Szolnok Megyei Néplap, 1975. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

1975-01-12 / 10. szám

29ns. Január ti. SZOLNOK MEÖYWÍ WPT.Ar 3 / A? idén adják át Kisújszálláson a Bacsó Péter úton az OTP lakótelepet. — Negyven­nyolc család költözhet majd be új otthonába Hétfőtől szombati" Heti be politika5 öss/efo^'a'ó Jászárokszállási beszélgetés A kongresszusi irányelvekről Jászárokszáííás egyike Szolnok megye nagyközségeinek. Több mint tízezer lakosa van, jelentős az ipara, a mező- gazdasága. Tösér Gyulával, a községi pártbizottság titkárá­val beszélgetésre hívtunk meg kommunistákat, akikkel ar­ról váltottunk szót, hogy kiben-kiben milyen gondolatokat ébresztettek a Központi Bizottság kongresszusi irányelvei. Ott volt Bodor Sándorné, a Háziipari Szövetkezet dolgo­zója, Bényi András, a Kossuth Tsz főáFattenyésztóje. Ko­vács László lakatos, a Vas- és Fapiari Szövetkezet KISZ- titkára és Guthy Tamás, a Hűtőgépgyár jászárokszállási gyáregységének párttitkára. HÉTFŐN és még egy-két napig az éppen életbe lé­pett árváltozáson: keltették a legnagyobb érdeklődést, de úgy látszik, az emberek na­pirendre tértek az egyébként már jóval korábban kilátás­ba helyezett árintézkedések fölött. Külön érdekessége a dolognak. hogy viszonylag igen kevés cikk áremelésé­nek ténye, avagy mértéke keltett meglepetést, inkább egyfajta ..csalódásról’’ szól­hatunk, ami az esetek több­ségében abból származott, hogy sokan olyan áruk drá­gulására is számítottak, amelyeknek az ára változatlan róaradf — vagy egyik-másik, még netán csökkent is né­mileg! — és ebben-abban a bejelentettnél nagyobb mér­tékű áremelkedéstől tartottak. Erre vallanak a szokásost fe­lülmúló év végi bevásárlá­sok is, amelyek bizony nem kevés olyan holmira is ki­terjedtek, aminek az ára egy fillért sem változott Szeret­nénk remélni, hogy azért így is örömük telik benne, és — legalább túladtak a beszer­zés gondján! MÁS TERMÉSZETŰ biz-' isató hírekhez és talán jogos reményeinkhez tartozik, hogy aa agyes iparágak, tárcák saras nyilvánosságra kerülő ea évi tervei alapján — ta­gadhatatlanul nehéz felada­taik megoldásán túl — azért azzal is számolhatunk, hogy például tovább javul a ru­házati cikkek választéka, nö­vekszik a belföldi kereslet- És ismét 90 ezer lakás épül majd. de az eddiginél több állami és tanácsi beruházás­ban! Nagy erőfeszítések árán javítják a tömegközlekedést, ám közben is tovább épül az „M—7-es” és az „M—1- es”, megyénkben korszerű­sítik a 44-es főutat — ami azért az autósoknak sem rossz. AMI A TERMELÉS, a gaz­dálkodás említett gondjait illeti, az anyag- és árhivatal elnökének nyilatkozata nem hagy kétséget afelől, hogy nagyon komolyan kell venni egyebek között a takarékos energia- és anyagfelhaszná­lás követelményét, amire egyébként a termelés vona­lán intézkedéseket is hoznak. Ha a háztartásunkban is takarékosabban gazdálko­dunk. a közérdeken, túl a saját hasznunkra is cselek­szünk TERMÉSZETESEN, igen sok függ a helyes ösztönzés­ről. A SZOT elnöksége a héten újítások elbírálásáról tárgyalt és több fontos ja­vaslatot 'fogadott el. Például akkor is hasznosnak kell ítélni az újítást,, ha nem a kiszámítható nyereséget, ha­nem a dolgozók munkakö­rülményeit. életbiztonságát növeli. Az újítási díjak alsó határát és kiszámításának módját pedig messzemenően az újító érdekeinek figye­lembevételével kívánják meghatározni. AZT