művelő­dési Házban Az NDK ifjúsá­ga címmel kiállítás, ugyan­itt a KISZ városi és a vas­útüzemi bizottság szervezé­sében „Ki tud többet az NDK-ról?” címmel vetélke­dőt rendednek. A KIOSZ megyei szervezetének gon­dozásában fórumot tartanak az NDK-ban dolgozó kisipa­rosok. kiskereskedők mun­kájáról, a termelésben és a szolgáltatásban elfoglalt he­lyéről. Pillanatkép a megnyitó ünnepségről: Erwin Skeib előadását tartja Baráti találkozók, kiállítások Megkezdődött a magyar NDK baráti napok rendezvénysorozata

Next

/
Thumbnails
Contents