Szolnok Megyei Néplap, 1955. október (7. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-01 / 231. szám

2 SZOLNOKMEGYEI 1VBPLAP 1955 október 1. Két gépállomási főmezőgazdász nyilatkozata Kalmár János, Tószeg: Biztosítanunk kell a gyors betakarítást a vetés érdekében Több mint 136 ezer gyermek született Sél év alatt Csehszlovákiában Eddigi termelési tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a bő termés elérésének egyik fontos előfeltétele az idejében való vetés. Gépállomá­sunk dolgozói éppen ezért az őszi mezőgazdasági munkák megkezdé­se előtt munkafelaiánlást tettek. A többi között elhatároztuk, hogy az általuk kiszolgált termelőszövetke­zetekben október 20-ig az őszieket löldbetesszük. Számításunk szerint a vetésterv 25 százalékán allialmazz.uk a ke­resztsoros eljárást. Az elmúlt he­tekben azonban több szövetkezeti vezetővel beszélgettem és örömmel tapasztaltam, hogy a fejlett agro­technikai eljárások alkalmazásával szemben sokkal nagyobb az érdek­lődés. mint gondoltuk. így tehát már most úgy néz ki a helyzet, hogy az eredetileg meghatározott 25 százalék helyett az őszi kalászo­sok 35—40 százalékát keresztsoro- san vetjük el. Az őszi árpa már mindenütt a tőidben van. Traktorosaink most a búzát vetik, a 'magágyat készítik, az őszi mélyszántást végzik és a trágyát hordják. A trágya kihordá­sát hamarosan befejezzük. Legfon- .tosabb feladataink közé tartozik azokról a területekről biztosítani a gyors betakarítást, ahová Őszi búza kerül. Ennek érdekében gépállomá­sunk vontatókkal és más szállító­eszközökkel segíti a kukorica, va­lamint a cukorrépa betakarítását. Nálunk is az a jelszó: a betakarí­tást a vetés érdekében kell gyor­sítani. Nagy gondot fordítunk arra is, hogy megfelelő csíraképességű, gondosan csávázott mag .kerüljön a földbe. A kihelyezett mezőgazdá­szok mindenütt elvégezték a csíráz- tatási próbát. Ennek alapján álla­pítottuk meg, hogy a tószegi Dózsa TSZ búzavetőmagja nem megfele­lő. A szövetkezet vezetői előbb nem akarták elhinni. A háromszo­ri csíráztatás még is csak meggyőz­te őket s most a magot kicserélik. Ujszászról szereznek lóminőségű búzamagot. Valamennyi termelő- szövetkezetben ügyeltünk arra, hogy megfelelő mennyiségű mag kerüljön elvetésre. Ezt mindenütt a helyi viszonyoknak megfelelően a szövetkezet vezetőivel közösen határozzuk meg. Bódis László, Jászkisér: A gépek segítenek Néhány nappal ezelőtt nagyjelen­tőségű változás történt a gépállo­másunk körzetében levő Tiszasüly és Jászkisér község dolgozó pa­rasztjainak életében. Győzött a szö­vetkezeti eszme és a dolgozó pa­rasztok túlnyomó többsége a közös gazdálkodást választotta. Ez a nagy­szerű esemény jórészt annak kö­szönhető, hogy ff.\ már korábban működő termelőszövetkezetek, mind a termelésben, mind a nagyüzemi- szervezésben megtalálták helyüket A termésátlagok állandó növelésé­ben nagy része van a gépállomá­sunk valamennyi mezőgazdaság i szakemberének és traktorosának. Jászkisér és Tiszasüly tsz köz­séggé való átalakulását gépállomá­sunk valamennyi dolgozója öröm­mel fogadta. Azt is tudjuk azonban, hogy ez év őszén sokkal nagyobb Elegendő borászati és pincészeti cikk van a szaküzletekben Az idén gazdag szüret ígérkezik és ehhez mérten a Műszaki Árut Értékesítő Vállalat is jól felkészült. Bővítették a borászati szakbolt-há­lózatot, hogy könnyebben kiszolgál­hassák a vásárlókat. , A