Szittyakürt, 1981 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1981-01-01 / 1. szám

XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM — 1981. JANUÁR HÓ Ára: 85 cent A KÁRPÁTOKTUL LE AZ AL-DUNÁIG EGY BŐSZ ÜVÖLTÉS, EGY VAD ZIVATAR! SZÉTSZÓRT HAJÁVAL, VÉRES HOMLOKÁVAL ÁLL A VIHARBAN MAGA A MAGYAR. (Petőfi) ttlttVAKÖfct A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM LAPJA A XX. ÉVFOLYAM ELSŐ SZÁMÁT ÜNNEPELVE POVL BANG-JENSEN AZ 56-OS SZABADSÁGHARC DÁN VÉRTANÜJA Ebben az évben lesz 25. évfordu­lója a dicsőséges, de végül is vérbe­­tiport szabadságharcunknak. Ennek a szabadságharcnak a soktízezer ma­gyar mellett van egy dán vértanúja is: Povl Bang-Jensen. így méltó és igazságos, hogy ebből az alkalomból legalább mi, szabad földön élő ma­gyarok, megemlékezzünk tragikus halálának 22. évfordulóján róla és lerújuk soha nem múló hálánkat. Tragikus halála alkalmából, 1959 decemberében, a következőket ír­tam: Kevés hír rázta meg úgy a világ közvéleményét, mint az UN-tól el­­bocsájtott dán diplomata, a példás családi életet élő, ötgyermekes csa­ládapa, POVL BANG-JENSEN, el­tűnésének, majd tragikus halálának híre. De kevés ilyen esetet kezelt a szenzációéhes, jelentéktelen kis sze­relmi drámákon, kéjgyilkosságokon hetekig rágódó amerikai sajtó és hírközlő szervek olyan tartózkodó szűkszavúsággal és az amerikai nyo­mozó hatóságok olyan bántó érdek­telenséggel, mint ezt. Mint ismeretes, P. Bang-Jensen, az UN főtisztviselője hivatalból tagja volt az 1956-os magyar szabadság­­harcot kivizsgáló ötös bizottságnak. A bizottságon belül kérlelhetetlen harcot folytatott, hogy teljes fényt derítsenek a magyar tragédiára. A kihallgatásokat személyesen végezte és ígéretet tett, hogy a tanúk nevét és adatait nem adja ki. A bizottság munkájának befejezése után Dag Hammarskjödl, az UN főtitkára, kö­vetelte a tanúk névsorát, amit P. Bang-Jesen kereken megtagadott, miért is őt 1957. dec. 4-én állásától felfüggesztették. Az ügy kivizsgálás­­sára kiküldött különbizottság a név­sor elégetését javasolta, ami 1958. jan. 24-én meg is történt. Ennek el­lenére az UN főtitkára 1958. júl. 3-án állásából elbocsájtotta. Az UN fegyelmi bírósága pedig fellebezését elutasította. P. Bang-Jensen 1959. nov. 23-án reggel a szokott időben és módon búcsúzott el feleségétől a Long Island-i Lake Succes-ben lévő házuk ban, hogy a CARE nemzetközi segí­tőszolgálat New York-i irodájába menjen, ahol ideiglenesen alkalmaz­ták. Azóta egyszerűen nyomaveszett. Eltűnésének hírét a gyors és pontos ( hírszolgálatáról híres New York-i ) sajtó csak a 25-én megjelent esti la- ( pókban közölte. 26-án reggel egy ku­tyáját sétáltató öreg úr a Long Island-i Alley Pond Park egyik elha­gyott útja mellett találta meg hol­tan, átlőtt fejjel arcraborulva, jobb kezében pisztollyal. A hatóság meg­állapítása szerint kb. 24 órája fek­­hetett ott holtan. Levéltárcájában egyéb iratok mellett, amit a ható­ságok nem közöltek a nyilvánosság­gal, feleségéhez intézett, kuszáltírású búcsúlevelet találtak. Hogy 23-án reggeltől valószínűleg 25-én reggel bekövetkezett haláláig hol volt, mit csinált, a nyomozó hatóságok érthe­tetlen módon semmit sem tudtak felderíteni. De azt rögtön megálla­­(Folytatás a 2. oldalon) KED VÉS OL VA SÓINK! A magyarok Istenének nevében az 1956-os Nemzeti Forradalom és Sza­badságharc 25. jubileumi évében, a Szittyakürt 20. évfolyamának első számával a nemzet függetlenségéért és szabadságáért új harcok felé in­dulunk. Az első szavunk a köszöneté. Kö­szöneté a Szittyakürt előfizetői, ol­vasói és lapterjesztői iránt, akik meg­értették, hogy a Hungária Szabad­ságharcos Mozgalom hivatalos lapja nemcsak egyszerűen újság, hanem magyar hit is, nemcsak betű, de ige is, nemcsak tájékoztatás, hanem ma­gyar jövőépítés is. Ezért a hűségért, kitartásért, ezért az acélos és kemény kiállásért mondunk most a Szittya­kürt nevében köszönetét, kinek-ki­­nek, akiket illet, akik tudták, hogy mivel tartoznak a nemzeti és szocia­lista gondolatnak, amelyért a Szity­­tyakürt minden betűje harcol. A Szittyakürt 20. évfordulójának első száma dokumentálása jelen­valóságunknak s céltudatos törekvé­seinknek. A hősi halottak és már­tírok vérének, a rabságban élők könnyének. