Szolnok Megyei Néplap, 1964. október (15. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

T estvéri érzésekkel, igaz szeretettel üdvö­zöljük a Csehszlovák Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának és a Csehszlo­vák Szocialista Köztársa­ság kormányának Antonin Novotny elvtárs vezetésé­vel megyénkbe érkező kül­döttségét Novotny elvtárs és a csehszlovák küldöttség mostani látogatása négy éven belül a harmadik al­kalom arra. hogy eszme­cserét folytassanak a ma­gyar párt- és állami veze­tőkkel mindazokról a kér­désekről, amelyek Magyar- ország és Csehszlovákia szélesedő és mélyülő együttműködéséből követ­keznek. A látogatás ezen túlmenően alkalmat nyújt arra is, hogy a két ország a részletekbe menően egyeztesse elvi alapokon nyugvó álláspontját a nem­zetközi politika és a nem­zetközi munkásmozgalom megannyi bonyolult problé­máját illetően. A magyar—csehszlovák barátság, az együttműködés és a kölcsönös segítségnyúj­tás az élet számtalan terü­letén, szilárd fundamentu­mokra épül. Idestova két évtizede, hogy a két or­szág, évszázadok bonyolult és népeink érdekeivel oly gyakran ellentétes történel­mi helyzetei és viszonylatai után, azonos úton indult el a szocializmus nagyszerű távlatai felé. A munkás- osztály hatalomvételével mindkét országban megszü­lettek a testvéri együttmű­ködés előfeltételei. Jól esik megállapítani minden adan­dó alkalommal, hogy a két ország dolgozói jól is éltek ezekkel a lehetőségekkel, és a magyar—csehszlovák ba­rátság töretlen ívben fejlő­dik. Ez pedig nemcsak azt jelenti, hogy a magyar és a csehszlovák nép egymás­ra támaszkodva, egymást segítve, gyorsabban halad a szocialista építőmunka út­ján, hanem azt is, hogy testvéri szövetségünk együk szilárd pillére az egséz szo­cialista közösségnek, meg­bízható tényezője a világ békeszerető erőinek. A magyar—csehszlovák kapcsolatok különösen gyorsan fejlődtek a közel­múlt néhány esztendőben Az SZKP XX. és XXII. kongresszusának a többi szocialista ország építő munkáját is megterméke­nyítőén befolyásoló útmuta­tásai új távlatokat nyitot­tak a legszélesebb körű együttműködéshez és a nemzetközi méretű munka- megosztáshoz. Elmondhat­juk. hogy hazánk és Cseh­szlovákia élt ezekkel a le­hetőségekkel, sokat és hasznosat tett ezen a terü­leten. Ma már ott tartunk hogy komoly tudományos elemző munkát igényel, ha a magyar—csehszlovák együttműködés minden te­rületét pontosan fel akar­juk térképezni. De a meg­valósulás stádiumában lévő hatalmas dunai erőmű Vi- segrád fölött, a két ország kohászati munkamegosztá­sa, a KGST sok más aján­lásának elfogadása és vég­rehajtása. jól jelzik azt az utat, amelyen mórföldes léptekkel haladunk. A szocialista országok kö­zül Csehszlovákia volt az első, amellyel megállapodá­sunk jött létre az utasfor­galom teljes felszabadítása-- ra. S most idestova tűi az első esztendőn, tarsolyunk­ban néhán; hasznosítandó tapasztalattal, elmondhat­juk, hogy népink egymás­ra találásának, a nemzet­köziség érzésének fejlődé­sében ez helyes út. A magyar—csehszlovák barátságnak immár nincs egyetlen olyan oldala sem. amely leírt szó, holt betű lenne, ki nem használt le­hetőség, vagy fel nem is­mert szükségszerűség. Novotny elvtársat és a csehszlovák küldöttség minden tagját a magyar nép úgy fogadta, mint jó barátok, jó, megbízható szomszédok utazó nagykö­veteit, akikkel a mi veze­tőink — a diplomáciában szokásos kifejezésekkel él­ve — munkaértekezletre ülnek össze, hogy újabb távlatait mérjék fél közös lehetőségeinknek, K ommunista pártjaink vezetőire a nemzet­közi munkásmozgalom je­lenlegi