Szolnok Megyei Néplap, 1955. július (7. évfolyam, 153-179. szám)

1955-07-01 / 153. szám

/ SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP 1935 július l.­I viíágközvélemény szembefordul az „erő politikájával és az atomháború veszedelmével A helsinki béke-világíahílkosó felhívása a világ népeihes £í A helsinki béke-világtalálkozó küldöttei a következő felhívást in­tézték a világ népeihez: Egy kettészakított világban a világközvélemény erőfeszítéseinek eredményeként tíz év óta először ülnek majd össze a nagyhatalmak kormányfői. Általános reménység előzi meg tanácskozásukat. Az lesz az első kötelességük, hogy legyőz­zék a kölcsönös bizalmatlanságot. A béke-világtalálkozón, amelyen 68 állam küldöttei vettek részt, bebi­zonyosodott, hegy mély vélemény- különbségek és eltérő világnézetek ellenére meg lehet egyezni fontos kérdésekben és hegy tárgyalások útján ma már számos problémát meg lehet oldani. A világ közvélemény szembefordul az „erő politikájával*’, a katonai tömbökkel, a fegyverkezési ver­sennyel és az atomháború borzal­mas veszedelmével. A genfi egyez­mény, az indokínai háború befeje­zése, a bandungi értekezlet. Ausz­tria szerződéssel megpecsételt sem­legessége, a belgrádi nyilatkozat — a kormányok magatartásában tük­röződő felébredt közvélemény küz­delmének megannyi gyümölcse. A leszerelés és az atomfegyverek kérdésében az álláspontok, amelyek eddig áthidalhatatlan ellentétben merevedtek meg, olyan mértékben jutottak közelebb egymáshoz, hogy a megegyezés csupán a jóakarattól függ. A biztonság kérdését illetően a bandungi értekezleten elfogadott elvek bebizonyították, hogy egy egész földrész különböző társadalmi rendszerű államainak békés együtt­működését biztosítani lehet a Kína és India által meghirdetett elvek alapján. A helsinki találkozó megmutatta, hogy a négyhatalmi értekezlet, ha iigyelembe veszi a közvélemény kö­veteléseit, olyan Európa felépítésé­nek első szakasza lesz, amely sza­vatolja valamennyi eruropai állam biztonságát és ezek az államok a szoios gazdasági és kulturális együttműködés útjára lépnek. Ez az építés összefügg a minden katonai szövetségen kívül álló és a milita- rizmus feltámadásától mentesített Németország újraegyesítésével. A négyhatalmi értekezletnek ugyanebben a szellemben tárgyalá­sok útján elő kell készítenie az ide­gen csapatok kivonását Tajvan (Formoza) kínai szigetről. Az érte­kezletnek ellenőriznie kell az Indo- kínáról kötött genfi egyezmény pontos végrehajtását. Lehetővé kell tennie, hogy az ENSZ a Kínai Nép- köztársaságnak tagjai sorába való bebocsátásával megszerezze igazi világszervezet jellegét. De vannak még erők, amelyeknek megfelel a hidegháború. Ezek aka­dályokat gördítenek a négy nagy­hatalom közeledésének útjába. A helsinki találkozó felszólítja a vi­lág valamennyi országának közvé­leményét, hogy szálljon szembe ezekkel az erőkkel és támogassa a tárgyaló partnereket. A béke ügye végülis diadalmas­kodik, ha a békeerők, amelyek azonos célt követnek — főként a különböző békemozgalmak, vala­mint a keresztény és a szociáldemo­krata irányzatú nagy politikai szer­vezetek — egyesítik erőfeszítései­ket a bizalmatlanság szerteoszlatása és a békeharc győzelme érdekében. A nemzetközi ellentéteket lépés- ről-lépésre át lehet hidalni és ak­kor megvalósulnak a népek remé­nyei. Az aratás élharcosai: a kombájnvese tők és a tr akt or isták * Turkeve határában több mint tízezer hold kalászos vár be­takarításra. Már ez a szám is kife­jezi, milyen nagy szerepe van a gépi munkának. A hatalmas árpa- és búzatáblákon nélkülözhetetlen segítőtárs a