Szolnok Megyei Néplap, 1964. január (15. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-03 / 1. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! SZOLNOK M Egy,Ej |A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 1. szám. Ára 50 fillér 1964. január 3-, péntek. Ez történt az év első munkanapján Jó a hangulat a vegyiművekben Leltör a törökszentmiklósi gépgyárban Máról holnapra él a cukorgyár A Tiszamenti Vegyiművekben egyszerű volt az átmenet az új évbe, hiszen az ünnepek alatt folya­matosan termeltek. Az év első napján műszakba lé­pők különös jó hangulattal vették fel a munkát, hi­szen a gyár jelentősen túlteljesítette 1963. évi tervét. Mielőtt azonban a tegnapról számolnánk be, beszél­nünk kell azokról is, akik munkával töltötték el az ünnepeket. Ai »A” kénsavüzemben december utolsó napjaiban a három kontakt-kemence közül kettő felmondta a szolgálatot. A megkezdett javításokat a karácsonyi és az újévi ünnepnapon is folytatták. Január elsején már két kemence dolgo­zott, így az üzem teljesí­tette a tervet, 250 tonna kénsavat állított elő. Ezen a napon a „B” üzem is kiterít magáért, s 60 tonna kénsavval többért gyártott napi tervénél. Jól kezdődött tehát az új év a «vegyiművekben, amit főleg az tett lehetővé, hogy nem volt szükség a decemberi hajrára: a gyár dolgozói tudták, hogy 1963. évi tervüket túlteljesítik, ezért nyugodtan készülőd­tek az új évre. Az üzemelés rendes, nincs fennakadás. Mint mondottuk, a hangulat ki­tűnő. Farkas István terme­lési osztályvezető szerint az első negyedévi tervtel­jesítésnek nincs akadálya. A törökszentmiklósi gép­gyárban január 2-án csen­desek voltak a gépek. Lel­tároztak. A munka csak ma reggel kezdődött meg, méghozzá örömhírrel: raT valytól eltérően a koope­rációs alkatrészek megér­keztek, nem lesz hóvégi hajrá. Jelentős az is, hogy erre az évre háromszor annyi palántaültetőt ren­delt meg a mezőgazdaság, mint tavaly. Az első ne­gyedévben ebből a gépből ötszázat elkészítenek a gépgyár dolgozói. Tabák Lajos, a Szolnoki Cukorgyár igazgatója arról tájékoztatott bennünket, hogy az ünnepek alatt és tagnap a termelés a terv- szint körül volt: 211 vagon i épát dolgoztak fel, 25 va- • gon cukrot tároltak. A fel­dolgozás elmaradt a terv­től, míg a tárolás megfe­lel az előírtnak. Az üzem óriási nehézsé­gekkel küzd, jóformán máról holnapra él. A MÁV nem tudja kivinni a répa­szeletekkel teli vagonokat, illetve behozni a répát. Emberfeletti munkát végez­nek azok a munkások, akik a belső anyagmozga­tással foglalkoznak. Ez jel­lemző a mai napra is. Csu­pán a 7. sz. AKÖV segít­sége teszi lehetővé az üze­melést, mert a MÁV a szükséges vagonok felét sem bocsátja a gyár ren­delkezésére. Kriminális a helyzet a szénellátásban is. Az utób­bi években a kampány kez­detére megérkezett az üzembe a megrendelt szén 80—90 százaléka. Most más a helyzet. A répával egy­szerre érkezik a tüzelő, két-három napot kell vár­ni, míg a szolnoki teher­pályaudvarról betolják a j vagonokat az üzembe. A Szolnok mefrv«i F.níté- si és Szerelőipari Vállalat ( dolgozóinak körülbelül 30 százaléka folytatta az új év első napján a munkát. A többiek fagyszabadsá­gon vannak. Jelenleg csupán azokon az épületeken dol­goznak, ahol a téli időjá­rásra megfelelően előké­szültek. így a jászberényi kórház, a mezőtúri városi tanácsház, a besenyszögi gyógyszertár építése, illetve belső munkái vannak fo­lyamatban. Térkép 40 városról A Kartográfiai Vállalat ebben az évben számos „csemegével” óhajtja meg­lepni a térképek kedvelőit. Üj turistatérképeket ké­szítenek a soproni hegy­ségről, Aggtelek—Jósvafő környékéről és a Cserhát­ról, s új kiadásban jele­nik meg a Budai hegysé­get bemutató, majd után­nyomásban a többi, már nem kapható turistatérkép is. Cegléd, Hajdúszoboszló, Orosháza és Ózd térképé­vel 40-re