Szolnok Megyei Néplap, 1955. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1955-05-01 / 102. szám

Szofnokm&jyd NÉPLAP A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES "A MEGYEI T A NA CS LAPJA r Élten bazánk szocialista építésének vezetéereje, a népjélét megteremtésének élharcosa, a dicsé magyar munkásosztály! VII. évfolyam, 102. szám Ara 50 fillér 1955. május 1, vasárnap ÉLJEN A TIZENEGYEDIK SZABAD MÁJUS ELSEJE H' A kapitalizmus megszületésekor létrehozott egy új osztályt, mely olyan erőt képvisel, amire a világtörténelemben még nem volt példa. Szülő- anyja, a kapitalizmus nem tudta, hogy saját sír­ásóját teremti meg benne. Az új osztály már igen ■fiatalon sejtetni engedte — mivé fog fejlődni. Le­győzhetetlensége, harckészsége már akkor meglát­szott, amikor még gyakran leverték, harcait el­tiporták. A vereségek, az elvesztett küzdelmek közben ta­nulta meg ez az osztály — a munkásság —, hogy csak addig kell vesztesként állni a történelem po­rondján, amíg erőit nem egyesíti, amíg nem alkot szoros láncot minden munkás, legyen bár hazája Ázsia, Afrika, vagy Európa. A nagy cél megvaló­sítása, melyet először tűzött zászlajára a történelem­ben — a munkások, az összes kizsákmányolt népek felszabadítása « ezzel már szinte bizonyosságot nyert. f atvanőt esztendővel ezelőtt, amikor először ünnepelte a munkásosztály május elsejét, a világ proletariátusának nagy ünnepét, nem sok zászló emelkedett még a magasba. A munkásosztály­nak is csak élenjárói meneteltek, s a májusi sorok erőivel szemben meglepetten állt a társadalom. A történelemben 100 esztendő nem sokat jelent. S hogy a munkásosztály milyen öles léptekkel gyorsítja meg fejlődését, bizonyítja: a hatvanöt esztendővel ezelőtti kis sereg óriássá növekedett, óriássá, mely fenyegetően áll minden kizsákmányolás, minden el­nyomással szemben. S ahol lesújtott, ott boldogsá­VÁLLALTUK — TELJESÍTETTÜK A TISZAROFFI, cibakház! és jászkiséri gépállo­más traktoristái május elseje tiszteletére vállalták, hogy április 30-ig teljesítik tavaszi talajmunkatervü- ket. Mindhárom gépállomás dolgozói valóraváltották Ígéretüket. A MÁJUS ELSEJE tiszteletére Indult mező- gazdasági versenyben a csataszögi Szebb Élet TSZ lett a szolnoki járás legjobb termelőszövetkezete. —• Elnyerte a járási vándorzászlót. ÁPRILIS 30-IG 19.825 tsz tag és egyénileg dol­gozó paraszt teljesítette begyűjtési versenyvállalását. A turkevei Vörös Csillag és Táncsics Termelőszövet­kezet május elseje tiszteletére a háromnegyedévi sertés- és vágómarhabeadási tervét is kiegyenlítette. AZ UJSZASZI Szabadság és a Bem TSZ tagjai a Szászberek! Gépállomás dolgozóival közösen szer­kesztett négyzetes vetőgéppel, április 30-ra befejezték a kukoricavetést Teljesítették május elsejei válla­lásukat. A SZOLNOKI gépállomás traktoristái vállalták, hogy az időjárás miatt elmaradt tavaszi munkák pótlására az ünnepnapon is dolgoznak. Május 2-án 20 traktoros szánt-vet a gépállomás körzetéhez tar­tozó termelőszövetkezetekben és egyéni parasztok földjén. Jól harcoltak az éliizem címért NAGY ISTVÁN U a szolnoki vasút­állomás saru6C6a- pat vezetője. Nagy része van abban, bogy az állomás az éliizemfeltétel valamennyi ténye­zőjét teljesítette s a menetrendszerinti indításban elérték a 120 százalékot. MUNKÁVAL ÜNNEPEL got teremtett nemcsak önmagának, hanem minden dolgozónak, parasztnak, értelmiségnek egyaránt. Május elseje a nemzetközi szó idaritás s egyben a munkásosztály felemelkedésének ünnepe is. A munkásosztály létrehozott egy olyan szervezetet, melynek vezetésével megvalósíthatja a népek felszabadí­tását. Ez a szervezet, ez az erő a Kommunista Párt. Vezetésével győ­zött a munkásosztály a Szovjetunióban, lerázta a kapitalista igát. Ez a győzelem nemcsak a szovjet népet tette hatalmassá, de olyan köz­pontot