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Szálast Ferenc, Mindszenty József né­pe meg-megfogyatkozik az idők fo­lyamán, de össze nem törik soha, mert magasabbra értékeli a hősi el­szántságot, mint az idegen eszmék­kel való megalkuvást. A Szittyakürt nem várt köszönetét, elismerést, amikor a szellemi honvédelem front­ján a szovjet katonai megszállással és egy idegen országhódítással szemben a magyar fajvédelem, a magyar szo­cialista betű szolgálatában állt. A Szittyakürt parancsot teljesített. Korparancsot, az 1956-os Nemzeti Forradalom és Szabadságharc ma­gyar népe szavának parancsát. Ve­lünk és bennünk mindaz, amit a rabhazánk zsarnokai eltemetettnek hirdetnek. De köszönettel tartozik azoknak, akik 20 esztendő folyamán mellé álltak, közreműködésükkel se­gítették, védelmezték és buzdították lapunkat további nagy harcokra. 1956. október 23-án az egész világ msszafojtott lélegzettel figyelte azt a harcot, amelyet a magyarság a moszkovita idegenuralom és annak szovjetbérenc helytartói ellen folyta­tott. A nemzeti függetlenség és sza­badság fáklyája a szovjet páncélosok túlerejével eloltható volt, de a tűz, amelyet lángralobbántott tovább iz­zik az ősi magyar rónákon. Lélekben lövészárokká, barikádokká vált min­den magyar ember szíve. A nemzet ellenállása bennünket is kötelez! Ezért készültünk fel mi, sza­badságharcosok, az 1956-os Nemzeti Forradalom és Szabadságharc 25. jubileumi évfordulójának ünnepi évére. A Magyar Szabadságharcos Parlament Végrehajtó Bizottsága az 1956-os dicsőséges magyar forra­dalom és szabadságharc 25. évfor­dulójára első ízben kiadja az 1956-os hősi halottak és mártírok memoran­dum könyvét, illetve albumát: 1956 Magyar Pantheonja — Örök Dicső­ség a Legyőzőiteknek — címen. A Hungária Szabadságharcos Mozgalom legfelsőbb irányító szerve a Magyar Szabadságharcosok Forra­dalmi Tanácsa a Szabadságharc 25. jubileumi évfordulójának előestjén “Szabadságharcos üzenet” címszó alatt gondosan előkészített röpcé­dula akciót hajtott végre a csonka rabország területére. A Hungária Szabadságharcos Mozgalom Cleve­­landban rendezi meg, a szabadság­­harc jubileumi évében, a Magyar Szabadságharcosok V. Kongresszu­sát. A szabadságharc jubileumi év­fordulóját köszönti már március vé­gén a 20. évfolyamát ünneplő Szity­­tyakürt. A Hungária Szabadságharcos Mozgalom küldetését, 25 éves har­cunkat, eredményeinket: Harc a Száműzetésben címszó alatt magyar­­nyelvű, országvesztésünket és Tria­non nagy-perét, az elszakított ma­gyarság küzdelmét pedig Fight in Exile címszó alatt angolnyelvű doku­mentációs könyvben fogjuk kiadni. A Szittyakürt 20. évfolyamának első számát ünnepelve ehhez a mun­kához kérjük olvasóink szellemi se­gítségét és anyagi áldozatát, hogy a száműzetésben továbbra is méltók maradhassunk történelmi küldeté­sünkhöz, az örök Magyarországhoz. Major Tibor Az 1956-os Nemzeti Forradalom és Szabadságharcra emlékezve a Hungária Szabadságharcos Mozgalom röpcédula akciót hajtott végre csonka-rabhazánk területére! T Szabadságharcosok üzenete'. Magyarok! Szót kérnek a szabadságharcosok. Az 1956-os Nemzeti Forradalom és Szabadságharc száműzetésben élő sza­badságharcosai — a Hungária Szabadságharcos Mozgalom tagjai —, akik idegen földön is hitet vallanak 1956. október 23. szellemében, a népi erőből induló nemzeti és szocialista megújhodás mellett. Velünk és bennünk mindaz, amit rab­hazánk zsarnokai eltemetettnek hirdetnek: Magyarország minden idegen hatalomtól független, semleges ország legyen. Ennek feltétele', a szovjet csapatok hagyják el az országot. Pártdiktatúra helyett Magyarország társadalmi és gazdasági