Szittyakürt, 1994 (33. évfolyam, 7. szám)

1994-10-01 / 7. szám

XXXIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM — 1994. OKTÓBER—NOVEMBER Ára: 1,25 dollár. — Magyarországi terjesztői ár 37,50 Ft. A KÁRPÁTOKTUL LE AZ AL-DUNÁIG EGY BŐSZ ÜVÖLTÉS, EGY VAD ZIVATAR! SZÉTSZÓRT HAJÁVAL, VÉRES HOMLOKÁVAL ÁLL A VIHARBAN MAGA A MAGYAR. (Petőfi) «ITTVAKOItí A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM LAPJA Magyarország a magyaroké! 1956. október 23. Páncélos a Parlament előtt A Haza védelmének hűsége! 1944. október 15. Ezt váltottuk 1956. október 23-án és ezt valljuk azóta is, de mindörökké, mint magyar igazságot. Ma 1994-ben az a nemzeti forradalmár, az a magyar szabadságharcos, aki töretlen lélekkel és hívő áldozatkészséggel is állja a Magyar Október hitvallását. A Nemzeti Forradalom és Szabadság­­harc harmincnyolcadik évfordulóján úgy tekinteni szabadságharcunkra, hogy annak értékeit csak képekben vetítsük a jelenbe, a passzív lélek emlé­kezése. Az élő lélek aktivitása az, hogy a cserbenhagyott és vérbefojtott szabad­ságharcunknak minden értékét átküzd­­je a jövőbe. Ez ma 1994-ben is a Magyar Október népének hű szolgá­lata. A Kossuth-szabadságharc sem an­nak indult, mint ami lett belőle. A nemzet akarata a március 15-i kiáltvány­ban nyert kifejezést. A reformnemze­dék élenjárói fogalmazták meg, és a nemzet elfogadta, mert pontjai kifejez­ték lappangó, teljesülhetetlen vágyait. A nemzeti akarat belső reformokra mutatott és csaknem érintetlenül hagy­ta a monarchikus kérdést. A Habsburg­­király s az osztrák kamarilla ellen csak akkor fordult, amikor a dinasztikus törekvések a fekete—sárga sorompót keresztbe állították a reformok útján. A forradalom ekkor kezdett szabadság­­harccá válni. Arad gyászpecséttel zárta le a szabadságharcot, de valójában a Kárpát-medence népi közösségének el­gáncsolt vágyain száradt tizennyolc éven át, és még azon túl is. A kiegyezés méginkább hozzájárult ahhoz, hogy a belső reformok szükségességéről, a mo­narchikus függőség vagy függetlenség kérdésére terelődjék a közfigyelem. Hungária nemzetében tovább feszültek a teljesülhetetlen vágyak. A század huszadik évének békedik­tátuma után a magyar politika sem maradhatott a régi. A keret: tagállami­ságunk az Osztrák—Magyar Monar­chiában, melyben utóbbi századainkat éltük, felbomlott. A maradék trianoni Magyarország politikájában pedig két gondolat törhetett az élre: Megőrizni félholtra tépett nemzetünket, és ősi jussunként áttörni a trianoni gyűrűt. Akkori kormányzatunk a feladatok alapjaként azt vélte, ha szószerint meg­tartjuk múltunkból azt, amit meghagy­tak nekünk. De az őszirózsás, meg a vöröskokárdás judeo-bolsevista forra­dalom után ebből a nemzet újjászüle­tése helyett már csak egy beteg társada­lom születhetett. A régi társadalmi rendszer életben maradása, annak ro­mantikus látása, címkórsága, pompa­kedvelése és személyi tömjénezése egyet­len korproblémát sem tudott megol­dani, pedig a másik oldalon velőtrázó problémák morajlottak — népünk sze­gényeinek tömegsóhaja, maró sorsa. Gazdasági életünkön a nagytőke lett úrrá. Idegenekké lett kereskedelmünk, nagyiparunk és jórészt termőföldünk is. Szellemiekben is idegen: zsidó szel­lem férkőzött a Habsburg-szellem he­lyébe. A történelmi idő azonban pergett fölöttünk a magyar népakaratnak csak a Hungarizmus kibontakozása mutat­ta meg, hogy ilyen adottságok között, a földkérdés és a nemzetközi nagy kapi­talizmus magyar vetületének rendezése nélkül magyar politikát a Magyarok Országában nem lehet csinálni. A gazda­sági kérdések erkölcsi kérdéssé lettek és kérdések maradtak, melyekre így vagy úgy, de feleletet kellett adni. 1944. október 15-e a megoldáshoz már késő volt. De a félévszázados távlat mégis igazolja fegyveres népünk 1944. októ­ber 15-i elhatározásának értékét. Vele legalább történelembe véshettük a meg­újhodás, a nemzeti jövő irányát. Árpád vezér Magyarországának élő hivatás­­tudata nyert benne korszerű formát. A Hungarista Harc jellegén semmit sem ront az, hogy taktikáját az európai szabadságharc német vezetéséhez kel­lett kapcsolnia. Az emlékezésben és a tanulságok terén szét is kell választani a háborútól. Háború nélkül előbb bekövetkezett volna, és makulátlanul marad a kor lelkében meg a történe­lemben. De