Szolnok Megyei Néplap, 1969. május (20. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-01 / 98. szám

\ Egyesüljetek, világ proletárjai! TJTiíág proletárjai, egye- » süljetek! — Több mint százesztendős már a jelszó, s ma is felhangzik minden világrészen, a má­jus 1-i seregszemléken. Mégis, megváltozott a vi­lág, indokolt és idejénvalő újra kérdezni: mit jelent ma ez á történelmi csataki­áltás a mai proletáriátus- nak, a mi számunkra? A kérdést azzal kezdhet­jük — hiszen akadnak, akik ezt is tagadják — vannak-e egyáltalán még proletárok? Elnyomottak, kizsákmá­nyoltak, kiszolgáltatottak vannak a világon tíz- és százmilliószámra: proletá­rok ők, Munkából, alko­tásból szabadon és ' béké­ben élni akarók, uralkodó osztállyá szerveződő és a még urak uralma alatt élő proletárok, akiket egyaránt háborúval fenyeget a tőkés világ-érdekszövetség, s azok, akiket szegénység, el­maradottság, apáitól örö­költ történelmi körülmé­nyek börtöne választ még el, akadályoz a szabadság­ba,n-élésben — vannak százmilliószámra — prole­tárok ők is. A szó értelme, tartalma az idők folyamán változott, de lényege, funk­ciója, — hogy ők az embe­riség többsége, ők építik munkájukkal, tudásukkal, mindennap újra és újra az anyagi világot, ők terem­tik a holnapot, amelyben mi és gyrmekeitik is élni fogunk, s hogy ezt még mindig nem tehetik biz­tonságban és szabadságban ezen a földgolyón — ez nem változott az utolsó ne­gyedszázadban sem. A pro­letárok hadserege megvál­tozott összetételében és megnőtt létszámában. A mo­dern élet megköveteli a szolgáltatások fejlesztését, mindenütt, sokkal többen dolgoznak most a szolgál­tató-iparágakban, mint ez­előtt, s ezeket részben al­kalmazottaknak minősít­hetjük: de proletárok ők is. Egyre kevesebb mun­káskéz kell a modern me­zőgazdaságban: proletárok lesznek parasztokból is. Közvetlen termelőerővé vált a tudomány, s tudó­sok, szakemberek, akik döntő szerepet játszanak egy-egy ország, az egész világ fejlődésében, a bé­kés- és a haditechnika fej­lesztésében — nem tőké­sek, hanem bérből, fizetés­ből élők óriási többségük­ben. Proletárok? A szó régi értelmében nem. De ők is a dolgozók tömegéhez tar­toznak, akár tudják és vál­lalják ezt, akár nem; oda­köti őket a társadalmi ter­melésben elfoglalt helyük, érdekeik — és jövőjük is. A májusi seregszemlén — ha szó szerint vesszük a szót — a proletároknak és szövetségeseiknek minden eddiginél nagyobb seregé­re tekinthetünk szét a vi­lágban. Milyen ma a vilánprole- fáriátus helyzete? Jobb, mint ezelőtt volt — ha anyagi életkörül­ményeit tekintjük. Mióta létezik a Szovjetunió, van szocialista világrendszer, a tőkések is mindent meg­tesznek. hogy „tompítsák az osztályharc élét”. Lehe­tetlen úgy bánniok a dol­gozó tömegekkel, akiknek választásuk van. akik egy másik társadalmi rend­szert is látnak maguk előtt, mint régen, amikor min­denütt a tőke volt az úr. Persze, nemcsak erről van szó. A társadalmi forradal­mat a termelőerők fejlődé­se kényszeríti ki, amely nem tűri a régi termelési, hatalmi, emberek és orszá­gok közti viszonyokat. A tőkének szüksége van bel­ső piacra, hogy a megnö­vekedett termelési kapaci­tás termékeit elhelyezhes­se. Nagyobb bérrel, hitel­akciókkal, reklámmal igyekszik erősíteni az el­helyezési lehetőséget, a pi­acot saját országában " és világszerte. Mégis, úgy él a világ, olyan vissza-visz- szatérő feszültség-hullámok, közepette, olyan atomfe­nyegetés