rendszere demokratikus eszközökkel felépített szocializmus legyen, a nemzeti sajátosságok figye­lembevételével. Vissza kell állítani a munkásszervezkedési sza­badság teljességét. Követelni kell a szabadszakszervezetek és a nemzeti forradalom vívmányát a szabadon megválasztott Mun­kás Tanácsok visszaállítását. Jelen történelmi helyzetünkben a Szabadságharc 25. évfor­dulójának előestjén nem fegyveres felkelésre szólítunk fel ben­neteket! A nemzeti ellenállás jelen időszakában nem hősi ha­lottakra, hanem öntevékeny szabadságharcosokra van szüksége a nemzetnek. A trianoni csonkaországvesztés és a szovjet kato­nai megszállás hosszú évtizedei alatt a magyar nép eddig is az ellenállás széleskörű és változatos formáit szegezte szembe el­nyomóival. Ezzel komoly gondot okozva az országrablóknak és az azokat kiszolgáló szovjetbérenc kormányzatnak. Újból és új­ból tanúbizonyságot kell tenni róla. A szovjet szuronyok védelme alatt az idegen országhódítók arzenáljából életet, kultúrát hazudnak a rabmagyarok orszá­gában. Intézkedéseikkel a csírába szökkent magyar életek meg­szakításának adnak helyet. Magyarok! Az abortuszrendelettel a lövés eldördült, a nem­zetirtásra a tömegsír eltátotta torkát, a hóhérok már a magyar­ság veszteséglajstromait bújják és lázas szemekkel követik a magyar faj megsemmisülésének útját. Az egyke vagy egyse leg­főbb okozója a lakáshiány. Az államosított építőipar ezzel a problémával megbirkózni nem tud. Követelni kell az olcsó építkezési hitelt, a magánépítkezés engedélyezését és az építő­anyagok kiutalásával járó adminisztrációs munkák gyors és zavartalan elvégzését. Álljatok össze székelymódra: kalákába, s építsétek fel egymás hajlékát, hogy a magyar életnek minden idegen erőlködés és mesterkedés ellenére is legyen folytatása. Történelmünkben volt időszak, amikor germánosítani akartak bennünket, ma szlávosítanah a magyarok országában! Hamis, népidegen kényszer-szocializmus a rabmagyarok or­szága, ahol a magyarságtudat helyett a szláv felsőbbrendűséget hirdetik s oltják iskolás gyermekeink leikébe. A magyar ősi­­séget eltitkolni akaró tudományos terror száműzi őstörténel­münkből a kettős honfoglalás elméletét és a szumir—magyar azonosság valóságát, igaz és nemzetközileg elismert bizonyíté­kait. A kényszerzubbonyos szavak és képzetek, melyek a zsar­nokságban kultúrrangot bitorolnak, légmentesen akarják elzárni a rabföld magyarjait a határokon túli 5 millió magyar testvérének üzenetétől Ha egységesen drótakadályon innen és túl követeljük a kormány által aláírt helsinki egyezmény betartását, úgy az akció kedvező helyzetet teremthet hazánk­ban a külföldi magyar irodalom, tudomány és művészet szabad áramlásához A Magyarországra kényszerűéit internacionalista elkötele­zettség, amelyet a szovjet hadsereg egységeinek jelenléte bizto­sít hazánkban, beteges lelki fertőzés és erkölcsi merénylet a nép és nemzet igazi érdekeivel szemben. A Kádár-kormánynak egyetlen szava nincs a trianoni békediktátumok következtében kisebbségi sorsba kényszeritett magyarság védelmében. Magyarok! A külföldi utazások helyett most országjárást kell szervezni az elszakított kárpáti magyar élettérre. Magyar szóval ajkatokon, magyar könyvvel kezetekben, a megmara­dás, az együvé tartozás acélerődjeit kell most az elszakított területeinken kiépíteni. A Hungária Szabadságharcos Mozgalom küzdelme az ENSz Gazdasági és Szociális Bizottsága előtt, a kisebbségi sorsba kényszeritett magyarság kulturális és gazdasági segé­lyéért bizonyságtételül szolgált arra, hogy csak a magyar nacio­nalizmus és az elszakított területeinkhez való hűséges ragasz kodás a legerősebb fegyver a területrablókkal szemben. E hitben és hűségben a zsarnokság ellen tovább harcolunk! Isten áldjon meg minden magyart! Boldog karácsonyi ünnepeket és felszabadulást hozó új esztendőt kíván minden magyarnak, a Hungária Szabadságharcos Mozgalom.

Next

/
Thumbnails
Contents