Szittyakürt, 1986 (25. évfolyam, 7-12. szám)

1986-07-01 / 7-8. szám

XXV. ÉVFOLYAM, 7—8. SZÁM — 1986. JÚLIUS—AUGUSZTUS Ára: 1.00 U.S. dollár A KÁRPÁTOKTUL LE AZ AL-DUNÁIG EGY BŐSZ ÜVÖLTÉS, EGY VAD ZIVATAR! SZÉTSZÓRT HAJÁVAL, VÉRES HOMLOKÁVAL All a viharban maga a magyar. (Petőfi) «ITTVAKOllf A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM LAPJA “Kongresszusunkkal elindítottunk egy folyamatot a magyar megújhodás felé. Előadásainkban történelmi-, régészeti-, nyelvészeti-, embertani-, ne­velési- és néprajzi vonatkozások szerepeltek abból a célból, hogy a különbö­ző tudományos adatok birtokában magyar mivoltunk és hivatásunk lé­nyegét megértsük, nemzetcsaládunk tagjaival szerte a nagyvilágban is­mertessük. ” (A Nagy Szittya Történelmi Kongresszus záró beszédében mondotta Andrékovics Péter) Kedves Magyar Testvéreim! Nagy Szittya Történelmi Kongresz­­szusunk összehívását elodázhatatlan magyar sorskérdéseink tették indo­kolttá. Az 1956-os szabadságharc 30. évfordulója, a SZITTYA KÜRT 25 éves jubileuma adják a keretet, a tar­talmat pedig magyar megmaradásunk igénylése. Az emigrációs évtizedek alatt kü­lönböző világrészeken és országokban többször történtek találkozók, nagy­gyűlések, melyeken magyar ügyeket tárgyaltak, vitattak. Ezeken sok tar­talmas előadás hangzott el, határozat született, de valahogy minden jószándé­kú kísérlet ellenére: magyar mivol­tunk, történelem szemléletünk és hiva­tástudatunk egységes meghatározása elmaradt. Ennek következtében egyre tornyosuló sorskérdéseink megoldása mindig végzetes mulasztást szenved. Felekezetileg és társadalmilag meg­osztott nemetünk mind odahaza, az elszakított területeken, mind az emig­rációban, csak a sorvadásban egysé­ges; az üldöztetésben, kiszolgáltatott­ságban, felszívódásban, elnéptelenedés­ben, s a tehetetlenségben. A felemelke­désre való útkeresésben, cselekvések­ben már megoszlanak a vélemények. Mintha egy kátyúba jutott szekeret egyszerre több irányba húznának. Min­denki erőlködése ellenére a jármű to­vábbra is egyhelyben marad. Pedig az idő sürget, nemzeti létünk biztosításá­ról van szó. Amint elképzelhetetlen egy épület alap nélkül, ugyanúgy egy nemzet fennállása sem lehetséges törté­nelmi alap nélkül. Többévszázados ide­gen uralom következtében történelmi alapunkról ellentmondásos fogalmak keletkeztek a mindenkor fennálló poli­tikai rendszerek érdekei szerint. Ma­gyar mivoltunk és hivatásunk meghatá­rozása, idegen hatalmak érdekei sze­rint alakult. Nagyrészben ennek követ­kezménye mai szomorú helyzetünk. Hogyan is lehet létjogosultságot köve­telni magunknak a Kárpát-medencé­ben, ha nem vagyunk tisztában saját múltunkkal, nemzeti lényegünkkel, a terület viszonyaival, történelmével? Naponta értesülünk erdélyi-, fel­vidéki- és a többi elszakított országrész magyarjainak szenvedéseiről, a Cson­kaországi kormányának tehetetlenségé­ről, a hazai ifjúság történelmi ismeretei­nek kétségbeejtő hiányosságairól. Ez a folyamat teljes pusztulásba visz, ha ennek valamilyen formában nem ve­tünk gátat. Csak itt külföldön, az emig­rációban van arra lehetőség, hogy min­den elnyomó hatalmi befolyástól men­tesen