Szolnok Megyei Néplap, 1983. május (34. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-01 / 102. szám

SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! an. anyanyel­vűnknek egy ré­gi, népies, ked­vesen csipkelődő és humorizáló, fura szófordulata: megfogni a munka boldogabbik végit. Azaz nem a könnyebbiket (mert ilyen is van), hanem a boldogabbikat: a nehezeb­bet. Ami pedig tudvalevőleg — sok évezredes emberi ta­pasztalás szerint — nem csupa gyönyör és boldogság. De az azs ősi tapasztalat is ott mosolyog e szólás mé­lyén, hogy boldogulni csak igy lehet. Ki tudja, kiknek, mely eleinknek ajkán ter­mett, s vált szállóigévé. Ré­szesaratók, napszámosok, patkolókovácsok, bányászok, az első hengermalmok zsá- kolói vagy az első vashámo­rok proletárjai találták-e ki, akik még nem szenteltek külön ünnepet-a munkának, vagy akiket már megcsapott a szerveződő munkásmozga­lom korai szele... — ki tud­ja; az ember csak találgat­hat. A munka hatékonysá­gának fogalmáról még sem­mit sem hallhattak, de a lé­nyegét érezték, és fci tudták szépen fejezni. Kifejezésüket azóta is olyan nehéz hely­zetekben használjuk, amikor valóban és végképp nincs más. kigázolás; amikor már nincs helye tétovaságnak és halogatásnak; amikor >nem tehetünk mást. mint meg­fogni a munka boldogabbik végit. Most, immár évek óta, ilyen helyzetben vagyunk. Régi nyelvi kövület soha idő­szerűbb, maibb bölcsességet nem közvetített számunkra. Világszerte a munkát, az élet anyját, az életet adó, teremtő munkát ünnepli ma a négymilliárdos emberiség munkából élő nagy többsé­gié. Állami rangra emelt ün­nepként a munkások álla­maiban, a szocialista orszá­gokban; másutt szolidabb ke­retek között, de féltve őrzött hagyományként; ismét má­sutt pedig, a földkerekség sötétebb zugaiban, csak be­tiltva. titokban vagy harcos demonstrációként. Ám akár így, akár úgy, május elseje a világ munkásainak, dol­gozóinak hatalmas, nemzet­közi méretű összefogását fe­jezi ki. Hol a helyünk nekünk, magyar dolgozóknak — munkásoknak, mezőgazdasá­gi szövetkezetieknek, értel­miségieknek — ebben a vi­lágot átfogó jelképes felvo­nulásban? Hová sorolhatunk be; mit tudunk felmutatni? Mivel tudunk hozzájárulni a közös ügyhöz; milyen sajátos színárnyalatokkal gazdagít­hatjuk e májusi színpompát? Egyáltalán: van-e jogosult­ságunk ünnepelni a munkát, amikor hétköznapjainkon folyvást azzal a gonddal kell küszködnünk, hogy munkánk — legalábbis a le­hetőségekhez és kívánalmak­hoz, a világ és a magunk szabta követelményekhez ké­pest — nem elég jó. haté­kony, eredményes? Nos, mindennek ellenére azért van mit felmutatnunk. Történelmi távlatokban gon­dolkodva, persze. Hivalkodás nélkül, szerényen, de önér­zettel mutathatjuk meg a világnak, hogy ez a valaha gazdaságilag-társadalmilag oly elmaradott ország, mióta sorsának irányítását maga a munkásosztály, maga a dol­gozó nép vette kezébe, gaz­daságilag is legalábbis jó közepesen fejlett országgá verekedte fel magát. Min­denesetre magasabb szintre, mint a vele azonos mély­pontról, azonos történelmi elmaradottság tehertételeivel induló, de tőkés társadalmi viszonyok keretei közt meg­maradt, kapitalista úton já­ró országok többsége. Mun­kánkkal — csak a mun­kánkkal — évtizedünk kü­szöbéig olyan életszínvonalat sikerült elérnünk, amely a