így is ünnepi emlékezésre méltó mindenkor, különösen pedig napjainkban, amikor félévszázados for­dulójához érkeztünk. A II. világháborút elvesztettük. A becsületet eltiporta az ármány-szövet­ség, a minőség európai forradalmát legyőzte a mennyiség. Hazánkban sza­dista terror őrjöngése kezdődött, mely nemcsak nemzetünk színejavát állítot­ta a bosszúállás bitófái alá és a fegyve­rek csövei elé, hanem a szó legszoro­sabb értelmében a nyílt utcán és magán­lakásokban taglóval próbálta lebunkóz­­ni mindazt, ami magyar és keresztény. Nem árt tisztázni éppen most az 1945. április 4-i országvesztés és a szovjet katonai megszállás ötvenedik évfordulója közelségében azt sem, hogy Magyarországot nem a vörös-koalíci­ós, és nem a nyakára ültetett kommu­nista párt építette fel, hanem a magyar­ság erői. Ez volt az az erő, mely a romok helyébe új Magyarországot épí­tett. Életre kelteni egy elsodort nemze­tet, újjáépíteni egy haldokló országot: titáni nemzetépítő munka volt s ezt a romok helyére új Magyarországot épí­tő munkát megkétszerezte a Szovjet országrablás, évtizedeken keresztül tar­tó fosztogatása. Szorosan belül pedig a vörös fegyveresek oltalma alatt egy fajidegen klikk került hatalom birto­kába. Ez az idegen hódítás, ez a zsidó országhódítás nemcsak Hazánk politi­kai ábrázatát festi vörösre, hanem népünk minden alkotására és vívmá­nyára légyen az társadalmi, kultúrális vagy gazdasági, azonnal rányomja az orgazdaság vörös bélyegét. Népünk előtt ennek ellenére tiszta és határozott életprogram áll: a vörösre épült országban a nemzettestet kell megszabadítani az idegen katonai erő­től és a zsidó országhódítástól. Az elnémítás hamuja alatt is daccal izzott (Folytatás a 2. oldalon) Ötven éve Keletről és Nyugatról elhallgatják azt a gondolatot és tényt, hogy a két világháború között minden nemzeti mozgalom Európa életrend­szerének korszerűsítésére és megerősí­tésére irányult. Még öncélú utakon is. Mert Nyugat felől a gyarmati és profit­­kapitalista érdekeltségek rontották már erősen Európa kontinentális kereteit, Keletről pedig Magyarországot jármá­ba fogó bolsevizmus fenyegette. A szolgálat, amit tulajdonképpen Európa valamennyi nemzete megtett a II. világháború folyamán, amelynek során Magyarország 1944. október 15- én végső bizonyságot tett, nem a német imperialismunak szólt, hanem a német katonai erőnek. Mert ez nemcsak a német nemzetért harcolt minden fron­ton, hanem azért is, hogy Európa — Európa maradhasson! Ilyen feladat teljesítése mellett eltörpül a közben erőre kapott német sovinizmus motí­vuma. A történések megmutatták, hogy Európa elveszett, és akkor veszett el, amikor a nemzeti szocialista Német­országot a két világméretű, különböző úton egy célra tartó bűn: a zsidó­angolszász bűn és a zsidó-paroszláv bűnszövetkezet hadereje legyőzte. Semmiképp se tévesszen meg bennün­ket, ha e bűnkettős még ma is, s egymás között is szüntelenül vitatko­zik. Európa lényegének kérdésében a legteljesebb egyetértésben vannak. Ez az egyetértés, ez a világhódítás sommá­san azt tartja, hogy a meghódított Európa erkölcsi és szellemi berendezé­se és annak nemzeti életszervezetei túlhaladott dolgok, elavult életformák. Továbbtartásuk gátolja a haladást, mert elejét veszik az egyetlen valóság­nak: az anyagi világ kibontakozásá­­nak.A vüágméretű bűnpáros ezen íté­letében van Európa végzete és veszte, mert Európa léte, vagy nemléte a modern korban nem földrajzi kérdés, hanem a judaizmustól mentes keresz­tény jellem és szellem kérdése, s az élet­halál veszedelem ennek elmúlásra ítél­­tetésében van. Mivel pedig a Kárpát—Duna-tájon a keresztény jellemnek és szellemnek kezdettől fogva mindvégig magyar arcu­lata volt, ott más civilizációról, mint Magyar-Európáról beszélni sem lehet. Ilyen értelemben népünk sohasem volt a kereszténység területvédő, külső bás-A nemzetvédelem vértanúi: Szálasi Ferenc és tábornoka Hindy Iván. tyája, mégkevésbé Nyugat ajtónálló huszárja, hanem a keresztény világrend belső szervezője, az 1557-es tordai országgyűlés egyháztörténelmi magas­latán egyik vezetője és mindenek fölött megtartója! A Hungarista Mozgalom Szálasi Ferenc vezetésével már tíz esztendeje készült a kárpát—dunatáji Magyar­(Polytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents