Szittyakürt, 1982 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1982-01-01 / 1. szám

XXI. ÉVF., 1. SZÁM — 1982. JANUÁR HÓ Ára: 1.00 dollár ^ JílTTVAKOfct A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM LAPJA MOLNÁR LAJOS: OSTROM A LENGYEL NÉP ELLEN! Amikor Kari Marx a Kommunis­ta Kiáltványban kinyilatkoztatta, hogy “Világ proletárjai egyesülje­tek” nyilván más elképzelése volt, mint amit a lengyel munkásság ta­núsított az elmúlt tizennyolc hónap alatt. Az a gazdasági rendszer, mely meg kellett volna, hogy oldja a dol­gozó nép problémáit, a magasabb életszínvonalat, az egyenlőséget és a nép akaratát, pont az ellenkező eredményeket váltotta ki. És ahogy Marx mondotta “ebben a harcban a proletárok csak a láncaikat veszthe­tik, de cserébe egy egész világot nyerhetnek”, ugyancsak belevéső­dött a nép agyába a pártiskolán, a röpgyűléseken és a különböző sze­mináriumokon, mert ezzel a szel­lemmel indították el a szocialista tábor legnagyobb munkás reform mozgalmát. Az elmúlt évtizedekben a szocia­lista országok gazdaságpolitikája Lengyelországban került a legna­gyobb válságba. Annak ellenére, hogy Lengyelország több mint 26 milliárd dollár kölcsönt vett fel nyu­gati államoktól, a lengyel gazdasági rendszer nem termelőképes és nem tud eleget tenni a bankkövetelések­nek. Varsó mellett a legújabb színes televízió gyár csak 20 százalékos tel­jesítőképességgel dolgozik és nélkü­lözhetetlen alkatrészeket képtelen importálni valuta hiányában. Az infláció hihetetlen méreteket öltött, meghaladja a 100 százalékot. Öt szál virág ára 600 zlotyi, ami 12 dol­lárnak felel meg. A feketepiacon 100 dollár ára átlag hathónapi fize­tés. Az élelmiszer hiány a legszüksé­gesebb termékekre is kiterjed, mint kenyér, burgonya, tojás és húster­mékek. Lengyelország fizetőképte­lensége felháborodással töltötte el a nyugati bankokat és az összes kelet­európai állam hitelképességét alap­jaiban megrendítette, beleértve a Szovjetuniót. Ez a gazdasági csőd, melyet a kormány tehetségtelen és korrupt vezetői a párt és a Politbüro irányítása váltották ki, 1980. szep­tember 17-én, a lengyel szakszerve­zetek országos szervezetének a meg­születéséhez vezetett, mely azóta világszerte SZOLIDARITÁS néven lett közismert. Lech Walesa a tehetséges fiatal munkásvezetővel az élen, a SZOLI­DARITÁS napról-napra újabb kö­veteléseket terjesztett be a kormány­hoz. A munkáskövetelések az ese­mények sorozatát váltották ki. 1980 szeptember 5-én, a párt központi főtitkárát Edward Giereket leváltot­ták. Október 24-én a kormány kénytelen volt elismerni a SZOLI­DARITÁST, mint legális szerveze­tet. November 10-én a lengyel leg­főbb bíróság jóváhagyta, hogy a SZOLIDARITÁS alapszabálya nem kell, hogy magába foglalja a párt vezető szerepét. Sztrájkot, sztrájk követte és a párt szerkezetében újabb és újabb változások történtek. 1981. február 4-én, a munkásmoz­golódások következtében Pinkowski elnököt leváltották és helyére Jaru­zelski tábornok került. Szeptember 10-én, a SZOLIDARITÁS szabad választásokat követelt a Lengyel Parlamentbe. Október 10-én Stanis­law Kania, a párt vezetőjének pozi­­cióját is Jaruzelski vette át. A SZO­LIDARITÁS vezetői december 12- én — közel tizennyolc hónapi küz­delem után — eljutottak arra a pontra, ahova a magyar munkásság eljutott 1956. október 23-án, a kora esti órákban — Gdanksban javasol­ták egy ideiglenes, nem kommu­nista kormány létesítését, és szabad választásokat. Miután ez a lépés a kommunista rendszer felszámolását jelentette, december 13-án, Jeru­­zelski vezetésével a hadsereg átvette a hatalmat és órákon belül az egész ország irányítását. Walessát letar­tóztatták és a sztrájkjogot