különféle felszerelésekből, mint például borszivattyubó] és a hozzá­való armatúrákból bőven van a raktárakban. Szivattyút ömlőben sem lesz hiány és mindenféle bor­kezelési anyag fellelhető az üzle­tekben. Az idén már nem hiányzik a pin­cészeti felszerelés: pincebalta, ab­roncs, abroncshúzó, kalapács, fa­csat, hordókénező készülék, tölcsé­rek, kannák nagy választékban ta­lálhatók. Rövidesen megérkezik kül­földről a szesz- és borfokoló is, — amelyet a gazdák már igen várnak. Csupán néhány méretű hordóból van pillanatnyilag hiány, mivel a jó termés következtében ezeket gyorsan megvásárolták. A Műszaki Árut Értékesítő Vál­lalat a levélben kért cikkeket is a legrövidebb idő alatt szállítja a vásárlóknak. (MTI); feladatokkal kell megbirkózni, mint bármikor más években. A termelő szövetkezeti terület ugyanis majd­nem kétszeresére nőtt. Még nincs végleges tervünk — a földrendezés csak csütörtökön fejeződött be de előreláthatóan mintegy 6.500— 7.000 hold őszi kalászos elvetéséről kell gondoskodni. A munka zökke­nőmentes lebonyolítása jórészt az őszi kapásnövények gyors betakarí­tásán múlik. Minden lehetőséget felhaszná­lunk az őszi kapásnövények beta­karításának gépesítésére. Két ré- pakiemelőt állítottunk munkába, a napraforgót kombájnnal csépeltük s így a körzetünkben levő termelő- szövetkezetek mind a cukorrépa, mind a napraforgó betakarítását teljes egészében elvégezték. Nagy területeken a búza élővé- teménye kukorica. Nagyon fontos tehát a csőtermés beszállítását és a szárvágás egyrészét gépesíteni, hogy a traktorok mielőbb előkészíthes­sék a magágyat. A jászalsószent- györgyi Petőfi Termelőszövetkezet­ben 100 hold kukoricaszárat átala­kított kombájnnal vágunk le, jár­va sílózzuk. A tagok ide is búzát vetnek. Minden egyes termelőszö­vetkezetbe néhány vontatót kül­dünk, amely a csőtermést szállítja majd. Ezenkívül még több más in­tézkedést is teszünk az ősziek gyors elvetése érdekében. A tiszasülyi Sal- lai TSZ-ben pl. néhány nap múlva az ősziek vetését befejezzük. A gé­peket innét nyomban átcsoportosít­juk majd más területre. Ezzel az átcsoportosítással is gyorsítani akar­juk a munkát. A népi demokratikus Csehszlová­kia soha nem tapasztalt gondosko­dással övezi az anyákat és a csecse­mőket. Évente hatalmas összegeket •fordít az anya- és csecsemővéde­lemre. — Nem véletlen az, hogy Csehszlovákiában évről-évre csök­ken a csecsemőhalandóság. A kapitalista Csehszlovákiában példá­ul 1936-ban minden ezer csecsemő közül' 115 meghalt. Ezzel szemben 1954-ben ezer csecsemő közül csak 41.1 csecsemő halt meg. 1955 első felében ez a szám 35.9 csecsemőre csökkent. A népi demokratikus állam évről évre fokozza az uj nemzedékről va­ló gondoskodást. Az újszülöttek túl­nyomó többsége jelenleg már kór­házakban lát napvilágot Csehszlo­vákiában jelenleg 28 nagy csecse­mőintézet működik. Ezekben az in­tézetekben 1 éves korig gondozzak azokat a csecsemőket, akiknek szü­lei betegség, vagy egyéb okok mi­att nem tudják ellátni gyermekü­ket. Az ország minden részében mű­ködnek tanácsadók, amelyek igen jelentésen segítik az anyákat a cse­csemők helyes gondozásában. Cseh­szlovákiában jelenleg csaknem 1200 olyan bölcsőde működik, amelyben a csecsemőket 6 hónapos kortól 1 éves korig gondozzák. A népi demokratikus Csehszlo­vákia magasszinvonalú anya- és csecsemövédelméröl tanúskodik töb­bek között az is, hogy 1955 első fe­lében több mint 136 ezer gyermek született az ország területén. (Rudé Právo, szept. 