tisztázzuk magyarságunk miben­létét, nemzetünk hivatását, életigényei­nek biztosítására terveket készítsünk, s aszerint cselekedjünk. Kongresszu­sunkkal elindítottunk egy folyamatot Pongrátz Gergely, a Corvin-köz legendás parancsnoka Major Tibornak, a Szittyakürt szerkesztőjének huszonöt esztendős nemzetszolgálatát méltatja. Major Tibor köszönetét mond a Hungária Szabadságharcos Mozgalom minden tagjának, a Szittyakürt előfizetőinek, olvasóinak és lapterjesztőinek áldozatos támogatásukért, amely biztosította a Szittyakürt zavartalan megjelenését. a magyar megújhodás felé. Előadása­inkban történelmi-, régészeti-, nyelvé­szeti-, embertani-, nevelési- és néprajzi vonatkozások szerepeltek abból a célból, hogy a különböző tudományos adatok birtokában magyar mivoltunk és hivatásunk lényegét megértsük, nem­zetcsaládunk tagjaival szerte a nagy­világban ismertessük. Tudjuk, hogy ez a felvilágosító folyamat hosszabb időt igényel. Rengeteg évszázados idegen törmeléket, salakot kell letisztítani, hogy magyar valóságunk kincsei erede­ti fényükben ragyogjanak és minden magyar magáénak tudja. S hogy e felismerés révén egyetlen magyar ,e fus­son idegen, hamis aranyak ut n, mert megtalálta az igazi értéket! — Az ősit! Ami az övé, aminek megtartását bizto­sítania kell. Kongresszusunk tehát egy kezdemé­nyezés elinditása a magyar jövő építé­sére. Közel vagyunk az ezredforduló­hoz, amikor új világrend van kialaku­lóban. Jelenleg a meghasonlások kor­szakát éljük. Egy emberöltő alatt két világháborút éltünk át, gyarmatbiro­dalmak omlottak össze, új országok születtek, politikai-, gazdasági rend­szerek jutottak csődbe, világnézetek, egyházak kerültek válságba, s ellent­mondások sorozata életünk. Minden­ki érzi, hogy valami újnak, valami vál­tozásnak kell jönni. Sajnos, erre fel­készületlenek vagyunk. Tapasztalhat­tuk két Trianon és az 1956-os nemzeti felkelésünk leverése után, hogy az az élethivatás, melyet a magyar népnek “keresztény-nyugat védőszerep” címen megszabtak hamis, mert Nyugat több­ször eladott bennünket. Ugyanolyan hamis és végzetes 1945 óta a “szocializ­mus építése“ jelszó jegyében a megcse­rélődött idegen uralom által reánkerő­szakolt életcél, mert a cseh-, román-, szerb és orosz szocializmus építésével irtják a magyart. Tehát elérkezett az ideje annak, hogy saját magunk hatá­rozzuk meg kilétünket, élethivatásun­kat és célunkat. A biztos pusztulásba visz, ha továbbra is meghasonlott vi­lágnézetekhez, elkorhadt rendszerek­hez, megmerevedett dogmákhoz köt­jük a sorsot. Otthon élő jeles íróink, szellemi embereink is érzik ezt, mert egyik írásban olvassuk: “Tartósan nem élhet egy nemzet érvényes önazonosí­tás nélkül és saját maga által kiizzadt erkölcsi rendszer nélkül. ” Majd más­hol: “Végzetes volna tovább halogatni a nemzeti önazonosítás művének a megkezdését és ezt követően a magyar élet erkölcsi megvonalazását. "Az m a továbbiakban olvassuk: “Első lép t az önmeghatározás. Ennek a kis minőségi magnak először is önmagát kellene meghatároznia, mégpedig ennek a nagy nemzeti önazonosítási művelet­nek a felelőseként. Zavaros fejjel, ku-

Next

/
Thumbnails
Contents