helyzete is kötele­zettségeket ró. Az MSZMP és a CSKP mindig is azon az állásponton volt, hogy a világ kommunista pártjai­nak az 1957-es éa az 1960- as dokumentumok alapján és azok szellemében kell cselekedniük. A két párt mindig következetesen erő­sítette és védte a szocialis­ta tábor egységét. A Kínai Kommunista Párt vezetői­nek szakadár, nyíltan szov- jetéllenes, pnyokatív tevé­kenysége azonban most újabb erőfeszítésekre kény­szeríti a kommunista párto­kat, köztük az MSZMP-t és a CSKP-t is. A két párt Novotny és Kádár elvtárs személyesen is, állást fog­lalt már a kommunista pártok világméretű tanács­kozása és az ezt előkészíteni hivatott decemberi moszk­vai értekezlet mellett. No­votny elvtárs mostani láto­gatása isimét lehetővé te­szi, hogy pártjaink átte­kintsék a helyzetet, meg­szabják cselekvésük vezér­fonalát és hitet tegyenek a kommunista mozgalom és a szocialista tábor egysége mellett. Szeretettel köszöntjük Szolnok megyében a cseh­szlovák párt- és kormány - küldöttséget, és kívánjuk, hogy érezzék jól magukat nálunk. BRATRSKY POZDRAV ^CESKOSLOVENSKE STRANICKE A VLADNI DELEGACI! Testvéri üdvözlet a csehszlovák párt- és kormányküldöttségnek! Világ proletárjai egyesüljetek! SZOLNOK MEGYEI A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANACS LAPJA XV. évfolyam, 230, szám. Ara 50 fillér 1964. október U csütörtök. Csehszlovák vendégeink látogatása a Híradástechnikai Gyárban Befejeződtek a magyar—csehszlovák tárgyalások A csehszlovák párt• és kormányküldöttség ma Szolnok megyébe érkezik Az Antonin Novotny elvtárs vezetésével ha­zánkban tartózkodó csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség ma Szolnok megyébe látogat. A küldöttség különvonattal indul a budapesti Ke­leti Pályaudvarról, s 9.30 órakor érkezik Szolnokra. A vasútállomáson megyénk és Szolnok város vezetői várják és üdvözlik a küldöttséget. Az üd­vözlés után a különvonat Mezőtúrra indul, ahon­nan gépkocsival utaznak tovább vendégeink Me- zőhékre, ahol a Táncsics Tsz-be látogatnak. Dél­ben a küldöttség visszaérkezik Szolnokra. Ebéd után a’Tiszamenti Vegyiművekbe látogatnak ven­dégeink és magyar kísérőik. ' A Tiszamenti Vegyiművek megtekintése után, — 16.30 órakor a csehszlovák párt- és kormány- küldöttség nagygyűlésen találkozik Szolnok város dolgozóival a járműjavítóban, ahová a város la­kosságát ezúton s meghívjuk. A nagygyűlés Után a szolnoki pályaudvaron a megye és a város vezetői búcsúztatják kedves vendégeinket. Antonin Novotny és fe­lesége, valamint a cseh­szlovák küldöttség tagjai tegnap a Beloiannisz Hír­adástechnikai Gyárba láto­gattak. Részt vett a láto­gatáson Kádár János és fe­lesége, valamint dr. Ajfai Miklós, Szurdi István és Csikesz József né. A nagymúltú üzem ün­nepi köntösben várta a testvéri csehszlovák nép küldötteit. Csehszlovák és magyar, valamint vörös zászlók díszítették a fő­bejáratát, amely felett magyar, cseh és szlovák nyelvű felirat köszöntötte a kedves vendégeket és éltette Csehszlovákia nagymultú kommunista pártját. Fél 11 után néhány perc­cel gördült a gépkocsiosz­lop a gyár elé, alhol dr. Horgos Gyula kohó- és gép­ipari miniszter, Kanczlei Gyula, az MSZMP XI. ke­rületi bizottságának első titkára, Galambos Dezső, a XI. kerületi tanács végre­hajtó bizottságának elnöke, Sellő Dénes, a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár ve­zérigazgatója, és Kovács Kálmán, a gyári pártbi­zottság titkára fogadta a vendégeiket, akiknek a gyá­ri fiatalok egy csoportja virágokkal kedveskedett. A gyári technikum osz­tálytermében rendezett ba­ráti összejövetelen Sellő Dénes