gép. Államunk évről- évre több kombájnt és egyéb gépet juttat a Turkevei Gépállomásra is. Ez teszi lehetővé, hogy az idén már az aratás döntő többségét gépek végezzék a kevi határban, fáradsá­gos, nehéz munka zömétől szaba­dítva meg a tsz-tagokat, A gép azjnban még nem minden. Sok múlik a gépeken dolgozó em­berek lelkesedésén, munkaszerete­tén, szakmai képzettségén. Tisztá­ban volt ezzel a pártszervezet, s ezért szorgalmazta — bár kissé késve —, hogy a kombájnokhoz és az aratógépekhez a gépállomás színe-java kerüljön, s ez meg is történt. Nemcsak az aratás minél kisebb szemvesztesége miatt fontos ez, hanem egyéb okok miatt is előnyt jelent a tsz-tagoknak. Az aratásra beosztott kommunista gép­vezetők ugyanis szavukat adták, hogy erejüket nem kímélve, tudá­suk javát adva azon lesznek, hogy tervüket jóval túlteljesítsék. A fia­tal Bedő László például arra adta szavát, hogy Knotek-aratógépével 350 hold gabonát vág le a tervben előírt 150 helyett. Bedő elvtárs ed­dig is szorgalmasan dolgozott. Ta­vaszi tervét 182 százalékra teljesí­tette. Mostani vállalásával Tóth Lászlónak, a szocialista munka hő­sének vállalásához csatlakozott. Tóth elvtárs szintén 350 hold kalá­szost akar learatni. A kombájnosok is ki akarnak tenni magukért. Her­ezeg Sándor párttag kombánjve- zető például 200 hold gabona beta­karítására tett ígéretet. A gépállo­más többi traktorosa és kombájn­vezetője is tett felajánlást. A vál­lalások általában reálisak s egy kis igyekezettel teljesíthetők. Ha az elvtársak valóravált ják adott sza­vukat, a tervszerinti 7160 hold he­lyett 9522 hold gabonát aratnak le, lényegesen megkönnyítve és meg­gyorsítva ezáltal a betakarítást; E célkitűzés elérése részben a tsz-ek segítségén is múlik. Ta­valy például sok esetben nem, vagy csak késve adtak munkagépkeze­lőt a szövetkezetek. A kombájno­kat pedig olyan gabonába irányí­tották, amely kifogott a kézikaszá­sokon is. így aztán jórészt hiába­való volt a kombájnisták lelkese­dése, nem tudták valóraváltani ter­vüket. A gépállomás pártszervezete okult a tavalyi tapasztalatokból. Felvette a kapcsolatot a szövetke­zetekben dolgozó kommunistákkal, s kérte őket, előre tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Igv ele­jét vették a tavalyi hibák megis­métlődésének. Most az adottságok is jobbak a gépi aratásra, mint ta­valy. A gabonatáblák tiszták, gyommentesek. Előre meghatároz­ták, hogy melyik gép, melyik táb­lán dolgozik s ki lesz a szövetke­zeti tagok közül a munkagépkezelő. A termelőszövetkezetek kommu­nistái fáradozásának eredménye­ként a tsz-tagok most már nem idegenkednek a géptől, hanem igénylik azokat Most már a gépvezetőkön a sor, hogy méltóak legyenek erre a biza­lomra. Becsületérzésük mellett egyéni érdekük is azt követeli, hogy minél gyorsabban, minél na­gyobb területen és minél kevesebb szemveszteséggel arassák a gabo­nát. Nézzünk egy példát. Aralógéppcl 8,3 holdat kell levágni naponta. Ezért 3,5 munka­egységet, munkaegységenként pe­dig a gépállomástól 2 kiló búzát és 11 forintot kap a traktoros. A ter­melőszövetkezetek pedig év végén a jövedelem arányában munkaegy­ségkiegészítésben részesítik. Ebből is nyilvánvaló, hogy a traktorosnak is érdeke a szemveszteség csökken­tése, a tsz-ek jövedelmének fokozá­sa. A traktorosok egy kis igyeke­zettel a napi előirányzat kétszere­sét is teljesíthetik. Több traktoros vélekedik így, köztük D. Szabó Im­re. A teljesítménnyel együtt termé­szetesen a munkabér is kétszeresé­re nő. Az I. számú karbantartás rendszeres elvégzése napi 3,90 fo­rinttal növeli a keresetét; A kombájnoknál is van lehető­ség a napi terv túlszárnyalására. 