teremtett, mely köré ma a világ összes haladó ereje csoportosul. Hiszen a haladást sehol nem képviselik olyan követke­zetesen, mint abban az országban, ahol a leghaladóbb osztály, a mun­kásosztály van uralmon. SZILAGYI BÁLINT traktoros, a kun­madarast Dózsa TSZ tagja a kuko­ricavetés gyors be­fejezését segíti gé­pével a közös gaz­daságok földjén. Mikor saját szövet­kezetében befejezte a munkát, Kunhe­gyesre ment. A ki­váló traktoros szombaton regge­lig drótvezérlésü négyzetes vetőgé­pével 150 hold ku­koricát vetett el. Május másodikán Is munkával ün­nepel. A harc, amit a munkásosztály a szabad életért ** vív, s ennek a harcnak következetessége, köré gyűjtötte az összes dolgozókat. A paraszt és az értelmiségi felismerte, egyedül nem képes semmire, míg ha szoros szövetséget teremt a munkásoszlály- lyal, saját élete boldogulását, jobbá, emberibbé válá­sát is biztosítja. S így vált a parasztból és az értel­miségiből segítőtárs. S a munkásosztály ezt a segít­séget megbecsüli mindenütt a világon. Tudja — a másik hatalmas dolgozó osztály, a dolgozó paraszt­sággal való szövetsége elengedhetetlen feltétele győ­zelmének, győzelme megtartásának, becsüli, óvja ezt a szövetséget. Példa erre a mi építő munkánk is. A munkásosztály a mi hazánkban is szorosan együtt halad a dolgozó parasztsággal, újból és újból meg­mutatva áldozatkészségét annak megsegítésére. \ía, amikor vörös zászlók erdeje emelkedik magasba, érdemes gondolni rá: ott halad a májusi menetben a nagy barát, a drága szeretett testvér, segítőnk, gyámolítónk, védőnk: a szovjet nép. Ott menetel a hatszázmilliós Kína szabad népe. De mennek, hangjuk harsog, lépteik figyelmeztetően dobbannak — a franciák és olaszok, az angolok és japánok is. A világ munkásosztálya van ma az utcán. A szabad népek — s köztük immár tizen­egyedszer a magyar — azért, hogy hirdessék: meg­védik a szabadságot, a békét. Az elnyomottak azért, hogy megmutassák: küzdenek a szabadságért és a békéért. Millió és millió ajak kiáltja: Éljen a szabadság! Éljen a béke! S milliók ereje legyőzhetetlen; VÁLLALTUK - TELJESÍTETTÜK A lista Cipőgyár dolgozói a munkásosztály nagy nemzetközi ünnepére készülve megfogadták, hogy 2 százalékkal túlszárnyalják tervüket. Péntek estig az így esedékes 7.732 pár cipő helyett 21.065 párat gyártottak terven felül. A Szolnoki Járműjavító munkásai az Ígért 350.228 forint értékű tervenfelüli munka helyett 428.191 forint értékűt végeztek el. A kocsiosztályon 45 kocsi helyett 71 készült el terven felül. A mozdony- osztály dolgozói az egy darab nagyjavításos mozdony leszerelési munkáit, melyet kiszabáson felül vállaltak, 125 százalékban váltották valóra. A Szolnoki Papírgyár Il-es és ITX-as papírgépé- nek dolgozói a verseny utolsó napjain átlag 30—10 százalékkal több papírt termeltek kiszabásuknál. A Palotást Állami Gazdaság tehenészei május elseje tiszteletére felajánlották, hogy április havi tej­termelési tervüket 105 százalékra teljesítik. Április 30-ra vállalásukat is túlszárnyalták, 1300 literrel többet fejtek a vállalt mennyiségnél. Az építőbrigád pedig ígéretéhez híven tető alá hozott egy 170 ezer forintos költséggel épülő munkásszállást. 135 százalékos fervtelfesílés TAMA5I JÓZSEF, a etolnokl Papír­gyár paphgépveze- töje csoportjával 135 aairalákoa tan'- teljesítést irt el a május 1-1 verseny­ben. — Munkája, saorga'ma példa­mutató. Május elsejéig 120 munkaegységet szerzett özv, KÉRI IMRÉ­NB megalakulás óta tagja a tisza- szentimrel Fehér Imre TSZ-neik. Sze­rény, egyszerű asz- szony, aiki nagyon szeret! a termelő­szövetkezetet és nap, mint nap részlvesz a közös munkában. Az el­múlt évben jóné- hány férfin is túl­tett, mert 403 mun­kaegységet szer­zett. Az idén sem adja alább. Május elsejéig 120 mun­kaegységet írtak a könyvébe, 1

Next

/
Thumbnails
Contents