Szolnok Megyei Néplap, 1955. július (7. évfolyam, 153-179. szám)

1955-07-01 / 153. szám

AM EGYE I PÁRTBIZOTTSÁG É S. A M EGY ET- TANÁCS, UA P J A \ ü. évfolyam, 133. szám * Ara SO fillér 1955, július 1„ péntek r MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL; A helsinki békevilágtalálkozó felhívása a világ népéül*» (2, o.) — Az aratás élharcosai; a kombájn vesetők és a trakto­risták (2, o.) — Kétpón felkészüllek a gabanabegyűjtésr® <3. o.) — Bővült a ruházati cikkek választéka <3, o,) -r Sport (1, o.) AZ ORSZÁG KENYERÉÉRT FÜRJ JÄNOS gépállomásról kihe­lyezett mezőgazdász az űjszászi Szabadság TSZ tagjait segíti szak­mai tudásával. Fürj elvtársnak nagy rész© van abban, hogy az idén az űjszászi Szabadság TSZ tagjai a növényápolást gépesítették és a ke­nyérgabona gyors, minél kevesebb veszteséggel való betakarítása ér­dekében a kalászosokat is arató­géppel, kombájnnal takarítják be. A fiatal mezőgazdász most azon van, hogy az aratással egyidősben I«._ elvégezzék a tarlóhántást Is*. Az űjszászi Bem TSZ tagjai nem­régen választották meg növényter­melési brigádvezetőnek NAGY FE­RENC ejytársat, aki eddigi jó mun­kájával rászolgált erre a megtisz­telő megbízatásra, Az új brigád- vezető szorgalmasan dolgozik. Sok része van abban, hogy a Bem TSZ tagjai gondosan felkészültek az ara­tásra, a terlohántásra és a másod­vetésre. Az eddig learatott kalászo­sok területét felszántották és né­hány nappal ezelőtt 5 hold rövid tenyészidejű kukoricát vetettek. £ giföfs gabQüäbslakaritäs sikeréért dolgosnak Tizenhárom kombájn és negyvenöt aratógép dolgozik a mezőtúri határban Mezőtar termelőssőveíkezeti vá­rosban az eternit év őszén idejében elvetették az őszi kalászosokat. A gyors és gondos munka eredmé­nyeként most két-hárcm nappal előbb kezdődött az aratás, mint a Jászságban és a kunszentmártoni járásban. Ez a párnapos előny rend­kívül sokat jelent a termelőszövet­kezetekben. Elkerülik a munkator­lódást és mire a búza beérik, az őszi árpát learatják. Természetesen mindezt a gépesítés teszi lehetővé. A mezőtúri termelőszövetkezetek­ben az őszi árpát is kombájnokkal és ar&íógépekkel takarítják be. E héten a város valamennyi közös gazdaságában megkezdődött a nagy munka. Arat a Béke, a Szabad Nép, a Petőfi, a Bercsényi, a Haladás és a Rákóczi Termelőszövetkezet. Tizen­három kombájn és 45 aratógép van kinn a gabonaföldeken. A Törő Pál TSZ tagjai szerdán este az őszi árpa aratását befejezték. Eb- bán a közös gazdaságban hamaro­san elvégzik a tarlóhántást is. A gépállomás vezetői húsz erőgépet bocsátottak a tsz-ek rendelkezésére, ezek mind tarlót bántanak, Jól halad az őszi árpa betakarí­tása. Néhány nap alatt több mint 500 holdon végezték el as aratást a gépállomás] gépek. Egyes közös gazdaságokban azonban a kihelye­zett mezőgazdászok nem gondos­kodnak a tarlóhántás azonnali meg­kezdéséről. Van olyan termelőszö­vetkezet, ahol a vezetőség sem is­merte lel ennek a fontos munká­nak a jelen tőségét. Lázár elvtárs, a Rákóczi TSZ elnöke ahelyett, hogy követelné, Inkább ellenzi a íarlóhásitást. A pártszervezeteknek az ilyen káros nézetekkel még most, idejében meg kell birkóz­nak, A tarlóhántás elhanyagolásá­nak a tagok látják majd a kárát. A gépállomás traktorosai az ara­tással és 3 tarlóhántással együtt végzik a növényápolást is. Tizenkét univerzális traktor kultivátorozza a földeket jelenleg is. * A mezőtúr! Mezőgazdasági Tech­nikám Tangazdaságában három aratógép és egy kombájn aratta a 90 hold őszi árpát. Tegnap befejez­ték ezt a munkát és szombaton már hozzáfognak a csépléshez. A jövő hét elején már szállítják a gabonát. Hétfőn az aratógépek meg­kezdik a 184 hold búza aratását Is. A teljes érésben lévő táblákon kombájn fog