Szolnok Megyei Néplap, 1983. február (34. évfolyam, 26-45. szám)

1983-02-01 / 26. szám

XXXIV. évf. 26. sz. 1983. február í.; kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Megérkeztek a küldöttségek Genfbe Mindkét fél számára elfogadható megállapodás szükséges Tegnap Genfbe érkeztek a hadászati nukleáris fegyve­rek korlátozásáról tavaly jú­niusban megkezdett szovjet —amerikai tárgyalásokon résztvevő küldöttségek. A decemberben befejeződött második fordulót követő szü­net után szerdán találkozik ismét első ízben a Viktor Karpov nagykövet vezette szovjet, és az Edward Rowny nagykövet irányítá­sával tárgyaló amerikai kül­döttség. A delegátusok meg­érkezésükkor a repülőtéren rövid nyilatkozatot adtak. Az elsőként Genfbe érkező Edward Rowny amerikai nagykövet — Paul Nitzéhez, az ugyancsak Géniben folyó eurostratégiai tárgyalásokon résztvevő amerikai küldött­ség vezetőjéhez hasonlóan — nyilatkozatában mindenek­Teltek az évek. Közben a járási tanácsi hivatal koordi­nációs bizottságot hívott ösz- sze, hogy 'közösen keressék a megoldást. A legtöbb, ami történt, hogy a MÁV jászki- séri Építőgépjavító Üzeme tanulmánytervet készíttetett a hévíz hasznosítására. Vál­lalkozó azonban nem akadt, mert a kút három kilométer­re volt a községtől. Az akkor ismert technológiai eljárások mellett ekkora távolságon a víz annyit veszített volna hőfokából, hogy felhasználá­előtt a nyugat-európai köz­vélemény megnyugtatására törekedve Washington meg­egyezési szándékát bizony­gatta* A diplomata kijelen­tette, hogy az interkontinen­tális ballisztikus rakéták számának csökkentésében, il­letve az erről létrehozandó egyezményben látja a genfi tárgyalások alapvető célját. Ugyanakkor említés nélkül hagyta az Egyesült Államok nukleáris arzenáljának túl­nyomó többségét képező egyéb hadászati fegyverfaj­tákat, amelyek csökkentését, illetve a tárgyalásokba való bevonását a szovjet fél már régebben javasolta. Kényte­len volt elismerni viszont azt, hogy a nemzetközi köz­véleményt fokozott mérték­ben foglalkoztatja a leszere­lés ügye s ennek valamilyen sa már nem lett volna -gaz­daságos. Tíz év telt el és ismertté vált, az az újításból szárma­zó berendezés, amelynek be­iktatásával szinte nullára csökkent a kúttól a község központjáig elvezethető víz hőfok-vesztesége. A felmérés a nagyközségi tanács vállalkozó kedvét hoz­ta meg. Elhatározták, hogy a hévizet intézmények fűtésére használják fel. Az elmúlt év­ben elkezdődött a központi fűtési rendszer kiépítése. A formában a genfi tárgyalá­sok munkájában, azok ered­ményében is tükröződnie kell. Edward Rowny koráb­bi, washingtoni nyilatkoza­tában különös fontosságot tulajdonított a bizalomerősí­tő intézkedéseknek. Viktor P. Karpov nagykö­vet nyilatkozatában Jurij Andropov december 21-i be­szédére utalva leszögezte: a Szovjetunió őszinte, az egyenlőség és az egyenlő biz­tonság elvén alapuló meg­egyezésre törekszik az Egye­sült Államokkal a hadászati fegyverek korlátozásáról és csökkentéséről folyó genfi tárgyalásokon. A Szovjetunió nem csupán szavakban ad hangot ezen szándékának, hanem a tárgyalásokon olyan pontos kiviteli tervek, a jól szervezett munka eredmé­nye: ez év áprilisában ráköt­hetik a fűtési rendszert a ki­jelölt intézményekre. A terv szerint a két általános isko­lát, a művelődési házat, a tanácsháza összes helyiségét és több áfész helyiséget — irodát, boltokat — fűthetnek majd a hetvenegy fokos víz­zel. A helyi téesz fóliasátras kertészetébe is jut majd egy csonkvezeték. A beruházás jelentőségét emeli, hogy a