bővül a város­térképek sorozata. Az év egyik legszebb ki­adványaként megjelenik Nyugat-Európa autótérké­pe, és újabb 45 000 pél­dányban az új kiadású ma­gyar autótérkép is. A szabálysértési ügyek intézésérői tárgyalt a Szolnok Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Az új esztendő első vég­rehajtóbizottsági ülését teg­nap reggel tartotta meg a Szolnok Városi Tanács Vég­rehajtó Bizottsága. Az igaz­gatási osztály által előter­jesztett jelentést élénk vi­tában értékelték. A jelehtés a szabálysérté­si ügyintézésről, illetve a szabálysértések megelőzésé­vel kapcsolatos munkákról szólt. Tavaly 844 szabálysértési ügyben kellett intézkednie az igazgatási osztálynak. Ezek túlnyomó többsége társadalmi tulajdon elleni MÍG MÁSOK SZ — Itt Pillangó, itt Pillangó! Vétel! — hiába azonban minden hívás, rendháborítás nem történt szilveszterkor a szolnoki utcákon. így azután „munka nélkül” telt az éjszakája a rendőrség URH-kocsi jának „..-.üiaog uj evet, kedves központ!” Szilveszter estéjén percenként csengett a 01 telefonja. A távbeszélőtulaj­donosok kívántak minden jót — 1964-ben gyorsabb kapcsolásokat — azoknak, akik még szilveszter éjsza­káján is dolgoztak —i. L.íÍ'.ü Az uivuüuak azonban mé» lyenkor is aKacu uoiga a központi Ügyeletén. lopás, rongálás, sikkasztás volt. Emelkedett az előző időkhöz viszonyítva a bolti lopások száma. Sajnálatos — állapítja meg a jelentés —, hogy ezeket általában a magasabb fizetésű emberele, illetve azok hozzátartozói követik el. A végrehajtó bizottság tagjai hangsúlyozták: min­den felvilágosító munkál Igénybe kell venni a bolti lopások megelőzése érdeké­ben. De ezt mindenkor a legnagyobb tapintattal, ud­variassággal kell megvaló­sítani. Azokkal szemben vi­szont, akik rendszeresen károsítják a társadalmi tu­lajdont, a törvényadta szi­gorral kell eljárni. A jelentés kapcsán tár­gyaltak az igazolatlan isko­lamulasztásról is. Eddig a2 új tanévben harminchárom szülőt jelentettek fel, akik elmulasztják kötelezettsé­güket és nem gondoskod­nak arról, hogy gyermekeik rendszeresen látogassák a* iskolákat Dicséretes az a módszer, melyet a Szolnok városi tanács szabálysértési előadója alkalmazott: a fel­jelentések zömét tárgyalá­sok útján intézi el. Ezekem a tárgyalásokon részt Vesz­nek a társadalmi aktívák is — ükiknek szama elérte at ötvenkettőt —, és termé­szetesen a szülők és az il­letékes iskolák igazgatói. Ott, ahol a szülő gondatlan­sága elvitathatatlan, azon­nali pénzbírságot állapíta­nak meg, azoknál azonban, ahol csak egyszeri mulasz­tás történt, a szabálysértési előadó határidőt állapít meg, úgynevezett próbaidőt, amit az iskola igazgatója is feljegyez és ' ellenőrzi a gyermek tanulmányát, ugyanakkor tájékoztatást ad, rendszeresen látogatja-e a tanuló az órákat. Ha a ki­hirdetett határidőben nem ismétlődik meg a szabály- sértés, akkor megszüntetik az eljárást. A végrehajtóbizottsági ülésen többször hangzottéi: nagyobb gondot kell fordí­tani az utak tisztántartásá­ra, helyesebben azok ellen­őrzésére. Ha valaki nem tartja be a rendeletben elő­írtakat, úgy a szabálysértési előadó helyszíni ellenőrzé­sek alkalmával bírságolja meg a mulasztót. Ezután a vb. egy tájékoz­tató jelentést hallgatott meg a szandaszöllősi ta­nácskirendeltség tevékeny­ségéről. Újévkor: Csaknem százezer ni ugaiber’ini Keiei-Ber-inben Á Német Demokratiki Köztársaság kormánya t u nyugat-berlini szenátr között létrejött megállapr dásnak megfelelően, rli eember 31-ig, 1 115 000 \é togatási engedélyt adínk nyugat-berlini lakosoknál 1964. első napján már kn ra reggel megindult a Iá togatók áradata: az év el ső napján 94 673 ' látogat* ment át az öt átkelőhelyen A TI* aSal vjj-.iuieuch jelenteden az aramszolgaltatas hibáit. A javítószolgálat »unnál a helyszínre sietett.

Next

/
Thumbnails
Contents