5.) Egyiptomi mezőgazdasági szakemberek utaznak a Szovjetunióba Kairó (TASZSZ). — Amint a kairói rádió jelenti, otktöber 5-én egyiptomi mezőgazdasági szakembe­rek egy csoportja utazik Csehszlo­vákiába és a Szovjetunióba. A kül­döttség zömmel a sivatagok mező- gazdasági hasznosításával foglalko­zó szakemberekből áll. Az egyiptomi vendégek a Szovjetunióban tanul­mányozzák majd a szűzföldefk meg­hódításának terveit. Útközben né­hány napot töltenek majd Prágában és megtekintenek néhány csehszlo­vák mezőgazdasági gépipari vállala­tot. Az utazás közel egyhónapos lesz, Meghiúsult Wehrmaeht-találhosó Becs (TASZSZ). Az osztrák bé­ketanács nemrég levelet intézett Helmer belügyrrtínszterhez és köve­telte, tiltsanak be két katonatalál­kozót, amelyet október elsejére és másodikára tűztek 3d Salzburgiban. Az Edelweiss hegyivadész zászlóalj volt tagjai szövetségének és a 85. hegyiutász zászlóalj volt katonáinak találkozójáról volt szó. A találkozó­kon nyugatnémetországi „vendé­gek’*, vagyis a hitlerista Wermacht volt katonái is részt vettek volna. . Mint a bécsi lapok szeptember 29-én jelentették, a salzburgi ren- dőrtfőnökség betiltotta a katonata- lálkozőkat, Egy nyugatnémet pártelnök nyilatkozata Ötéves a postai hírlapterjesztés Öt évvel ezelőtt, 1950-ben bízta pártunk és kormányunk a posta dolgozóira a hírlapterjesztés felada­tát. Az eltelt idő alatt a postás dol­gozók jó munkát végeztek, jelentősen növelték a pártlapok ol­vasóinak számát. A Szabad Föld olvasótábora pl. jelenleg az 1951. évinek kőt és félszerese. A postás kézbesítők mintegy 2,21 fajta napilapot, folyóiratot terjesz­tenék, árusítanak. Naponta egyen­ként is többszáz családot megke­resnek. Ez azt jelenti, hogy rend­kívül kiszélesedett a kapcsolatuk a lakosság minden rétegével Leg­többjüket —• mint Kun Kálmán ti- szaroffi, Kretnmer György és Pató Imre törökszentmiklósi. Szekeres István kunszentmártoni kézbesítő­ket — személyesen ismeri és jó munkájuk miatt szereti községük lakossága. Meg is érdemlik a szere- tetet, az elismerést, hiszen bélen, nyáron, hidegben, vagy forró nap­ütésben eleget tesznek kötelessé­güknek. A postás kézbesítők az eltelt öt év alatt nem egy esetben bebizo­nyították hogy nagy feladatok meg­oldására képesek. Ilyen feladat volt pl az előfizetés előre fizetésének megszervezése. Ezen a téren me­gyénk postás dolgozói országos vi­szonylatban a legjobb eredményt érték el. örvendetes módon megváltozott — különösen az utóbbi időben — a postahivatalok vezetőinek mun­kája a pártlapok terjesztésévé! kap­csolatban. Amíg azelőtt a pártlapok terjesztésével a kézbesítőkön kívül csak a hirlapfelelőe foglalkozott, addig ma már igen sok postahivatal vezetője — mint Illés István Kar­cagon, Rákos Vendel Besenyszögön, Németh József Kenderesen, Vagy Sípos András Jászjákóhalmán — egyre aktívabban bekapcsolódik a pártlapok terjesztésének munkájá­ba. irányítja, szervezi azt. Meg kell emlékeznünk a pártsajtó terjeszté­sének élharcosairól, a hírlapíelelő- sökről is, akik közül Dóka Dezsőné .Kunszentmrátonban, Szűcs - Ferenc- né Kunmadarason, Rónai Margit Jászkiséren, Hauben ül aller Lujza Ujszászon, Kőhalmi István Tisza­füreden végez kiváló munkát. Az eddigi eredményeket összegez­ve elmondhatjuk: jó kezekben van a pártsajtó