Szocialista Nevelés, 1961. január-augusztus (6. évfolyam, 1-8. szám)

1961-01-01 / 1. szám

SZOCI ALISTA NEVELÉS MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK TAlNÍTÖI SZÁMÁRA Felelős szerkesztő: Dr. Turczel Lajos Szerkesztő: Dr. Simich Erzsébet Szerkesztő bizottság: Hasák Vilmos, Havas Vilmosné, Párkány Antal, Mózsi Ferenc, Onódi János, Schramm László és Varsányi László TARTALOM: Július Lihocký: Gaál Lászlónó: Köszöntjük a győzelmes újesztendőt! Hogyan dolgozzunk a tankönyvvel az általános művelt­séget nyújtó iskolák alsó osztályaiban Felber E.: Szakiskolánk problémáiból Hasák Vilmos: Fordítsunk több gondot a versmondásra! Bertók Imre: Még egyszer a magyarázatról Alžbeta Hotová: Hogyan tanítsuk a sztöchiometriai számításokat a ki­lencéves iskolában A szovjet pedagógiai irodalomból Nyelvművelés Szülők iskolája Könyvekről Folyóiratszemle Levelezőink írják Módszertani folyóirat a csehszlovákiai magyar tannyelvű iskolák tanítói számára. Meg­jelenik havonta. Egyes szám ára 2,— Kčs. Előfizetés egy évre 24,— Kčs. Kiadja a Szlovákiai Pedagógiai Könyvkiadó, Bratislava, Sasinkova 5. Kéziratok a következő címre küldendők: Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Szocialista Nevelés), Brati­slava, Sasinkova 5. Engedélyezte a Povereníctvo kultúry 1955. december 20-án kelt HS ÍV/40623/55 számú rendeletével. Terjeszti a Postai Hirlapszolgálat. Megrendelhető minden postahivatalnál vagy a levélkézbesítónél. Nyomtatja a Pravda, az SZLKP KB kiadóvállalata, Bratislava. A-577879

Next

/
Thumbnails
Contents