dolgozni. Az eddig learatott területen már elvégezték a tarlóhántást. Továbbra is úgy szervezik a munkát, hogy az aratással egyidőben a tarlőhántás is befejeződjön. A gabona betaka­rítása után a termelőszövetkezetek aratását segítik. Elsősorban a Ha­ladás TSZ-t, amellyel patronálási szerződést kötöttek, A üszasasi Rákóczi TSZ tagjai befejezték az őszi árpa aratását A tiszasasi Rákóczi TSZ tagjai szerdán este befejezték az őszi árpa aratását. A gépek segítségével más­fél nap alatt elvégezték ezt a fon­tos munkát, majd nyomban meg­kezdték a tarlóhántást Csütörtö­kön ezt is elvégezték. IFJ, K. HAJDÚ LAJOS Tiszasas A ivirkevei Vörös Csillag TSZ-ben a hombájnssérük késsen várják a gabonát A turkevei Táncsics Termelőszövetkezetben szerdán teljes erőivel megkezdték az őszi ár­pa aratását. Kilenc ara­tógép és egy kombájn állott munkába. Az első nap több mint 50 hold gabona betakarítását végezték el a gépek. A tsz igazgatósága vala­mennyi aratógéphez biztosította a kellőszá­mú kézi munkaerőt. így á gabona keresztekbe ra­kásával sem maradtak el. Szerdán éjjel a le­aratott területen elvé­gezték a tarlóhántást is. A Vörös Csillag TSZ tagjai jövő hét elején kezdik a nagy munkát. Addig be akarják fe­jezni a kukorica har­madik kapálását. Kiss Lajos brigádja a tervek szerint elsőként kezdi meg az aratást s hogy a gabonabetakarítás za vartalanul menjen, a brigád tagjai a kukorica harmadik kapálását már befejezték. A. Vörös Csillag TSZ- ben az aratási és a cséplést túlnyomórészt kombájnok végzik. A mezőgazdászok irányí­tásával elkészültek a kombájnszérűk is. H t&t mee,p mls&tt learatumh, A. Központi Vezetőség június S-i határozata ki­mondja, hogy a gabonát minél kevesebb szemvesz­teséggel kell betakarítani. Véget kell vetni annak a tűrhetetlen helyzetnek, hogy a betakarítás gondat­lan megszervezése miatt évről-évre jelentős meny- nyiségű gabona megy veszendőbe. Termelőszövetke­zetünkben, a szandaszöüősi Vörös Mező TSZ-ben, a határozat figyelembevételével megbeszéltük az ara­tási és cséplési tennivalókat, s a következő válla­lást tesszük: Az aratási munkálatoknál igénybe vesszük a gépállomás két kévekötő aratógépét és munkába ál­lítjuk a tsz két lóvontatású aratógépét is. Biztosít­juk az aratáshoz szükséges kézi erőt, hogy a munka megkezdésétől számított hat nap alatt befejezzük az aratást. Az aratásban a növénytermelési brigád tag­jai mellett résztvesznek a kertészeti brigádban dol­gozó tagok is. Szövetkezetünk 'DISZ-szervezete — a fiatalok bevonásával —• kévehordó brigádot: szerve­zett. Minden gabonát viaszérésben aratunk, az árpát pedig sárgaérésben. Ezzel is csökkentjük a szem­veszteséget. A tarlóhántást folyamatosan végezzük, hogy az aratás befejezése után három nappal ezt a munkát is befejezhessük. Másodvetési tervünket 200 százalékra teljesítjük. A learatott gabona 60 százalékát asztagba rák­juk, ezzel biztosítjuk, hogy esős idő esetén is tudjuk a cséplést folytatni. A hordásnál is igénybevesszük a gépállomás segítségét. A gépállomás egy pót­kocsival felszerelt vontatót bocsájt rendelkezésünkre. A gabona behordását is hat nap alatt akarjuk el­végezni. A gabona cséplését az aratás befejezése után azonnal megkezdjük. Nagy gondot fordítunk a szem­veszteség csökkentésére. A cséplést úgy végezzük, hogy július 20-ig a kenyérgabona és kalászos takar­mánygabona beadási kötelezettségünket teljesíthes­sük. A cséplést augusztus 5-ig ‘befejezzük. A. tsz területén levő összes trágyát augusztus 20-ig kihordjuk a földekre. A. fenti szempontok alapján versenyre szólítjuk a szolnoki járás termelőszövetkezeteit és kérjük, hogy csatlakozzanak felhívásunkhoz. Gondosan vég­zett, gyors betakarítási munkával biztosítjuk, hogy minél kevesebb