Szittyakürt, 1985 (24. évfolyam, 1-11. szám)

1985-01-01 / 1. szám

XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM - 1985. JANUAR Ára: 1.00 USA dollár A KÁRPÁTOKTUL LE AZ AL-DUNÁIG EGY BŐSZ ÜVÖLTÉS, EGY VAD ZIVATAR! SZÉTSZÓRT HAJÁVAL, VÉRES HOMLOKÁVAL ÁLL A VIHARBAN MAGA A MAGYAR. (Petőfi) »ItfVAKÖfct A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM LAPJA kor tehát a jelen és jövő problémái megváltoztak, a múltból örökölt Rákó­­czi-kép mellé a szellemtörténeti kutatá-RÁKÓCZI FEJEDELEM BARÁTH TIBOR 1703-ban kezdődött el a magyar nemzet leghosszabb fegyveres szabad­ságharca és bontotta ki lobogóit. “A Szabadságért ” Rákóczi Ferenc. Bár a fegyverek zaja a majtényi síkon 1711- ben elült s a véres történeti események idők múltával az emberek emlékezeté­ben megfakultak, az egymásután kö­vetkező nemzedékek lelkében mégis mind a mai napig különös zengése maradt e névnek: ‘‘Rákóczi Ferenc". Bizonyítja ez, hogy a lefolyt küzdelem értelme és eszmei tartalma ittmaradt közöttünk és sugalmazásaival, biztatá­saival alkotóereje lett a nemzet min­denkori életének. Az írók és költők, a politikusok és a zenevilág emberei, akik e nagy magyar vezér egész újabbkori történetünket be­világító alakjához közeledtek, elsősor­ban maguk is az ő eszmei örökségét kutatták, azt próbálták fogalmi háló­zatukkal megragadni. Úgy tettek, miként Farkas József református püs­pök magáról vallotta; “Én csöndben hozzásimulok az élőhöz, a világ vége­zetéig halhatatlan Eszményképünk­höz ... Ővele magával beszélgetem meg: mit tartsak róla, küzdelmeiről, álmairól, csalódásairól, sikereiről, hihe­tetlen szenvedésekkel áldott életének sok keserves búsulásáról.” Rákóczi eszmévé finomulása a 18. század végén már bekövetkezett s a hős azontúl, miként Csaba vezér is, a kárpáti népek legendás alakjává változott, aki a múl­tat összeköti a jelennel s irányítást ad a jövőre, aki tehát maga az élő nemzeti folytonosság. Ezért valahányszor a ma­gyar sors kereke nagyot fordult, azaz megváltozott a jelen és másjövőt sóvár­gott a nemzet, Rákóczi rendkívül gaz­dag vonásokat felmutató portréján mindannyiszor más és más vonásokat láttak kidomborodni, — más lett a kor Rákóczi-szemlélete. Járjuk hát végig e történelmi óriás színes galériáját és vessük fel a kérdést, melyik a mai Rákóczink, a számkive­tettek vezérlő csillaga, és melyik az “igazi” Rákóczi? Az állami függetlenség hőse A Habsburg-Monarchiába illesztett Magyarországnak a kiegyezés idejétől (1876) az összeomlásig (1918) az volt legjellemzőbb vonása, hogy nem volt az állami függetlenségnek teljes birto­kában. Annak lényeges részeit az ide­gennek megmaradt uralkodó gyako­rolta, aki az ország érdekei fölé idegen érdekeket helyezett a külügy, a had­ügy, a gazdasági élet és nem utolsó sorban a szellemi élet terén. A ma­gyarság ezidőben leghőbb sóvárgással az állami élet teljének megszerzésén csüggött és e függetlenség teljes meg­szerzését tartotta legfontosabb felada­tának. Ebben a jelenben és ebben a jövő elképzelésben, amit az akkori kor­szellem, a szabadelvű irányzat csak erő­sített, érthető, hogy Rákóczi nagy sza­badságharcának bonyolult