terjesztésének ügye, a postás dolgozók méltók vo-ltak az irántuk tanúsított bizalomra. Mlndevmtt mellett azonban azt is le kell szögeznünk, hogy akad­nak hibák a hírlapterjesztés mun­kájában. Egyes helyeken pl. lebe­csülik a pártsajtó példányonkénti árusítását, holott nem egy esetben bebizonyosodott már, hogy ahol jól foglalkoznak az árusítással, ott le­het számítani elsősorban az előfi­zetők számának a növekedésére. — Megtörténik, hogy egyes kézbesítők —i legtöbször hanyagságból — nem igyekeznek beszedni a tárgyhónap 28-ig az előfizetési dijakat, mások pedig nem kézbesítik rendszeresen az olvasók részére a lapot. Több elő­fizető panaszkodott mér emiatt. A hibák kijavítása érdekében az szükséges, hogy a postahivatalok pártszervezetei, üzemi bizottságai többet és rendszeresebben foglalkoz­zanak a postás dolgozók egyéni ne­velésével. Az elmúlt napokban a postai hír­lapterjesztés ötödik évfordulójára készülve megbeszéléseket tartottak a postás dolgozók. Vállalásokat tet­tek arra, hogy növelik az általuk terjesztett lapok előfizetőinek; pél­dányonkénti vásárlóinak a szá­mát. A karcagi postások például azt vállalták, hogy a Szolnok megyei Néplap előfizetőinek, olvasóinak a számát ez év végéig mintegy 180- nal növelik. Hasonló vállalások tör­téntek Kisújszálláson, Kunszentmár­toniban, Mezőtúron, Turkevén és Jászberényben is, A postás kézbesítők elhatározták azt is, hogy október 1-től november 1-ig a hírlapterjesztés ötéves fenn­állásának évfordulója alkalmából ünnepi műszakot tartanak. Egy hó­napon keresztül minden nap foglal­koznak új előfizetések szervezésével és különös gondot fordítanak a párt­lapok árusítására. A szolnoki 1. szá­mú postahivatal kézbesítői vállal­ták, hegy egyénenként havonta 5 előfizetővel növelik a Szolnok me­gyei Néplap olvasótáborát. A mun­kát már a vállalás megtétele után követő napon megkezdték s nem­csak új előfizetőket szerveznek, ha­nem alaposabban végzik a pártla- pek árusítását is. 4 feladat mast as, hogy a postás dolgozók lendületesen, lelkesen vé­gezzék a pártlapok — köztük a Szolnok megyei Néplap — terjesz­tését, állandóan növeljék az előfize­tők számát. A postahivatalok párt­szervezeted, üzemi bizottságai, a hi­vatalvezetők és a hírlapfelelősök le­gyenek szervezői és irányítói ennek a munkának. A kézbesítők aktivitá­sának fokozásával érjék el, hogy — a többi pártlap példányszám-tervé- nsk teljesítése mellett — a Szolnok megyei Néplap olvasótábora 4 000- rel növekedjen az év végéig. Ezzel járuljanak hozzá pártunk és kormányunk célkitűzéseinek valóra- vál tájához. DISZ taghoz méltóan Kiss Béla a Török­szentmiklósi Mezőgaz­dasági Gépgyár DISZ szervezetének vezetősé­gi tagja. Szorgalmas munkája mellett % bé­kekölcsön jegyzésével Is példát mutat a fiata­loknak, 700 forintot jegyzett. Berlin (MTI). Dr. Thomas Deh­ler, a nyugatnémet Szabad Demo­krata Párt elnöke Bonnban sajtóér­tekezletet tartott. Dehler a közel­múltban Uelzenben feltűnést keltő beszédet mondott, amelyben kijelen­tette, hegy a párizsi szerződések el­mélyítették Németország kettéosz- totfcságát. Bonni sajtóértekezletén a Szabad Demokrata Párt elnöke azt hangoz­tatta, hogy a Német Szövetségi Köz­társaság kormányának a német kér­désben „olyan megfogalmazást kell találnia, amelyet mind a négy hata­lom elfogadhat”. A továbbiakban kjjelentete, hogy . „a nyugati hatal­makkal egyetemben fontolóra kell venni a párizsi szerződések módosí­tását az egyesített Németország jö­vendőbeli helyzetének megfelelően'1. Dehler végezetül amellett foglalt ál­lást, hogy Bonn és Mószkva közötti nagykövet-csere után „ajánlatos len­ne kapcsolatba lépni a szovjet kor­mánnyal a német kérdésben". 