árnyékában, olyan egyenlőtlenségek kö­zött, amelyek világrészek, népek milliárdjai közt fe­szülnek a harmadik világ­ban és a fejlett ipari or­szágok között, hogy mind­inkább nyilvánvaló: nem lehet sokáig a régi módon élnie. Es az új életviszo­nyok, az új együttélési for­mák keresése, a népek és egyének egymáshoz való viszonyának elrendezése kétségtelenül a nagy nem­zetközi egységbe-rendező- dés, a termelés és elosz­tás társadalmasítása, a közös erőfeszítések, közös védelem, a nagyobb sza­badság, a nagyobb demok­rácia — a szocializmus fe­lé halad. S itt érkeztünk el oda, hogy milyen a mái p role- táriátus, a dolgozók meg­növekedett hadseregének tudata a világról, önma­gáról, élete, Sorsa, békéje és harca perspektíváiról? E tekintetben a helyzet ellentmondásos, sőt zűr­zavaros; mindenképpen át­meneti, kialakulatlan. A proletáriátus különböző osztagai közös vágyakat és célokat táplálnak, még sincs közöttük egység. Ma­gán a szocialista világrend- szeren belül is szembeke­rültek egymással országok, mint a legszomorúbb pél­da, Kína esete is mutatja. Olyan időszakban történik ez, amikor a tőkések a legmodernebb technika ki- fejlesztésének roppant költ­séges feladata megoldásá­ra, a nagy szériákban való termelés elkerülhetetlen szükségessége és a piac ki­tágítása érdekében nemze­tek fölötti szervezeteket hoznak létre. A tőke inter- nacionalizáltabb, mint bár­mikor ezelőtt. Ez érthető is; annak megóvására, ami van, annak konzerválására, ami volt. könnyebb szövet­kezni, mint kivívni vala­mi újat, még soseyn-voltat, még nem-birtokoltat. Es talán éppen ezért, ebben az időszakban a világpro- letáriátus egysége még alapvető kívánnivalókat mutat, nem éri el a köve­telmények szintjét. - Erő­sebb ma még az egység abban, hogy mit nem akar, mire nem hajlandó ás egyes országok proletáriátusa, mint abban, hogy milyen közös akciókra vállalkozik. Proletárok millióiban ala­kult ki a félrevezető tő­kés propaganda hatására hamis tudat a saját hely­zetéről, elégedetlensége okairól, problémái megol­dásának útjairól és lehe­tőségeiről. Van — például az Egyesült Államokban —- olyan proletár-réteg, amelynek számára a sza­badságért, emberi életért folytatott harc faji össze­csapás formáját ölti, a „fe­kete hatalom” és a „fehér hatalmasságok” között. Egész világrészeken még csak most alakulnak né­pek nemzetekké,- most fo­lyik a modern társadalmi osztályok kialakulása, má­sutt mesterségesen pró­bálják elködösíteni az osz­tály-határokat és érdeke­ket:. a világ egy átmeneti korszak tudatzavaraiban is szenved. Pedig egyre határozot­tabban alakul ki az embe­riség fejlődésének két fő­vonala: a békét, emberi életet, a modern termelő­erőkkel való virágzó együttélést a tömegek számára, minden nép szá­mára biztosító szocialista törekvések fővonala — és a mindig új tartalékokat harcbavetö, hatalmas —. de alap-ellentmondásait megoldani nem, csak el­odázni képes — imperia­lizmus világuralmi törek­véseinek fővonala. Ezek közt folyik a harc, akár akarjuk, akár nem! E bben a harcban dől el az emberiség jövő sorsa. Erre a harcra kell felsorakoznia a világ pro- letáriátusának. Az atom­egyensúly korszakában en­nek a harcnak nincsenek — és reméljük, nem lesz­nek — drámai, világktv- tasztrófát előidéző fordu­latai. Olyan módon, olyan körülmények közt kell ma a szocialista forradalomért harcolni, amikor a világ legtöbb részén nincs köz­vetlen forradalmi helyzet. Mégis: ilyen korban is van forradalmi és oppurtunis- ta, szocialista és reakciós megoldása a problémák­nak, a kérdések eldöntésé­nek, vagy a döntések akár évekre, évtizedekre elhú­zódó előkészítésének is. Ebben a korszakban, a mi veszélyekkel terhes, de az ember előtt végtelen távlatokat nyitó világunk­ban, ha másként is, mint egy évszázaddal ezelőtt, de változatlan a történelem parancsa: Világ proletárjai, egye­süljetek! 