Szolnok Megyei Néplap, 1964. március (15. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai egyesüljelek l SZOLNOK MEOYEI Ja MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJAMa£Sa2£fiagi XV. évfolyam. 51. sí ám. Aro 80 fillér 1964. március 1., vasárnap. Kulturális hetekre — kultúrált környezetet Olyan eseményre ké­szül a megyeszékhely, amely méltán kelti fel &z égési ország figyel­mét és r©kon*2envét. A szolnoki kulturális hetek gazdag programja al­kalmas arra, hogy év­ről évre megismétlődő nagy eseménye legyen a2 Alföldnek, fellendítse városunk idegenforgal­mát, méltóan tükrözze azt a fejlődést, amelyet a tudomány, a művé­szet, a sport terén (Szol­nok az utóbbi években elért. A2 április 3-tól má­jus 31-ig tartó rendez­vénysorozat a kultúra minden ágazatából a legjobbat adja. Országos hírű népi-táneegyüttesek, a különböző tudomány­ágak kiváló művelőinek vándorgyűlései, kórus- hangversenyek színvonalas színházi előadások kö­vetik egymást. Május 10-én és 24-én különö­sen sok vendéget vár­hatunk, a. megyei ■ ide­genforgalmi hivatal ide­genforgalmi napot ren­dez, pánoráma buszok szállítják majd város­néző sétára az érdeklő­dőket és külföldi látoga­tókat. Sok érdekeset láthat­nak vendégeink az új építkezésektől, a roman­tikus Tiszaligetig. Még­sem lehetünk egészen nyugodtak, mert a kö­rítés, azaz városunk csi­nossága, tisztasága, rendje még igen sok kí­vánnivalót hagy hátra. Az aszfaltozott főútvo­nalakon centiméteres sárréteg, száraz Időben pedig felhőként szállon­gó por és szemét talál­ható. Az állomás, a for­galmasabb autóbusz megállóhelyek környé­kén nagy tömegben ta­lálhatunk eldobott je­gyeket. gombóccá gyűrt zsírpapírt. Hallottunk olyan véleményeket Is, hogy a szemetel ők zö­me vidéki. Ha így is lenne, feltehetnénk ma­gunknak a kérdést: tett-e akár csak egv szolnoki lakos is figyel­meztető megjegyzést a szemetelőknek. Azt hi- - szem. erre válaszolni sem kell. A ml városunkról gyakran írunk le dicsérő sorokat. Az új városne­gyedekről, az ipari léte­sítményekről!, a Lear király előadásaira beál­lított pótszékekről, az irodalmi kávéház sike­réről csak ióleső érzés­sel számolhatunk be. Főnén azért úgy gon­doljuk, hogy sikerül közüggyé tennünk a vá­ros kulturáltságáért tisztaságáért indított közérdekű harcunkat is. Azt szeretnénk ha min­denki — a szó szoros értelmében minden szol­noki — az úttörőktől a nyugdíjasig a rend és tisztaság őrzőjének, sőt propagandistájának csap­ba fel. Miről lehetne itt szó? A sok, intézkedést kívánó feladat közül csak néhá­nyat jelzünk: Rendbe kel­lene hozni a Hubai Fe­renc utcát. A lehetősé­gekhez képest meg kelle­ne akadályozni az épít­kezések gépkocsijainak a főútvonalon való közleke­dését. önnek az utcának a rendbehozatala annál is inkább kívánatos lenne, mert a Múzeum étterem­ben ebédelő idegenek a város központ közelében rendkívül elhanyagolt ut­caképet láthatnak. A szemetelőket pedig úgy gondoljuk nem árta­na megbírságolni. Ezek adminisztratív, technikái problémák. Ép­pen úgy, mint az állomás­tól a Víztoronyig vezető útvonal .sürgős rendbeho­zatala. Azonban sokkal többet remélünk a tár­sadalmi összefogástól. Az egyes lakóházakban az úttörők vállalhatnák a ház előtti járda rendben tartósát, ezzel segítve a házfelügyelőknek, idősebb* háztulajdonosoknak.. A Népfront, a Vöröskereszt, a‘ Nőtanács is igen sokat tehet városunk tisztaságá­ért. A társadalmi munká­ban történő parkosítás, a szemetelők baráti figyel­meztetése. a tisztasági propaganda fokozottabb előtérbe helyezése mind igen sokat segíthet a vá­roskép szépítésében. Természetesen ezen kí­vül is sok munka akad. Fel kellene frissíteni a portálokat a Csarnok ut­ca és az Eötvös tér kö­zött, a Kossuth tér sar­kán álló 39-es számú üz­let portáljait is rendbe kellene hozatni, ha a há­zat a tavasz folyamán még nem bontják le. Cél­szerű lenne a foghíjas neonokat is megjavítani április S-ig. Egyszóval van mit ten­nünk. Ha már ma elkezd­jük, akkor sem mondhat­juk, hogy túl korán fog­tunk hozzá. Mert itt nemcsak és nem elsősor­ban technikai, adminiszt­ratív intézkedésekről van szó: a közszellemet kell megváltoztatnunk. Ez