beszün­tették. Ettől a naptól kezdve a len­gyel munkásmozgalom a földalá szorult és a passzív ellenállást vá­lasztotta. A nyugati sajtó rendszeresen tu­dósítást adott a lengyel munkásság reformmozgalmáról. A katonai dik­tatúra bevezetése óta a jelentések a brutális elnyomásról számolnak be. A sztrájkolókat börtönbe vetették, az ellenállókat agyonverték, de ennek ellenére a munkásság tovább­ra sem hajlandó felvenni a munkát. Közel ötvenezer ember van letartóz­tatva és hatvanezer lengyel mene­kült van lágerekben Ausztriában. Naponta lengyel diplomaták, mat­rózok, külföldön tartózkodó szak­emberek kérnek menedékjogot, hogy ne kelljen visszatérniük a kilá­tástalan helyzetbe, és hogy ezzel is felhívják a világ közvéleményét, hogy a Lengyel Nép szabadulni akar a Szovjet imperializmus markából. KÖZVÉLEMÉNY ÉS LENGYELORSZÁG A lengyel események világszerte tiltakozást váltottak ki a katonai diktatúra ellen, mely egy egész or­szágot akar kényszermunkatáborrá tenni. Milánóban többezer baloldali fiatal, akik hetek óta nukleáris fegy­verek ellen tüntettek, kicserélték tábláikat és a lengyel munkásokkal vállaltak szolidaritást. Párizsban 30 ezer baloldali és jobboldali tüntető közösen vonult fel a lengyel követség előtt. Nyugat-Berlinben fiatal diá­kok a kelet-európai repülőtársasá­gok ablakát betörték, tömegesen kiáltva: “El a kezekkel Lengyelor­szágtól!”; majd számos nyugati or­szág zászlóját elégették tiltakozásuk jeléül, mivel ezek az országok nem támogatták a SZOLIDARITÁST. Chicagóban ötezer lengyel emig­ráns vonult fel Lech Walesa képével és feliratokkal: “Lengyel katonák ne lőjjetek a testvéreitekre, tartsá­tok meg golyóitokat az orosz bandi­ták számára.” A kormánykörök közül legelőször Franciaország szocialista elnöke Francois Mitterand emelt szót a len­gyel katonai hatalom ellen, kijelent­ve, hogy “az egyéni és közösségi sza­badságjogok elvesztései nyíltan el kell ítélni”. A legkeményebb tilta­kozás az olasz és spanyol kommu­nista párt részéről történt. “Minket kommunistákat érint legjobban ez a lépés” — mondotta Luciano Lama olasz szakszervezeti vezető. — “Mi­féle szocializmus az, amely 9.5 mil­lió munkást törvényen kívül he­lyez.” “Egy időszaknak a végére ér­tünk” — mondotta Enrico Berlin­­guer, az olasz kommunista párt ve­zetője. — “Az a dinamizmus, mely az októberi forradalomból fakadt, kimerült. Ugyanúgy kelet-európa kapacitása a megújhodásra.” A Spanyol párt vezér Santiago Carrillo így jellemezte a lengyel helyzetet: “Á lengyel katonai hatalomátvétel a történelem abortusza.” Míg a baloldali pártvezetők éle­sen elítélték a lengyel hadsereg ural­mát a munkások felett, addig a kon­zervatív államelnökök az enyhébb kritikát választották — mondva: ez Lengyelország belügye. Helmut Schmidt nyugat-német kancellár gazdasági megbeszélést folytatott Erich Honecker kelet-német állam­elnökkel, aki szilárdan támogatta a lengyel katonai hatalomátvételt. Schmidt kancellár látszólag jóvá­hagyta Ronald Reagan amerikai el­nök kirohanásait úgy a lengyel, mint a szovjet kormány ellen, de a maga részéről óvatosan mellébe­szélt, szem előtt tartva azt a 45 mil­liárd dolláros szerződést, amit Nyu­­gat-Németország kötött a Szovjet­unióval, a szibériai gázvezeték meg­építését illetően. Maga Reagan el­nök sem tudott más megoldást ta­lálni, mint korlátozott gazdasági büntető akciókat alkalmazni, mely inkább a lengyel népet sújtja, mint a kormányt. Gabonazárlatot a Szov­jetunióval szemben nem rendelt el, mert ez a legutóbbi alkalommal nagy károkat okozott az amerikai gazdálkodóknak. II. János Pál Pápa több íz­ben szót emelt a SZOLIDARITÁS mellett és szabad vallásgyakorlatot

Next

/
Thumbnails
Contents