szemvsszteséggel magtárba kerüljön a gabona. RUSKÓ FERENC elnök ONDOK JÓZSEF párttitkár CSANYI ERZSÉBET DISZ-titkár Megyénk ipara a harmadik negyedév előtt Naptár szerint ma kezdődik a harmadik negyedév. Valójában leg­jobb brigádjaink, üzemeink — a termelést véve alapul — jól bent­járnak már az új negyedévben és sikerült olyan előnyt biztositaniok. amely lehetővé teszi, hogy minden s, hajrázas nélkül, egyenletes mun- • kávai már december 20-ára, vagy > annál előbb teljesítsék éves terv- \feiadataikat. ' Legnagyobb üzemeink közül a Tisza Cipőgyár, a Tisza Bútorgyár, a Téglagyári Egyesülés, több ma­jom és építkezés mír Iíyüs má'oiljj; feiéSsn !3ÜS5Í!8!t9 siső ?é!évi tSfíé!. perekas munkát végeztek a szol- vnoki vasúti csomópont dolgozói is. , A szolnoki Fűtőház és MÁV forga- (lom egyhetes előnyt szerzett ter­veivel szemben. Gépgyáraink is eredményesen harcoltak a terv tel­jesítéséért és sikeresen küzdötték le a nehézségeket. Könnyűipari üzemeink-közül jú­nius második dekádjában a Tisza Cipőgyár közel másfélezer pár ci­pőt gyártott terven felül jó minő­ségben. A Szolnoki Papírgyár a június 1-től 20-ig terjedő időben terv teljesítési kötelezettségének mennyiségben 194,9 százalékban, értékben 108.5 százalékban tett ele­get. a Cellulózegyár ennél is jobb eredményeket ért el. 11,7 százalék­kal túlszárnyalta mennyiségi ter­vét, Ezek az eredmények annál is je­lentősebbek, mert több óra elkerül­hetetlen áramszünet ellenére jöt­tek létre s legtöbb üzemünknek így is sikerült teljesíteni tervét. A könnyűiparban a Mezőtúri Pamut- nzövő maradt le. nem tudta tartani kezdeti jó eredményeit. Bz e'nrüii negfedév eredménye; kS£é siámfütaliuk ipája* teclin.’M feiiö'Jését. Ezek közül legjelentősebb a Tisza Cipőgyárban a mikroporózus anya­gok gyártásának megindulása s a Törökszentmiklósi Mezőgépgyárban új géptípusok gyártásának megkez­dése, illetve előkészülete. Gépgyárainkban hatalmas lépést tettek előre pártunk márciusi hatá­rozata szerint a termelékenység emelése, az önköltség csökkentése felé. Egy sor új intézkedéssel, a fe­leslegessé vált munkafolyamatok el­hagyásával, jobb munkaelőkészítés­sel könnyebbé, gyorsabbá tették a munkát s a fellazult normákat a reális, valóságos munkaviszonyok­hoz igazították. Ma már gépipa­runkban, javítóvállalatainknál az új, ösztönzőbb -időtételekkei indult a munka s a következő hetekben, hónapokban megmutatkozik majd, milyen jól szolgálják ezek az intéz­kedések a termelékenységet, a kö­zösség érdekét. Az elmúlt negyedév eredményei vitathatatlanok. Meg kell látnunk azonban azt is, hogy a nuinkayerssiiv v'ssiasselt s az eifizä fdűszakbaz képest msssre eleiaFaát. Éves vállalását minden üzemünk megtette. Sok helyen még sem is­merik a dolgozók, mit kell tenniök a kollektív ígéret megvalósítása ér­dekében, mert nem bontották fel brigádokig, munkapadokig, vagy ha felbontották, nem ismertetik. A verseny nyilvánosságának jólbevált módszerei, a rendszeres értékelése is lassan-lassan elmaradt. Márpedig vitathatatlan, hogy a jólszervezett, élénk verseny az egyik legfőbb mozgatóerő a terme­lésben. Csak így tudjuk elérni azt is, hogy az új normákkal dolgozók mielőbb elérjék régi teljesítmény- j&áéíúáKukat §, ezek alapján minél többen megkapják a megtisztelő sztahanovista címet. Sokat kell még tenni a gazdasá­gos termelés érdekében is. A Szolnoki Papírgyárban, a Ti­sza Cipőgyárban szervezetten megy ez a munka s nagy eredmé­nyekkel jár. A Papírgyárban jú­nius 20-ig közel 65 000 forint ér­tékű anyagot takarítottak meg s ez nagyrészt az ónkölUéflesSWeRtts fekotSságé. kutató brigádok érdeme, A Járműjavítóban .a kocsiosz­tály dolgozói, a lakatos és famun- kásbrigádok az ócska anyagok hasznosítása terén értek