Szittyakürt, 1979 (18. évfolyam, 2-12. szám)

1979-02-01 / 2. szám

Szocializmust - magyar módra! «ITTVAKOfcT A HUNGÁRIA S Z A B A D S A G H A R C O S MOZGALOM LAPJA XVIII. évfolyam, 2. szám 1979. FEBRUÁR HÓ Ára: 85 cent A Magyar Kisebbségi Intézet “A Magyar Kisebbségi Intézet célja és feladata, hogy a leszakított magyar milliók kérdéskomplexumá­nak tudósait és kutatóit a múlt és jelen tudományos rendszerességgel leendő feldolgozása és ismertetése érdekében életképes munkaközös­ségben összefogja. A Trianonban és Párizsban le­szakított területek történelmének, etnográfiájának, statisztikájának, település-népiség- és művelődéstör­ténetének, kisebbségjogi, gazdasá­gi, társadalmi, közművelődési és nyelvészeti problémáinak beható és részletes feldolgozásával segítségére óhajt lenni a szabadföldön működő magyar kisebbségvédelmi szervek­nek. A javasolt Magyar Kisebbségi In­tézet tehát közös munkaprogram­mal szolgálná az eddig felettébb nél­külözött, annyira szükséges, egy­mást kiegészítő és egyesítő egyete­mes magyar kisebbségvédelmet. Eredményeivel támogatja azok­nak tevékenységét, akik nagy nem­zeti céljainkért kifejtett működé­sükben a rendszeres tudományos munka megbízható, tárgyilagos, sokrétű anyagát nem nélkülözhe­tik.” * * * (Sirchich Lászlónak, a XVIII. Magyar Találkozón, 1978. novem­ber 25-én előterjesztett és egyhan­gúan elfogadott, Magyar Kisebbségi Intézet felállítását szorgalmazó ja­vaslata.) A történelmi magyar élettért egy ránk nézve kedvezőtlen kimenetelű világtörténelmi változás következté­ben veszítettük el. Egész bizonyosnak vehetjük, hogy csakis egy hasonló, de ránk nézve kedvező kimenetelű újabb világtörténelmi változás kö­vetkeztében nyerhetjük vissza. A jelenlegi körülmények között senki nem tudja megítélni, hogy a szuper­­hatalmak versengésében ez a válto­zás mikor fog bekövetkezni. Ez al­kalmat, akármikor jöjjön, nem tud­juk területi integritásunk helyreállí­tására kellően kihasználni, ha ma­gunkat egy okos, előrelátó és céltu­datos magyar nemzeti politika köve­tésével arra elő nem készítjük. Ilyen magyar nemzetvédelmi politika csak az lehet, amely állandóan szeme előtt tartja a magyar nemzetnek azt az egyharmadát, amely idegen ura­lom alatt él. A trianoni és a párizsi békediktátumok jelentékeny magyar többség által lakott területeket sza­kítottak el a saját államában élő nemzettől. Ha egy pár évtized múlva nem lesznek idegen uralom alatt jelentékeny magyar többség által la­kott területek, akkor lehetetlen lesz mindenféle revízió. Az ő fennmara­dásuk biztosíték a területi revízióra. Sirchich László — aki már zász­lóvá sodort az egyetemes magyarság szolgálata — a Csehszlovákiai Ma­gyarok Nemzeti Bizottmányának el­nöke, a 18. Magyar Találkozón a Magyar Kisebbségi Intézet felállí­tását szorgalmazó javaslatában vilá­gosan és egyértelműen meghatároz­za az emigrációs magyar revíziós politikának sokoldalú feladatát és a kisebbségi sorsba hullott magyarság védelmét. Kikristályosodott elképze­lés, konkrét terv az egyetemes ma­gyar kisebbségvédelem szolgálatá­ban a tudományos munkaközösségek összefogására. Bennünket a magyar kisebbségi kérdésekkel foglalkozókat Sirchich László Magyar Kisebbségi Intézet felállítását szorgalmazó ja­vaslata a zoboralji palóc etnikum határmezsgyéjén zászlót bontott nyitrai Hid indulására emlékeztet... Akkor sors és korparancsot teljesítve a kisebbségi magyar betű szolgálata, ma zászlóvá sodort