KÜLÖNBEN, hogy új év van — ha még el is vétjük olykor írás közben az évszámot — sok egyéb is jelzi. A héten ülést tartott például n Hazafias Népfront megyei elnöksége, az SZMT elnöksége és a KISZ megyei végrehajtó bizottsága is. Mindhárom - tanácskozás egyik napirandi témájaként az 1975. évi munkatere, il­letve akcióprogram megtár­gyalása szerepelt S ha már itt tartunk: a megyei tanács végrehajtó bizottsága keddi ülésén a Fogyasztási Szövet­kezetek Szolnok megyei Szö­vetségének tevékenységét vi­tatta meg. RÖVIDEN MÉG: Féltett kincsünk a Balaton. ismét kap egymilliárdnyi „segélyt” — kell is. hogy minél töb­bünket fogadhásson. ne csak a külföldieket, akik a hírek szerint már szorgalmasan foglalják nyárra a helyet. Egészségünkkel más vonat­kozásban is fokozódóan tö­rődnek az illetékesek: súlyos szankciókat helyeztek kilá­tásba a légszennyezőkkel szemben és egy pécsi kollek­tíva úi műszert is kitalált, amellyel kitűnően lehet mér­ni a légszennyeződést. Te­hát mérni is tudjuk már. AKÁR AZ INFLUENZÁT, amelyet az utóbbi időben már bizony százezrekkel je­lölünk. A legutóbbi jelentés szerint megyénkben több mint tizenkétezer influenzás megbetegedés történt, s rá­adásul a szakemberek sze­rint még számos újabb meg­betegedés várható. Aki bele­esik. az persze a saját hő­mérőjén méri le a bajt, ami­hez ez esetben csak nagy elővigyázatosságot és mi­előbbi , gyógyulást kívánha­Export Európától a SuvoU T rveh és fe készülés i Baromfi tel dolgozó Vállalóinál A törökszentmiklósi Ba­romfifeldolgozó Vállalatnál a tervek szerint közel 1800 vagon baromfit dolgoznak fel az idén mintegy 34 millió tojást osztályoznak, válogat­nak, illetve csomagolnak. A tojásnak 80—90 százalékát, a baromfinak pedig 70 százalé­kát exportálják kelet- és nyugat-európai országokba egyaránt, de jut belőle a Tá­vol-Keletre és Afrikába is. Most, az év elején úgyne­vezett holtszezon van, így áprilisig csak havi 100 va­gon baromfit dolgoznak fel, ez az üzem kapacitásának a felét köti le. Ebben az idő­szakban kevesebb a feldol­gozandó áru, mert a gazda­ságoknak a jelentős költség- többlet miatt a téli barom­finevelés nem kifizetődő. A „baromfigyár” meg­kezdte az elhasználódott gé­pek és berendezések kijaví-, fását, amelyre mintegy 3,5— 4 millió forintot költenek az idén. Felújítják a koppasztó, a zsigerelő, a csomagoló és a daraboló pályát .is, hogy tervük teljesítésének gép hi­ba ne legyen akadálya. A.z üzemben a szerződött dolgozók létszámát is csök­kenteni kellett, mivel az üzem jórészt időszakos és egész éven keresztül nem tudja a csúcsidőszakban szükséges létszámot foglal­koztatni. Mégsem küldték el minden dolgozójukat, közü­lük 160-nak véglegesítették a munkaviszonyát. Akinek pe­dig a kampány befejezése után nem tudtak munkát biztosítani, ideiglenesen a helyi MÉK-nél kaptak állási, de áprilistól ismét visszake­rülnek a baromfifeldolgozóba. A vállalat dolgozói tovább­képzéséről is gondoskodik. Azok számára, akik az álta­lános iskola nyolc osztályát különböző okok miatt még nem fejezték be, lehetővé te­szik annak elvégzését. A ta­nuláshoz tantermet biztosíta­nak, gondoskodnak oktatók­ról, valamint munkaídőked- vezménnyel és tankönyvvé! is segítik dolgozóikat. Az ál­talános iskola elvégzése után számukra a szakmunkás bi­zonyítvány megszerzését is lehetővé teszik, amihez szintén minden támogatást p-l#acílrar>r'pV R. Z. Nagy feladatok előtt