szövedé­kéből leginkább azok a mozzanatok ragadták meg figyelmét, amelyek a nemzet jelen és jövő törekvéseivel leg­szorosabban összefüggtek. Ezért a ki­egyezés korabeli magyarság lelki sze­mei előtt Rákóczi küzdelmének ér­telme és lényege úgy tűnt fel, mint elsősorban a politikai függetlenség visszaszerzéséért folytatott megalku­vás nélküli küzdelem és a fejedelem maga ennek a küzdelemnek hőseként jelent meg. Ez a szemlélet hosszú ideig kizárólagosan uralkodott a magyar szí­vekben, s magának követelte az egész Rákóczit. A fejedelem érzés- és gondolatvilágá­ban a függetlenségre való törekvés két­ségtelenül egyike a legszembeszökőbb vonásoknak. Harci zászlóira, pénzeire a "Szabadság”szót íratta fel, erről be­széltetett az általa kiadott első magyar hetilapban és ezt mondták az általa sugalmazott francia nyelvű egykori írá­sok is. Megrendítő Vallomásaiban a fejedelem maga is azt írta: “Nem vezé­relt bosszúvágy, nem a korona avagy a fejedelemségre törekvő nagyravágyás, sem uralkodói ösztön, hanem egyedül a szabadság szeretete és a vágy, hazá­mat felmenteni az idegen járom alól. Célja minden tettemnek egyedül ama hiú dicsőség volt, eleget tenni hazám iránti kötelességemnek. ” E mély zen­gésű igéket a szabadságról és hazáról a kiegyezés korabeli nemzedék sokszor és sokat idézte és könnyű megérteni azok többszörös visszhangját a kora­beli magyar lelkekben. Ezekben az igékben valóban minden eleme benne volt az újabb és újabb stilisztikai for­mákban kifejezett magyar függetlensé­gi vágynak. Hogy ez az állami függetlenséget ki­fejező Rákóczi-portré olyan mélyen be­levésődött a magyar köztudatba, nem utolsó sorban egy híres-neves magyar történetíró, Thaly Kálmán munkássá­gának tulajdonítható, aki egész életét a fejedelem glóriájának megszövésére szentelte és fáradhatatlan buzgalom­mal kutatta fel az idevágó levéltári ok­mányokat. E mélyenjáró Rákóczi-kul­­tuszra utalva írta az 1935-ös Rákóczi­­ünnepek alkalmával Ravasz László püspök, hogy Rákóczi volt az, “akiben az egyszerű embertől a legmagasabbig azonnal világossá ált a magyarnak az az ősi és örök igénye, hogy önmagáé legyen, hogy maga rendelkezzék maga felett. A nemzeti öncélúság és az embe­ri méltóság nagy szenvedélyét, amely­nek Rákóczi rabjául esett, ő zendítette meg a legtisztábban és a legerőteljeseb­ben. Az utolsó pillanatban az életvágy­nak, a nemzeti méltóságnak, az önálló­ságnak ösztöne őbenne teljesült meg.” A kiegyezési korszak végén történt egy kísérlet arra, hogy ezt a Rákóczi­képp összetörjék a magyar szívekben s a történeti hős ízléstelen lealázásával előkészítsék az utat egy Habsburg­­szempontú kép, a “lázadó Rákóczi” kialakítására. Erre a munkára Szekfü Gyula vállalkozott, aki akkor a bécsi udvari és állami levéltárak szolgálatá­ban állott és legutóbb a budapesti kor­mány moszkvai követe lett. A kísérletet a magyar közvélemény felháborodás­sal utasította vissza, a munkát tudo­mánytalannak tartotta, Szekfüt pedig nemzetgyalázónak bélyegezte. Ez volt a karrierista Szekfii Gyula első kísérle­te, hogy a hagyomány otromba fel­rúgásával egy rendszert szolgáljon ki. Az állami függetlenség