Szolnok Megyei Néplap, 1955. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-01 / 1. szám

Ssofiwknwgyel A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA VII. évfolyam, 1. szám Ara oil fillér 1955. január 1., szómba' ERDEI FERENC földművelésügyi miniszter újévi üdvözlete megyénk dolgozó parasztságának őnxjzdjék meij., liagg a SzalnakniexjjjeL Qléplaftan keresztül etídniitujekbai gazxLajg íjéoet kmájtjak Szabiéit megge nwtde.it termelHszdaetkezetL tagjának és tggésiilzg dalg.az.0- parasztjának. íirjenek eL sak síként a. termés, emelésé­ben, az állatiéiig észtéi kazamárwJk naoelhében és a Umtdaszaaetkezelek erá- sitésében. 'Xúxánom, hag.g. munkájuk, nj önián az. áj tsztendáben tanáhb emelkeiljéJk a termelőizaaelkezett tagak és eggénileg do Igaza parasztok, s aelük egjjjüti egész dolgozó négvlnk jóléte. <bedri Cfzrene fő Idniiíü eléséi ggi miniszter Boldog űjesztendőt Szolnok megye dolgozóinak! ^ Magyar Dolgozók Pártja *” Szolnokmegyei Végrehajtó Bizottsága forró üdvözletét küldi ét> boldog újesztendőt kíván a me­gye minden dolgozójának, akik tut új esztendőben fokozott erővel indulnak harcba az új szakasz célkitűzéséin ek megvalósításáért, dolgozó népünk életszínvonalának emeléséért, ív- Ivánjuk azt. Hogy ez a hare — a párt vezetésével me­gyénk minden dolgozója számára, békés épitőmunkát, s újabb sir kereket hozzon az új esztendő­ben: hogy tovább erősödjék a munkások és dolgozó parasztok tarlós szövetsége, népi demokra­tikus államunk alapja. A MDP SZOLNOKMEGYE1 K ívánjak, hogy SzoíRokme* gye valamennyi dolgozója végezzen még lelkesebb, oúa- adóbb munkát a júniusi politika, a párt októberi határozatának megvalósításáért, hogy még ered­ményesebben járuljon hozzá a béke megszilárdításához, dolgozó népünk jólétének emeléséhez. VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA. A Megyei Tanács Aégreliajtóbizottságának üdvözlete A mögöttünk lévő év bizonyságot tett arról, hogy Pártunk és Kormányunk új politikája, amelynek út­jára 1953 nyarán léptünk, helyes, érdemes érte dol­gozni. A mezőgazdaságfejlesztési határozatok me­gyénkben is meghozták dolgozó parasztságunk mun- kakedvét, s ezen, továbbá Pártunk és Kormányunk nagyarányú segítségén keresztül mezőgazdaságunk fellendülését. Mindannyian . -• r.. hogy a ■ lakosíágról való anyagi és egyéb irái^rú gondoskodás megerősödött és kiterjedt. Most legfontosabb feladatunk, hogy az eredményeket tovább növeljük. A tanácsválasztások és a Hazafias Népfrontbizotíságok munkája a népet és tanácsainkat közelebb hozták egymáshoz. Ez ha­tártalan lehetőséget nyújt a dolgozóknak a közüevek- ben való alkotó részvételére. Uj államiságunk kezdetének, a Debreceni Ideigle­nes Nemzetgyűlés összehívásának, az útóbbi napok­ban ünnepelt 10. évfordulója megyénkben is őszinte lelkesedést váltott ki. A múlt keserűségeinek, s a felszabadulás utáni sikereknek a felidézése közben erősödött a 10 évvel ezelőtt elnyert szabadság meg­becsülése. A békeszerető népekkel együtt örültünk a mindannyiunkért folyó békeharc győzelmeinek. Ezen eredmények és események tanulságaképpen az eddiginél is világosabban látjuk, hogy épülő or­szágunk a mienk, hogy