GUTHY TAMÁS: — Mi korszerű épületekben korsze­rű gépekkel dolgozunk. Ná­lunk különösen időszerű az irányelveknek az a gondolat­sora. hogy a belső tartalékok jobb kihasználásával kell növelni a termelés hatékony­ságát. Ránk már ebben az évben óriási feladatok, vár­nak. Tavalyi termelésünk­nek csaknem dupláját kell az idén teljesítenünk: azaz 142 millió forint helyett 250 milliót. És ez csak több le­het, kevesebb nem. mert a belföldi és a külföldi piacon egyaránt keresettek termé­keink Ha a belső tartaléko­kat jobban ki akarjuk hasz­nálni. akkor mindenekelőtt nagyobb munkafegyelemre van szükség — Milyen intézkedéseket tettek? — Bevezettük például. a „meleg műszakváltást”. Mű- szakváltáskor nem állnak le a gének, hanem a munkások a működő berendezések mel­lett cserélnek helyet. így nincs időkiesés. Azután há­rom fő termékcsoportunknál bevezettük a szalastrendsze- rű termelést, most az új technológiának a finomítása van soron. Ezt a három ter­mékcsoportot — a klíma be­rendezést, az áruházi hűtő- bútorokat, a Z-családot, amelyben fagylalt, Pepsi-hű- tő stb. van — már tavaly is gyártottuk, van tehát egy normaóra alapúnk. Az első mérések alapján kiderült, hogy a szalagoknál 60 ezer normaórát tudunk ' majd megtakarítani, vagyis az évi normaórának mintegy 10— 12 százalékát. — Mindehhez a jó anya- ffi ösztönzők is kellenek. — Mindenekelőtt 1 számí­tunk párttagjaink példamu­tatására, és hogy ők is szó­szólói lesznek az újnak. Ösz­tönző bérezést is kialakítot­tunk. Ez a végtermék utáni csoportos bérezés. Például ahány kész klíma berende­zés elhagyja a szalagot, az­után kapja meg az ott dolgo­zó, mondjuk harminchárom ember a munkabért. Ez azt eredményezi, hogy a munká­sok nem tűrik maguk kö­zött a lógást, de elősegíti azt is;, hogy egymást segítve dol­gozzanak. Az emberek meg­értették: nem a jelenlétet fizetjük, hanem az elvégzett munkát. Olajozottan mű köri jön a gépezet BÉNYI ANDRÁS: — Ná­lunk Is a munka- és üzem- szervezésre, az üzem Irányí­tásának tökéletesítésére kell most a legtöbb figyelmét fordítanunk. Községünkben január 1-től egyesült a Tán­csics és a Béke Termelőszö­vetkezet. így jött létre a Kossuth Tsz 6750 hektáros területtel. Ilyen nagy gaz­daságban nagvon olajozottan kell működnie a „gépezet­nek”. Elkészültek az üzemi tervek. Az állattenyésztésben a szarvasmarhánál a tejter­melésre és a sertéstenyész­tésre. hizlalásra specializál­juk magunkat. Ötszázötven tehénnel kezdtünk, ezt felfej­lesztjük 609-ra: és ehhez jön majd még a természetes sza­porulat. A magyartarka te­heneket Holstein-Friz fajtá­val keresztezzük. Genetikai programunk alapján így majd az állomány — igaz, ehhez évek kellenek — jó tejelő lesz. Egv tehén körül­belül 4000 liter tejet ad majd. — Az irányelvekben csak egv rövid mondat, de annál nagyobb feladatokat jelent: a cukortermelés fedezze a hazai szükségletet. A szö­vetkezet mit tesz ezért? — A cukorrépát zárt ter­melési rendszerben termeszt­jük. megvannak hozzá a gé­peink. Reméljük, az idén nem lesz olyan kegyetlen ősz. mint tavaly volt és nem kell kézierő a répa betaka­rításához. Nálunk is növelni kell a cukorrépa vetésterü­letét, amely korábban a két szövetkezetben 180 hektár volt. Ä kommunistáknak kell meggyőzni a tagságot arról, hogy a cukorrépa-termelés növelése valamennyiünk, a népgazdaság érdeke. í Kell az óvoda BODOR SÁNDORNÉ; — Engem két feladat ragadott