Rákóczi-portré­­ja tehát épségben hagyományozódott át a trianoni Magyarországra is és élén­sok nyomán egy újabb portré lépett: Rákóczi-szemléletünk kibővült, kie­gyensúlyozódott és elmélyült, hogy “egész igazságunk, egész hazánk sza­badságának soha el nem homályosuló szimbólumává” legyen. Ezen a képen Rákóczi a szellemi és anyagi élet min­den terén függetlenül kibontakozó ma­gyarság vezéreként, mint a “korszerű magyar szintézis” hőse jelent meg, aki nemcsak az elérendő nemzeti célt tűzi ki, hanem saját példájával elöljárva, az ahhoz elvezető utat is megmutatja. A cél, amit Rákóczi kijelölt — ma­ken élt a két háború között. A rendszer egyik ismert ideológusa, Kornis Gyula professzor állapította meg 1935-ben, hogy “Rákóczi személyisége és a nem­zeti szabadság ügye a magyarság törté­nelmi tudatában két század óta egyet jelent. Rákóczi egész szellemi és er­kölcsi mivoltának, lelkialkata vala­mennyi lényeges tulajdonságának egy közös kútfeje van: hivatástudata. Lel­ke mélyén meg van győződve történeti küldetéséről: érzi, hogy az ő életének különös missziója van a magyar nem­zet sorsának irányításában. E küldetés tartalma politikai eszmény: az 1526- ban elvesztett független államiság visz­­szaszerzése a nemzet számára.” A teljes nemzeti gondolat szimbóluma Az első világháború és a velejáró országcsonkítás után, amikor a függet­lenség váratlanul ölünkbe hullott, ami­Kedves Olvasóink! A SZITTYAKÜRT 24. ÉVFOLYAMÁNAK ELSŐ SZÁMÁVAL KÖSZÖNTJÜK KEDVES ELŐFIZETŐINKET, OLVASÓINKAT ÉS LAPTERJESZTŐINKET. KÖSZÖNVE KITARTÓ HŰSÉGŰ­KET ÉS PÉLDÁS ÁLDOZATVÁLLALÁSUKAT. KÍVÁNUNK MINDEN NEMZETTESTVÉRÜNKNEK EGY BOLDOG ÉS MA­GYAR FELTÁMADÁSÉRT KÜZDŐ HARCOS ÜJESZTENDÖT. A Hungária Szabadságharcos Mozgalom Központi Vezetősége gyarázta most Ravasz László, — a ma­gyarság önértékűségét hangsúlyozza, azt, hogy saját magunkért vagyunk e világon. “A magyarság olyan életmi­nőség, amely az életnek célja és értel­me. Ez a Rákóczi-fogalom első ténye­zője.” Magyarnak lenni tehát nem kiváltság, se nem büntetés, hanem “sors és lét”, amit vállalnunk kell. Az út pedig, amelyen járunk kell, hogy eljussunk az öncélú magyarság érdekeinek sikeres ápolásához, Rákó­czi megfogalmazásában “hirdeti a nagy magyar egységet”: politikai, tár­sadalmi és vallási téren egyaránt. Hó­­man Bálint kultuszminiszter és törté­netíró fogalmazásában Rákóczi ezt a következőleg példázza: “A 17. század­ban nagy küzdelem idejét élte a nem­zet. Amellett, hogy idegen hatalom, a török ékelődött az országba, két nagy irányzat küzdött egymással. Minde­gyik élén jó hazafiak, de éles politikai ellentétben álló férfiak állottak. Az egyik oldalon Esterházy Miklós és Páz­mány Péter, a másik oldalon Bethlen Gábor és I. Rákóczi György... Ennek a korszaknak elmúltával egy nyugal­masabb kor következett, amelyet a közhatalom a magyar jogok elkobzásá­ra kívánt felhasználni. És ekkor a nem­zet egységes táborba egyesült ezekkel a hatalmi törekvésekkel szemben, és en­nek a tábornak élére az a férfiú állott, aki anyai ágon a Zrínyiektől szárma­zott, Zrínyi Pétertől, aki testvérével, a költő Zrínyi Miklóssal együtt Pázmány

Next

/
Thumbnails
Contents