pe­dig nem egyszerű és nem könnyű feladat. Tüstént hozzá kell fog­nunk. Már csak egy hó­napunk van a cselekvés­re. S ha a fokozott tisz­taság iránti igény meg­marad a kultúrális hetek elmúltával is, elmond­hatjuk, hogy ezeknek az ünnepi időknek hétköz­napi használatra is kitü­nően alkalmas eredménye született. H. T. Dolgozó emberek közüli Képzőművészeti életünk nagyszabású tavaszi sereg­szemléjére készülnek az Ernst múzeumban. Az idén negyedik' alkalommal ren­dezi meg a „Dolgozó embe­rek között” című kiállítást a Magyar Képzőművészek Szövetsége, a Képzőművé­szek Szakszervezete és a Műcsarnok. A tárlatot, ame-’ lyet Ritly Valéria művé­szettörténész rendez, május 9-én nyitják meg. A tervek szerint , a kiállítás majd or­szágos körútra indul. Több nagy városban, vidéki mű- velődé«} házban is megnéz­hetik az érdeklődők. Ma; ' Jelentős fejlődés elŐH a megye építő• ipara t A barkóéi robbanások titka Hallottuk, láttuk Karcagon Mocsarak a városban iÖ Befejeződtek a népfront bizottsági választások Több mint harmincezer résztvevő — Félezernyi vélemény. Képviselők a választók között Ezen a héten befejező­dött a Hazafias Népfront községi, városi és járási bizottságainak, valamint a megyei népfront értekezlet küldötteinek választása. A megyében összesen 104 ki- sébb-nagyobb gyűlést, kö­zöttük számos fétegtalál- kozót tartottak. A rendezvények iránt megyes2eríe nagy volt az érdeklődés. összesen harmincezer- haíszázan látogattak el a választógyűlésekre, s több mint félezren szó­laltak fel. A felszólalók többsége a község, a város, illetve a járás gondjairól szóit. Szembetűnően sok helyen elhangzott például az a kérdés <•*» idősebbek és fiatalok részéről, egyaránt — hogy alakítsanak ki olyan klubhelyiségeket, ahová gyakrabban eljár­hatnak televíziót nézni, újságot, folyóiratot olvas­ni, sakkozni, dominózni, vagy éppen egy kicsit be­szélgetni. Martfűn az ipari munkások gyü­mölcs- és zöldségellátá­sáról, Mezőhéken a köz­ség kialakításáról. Nagy­körűben az értelmisé­giek és a község lakói­nak kapcsolatáról be­széltek. Sok más községben is ke­rekedett Vita hasonló kér­désekről. Sokan nyilvání­tottak véleményt különbö­ző külpolitikai kérdések­ről, országos dolgainkról is. A községi, járási párt és tanácsvezetők, Valamint a megyei tanácstagok szín-. Úttörő ünnepség Újszászon Tegnap délután az új- szászi községi művelődési házban meghitt ünnepséget rendeztek, amelyen megje­lent a budapesti szovjet nagykövetség másodtitkára, Jurij Ivanov elvtárt is. Az MSZMP Szolnok megyei Bizottságát Árvái István, a pártbizottság osztályveze­tője, a megyei tanácsot Fodor Mihály vb-elnök he­lyettes, az Űttörő Szövetsé­get Kőhidi László megyei titkár, az MSZBT-t Hack Márton megyéi elnök és Győri Tibor megyei titkár képviselte. Az ünnepségre abból az alkalomból került sor, hogy szovjet pionírok az újszászi úttörőknek zász­lót ajándékoztak: A szóno Ezer vagonnal <több édesség A magyar édesipar fel­adatai az idén jóval na­gyobbak, mint az előző évben. Az úgynevezett lisztes áruk, a keksz, a ná­polyi és az ostyafélék, va­lamint a cukorkák rová­sára növekszik a kereslet csokoládé és csokoládés készítmények iránt. Az idén az igények kielégíté­sére csaknem ezer vagon­nal több édességet gyárta­nak, s a többlet nagyrésze csokoládés áru. A hivatali és a házi kávéfogyasztás is egyre nő, ezért ebben az évben már 440 vagon —. a tavalyinál 50 vagonnal több — kávét pörköl, s ad a kereskedelemnek az édesipar. Néhány édesség­különlegesség külföldi for­galma is fejlődik. kok hangsúlyozták annak jelentőségét, hogy a két nép fiai között már ilyen fiatal korban szövődnek a kölcsönös szeretet és ba­rátság szálai. Tizennégyezer vagon burgonyavetőgumó a „prizmavárosokban“ A fagyok enyhülésével megélénkültek a termelő­szövetkezeti majorok, szé- rüskertek: a növényter­mesztő brigádok mindenütt átvizsgálják az ősszel ra­kott burgonyaprizmákat, — hogy idejében megakadá­lyozzák a nagymennyiségű j vetőgumó esetleges romlá­sát. A . első tapasztalatok kedvezőek. Az eddig meg­vizsgált prizmákban csak szórványosan észleltek rot­hadást, elsősorban ott, — ahol selejtezés nélkül