7—12 mázsás tervezés esetén — ilyen termés ígérkezik a kevi ha­tárban — naponta 9 holdat kell ne­kik levágni. Ezért 5,5 munkaegysé­get írnak javukra, s a napi kar­bantartás elvégzéséért 5 forint 50 fillért kapnak. Ha teljesítik a kom­bájn aratási tervét, a további mun­káért 50 százalékkal magasabb bért kapnak; Az imént felsoroltakból Is kitű­nik, hogy az aratás gyors elvég­zése a gépállomásiaknak ugyan­olyan érdeke, mint a tsz-tagoknak. A traktoristák szívügyüknek is tar­tották ezt, s gondosan felkészülve vártak a munkára; A felkészülés ideje lejárt. Most már a gabonaföldeken mu­tathatja meg mindenki, hogy mi­lyen legény. Területet biztosítottak minden gépnek, teljes erővel kell munkához látni; A gazoló kapálást is elvégzik a tószegi Dózsa Termelőszövetkezetben A tószegi Dózsa Termelőszövet­kezet tagjai gondosain felkészültek a ga-bcnabetakarílásra. Kapásnövé- nyeiket háromszor géppel és kézi erővel gyomtaianitatták. S a beta­karítás idején elvégzik a gazoló kapálást is. Ezzel az egy művelet­tel éppen a terméshozam emelése szempentjálból annyira fontos idő­szakban végzik el a következő nö­vényápolási feladatot. A Dózsa Termelőszövetkezet szé­pen díszlő kapásnövényeiről elis­meréssel beszélnek a község egyé­nileg dolgozó parasztjai. Sokan tű­nődnek azon, miért olyan gondo­zott a szövetkezet földje. Egyszerű a magyarázat. A Tószegi Gépállo­más segített a növényápolásban, s a szövetkezetiben a jobb irányítás következtében megjavult a munka- fegyelem. Nagyobb kedvvel dol­goznak a tsz tagjai, amikor látják a jónak ígérkező termést. Ebben az évben már kombájn is arat a termelőszövetkezetben, s a gabemabetakaritás döntő részét a gépek végzik el. így könnyebben, gyorsabban halad az aratás és csökken a szemveszteség. fl Szovjetunió Legfelső Tanácsa költfülíeinek értekezlete Moszkva (TASZSZ.) Június 29-én a Kremlben M. A. Jasznov küldött elnökletével értekezletet tartottak a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Moszkvában tartóz­kodó küldöttei. Az értekezleten 133 küldött vett részt. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa küldötteinek értekezletén elfogad­ták az Interparlamentáris Unió szovjet parlamenti csoportjának szabályzatát, megválasztották a cso­port ideiglenes irodája elnökévé D. T. Sepilov küldöttet, elnökhelyette­seivé O. V. Kuusinen és M. A. Jasznov küldötteket választották meg. Az Interparlamentáris Unió tanácsában N. O. Mihajlov és J. I. Paieckisz küldöttek fogják képvi­selni a csoportot. Az ideiglenes irodát megbízták azzal, hegy hozza az Interparla­mentáris Unió tudomására a Szov­jetunió Országos Parlamenti Cso­portjának megalakulását és e cso­port belépését az Interparlamentá­ris Unióba. (MTI). V. M. Molotov elutazott az Egyesült Államokból New York (TASZSZ.) Az ENSZ jubileumi ülésszakán részt- vett szovjet küldöttség V. M. Mo- lotovnak, a Szovjetunió Miniszter- tanácsa első elnökhelyettesének, a Szovjetunió külügyminiszterének vezetésével június 29-én New- Yorkból hazaindult a Szovjet­unióba. A hajó elindulása előtt V. M. Molotov a sajtó képviselői előtt az alábbi nyilatkozatot tette: „Elsősorban köszönetét mondok a szívélyes vendégszeretetért és a szovjet küldöttség iránt tanúsított figyelemért. Meggyőződtünk arról, hogy itt, az Amerikai Egyesült Államokban ugyanúgy, mint a Szovjetunióban sok, nagyon sok olyan ember él. aki kívánja, hogy a népek békében és barátságban éljenek egymás mellett. Engedjék meg, hogy boldogságot és virágzó életet kívánjak az ame­rikai népnek.