vezérigazgató ismer­tette a múlt század nyolc­vanas éveiben alapított üzem fejlődésének útját napjainkig. — Az utóbbi időben Csehszlovákiával is meg­élénkültek kapcsolataink — mondotta egyebek között az igazgató. — Barátaink elsősoroan át­viteltechnikái és mikro­hullámú berendezéseink és korszerű telefontech­nikai alkatrészeink iránt érdeklődnek, és Csehszlovákiától mi is elsősorban alkatrészeket vá­sárolunk. A kereskedelmi kapcsolatokban azonban még nagyok a lehetősé­geink állapította meg Sellő Dénes, majd arról szólott, hogy a KGST kereteiben gyümölcsöző műszaki együttműködés bontakozott ki a csehszlovák és a Be­loiannisz gyári magyar szakemberek között. Ennek eredményeképpen a Cseh­szlovákiában kidolgozott, úgynevezett táwálasztó — a városok közötti közvet­len telefonhívást lehetővé tevő — rendszerben kor­szerű magyar, Crossbar- rendszerű kapcsológépeket alkalmaznak. Ezután Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság tit­kára adott rövid tájékoz­tatót a pártszervezet és a tömegszervezetek életéről, munkájáról. A tájékoztató után gyár- látogatás következett. A jelfogó-gyáregység t.éker- cselőniühelyének bejáratá­nál fiatalok köszöntötték virágcsokrokkal Antonin Novotnyt és a csehszlovák párt- és kormányküldött­ség tagjait A gyáriak meleg szere­tettel köszöntötték vendé­geiket. A faliújságokon a cseh­szlovák párt- és kor­mányküldöttség magyar- országi útjáról szóló cik­kek, a szomszédos baráti ország életét, nevezetes­ségeit megörökítő képek bizonyították, hogy a lá­togatást nagyon várták. A csehszlovák, a magyar és a vörös zászlókkal dí­szített hatalmas csarnok­ban munkások ezrei szo­rongtak. Hosszú zúgó taps köszöntötte a csehszlovák és magyar államférfiakat. A röpgyűlést Kovács Kál­mán, a gyári pártbizottság titkára nyitotta meg, majd Kádár János és Antonin Novotny mondott beszédet. A lelkes hangulatú nagy­gyűlés után- ismét a gyári technikum osztáiyiermébe kalauzolták vendégeiket a házigazdák, s ajándékokkal kedveskedtek a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tagjainak. Novotny elnök — Sellő Dénes vezérigazga­tó kérésére — bejegyezte nevét a gyár díszes vendég­könyvébe, s aláírásával örökítette meg a látogatás emlékét több szocialista brigád előkészített naplójá­ban is. Befejeződtek a magyar—cseh­szlovák tárgyalások Szerdán délután az MSZMP Központi Bizottságának székházában befejeződtek a magyar és a csehszlovák párt- és kormányküldött­ség tárgyalásai. A tárgyaláson részt vet­tek Dobi István, a népköz- társaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke és Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke vezetésé­vel a magyar, Antonin No­votny, Csehszlovákia Kom­munista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke vezeté­sével a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tagjai és szakértői. A csehszlovák sajtó Antonin Novotny magyarországi látogatásáról A csehszlovák sajtó, rá­dió és televízió továbbra is részletesen foglalkozik a csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség magyaror­szági látogatásával. A Rudé Pravo, a pért központi lapja első oldalon induló tudósításának ezt a címet adta: „A csehszlovák és a magyar nép barátsága — út a példás együttmű­ködéshez”. A lap részlete­sen ismerteti a keddi nap eseményeit, teljes terjede­lemben közli Dobd Istvánnak és Antonin Novotnynak a kedd esti díszvacsorán mondott pohárköszöntőjét. A lap fejléce alatt képet közöl, amely a két küldött­séget a tárgyalóasztalnál mutatja be. Szeretettel köszöntjük csehszlovák vendégeinket

Next

/
Thumbnails
Contents