az annak boldogabbátételere irányuló igyekezetünkben, kötelezettség, jog és sza­badság összetartoznak, hogy az állampolgári kötele- zeetségek és fegyelem jogainak és szabadságmik cjippiUéiei. ' A Megyei Tanács Vóg-ehajtóbizottsága is érzi, hwgy ezek a tények rrég jobb munkára kötelezik, s higy a megyénk fejlődéséről, a megye népének jólé­tiről való még nagyobb gondoskodással tudja leg­méltóbban viszonozni azt a bizalmat, amely a ta- i ács választásokon tanácsaink iránt szinte egyhangú­lag megnyilvánult. Ezen szép és nagy feladat elvégzéséhez segítségül hívja a megye egész népét s kíván minden dolgozó­jának, személyes jólétét és őrön. ét is gyarapító, si­kerekben gazdag, boldog újesztendőt a Megyei Tanács Végrehajtóbizottsága Az újév küszöbén Me ghat ód ottan hallgattam az éjféli harangszót. amely bú­csúztatta 1954-et és köszöntötte 1955- öt. Évszázadok hosszú során így volt ez. December 31-én 24 óra te­mette az ó-esztendőt, január 1-én 0 óra jelezte az új esztendőt. Az egyik már elmúlt, ismert valóság megtörtént dolgok err léke, a másik új, ismeretlen titok, ígéret és re­mény. Kórházunk életében is 1954. már ismert valóság. Az elért eredmé­nyek kiértékelhetők, s megállapít­ható, hogy azok városunk és me­gyénk lakosainak, ipari-munkásai­nak, dől sózó parasztoknak, értelmi­ségieknek egyaránt a jobb egész­ségügy! ellátást biztosították. Pártunk, Kormányunk és ta­ráé sunk nagy anyagi á’doza'tal bő-’ vitette, korszerűsítette kórházun­kat. Nemcsak ágyszámunk emelke­dett 454-ról 614-re, hanem új osz­tályokat is nyitottunk, szájsebés-e- tet, vérellátót, traumatológiát, szü­lészeti osztályunkon 55 ágyas új­szülött részleget, fertőző osztályun­kon hepatitises részleget. Olya!* szép, modem, új röntgen és műtő szárny munkálatai állnak közvef lenül befejezés előtt, melyekre vg Iarrennyien büszkék lehetünk. Kotí- szerű gépeink, műszereink és gyó­gyító eszközeink vannak, melyek­nek segítségével alarms szakmai t<- dással és gazdag tapaszta’atokkn1 rendelkező főorvosi karunk hala;.!' orvosludr lány szerint neve't rmí- sod-orvosaink, hívatástudatbó' bzakértelemm'd. szere'ettel, lelkiis­meretesen ápoló nővéreink azon- faradozrak. hogy a beteg ember szenvedését a legrövidebb ideit? csökkentsek és a lehető leggyii­sabban visszaadják szerető család­jának. Újévi tervünk gyógyító és ápo­lási munkánk minőségi javítása, idegosztály létesítése, kórbonctani (rsrtály felállítása, kórházi gyógy- izertár építése, dolgozóink részére modem kultúrterem és megfelelő ’.ágas, otthonos étkező helyiség biz­tosítása. E sok fontos feladat meg­valósítását hivatástudatunk és né­pünk szeretető kötelezőleg írja elő részünkre. 1954-ben eflésrt fejlődésünket egész dolgozó népünk áldozatkész­sége tette lehetővé. A megye min­den polgárának bizalmát, segítő támogatását kérjük ez évben is. űr. LÉVÁT KAROLY, a megyei kórház igazgató főorvosa. Jó munkát végzett a megyei tanács ipari osztálya F én teken délben meleg han gu­latú ünnepségre gyűltek össze a megyei tanács dolgozói. Fodor Mi­hály eivtárs. a Megvei Tanács Vés- rehaitóbizottsáfának elnöke ismer­tette az Élelmiszeripari Miniszter határozatát, melv szerint Túróczi