*’ (MTI.) A Szovjetunió köztársasági és kerületi ügyészeinek értekezlete Moszkva (TASZSZ). Június 23-a és 27-e között zajlott le Moszk­vában a Szovjetunió köztársasági és területi ügyészeinek értekezlete. Az értekezleten R. A. Rugyenko, a Szovjetunió főügyésze tartott be­számolót a „Szocialista törvényes­ség további megszilárdítására irá­nyuló intézkedésekről és az ügyé­szi felügyelet fokozásáról.’* A vitában felszólalt az OSZSZ- SZK főügyésze, az Ukrán SZSZK főügyésze, a Molotov-terület ügyé­sze, a Bjelorusz SZSZK főügyésze, az Üzbég SZSZK főügyésze, a Ja- kut SZSZK főügyésze, a Kirgiz SZSZK főügyésze, a Vorosilovgrád terület ügyésze, valamint K; P; Gorsenyin, a Szovjetunió igazság­ügyminisztere, A; A. Volin, a Szov­jetunió Legfelső Bíróságának el­nöke és mások; Az értekezlet munkájában részt- vett N. A. Buganyin, K. J. Voro- silov és N. Sz. Hruscsov. Az érte­kezleten a jelenlévők lelkes tet­szésnyilvánítása közepette beszé­det mondott N. Sz. Hruscsov. — (MTI.) A francia köztisztviselők újabb engedményeket harcoltak ki a kormánytól Párizs (MTI.) Két nappal a július elsejére meghirdetett köz tisztviselő-sztrájk előtt szerdán a francia köztisztviselők újabb en­gedményeket harcoltak ki a kor­mánytól. A kormány megbízottai különö­sen két pontban voltak kénytele­nek engedményeket tenni: a fize­tésemelések határideje és a kisfize­tésű köztisztviselők sorsának meg­javítása tekintetében, * Jacques Duclos, Etienne Fajon és több más kommunista képvi­selő javaslatot terjesztett be a nemzetgyűlés elnökségéhez. Javas­latukban felhívják a kormányt, azonnal szavaztassa meg a köztiszt­viselők és hivatalnokok követelé­sének teljesítéséhez szükséges hite­leket. Kijelentik, hogy a legkisebb fizetésemelés összege ható négy ezer franknál nem lehet kevesebb: A javaslat hangsúlyozza: a köz-#"' tisztviselők követelései jogosak esf az érdekeltek készek arra, hogy! azokat érvényesítsék. A Francia Kommunista Párt Politikai Bizottságának közleménye/ a július tizennegyedik! nemzeii ünnep megülésének jelentőségéről Párizs (MTI.) A Francia Kommunista Párt Politikai Bizott­sága közleményt adott ki. A köz­leményben rámutat, milyen nagy- jelentőségű az idén a július tizen- negyediki nemzeti ünnep megülése abban a harcban, amelyet Francia- ország népe a nemzeti független­ségért, a békéért, a bérkövetelések teljesítéséért, valamint a munkás- osztály jogainak és a demokrati­kus szabadságjogoknak védelmé­ben folytat. A közlemény kiemeli, hogy július tizennegyedikét a Hel­sinki béke-világtalálkozó és a lausannei Anyák Világkongresszusa után, a varsói V1T előtt ünnepük majd meg. KÜLFÖLDI HÍREK New York (TASZSZ), Mint az United Press hírügynökség közli, Antoine Pinay francia külügymi­niszter június 28-án. hazarepülése A kunszentmártoni DISZ szervezet életéről Községünkben az 1950—51-es esztendőkben jól működő DISZ-szervezet volt. A fiatalok lelkes, tevékeny munkát fejtettek ki. Még most is emlege­tik a községbeliek. Később azonban minden meg­változott. Azzal kezdődött, hogy a vezetőség egymás­után váltogatta egymást, nem volt aki a fiatalokat irányítsa, összefogja. Lassan kihalt a DlSZ-szerve- zet s egyes vezetők — akik úgy vélekedtek, hogy már többet nem leél életre itt a DISZ — még segí­tették a felbomlást azzal is, hogy elvették a DISZ helyiségét, a bútorokat, sportfelszereléseket meg vitte, aki akarta. (Még jelenleg sem tudjuk egyrészé- ről, hol van.) így történt, hogy Kunszentmártonban nem volt DISZ-bizottság, s persze DISZ-élet sem. A párt- végrehajtóbizottság a Központi Vezetőség határozata alapján felismerte ennek tarthatatlanságát.. Minde­nekelőtt összehívtuk