4 f Üdvözlő táviratok VAJNO VJÄLJÄSZ ELVTÄRSNAK, A TALLINNI VÁROSI PÁRTBIZOTTSÁG ELSŐ TITKÁRÁ­NAK, JOHANNESZ UNDUSZK ELVTÁRSNAK, A TALLINNI VÁROSI TANÁCS VB-ELNÖ'KÉNEK Kedves Elvtársak! Forró elvtársi üdvözletünket, küldjük önöknek, tallinni elvtársainknak, Tallinn város dolgozóinak, a munkás test­vériség nagy ünnepe, Május elseje alkalmából. Tiszta szívből kívánunk Önöknek, a, testvérváros lakos­ságának, szovjet barátainknak újabb kimagasló sikereket a kommunizmus építésében, a békéért, az emberiség boldog jövőjéért vívott nemes küzdelmükben. Csáki István, az MSZMP Szolnok megyei bizottságának első titkára Fodor Mihály, ... a Szolnok megyei tanács vb-elnöke MSZMP SZOLNOK MEGVEI BIZOTTSÁGA CSÁKI ISTVÁN ELVTÄRSNAK, FODOR MIHÁLY ELVTÁRSNAK Kedves Elvtársak! A munkásság nagy nemzetközi ünnepe Május elseje al­kalmából a tallinni városi pártbizottság és tanács, valamint Tallinn dolgozói nevében szívből köszöntjük Önöket és Szol­nok megye dolgozóit. Kívánjuk, hogy az új, kommunista tár­sadalom építésében, a békéért vívott harcban, a nemzetközi munkásság és a kommunista mozgalom egységéért folytatott küzdelmükben újabb sikereket érjenek el. Vajno Vjäljäsz, a városi pártbizottság első titkára, Johannesz Unduszk a városi tanács vb-elnöke Beregovoj űrhajós „hangos" május elsejei üdvözlete Georgij Beregovoj űrhajós pilóta, a Szovjetunió kétszeres Hőse, Május elseje, a nemzetközi proletariátus nagy ünnepe alkalmából magnetofonszalagon „hangos” üdvözletét küldött Szolnok megye lakosságának. A Magyar Rádió szolnoki stú­diója szerdán, este az ünnep előestéjén sugározta a szovjet hős meleghangú szavait. Nyilatkozatában többek között el­mondotta; a Románia területén folytatott hadműveletek után repülős alakulatával Magyarország felett harcolt a német fasiszta hódítók ellen. Debrecen, Szolnok, Nádudvar repülőte­reiről indult bevetésre. Magyarországhoz, a tiszántúli és az alföldi városokhoz sok emlék fűzi. „Értesüléseim szerint Ma­gyarország és fővárosa, Budapest ma még szebb mint valaha volt. Most az ünnep alkalmából azt szeretném kívánni a ma­gyar népnek, hogy a rá jellemző munkaszeretettel dolgozzék tovább szocialista hazája építésén. Sok sikert, jó egészséget és boldogságot kívánok minden magyar dolgozónak” — hang­súlyozta a meleghangú üdvözletben. ffla: A Néplap színes hirdetési melléklete Bányai Kornél emlékezete Egy emberibb világ ünnepe volt. ., .Dal, tűz, harc, szerelem Jászkun Kakas Marszíliai ének Karcag a Nagykun Kupa első védője Ötven éves a Szolnoki MTE Az első fecske Országos vadász­esemény Besenyszögön Az országos verseny élén A megidézett műit Tisztább lesz Szolnok? Jó ellátást Ígérnek a vendéglátók május 1-re A televízió a bűnös? „Először éreztük az iga­zi május boldogságát Átadva az utódoknak Mit rejt a föld mélye? Franciaországban tilos a felvonulás / é} B? VILÁG PR0LETARiA1, EGYESULJETEK! Ara: 1 forint mája»i„csatárak. ~JjBEBflEBBí3EEEIISB0B3ESEEB8^Bii3CÍ^^^^^B§yK5E3E!II^BffiEEES5B3BB

Next

/
Thumbnails
Contents