Ferencné elvtársnőt kiváló mun­kájáért az „Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója1’ ielvénnvel és oklevéllel valamint az e címmel iáró 400 fo­rint pénzjutalommal tüntette ki Ezután került sor annak az 5000 forintnak a kiosztására, melvet minden negyedévben a legjobb me­gvei osztálv kap meg. A Könnyű­ipari Minisztérium értékelése nvö­mén most e megtiszteltetésben a Szolnokmegvei Tanács Ipari Osz­tálya részesült. Ez az osztálv csök­kentett létszámmal, nem nagv ha­gyományú munkát végzett el sike­resen. Ennek iutalma az az 5000 forint, mek nv ünnepségen kiosz­tásra került. Kovács Antal osztály­vezető 800 forint, az osztálv dolgo­zói 600—250 forintig terledő pénz­jutalmat kaptak. Az ünnepség résztvevőt iókfván- ságakat időzték ks a meslutal­mazottaknak. s köszöntötték a Munkaérdemrenddel kitüntetett Zsemlye Ferenc elvtársat. a Megyei Tanács Végrehaitóbizottságának elnökhelyettesét, aki a munkás- mozgalomban végzett munkáiéért, az illegális Kommunisták Magyar- országi Pártiéban való aktív tevé­kenységéért kapta a megtisztelő kormánykitüntetést. Kitüntették Zsemlye Ferenc elvtársat A Népköztársaság Elnöki Taná­csa a Kommunisták Magyarországi Pártja mozgalmában való részvé­tele. s eredményes tevékenysége elismeréséül Zsemlye Ferencnek, a Szolnokmegyei Tanács Végrehajtó- bizott-ága elnökhelyettesének a Munkaérdemrend kitüntetést adta át. A megyei dolgozói nevében ez­úton kívánunk jó egészséget, to­vábbi eredményes munkát — bol­dog újesztendőt Zsemlye elvtárs­nak. 1953—-54-ben harmlrtceaerr©! több sertést vágtak le a magauhástartesokban, mint a kormányprogiamm «megjelenése esoití két télen [ az Allattarto| gazdák kö­zül sokan emlékeznek még az 1952-es esztendőre, amikor a sertés vagy szarvasmarha jóformán sen­kinek sem kellett. Gyakran előfor­dult, hogy egy-egy piaci nap al­kalmával szinte ingyen osztogat­ták a malacokat, süldőket. A ter- rr.elési kedv hiányzott, s a takar­mánynak nem voltak bővében a dolgozó parasztok. A kormánypro­gram megjelenése után sóik válto­zás történt. A földekei: jobban meg­művelték több lett a kenyérnek- va’ó ős u 4 iá. .J a-.,, hí., gyénkben egy év alatt 12 százalék­kal nőtt a szarvasmarha és 48 szá­zalékkal a sertésállomány. | AZ ÜJ MÓDSZERÉ | állategész­ségügyi eljárások bevezetésével pe­dig jórészt leküzdötték a fertőző állatbetegségeket. 1945. óta az 1954-es gazdasági évben fordult elő a legkevesebb sertéspestis és or- bánc megbetegedés. Az állatállo­mány növekedése előmozdította a hús és zsírellátás fokozott javulá­sát. Ez megfnutatkozik a magán- háztartások részére levágott serté­sek számának növekedésében is. 1953 július 1-től \ 1954. KARÁCSONYÁIG | 139.260 vágási engedélyt adtak ki me­gyénk községeiben és városaiban, 30 e&’.rret .többet, min*. 1951- S?