az ifjú kommunistákat s beszél­gettünk velük. Meghánytuk-vetettük, mit lehet tenni s egyöntetűen arra jutottunk, hogy igenis lehet a bajon segíteni. A kommunista fiatalok vállalták a munka oroszlánrészét, megfogadták: mindenben se­gítenek a pártbizottságnaki Második lépésként ifjúsági nagygyűlést hívtunk össze. Volt aki kárált, hogy ,,kár nekikez­deni, úgysem sikerül". Mi azonban bíztunk a fiata­lokban s nem is csalatkoztunk. Megmondtuk a gyű­lés szervezése közben, hogy miért hívjuk az ifjúsá­got, hogy a DISZ-szervezetet akarjuk létrehozni. Ennek a bejelentése — ahelyett, hogy (amint egye­sek gondolták) távoltartotta volna a fiatalokat a nagygyűléstől — inkább odavonzotta őket. A. gyűlé­sen több mint száz fiatal jelent meg s nyomban meg is választották a területi bizottság vezetőit. Nagyjelentőségű volt, hogy a pártszervezet ve­zetői mellett ott voltak a gyűlésen a tömegszerve- zetek képviselői is, akik megígérték a fiataloknak, hogy mindenben segítik őket. S az ígéretet tett követte. Az Út vezetőség szinte egy napot sem tét­lenkedett. Már megalakult a kulturcsoport s nagy­szabású kulturmegmozdulást terveznek. A lányok már tanulják a népitáncokat. Kun Erzsébet testne­velési tanárnő nagy szeretettel segít nekik. A sport­pályán élet pezseg s mi külön eredménynek tartjuk, hogy a lányok is láthatók a sportpályán. (Csak több segítséget kérnek a fiatalok a járási TSB-töl és a sportköröktől.) Igen sokat segített a fiataloknak a községi ta­nács. A pártbizottság javaslatára szépen rendbe­hozott helyiséget biztosított részükre. A földműves­szövetkezet, a járási tanács billiárdasztalt, ping-pong felszerelést adott. Ma már több szórakozási lehető­ség biztosítja, hogy az ifjúság jól érezze magát szer­vezete helyiségében. A munkában sem maradnak el a mi fiatal­jaink. Bizonyíték erre a Zalka Máté TSZ, vagy a Rákóczi TSZ DISZ ifjúsági brigádja. A brigádok tag­jai csatlakoztak a 200 munkaegységes mozgalomhoz, de ezt már jóval túlhaladták. Még csak a kezdet-kezdetén vagyunk. De bí­zunk abban, hogy községünk DISZ- szervezete hama­rosan az élenjárók közé emelkedik. OLÁH JÓZSEF, a községi pártbizottság titkára Kunsze ntmárton előtt kijelentette a laptudósítók­nak, hogy véleménye szerint a san- franciscoi tárgyalások elősegítették a négy nagyhatalom közeledését. Pinay hozzátette, hogy „a kül­ügyminiszterek között teremtett kapcsolat úgy hiszem, elősegítette a kedvező légkör megteremtését a közelgő genfi értekezletre." Moszkva (TASZSZ.) A svéd Riksdag küldöttsége mugbízásából őszinte hálámat fejezem ki azért a szívélyességért és vendégszerete­tért. amelyben a küldöttség igen érdekes és jól megszervezett Szov- jetunáófoeU útja során 1955 júniusá­ban részesült — hangzik Gustaf Nilsonnak. a svéd Risksdag alsó­háza elnökének A. P. Volíkovhoz, a Szovjetunió Legfelső Tanácsai Szövetségi Tanácsa elnökéhez és' V; T. Laciszhoz, a Szovjetunió, Legfelső Tanácsa Nemzetiségi Tan nácsa elnökéhez címzett távirata, Moszkva (TASZSZ). A mosz­kvai televízióban június 28-áti egész műsort betöltő színes doku. mentum filmet mutattak be, amely-» nek tárgya Nehru indiai miniszter- elnök Szovjetunióbeli tartózkodása, Tel Aviv (TASZSZ.) Mint a, Maariv című lap közli, az izraeli Kormány úgy döntött, hogy elvben, elfogadja a Szovjetuniónak az ENSZ technikai segítsége keretén ben nyújtandó műszaki segítségét, Varsó (PAP.) Varsóban most fejezték be a város három külön­böző pontján egy-egy .fesztivál*’ falu építését. E falvak az V. Világ- ifjúsági Találkozóra érkező küldöt­tek ezreinek nyújtanak majd haj­lékot.

Next

/
Thumbnails
Contents