rak­tározták el a termést. Most gyors. átválogatással segíte­nek a bajon. Az idén országosan 373.000 holdon termesztenek bur­gonyát. A vetőmagtermelő és ellátó vállalat közvetí­tésével a Földművelésügyi Minisztérium már a múlt ősszel 7.000 vagon vetőgu- j mőt osztottak ki fajtafelújí- I tásra és további 4000 vagon- j nal vetőgumó szaporítási ' célra. Tavaszi szétosztásra vár még 3.000 vagonnyi ve- tógumó, amelynek szállítá­sát március 10-e körül kez­dik meg. Fajtafelújításra ugyancsak a következő he­tekben érkezik 300 vagon­nyi vetőgumó Lengyelor­szágból és a Német Demok­ratikus Köztársaságból. Az. őszei kiosztott, illetve a ha­marosan kiosztásra kerülő, együttesen 14.000 vagonnyi j vet’gumó az idei egész but- gonyatermő terület 33 szá­zalékára lesz elegendő. A termőképesség fenn­tartásával, illetve fokoza­tos javításával egyidőben, a fogyasztóközönség köré­ben kedveit fehérhúsú, — úgynevezett 'rózsafajták ará­nyának növelésével gon­doskodnak az étkezési mi­nőség javításáról. te mindenütt résztvettek és segítették a népfront gyűlések szervezését. Az országggyűlésl képviselők közül is sokan találkoztak ez alkalommal választóik­kal. Varjú Sándor, az abádszalóki Lenin Tsz eír­noké öt községben, Oláh János, a kunhegyesi járási pártbizottság első titkára három községben vett részt népfront gyűlésen. Andrási Béla, dr. Bene Zoltán, Bihari Lajos, Csá- nyi Istvánné, Z. Nagy Fe­renc, Nánási László. Né­meth Károly és Ragó An­tal országgyűlési képvise­lők szintén megjelentek választóik között. A különböző szintű nép­front bizottságokba a megyében összesen mint­egy négyezerkétszáz ta­got választottak meg. Közülük mintegy kétezrén most kerültek először a" bizottságokba. Ezen a ta­valy újonnan választott tanácstagok és csaknem másik ezren a különböző más fontos megbízatások­kal elfoglaltak helyébe „léptek". A választógyűlé­sek elnökségeinek javasla­tát legtöbb helyen elfo­gadták. Voltak azonban helyek — így például Nagyrév — ahol részben módosították, kiegészítet­ték az előterjesztett javas­latokat, s ezzel Is segítet­ték, hogy a2 újjáválasztott bizottságok még eredmé­nyesebben dolgozhassanak. A március 5-én sorrake- rülő megyei népfront érte­kezletre összesen három­százötven küldöttet dele­gáltak. A tervek elkészültek... Milyen lesz az új tervező Irodai Reprezentatív képző* és ipar• művészeti szaküzlet A megyei tanács tervező irodája a jelenlegi 74-es létszámával erre az évre csupán ötmillió forint ter­vezési díjra , fogadhat el igénybejelentést, illetve — megbízást. Ez a kapacitás körülbelül fele annak, mint amenr.j ire a megyének — 1964-ben igénye van. Ahhoz, hogy az Iroda több tervet készíthessen el, elsősorban elhelyezési pron- iémáit kell megoldani, mi­vel addig létszámfejlesztés­re nem kerülhet sor. Éppen ezért Kovács József igaz­gató és Nagy Ferenc épí­tészmérnökök megtervez­ték az új székházat, amely­nek dokumentációi szombat reggelre elkészültek. A 150 dolgozó befogadá­sára alkalmas épület Szol­nokon. az Úttörőház és az F\ fiadé utpa közötti terü­lete. kerülne. Külső meg­jelenésében alkalmazkodik a Kossuth téri új bérházak stílusához. harmonikusan beleilleszkedik a városkép­be. Az épület tödszintjén a. Képcsarnok Vállalat repró­zentatív ki állítótermét és képző-iparművészeti üzle­tét. valamint az IBUSZ irodát helyeznék el terv szerint. ....... Amennyiben az Országos Terv-hivatal jóváhagyja a közel ötmillió forintot igénylő beruházási , prog­ramot, akkor 1965 végéré az építők átadhatják a ter­vező irodát. Addig is, tehát az átmeneti időszakban fo­lyamatosan fejleszteni kell a létszámot, miután egy­szerre ötven-hatvan szak­embert nem lehet találni. Ezt csak úgy lehet véghez­vinni, ha újabb helyisége­ket kapnak, hiszen a mű­termek így is túl zsúfoltak. Az új tervezőiroda meg­építésével megszűnne a\ hogy a megye vállalatai, in­tézményei, közös- és állami gazdaságai más tervező vállalatoknál kilincseljenek egy-egy tervezési megbízás­sal. Ezenkívül örvendetes lenne, ha az Üttörőház ré az F. Bede utca közötti — földszintes csúnya üzletsor helyén szé épület eazda- gítaná városképünket

Next

/
Thumbnails
Contents