5000 amerikai katona érkezett Olaszországba London (MTI). A londoni rádió jelenti, hogy megérkezett az olasz határra az Ausztriából kivont első amerikai csapategységek. A több mint 5000 főnyi katonaság Vice vizá­ban és Veronában állomásozik majd. Leniiwenddel tüntették ki A. M. VaMiljevszkijt Moszkva (TASZSZ). A moszk­vai lapok közük a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnökségének törvény- erejű rendeletét, amelynek értelmé­ben Lenin-renddel tüntették ki Aleteszandr Mihajlovics Vasziljev- szkijt, a Szovjetuió marsallját. Va- sziljevszkij marsall szeptember 29-én töltötte be 00. életévét. I. fl. Benyegyikfov előadása Moszkva (TASZSZ). A Szovjet­unió külügyminisztériumának ren­dezésében I. A. Benyegyifctov szov- hozügyi miniszter szeptember 29-én előadást tartott a moszkvai diplomá­ciai testület tagjai számára a szov­jet szűzföldek meghódításáról, Szaporodik belső Mongóliában a termelőszövetkezetek száma A belső mongol autonom terüle­tén a következő gazdasági évben a mezőgazdasági termelőszövetkeze­tek száma eléri a 11.000-et. A pa- • rasztságnak mintegy 30 százaléka lépett a közös gazdálkodás útjára. A becslések szerint 1957-ben a pa­rasztcsaládok fele fog szövetkeze­tekbe tömörülni. KÜLFÖLDI HÍREK Lödön (MT l). A londoni rádió jelentése szerint Mahmud Favzi, egyiptomi külügyminiszter New- Yorkban nyilatkozott Nasszer mi­niszterelnök ismeretes beszédéről. Favzi hangoztatta: „Egyiptomnak vitathatatlan joga és elkerülhetet­len kötelessége, hogy bárhonnan is beszerezze a védelméhez szükséges fegyvereket; Egyiptomnak azonban — tette hozzá — nincs szándékában bárkit is megtámadni,” • Moszkva (TASZSZ). A Szovjetunióban vendégeskedő an­gel mezőgazdasági küldöttség szep­tember 28-án több mint három órát töltött a Kremlben. Az angol ven­dégek megtekintették V. L Lenin dolgozószobáját és lakását, ahol az Uljánov-család élt. L A; Benye- gyiktov szovhozügyi miniszter, P. Sz. Kucsumov mezőgazdasági mi­niszterhelyettes és Cicin akadémi­kus, a kiállítás igazgatója villás- reggelit adott a küldöttség tisztele­tére, * Belgrad (TASZSZ) A szov­jet újságírók Jugoszláviában tar­tózkodó csoportja folytatja tanul­mányúját. A szovjet vendégek a legutóbbi napokban Dalmáciában, Horvátországban és Szlovéniában jártak. New York (TASZSZ) V. M. Molotov szeptember 27-én fogadta K. Menont, az ENSZ közgyűlés 10. ülésszakán résztvevő indiai küldött­ség vezetőjét és beszélgetést folyta­tott vele. * New York (TASZSZ). L. F. Iljicsov, a szovjet külügyminisztéri­um sajtóosztályának vezetője szep­tember 27-én fogadást adott az amerikai és külföldi sajtó képvise­lői részére. • Berlin (MTI). George W. Ma­lone amerikai szenátor, aki többhe­tes utazást tett a Szovjetunióban, csütörtökön átutazott Berlinen és nyilatkozott, A szenátor hangoztatta; „Meg vagyok győződve arról, hogy az oroszok nem akarnak háborút és hogy egyetlen vezetőjük sem akar­ja őket háborúba vinni, amíg csak nem fenyegeti támadás 'őket.'’ — (MTI)i W********é****é***t***éééé**éV*V* Olvasd, tanulmányozd PÁRTÉPÍTÉS-t!

Next

/
Thumbnails
Contents