el nagy megtakarítást. Most, a negyedév Indulásakor üzemeinkben alaposan mérlegelni kell az eddigi munka eredményeit és hibáit. A jólbevált módszereket és tapasztalatokat hasznosítva 'már jóelőre biztosítani kell az éves vál­lalások maradéktalan teljesítését. Műszaki vezetőink számoljanak azzal, hogy az új negyedévben az előzőnél nagyobb feladatokat kell megoldani s ez csak úgy lehetsé­ges, ha megteremtik a folyamatos munka előfeltételét, a zavartalan anyagellátást^ HÍREK CL \SiMl{ClUAUó£át Beszédes számok a Moszkvai Mezőgazdasági Kiállításról A Szovjetunió moszkvai mező- gazdasági kiállításának 207 hek­tárnyi területén 318 pavilon, kiál­lítási csarnok és egyéb épület áll, * A kiállítás látogatói a Szovjet­unió különböző. vidékein termő nö­vényeiket is tanulmányozhatják. A szabad területen 50.000 fa, 550.000 'bokor, 60.000 dugvány és csemete, 55.090 különböző színárnyalatokban pompázó rózsa, 50.090 évelő és kö­rülbelül ötmillió idényvirág ad szemléltető'képet a Szovjetunió nö­vényvilágáról, * A 25,2 hektárnyi területen léte­sített mintaparoelláikcn 390 fajta gabona és hüvelyes. 200 fajta ola­jos-, illetve ipari növény, 239 fajta takarmánynövény, 345 fajta zöldség és burgonya, valamint 729 fajta bo­gyósgyümölcs terem, * A moszkvai mezőgazdasági kiál­lítás pavilonjaiban és mozijaiban 70 filmvetítőgépet szereltek fel. A látogatók a mezőgazdaság külön­böző ágairól készített 175 filmen kívül, rengeteg rövid híradót lát­hatnak a mezőgazdaságban alkal­mazott haladó módszerekről, ViHanyíefep a Szír Darjárt Lsninabad határában, a Szír Darja-folyón megkezdték a karja- kumi vízierőmű építését. A tervbevett vízi erőmű alapárká­ban az építők most rakják le a ■be­tonalapot: készül a betegszállítás­hoz szükséges állványzat, A yízierőmű gátja fölött nagy-ki­terjedésű víztárolót létesítene*- _ a „T&dzsik tengert", amelynek hossza eléri a 60 kilométert, szé­lessége pedig a 20 kilométert. A víztároló építése során több falut, szőlőt, gyümölcsöst keil majd át­telepíteni. Ezt a munkát már meg is kezdték. Gondoskodás a gyermekek nyara!tatá3óró! A Primőrje 25 városkörnyéki pio- nirtáJborábain idén 14.300 iskolás tölti majd a nyarat. Ezenkívül Vladivosztok és Voro- silcv parkjaiban és gy ümölcsös kert­jeiben több városi pianlrtáibort állí­tanak fel. Több mint 26.000 félscbfcosztáiyos tanulót visznek kirándulni az or­szág különböző részébe. A Molotov-területi picciírtáborok legnagyobb rész-ét a Nyugat-Urai festői részein állították fel. A Liszva-városi kohászok gyer­mekeinek pionirtábera az erdő kel­lős közepében, közel a patáikhoz húzódik meg. A hatalmas fák ár­nyékában gyönyörű fagarendákfoól ácsolt házakat építettek, mindegyi­ken széles tornác. A liszvai iskolá­sok táborukat „Uráli artyeknek” nevezték el. Gremjacsinszk város bányászai a piomrtó'bcrt a Csuszcvaja egyik mellékfolyója, a Vilva gyönyörű partján építették meg. A kámai vízierőmű építőinek és energetiku­sainak gyermekei az űj kámai ten­gerparti pionirtáborbam nyaralnak. A takarékos turbina A harkovi Kirov1’ turbinagyár mérnökei egy újfajta 100.000 kilo­wattá« kondenzációs turbinát szer­kesztették, amely 80 tonnával köny- nyebb és évenként 15.000 tonnával kevesebb szenet használ el, mint az eddigi ilyen típusú turbinák. Az új turbinát javarészt szabványosí­tott gépalkatrészekből állították össze. liszaórsön és Nagyivánon megkezdték a tsz-ek az őszi árpa aratását A nagyiváni Rákosi Csillaga TSZ szerdán reggel megkezdte az őszi árpa aratását. A gabonabetakarí­tást gépekkel végzik. A tiszaörsi Uj Élet TSZ tagjai szintén munká­hoz láttak. Nemcsak a búzát, hi­nein az őszi árpát is aratógópekkel takarítják le. Petrovics Veronika levelevőj Ti&aöre,

Next

/
Thumbnails
Contents