meg különösképpen az irány­elvekből. Az egvik. hogy az iparban a hatékonyság nö­velése elsősorban műszaki fejlesztés útján valósuljon meg. Nálunk ez nagyon ne­héz, mert többségében mun­kaigényes termékeket gyár­tunk. Szinte nincs mód a gépesítésre. Csupán a kon­fekció üzemünkben tudunk némi műszaki fejlesztést megvalósítani. Most van fo­lyamatban végleges telephe­lyünk kialakítása. Oda már nagyteljesítményű szabász­és varrógépeket szerelünk be, egyúttal lehetőség lesz a létszám növelésére is. Jelen­leg ötvenen dolgoznak a konfekcióüzemünkben, ha el­készül az úi telep. még, negyven nőnek tudunk mun­kát adni. Egy műszakban ter­melünk, egyelőre nem is gondolhatunk a két műszak­ra, mert ahhoz több bölcső­de. óvoda kellene. És ez a másik téma. amit én az irányelvekből különösen meg­jegyeztem magamnak: folya­matosan növelni kell az óvo­dai, bölcsődei helyek szá­mát. Ez nagyon fontos? (Jn41ió?ágra neveljük a fiatalokat KOVÁCS LÁSZLÓ: — A mi tervünkben szerepel egy üzemi óvoda építése Én azonban a KISZ munkájáról szeretnék beszélni. Az irány­elvekben szó szerint az ol­vasható: „A Magyar Kom­munista Ifjúsági Szövetség alapvetően betölti politikai, társadalmi szerepét, erősö­dött kommunista jellege. A párt növekvő arányban me­ríti utánpótlását a KISZ tag­jaiból.’’ Nos, nálunk elés sok gondja van az ifjúsági szer­vezetnek. a fiatalok legtöbb­ször csak szóban kapták meg a támogatást a szövetkezetek vezetőitől. Igaz, most ja­nuár 1-ével nálunk is egye­sült két ipari szövetkezet, így sok munkaszervezési kér­dés van napirenden Most keilen« önálló ifjúsági bri­gádokat létrehoznj. hogy ez­által is önállóságfa neveljük a fiatalokat. Gondunk, hogy nincs egv helyiségünk, ahol összejöhetnénk. Mafö lesz — ígérik, de mikor? Szerintem okos gondolat .volt a két szö­vetkezet egvesítése. mert így nem aprózódik el az erő, jobban jut majd mindenre ezután. — Jászárokszálláson ti megtárgyalták már a párt­csoportok a kongresszusi irányelveket. Milyen tapasz­talataik vannak — kérdez­tem a községi pártbizottság titkárától. ■— A pártcsoport üléseken — válaszolta Tősér Gyula — a párttagság 80—85 százaléka vett részt, s mintegy 36 szá­zaléka mondott véleményt. Hog ’an vélekedtek az emberek? Kifejtették, hogy az irányelvekben a Központi Bizottság a párt bevált politikai irányvonalát fenntartva, a szocialista építés új követelményeinek megfelelő, reális célokat tűz az ország társadalma elé Nagyon sokan elmondták: biztosak abban, hogy a gazdasági építőmunka továbbra is a lakos­ság tervezett életszínvonalnövelését eredményezi. Arról is beszéltek, hogy a megtett intézkedések — takarékosság, ár­változások — indokoltak voltak. Többen kifejtették: örül­nek, hogy a párt és az állam gátat emel a munka nélküli jövedelemszerzésnek és hogy tisztázódik, meddig terjedhet a személyi tulajdon mértéke, összességében a párttagság nálunk javasolja, hogy a XI. kongresszus fogadja el, teeve a párt. népünk munkaprogramjává a Központi Bizottság irányelveit. V. V. HAT ÜJ HÁROMAJTÓS százszemélyes IKARUS 260-as autóbuszokat indít január 14- től Szolnokon a Volán. A járművekre a felszállás elől, a leszállás pedig középen és hátul lesz, de a bérletes utasok a hátsó ajtón is felszánhatnak. As autóbuszok a 2-es, 4-es és az 5-ös vonatán közlekednek majd. Az új járművekkel húsz panorámás autó busz közlekedik » városban.

Next

/
Thumbnails
Contents