leggazdagabb, a gazdaságilag legfejlettebb tőkés társadal­mak mércéjével mérvesem lebecsülendő; beleértve eb­be az életszínvonalba ter­mészetesen nemcsak a fo­gyasztást. hanem a létbiz­tonságot s az élet minősé­gének más meghatározó té­nyezőit is. Roppant gond­jainkat elismerve sem kell szégyellnünk, sőt, igen nagy eredményként mutathatjuk fel, hogy szocialista népgaz­daságunk talpon tudott ma­radni az utóbbi négy év vi­lággazdasági viharaiban is, amikor pedig gyengén vagy közepesen fejlett, sőt. ná­lunk fejlettebb nemzetgazda­ságok rendültek meg. Egy olyan világban, amelyben államok sora kénytelen cső­döt, fizetésképtelenséget je­lenteni; amelyben a népes­ség nagyobb részének élet­nívója romlott le zuhanás­szerűen; amelyben munka- nélküliek tízmilliói érzik bő­rükön — a munka megbe­csülése helyett — a munka értékének megalázó devalvá­lódását; egy ilyen világban mi tiszta lelkiismerettel néz­hetünk szembe magunkkal a munka ünnepén. Tisza lelki ismerettel —,, de a legkevésbé sem önelégült­séggel, megnyugvással. A magyar munkásosztály, a magyar dolgozó nép marxis­ta-leninista pártja, társadal­munk vezető ereje látszatra szerény, valójában csak na­gyon kemény munkával el­érhető célt tűzött ki évtize­dünk küszöbén, XII. kong­resszusán: az elért eredmé­nyek megvédésének és a ké­sőbbi továbblépés megalapo­zásának programját. Ezt az irányvonalat erősítette meg néhány napja a párt Köz­ponti Bizottságának — a két kongresszus közötti „félidős” — határozata. A kor. amelyben élünk, s amely apáink-nagyapáink nemzedékének a májusi zászló alá sorakoztatásával kezdődött: a munkásmozga­lommal — az emberi törté­nelem legnagyobb változá­sainak kora. S a legvéglete­sebb válaszutak, alternatí­vák elé állítja az emberisé­get. A tőke uralma — vagy a munka uralkodása? Ez a két társadalmi rendszer fő kérdése. Amihez rögtön a második, nem kevésbé sors­döntő járul. A munkában — a munka hatékonyságának, termelékenységének, ered­ményességének versenypá­lyáján — dől el, bármily hosszú távon is, a küzde­lem? Vagy pedig Földünk­nek a világűrre is kiterjesz­tett termonukleáris csata­terein, egy olyan összecsa­pásban, amely az emberi ci­vilizáció és kultúra, a tu­domány és technika, minden eddigi emberi munka összes gyümölcsét hamuvá égeti? Az értelmes válasz csak egy lehet a kérdésre; a békének nincs ésszerű alternatívája. Jó, a munka versenypályá­ján tehát: de reménytelenül behozhatatlan hátrányok­kal? Eleve az „aki szegény, az a legszegényebb” esélyte­lenségével? Tudva azt, hogy a munka hatékonyabbá, ter­melékenyebbé, versenyképe­sebbé tétele nemcsak jószán­déktól és akarattól, hanem műszaki színvonaltól, meg jól húzó anyagi érdekelt­ségtől — csupa-csupa anyagi erőforrástól — is függ, amit viszont ismét csak hatéko­nyabb munkával lehet elő­teremteni ? Számolva az ilyen és hasonló ördögi kö­rökkel? És megterhelve a nemzetközi feszültségből, a szocialista világra rákény- szerített fegyverkezési ver­senyből, az ellenünk szege­zett gazdasági szankciókból származó minden tehertétel­lel? Igen, ilyen iszonyúan nehéz körülmények között sincs más választási lehető­ségünk, nem lehet más vá­laszunk: csak a munka. in<Jennapi apró­munkával — va­lójában óriási küzdelemben — megvédeni elért eredményeinket; gyarapítani a világban szerény lehetősé­geinkhez