jászkiséri ta­nács az energiaszegény évek­ben vállalkozott a parlagon hagyott hévíz hasznosítására. Saját- és népgazdasági ér­dekeket szolgál a beruházás megvalósításával, hiszen va­lamennyi kijelölt intézményt most még a költséges olajjal fűtik. Előzetes számítások szerint a 10 millió forintos beruházás nem egészen há­rom év alatt megtérül. Gázkitörés Hajdúszoboszlón Beszámoló képekben 3. oldal Hz Európa-hírü magyar óriások Aranykoszorús galambtényésztő Törökszentmiklóson 4. oldal Költői mélységek felé Babos Gábor karcagi zongoraestjéről 5. oldal Gáspár Sándor Lengyelországba utazott Báspár Sándornak, a SZOT főtitkárának vezetésé­vel vasárnap szakszervezeti küldöttség utazott Lengyel- országba, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bi­zottságának meghívására. A küldöttséget a Keleti pálya­udvaron Timmer József, a SZOT titkára búcsúztatta. Jelen volt Andrzej Zabinski, Lengyelország budapesti nagykövetségének követta­nácsosa. A Gáspár Sándor vezette szakszervezeti küldöttség tegnap megérkezett Varsába. Az áruszállításról Magyar — szovjet tárgyalások Záhonyban Magyar—szovjet áruszállí­tási tervegyeztető tárgyalás kezdődött hétfőn Záhonyban. A két ország vasúti és kül­kereskedelmi szakemberei a hét végéig tartó tanácskozá­son megvitatják a legfonto­sabb idei közös tennivalókat, egyeztetik szállítási tevé­kenységüket és intézkedési tervet fogadnak el a vasúti szállítások üzemeltetéséről. A plenáris megnyitót kö- • vetően négy szekcióban ta­nácskoztak. A tavalyi szállí­tási terv teljesítését áttekin­tő bizottság többeik között megállapította, hogy az ere­deti és közösen kitűzött cé­lok megvalósítását az elmúlt esztendőkben számos ténye­ző hátráltatta. A kocsiellátás nem tartott lépést a megnö­vekedett szállítási igények­kel és ez mindkét, a határ­forgalomban érintett ország vasutasainak teljesítményén is érződött. Ennek ellenére, 1982-ben 12 millió tonna áru érkezett Záhonyba a Szovjetunióból, s hazánk területéről 4 millió tonna áru indult szovjetunióbeli rendeltetési helyére, örven­detes eredmény, hogy több mint másfélmillió tonnányi árut már a magyar szak- szolgálati helyeken raktak át széles nyomtávú kocsikba. A záhonyi áruszállítási tárgyalásokba szerdán be­kapcsolódnak a jugoszláv szakemberek is, akikkel a hazánkon át történő és a Szovjetunióba irányuló tran­zitszállítások legfontosabb tennivalóit vitatják meg. A tárgyalások pénteken a határozatokat és a feladat­terveket rögzítő okmányok aláírásával fejeződnek be. A Vetőmagtermeltető Vállalat szolnoki üzemének elsősorban a lucemamag tisztítás a fő profilja, emellett azonban más magvak — fűmag, fénymag, napraforgó — tisztí­tását is végzi. Évente mintegy 800 vagon növényi mag pereg át a berendezéseken (Folytatás a 2. oldalon) A jászkisériek jó példája Olaj helyett hévíz Három év alatt megtérül a beruházás A forró, több mint hetven fokos víz 1972-ben 'tört fel. Akkor a Kőolajipari Vállalat kutató csoportja a szokásos fel­mérő fúrásokat végezte Jászkisér határában. A fúrófej 1200 méter mélységnél tartott, amikor „találkozott” a fűtésre is kiválóan alkalmas 71 fokos vízzel. A föld mélyéről „felpoty- tyant” ajándékkal hirtelenjében nem tudtak mit kezdeni. A felismerés, hogy a nemzeti kincsnek számító értékes vizet nem szabad elfolyatni, cselekvésre késztette a vízügyi hatósá­got. Elfojtotta a vízfeltörést és lezárta a kútfejet, azzal a ha­tározattal, hogy a kutat csak akkor szabad megnyitni, amikor annak vizét hasznosítani tudják. A cibakházi Vörös Csillag Termelőszövetkezet