-~s esztendókbfu. Iliiben a számvetés­ben még nem is szerepel az 1954. december 25 és 31-e közötti sertés- vágásek száma. Holott tudvalevő, az év utolsó napjaiban, majd1-ja­nuár első napjaiban vágják a leg­több sertést. Az íreszfendőt táncmulatsággal köszöntik a jászfelsőszenlgyörgyi caidakörben Bev esztendővel ez­előtt még esek tervez­gettünk. miivein ió volna esténként össze­gyűlni. elbeszélgetni, megvitatni ügves-baios dolgainkat. Néhány hónap telt el és a gaz­dakör megalakult köz-, ségünkbem. Most hogy a mezőgazdasági mun­kák lényegében befe­jeződtek. esténként igen sokan gyűlnek össze eav kis szórako­zásra. olvasgatásra a falu dolgozó parasztjai közül Gyakran esik szó arról. ki. miiven eredménnyel zárta az 1954-es gazdasági évet és mit tervez 1955- bem. Legutóbb Tóth Imre paraszttársunk mon­dotta el. hogy tavasz- szál 4 hold szőlőt te­lepít. Mózes István középparaszttársunic pedig arra hívta fel a gazdakör tagjainak fi­gyelmét. hoav fogad­ják el a gépállomás aeronómusának iavas- latát. aki korábban el­mondotta. hogy kísér­letezésre bizonyos mennyiségű műtrá­gyát tettesen Ingván tudnák juttatni. Erre nyomban fel is irat­koztak vaav húszán. Nagyrészük most kezd először műtrágyát használni. A gépál'.omási asro- nómus szakmai ta­nácsadása azonban elősegíti a műtrágvá- zási kísérletek ered­ményességét. A téli hónapokat felhasznál- iuk a gazdaköri szak­oktatásra A gépállo­más ehhez minden se­gítséget mesad- A i ottani szakemberek vállalták, hogv kéré­sünkre hatonként rendszeresen tartaaiak szakelőadást. Az olvasgatás, be­szélgetés mellett a szórakozás sem marad el. Az úi esztendőt táncmulatsággal kö­szönti ük. POLGAR JANOS. a iászíelsfisz-ntsvörgv: gazdakör tazia Jövőre családi házat veszek A kisújszállási Adv tsz-nél dol­gozom. mint traktorvezető. Váltó­társammal együtt 2300 nh. értékű munkát végeztünk el minőségileg jól. 1954-ben 1400 munkaegységet szereztem, melyre készpénzben 18 ezer forintot kaptam Ezenfelül 28 mázsa búzát és sok egyéb más ter­ményt vittem haza. Az ó-év befejeztével már elkészí­tettem tervemet a lövő évre. Elő­ször is felkészülök a téli hónapok alatt az úiabb munkákra. Gépe­met alaposan megjavítom, hogv akadály nélkül tudiak vele dolgoz­ni. műszaki hibák ne akadályozza­nak. A gépállomás többi gépeinek iavításábíin is segédkezem hogv időre elkészüljünk a téli a gépjaví­tással. Az úi gazdasági évben még iobb eredményt akarok elérni. Éves ter­vemet legalább 200 százalékra szán­dékozom teljesíteni. olv°n minőségi munkával, hogy abban hibát senki ne találjon. Persze, ez nem kis fel­adat. de minden erőmmel azon le­szek, hogy gépein teljes kapacitá­sát kihasználjam, s felesleges állá­sok, üresjáratok ne akadályozza­nak tervem tett es (télében. A velem egy brigádban dolgozókat, mint kommunistához illik, szintén a terv becsületes teljesítésére és túltelje­sítésére neveéin tapasztalataimat, munkamódszeremet átadom nekik. A sáiát és brigádom által vés­zelt munka eredméin veképpen el kell érnünk hoav kalászosoknál eav mázsával magasabb lépvén a ter­mésátlag a betervezettnél, gumó­soknál 10 mázsával, kukoricánál 150 kg-maű. Igv kívánom táiwn gatni pártunknak azt az irányelvét, hoav életszínvonalunk évről évre emelkedjék Iav fonódik össze a saiát tervem és érdekem a terme­lőszövetkezet és az egész ország érdekével. De van eav egészen esvén i ter­vem is: Jövőévi keresetemből eav családi házat akarok venni. Kitar­tó, becsületes munkával ezt is et fogom érni. Máté Sándor traktorvezető Kisújszállás. Gépállomás

Next

/
Thumbnails
Contents