képest a munka társadalmának vonzerejét; szót érteni a munkából élő emberek közös nyelvén, a munka nyelvén; a gazdasági fejlődésünkhöz nélkülözhe­tetlen. kölcsönösen előnyös kapcsolatok által egyúttal enyhíteni a feszültséget; hoz­zájárulni a béke legfőbb biz­tosítékának a szocialista vi­lágrendszer erősítéséhez — csak ez lehet az egyetlen ér­telmes válaszunk korunk ki­hívásaira. Hogy iszonyúan nehéz ez a munka? Igen. De éppen ezért — valóban! — ez a boldogabbik vége. V M Kitüntetés jói dolgozó kollektíváknak Kiváló címet kapott a Vörös Csillag Ruházati Ipari Szövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Áffész és a Kunság Élelmiszer- és Vegyiáru Kereskedelmi Vállalat A szolnoki Vörös Csillag Ruházati Ipari Szövetkezet­nek tegnap délután, a Tisza Szállóban rendezett ünnep­ségen, Majoros Károly, a Magyar Szocialista Munkás­párt Szolnok megyei Bizott­ságának első titkára adta át az Ipari Minisztérium és az OKISZ elnöksége által ado­mányozott Kiváló szövetke­zet cím elnyerését tanúsító oklevelet. Az ünnepségen ott volt Simon József, a Szolnok városi pártbizottság első titkára. A múlt év munkáját ér­tékelve Garamvölgyi Mihály, a szövetkezet elnöke el­mondta, hogy igen nehéz kö­rülmények között sikerült a kitüntetésre méltóan dolgoz­ni. Az új központi üzemház- ba költözés problémái (a be­ruházás hónapokkal a terve­zett határidő után fejeződött be) és a munkaerőhiány miatt mennyiségi termelési terveit a szövetkezet nem teljesíthette, a hatékonyság azonban javult. Az anyag­mentes termelési érték 2,2 százalékkal lett nagyobb az elmúlt évinél. A nehéz értékesítési körül­mények között igen nagysi­ker, hogy a Vörös Csillag kollektívája 45 százalékkal tudta növelni tőkés export­ját. A megrendelések idő­beni teljesítése, a vevők megtartása érdekében új módszereket alkalmazott: a szűkös kapacitások miatt idő­re el nem készíthető tételek gyártásával külföldi üzeme­ket is megbízott. Majoros Károly. az MSZMP Szolnok megyei Bi­zottságának első titkára gra­tulált a szövetkezet ered­ményeihez. majd átadta a kitüntetéssel járó oklevelet Garamvölgyi Mihály elnök­nek. * • • Sikeresen pályázott a Ki­váló szövetkezet címre 1982. évi kiemelkedő teljesítmé­nyével és a szocialista mun­kaversenyben elért eredmé­nyével a Fegyvernek és Vidé­ke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet A ki­tüntető címet dokumentáló oklevelet tegnap este ünne­pi termelési tanácskozáson adta át Szentesi László, a Szolnok megyei Mészöv el­nöke. Az ünnepségen részt vett Fábián Péter, az MSZMP megyei Bizottságának titká­ra. A belkereskedelmi minisz­ter, a KPVDSZ, valamint a Szövosz elnöksége által ado­mányozott Kiváló címre ér­demes szövetkezet elnöke, Pólyák Márton ünnepi beszé­dében is hangsúlyt kapott, hogy a több mint fél évtize­de jó eredményeket elérő kollektíva 1982-ben, a ked­vezőtlenebb gazdasági körül­mények ellenére is szinten tartotta, a lehetőségek hatá­rain belül még növelte is eredményeit. A helyes költ­séggazdálkodás mellett az áfész éves árbevétele csak­nem elérte a 204 millió fo­rintot, ami 10,6 százalékkal (Folytatás a 3. oldalon) A TARTALOMBÓL Kiváltságok ás hátrányok nélkül Negyedszázada Csupavirág Nagykörű Szellemi gazdagodást A rákáczifalvi Vénusz Régi májusok Testvérek CSAK A MUNKA!

Next

/
Thumbnails
Contents