melléküzem- ágában cipőfelsőrészt és talpakat készítenek a dolgozók. Talpbélésből naponta háromezer, talpból ötezer párat gyárta­nak, a tűzőgépekről 900 pár felsőrész kerül le. Képünkön: Fazekas Mariann a ringlizést végzi Hétszáz új Ikarus, épülő buszpályaudvarok Nagyobb kényelem a közutakon Viszonylag szűkös anyagi lehetőségei ellenére a Volán ebben az évben is sokat tesz a jobb utazási körülményék megteremtéséért, a személy­szállítás színvonalának eme­léséért. Tovább bővíti esz­közparkját és korszerűsíti állomáshálózatát. Az idén csaknem 700 új Ikarus autóbuszt vásárolnak, melyek részben a már ki­szolgált régi típusok helyébe lépnek, részben valamelyest növelik a jelenlegi, mintegy nyolcezres autóbuszparikot. Folytatódnak a pályaudvari beruházások is: Orosházán, Várpalotán, Békéscsabán és Csornán javában épül az új autóbusz-állomás, Karcagon, Marcaliban, Siófokon és Szi­getváron pedig hamarosan megkezdődnek a munkála­tok. Az utasok kényelmének fokozásában, az utazási kö­rülmények javításában azon­ban — a nagyobb ráfordí­tást, beruházást igénylő meg­oldások mellett — egyre in­kább előtérbe kerülnek azok a módszerek, amelyek nem annyira pénzt, mint inkább körültekintőbb szervezést, lelkiismeretesebb munkát kívánnák. A zsúfoltság csök­kentésére a helyi és elővá­rosi közlekedésben egyre több helyen számítógéppel határozzák meg a járatok optimális sűrűségét. Ugyan­csak a kényelmesebb utazást szolgálja a lépcsőzetes mun­kakezdés. Ennek előnyét még nem minden vállalat ismerte fel, de bevezetéséről a Vo­lán az idén máris sokfelé folytat tárgyalásokat. A Volán illetékesei azt ígérik, hogy folyamatosan korszerűsítik a menetrende­ket, felkutatják az újabb utazási igényeket, s számba veszik a meghosszabbodott hétvégék utazási tapaszta­latait. A korábbiaknál még nagyobb gondot fordítanak a vasúti és a buszmenetren­dek egyeztetésére, megszün­tetve az értelmetlen párhu­zamosságokat, megteremtve a zavartalan csatlakozás le­hetőségét. E munka nagysá­gát jelzi, hogy naponta 13 ezer autóbuszjárat csatlako­zik a vasúthoz. Az AGROKER a kistermelőkért Díjtalan talajvizsgálat a kertekben A felmérések szerint mint­egy százezerre tehető a me­gyében a jószágtartással, zöldség-gyümölcs termesztés­sel foglalkozó kistermelők száma. A családjuk ellátásá­ra, valamint a piaci, a bolti és az exportárualapok meny- nyiségének, választékának bővítésére előállított termé­keik értéke megközelíti az évi ötmilliárd forintot. Nép- gazdaságilag fontos tevé­kenységüket eredményesen segíti a szolnoki központi Mezőgazdasági Termelőesz­közkereskedelmi Vállalat is. A közvetlen segítségnyújtás egyik jó példája az AGRO­KER legújabb kezdeményezé­se, amely a kertbarát körök­ben szervezetten tevékeny­kedő kistermelők tápanyag­gazdálkodását javítja. A vál­lalat lehetővé tette, hogy a jászberényi, a szolnoki, a kengyeli és az újszászi kert­barátok a kertjükből vett ta­lajmintákat megvizsgáltat­hassák a Szolnok megyei Ál­lami Gazdaságok Szakszolgá­lati Állomásán. A vizsgála­tok alapján a termelőket nemcsak a földterületük ké­miai és fizikai jellemzőiről, a talaj tápanyag-ellátottsá­gáról tájékoztatták, hanem szaktanácsot is adtak részük­re, hogy a zöldségeskertjük­ben, a gyümölcsösökben vagy a szőlőjükben milyen meny- nyiségű kemikáliát és szer­vestrágyát kell kijuttatniuk. A gazdaságosabb és szaksze­rűbb tápanyaggazdálkodást, ezen keresztül a nagyobb ter­méshozamok elérését segítő talajvizsgálat lehetőségével a négy kertbarát kör nyolcvan tagja élt eddig.

Next

/
Thumbnails
Contents