szívparancs az utódállamokban, a többségi nacio­nalizmus fojtogatásában élő magyar véreink védelmében. Major Tibor Az Amerikai Magyar Szövetség határozata és felhívása Fabricy Kováts Mihály huszárezredes hősi halála 200. éves évfordulójának a megünneplésére Az Amerikai Magyar Szövetség Igazgatósága legutóbbi rendes ülése során megemlékezett az amerikai magyarság első nagy hősének, Fabricy Kováts Mihály huszárezre­desnek hősi haláláról és e nevezetes történelmi esemény 1979. május 11-én esedékes 200. évfordulójáról. A kiváló magyar katona, aki ké­sőbb “Pulaszki Légió” néven emlé­kezetessé vált, eredetileg “American Legion” nevű független csapattest megszervezése, felszerelése és kikép­zése révén, majd pedig az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa, valamint a Delaware, New Jersey és Pennsylvania államok lakossága biz­tonságának védelmében kifejtett, számos, fontos katonai teljesítmény után a végveszélybe jutott Dél kulcs­városának, a Dél-Karolina állambeli Charlestonnak a védelmében életét is áldozta az Amerikai Egyesült Államok és népe függetlenségéért és szabadságáért. Az amerikai lovasság történetében úttörő és sikeres szol­gálatával, amelynek nyomán az akkoriban már világhírű magyar huszár hagyományok számos eleme hozzájárult az amerikai hadsereg korszerű kifejlesztéséhez és méltán kiérdemelte “az amerikai lovasság atyja” nevet. Az Amerikai Magyar Szövetség hosszú évtizedekre visszatekintő elis­merésének és tiszteletének újabb megerősítéséül, az amerikai és ma­gyar nemzet e nagy hősének emlékét ápolva: 1. mint az Amerikai Egyesült Államok magyarságának legrégibb összefogó szervezete, az 1979-es évet az egész amerikai magyarság szá­mára ünnepélyesen “Fabricy Kováts Mihály ezredes Bicentenniális Év”­­nek (“Colonel Michael Kováts de Fabricy Bicentennial Year”) nyilvá­nítja-, 2. minden rendelkezésére álló módon odahat, hogy Fabricy Kováts Mihály huszárezredesnek, a “Pulasz­ki Légió ’’ parancsnokának a magyar szabadságeszmék fenntartásában és az Amerikai Egyesült Államok füg­getlenségi küzdelmében szerzett ér­demeit a mai és az eljövendő ame­rikai és magyar nemzedékek méltó­képpen megismerjék és minden időkre fenntartsák. — Ezért, a maga részéről és az amerikai magyarság nevében felhívással fordul az Ame­rikai Egyesült Államok és a szabad világ magyarságához, a magyarság igaz barátaihoz és az emberi jogok harcosaihoz, hogy a fent meghir­detett ünneplésben teljes szívvel és odaadással vegyenek részt. Pásztor László az Amerikai Magyar Szövetség igazgatósági elnöke Megalakult a clevelandi Fabriczy Kovács Emlékbizottság A clevelandi magyar közélet egy­öntetű támogatásával és részvételé­vel február 10-én megalakult a Fabriczy Kovács Mihály Óbester Clevelandi Emlékbizottsága. A munkatörzs ügyvezetésével dr. Szentmiklóssy Éles Gézát, tagjaiul dr. Nádas Jánost, T or day Egont, dr. Lőte Pált, Sirchich Lászlót, Mada­rász Ernőt (pénztáros), Záhony Jó­zsefet és Pápay Elemért (ellenőrök), v. Nagy Kornélt és Németh Margitot Gegyzőkönyv vezető) bízta meg a bi­zottság. A Fabriczy Kovács Emlékkönyv megírását dr. Eszterhás István, Ke­­recsendi Kiss Márton, dr. Lőte Pál, dr. Molnár Zsigmond, Sirchich László és dr. Somogyi Ferenc vállal­ták. A könyv kiadásához szükséges hirdetéseket Csömör János szerzi be. A helyi emlékünnepek megrende­zését a Bizottság tagjainak közremű­ködésével v. Nagy Kornél vállalta, melyeken dr. Eszterhás István fog előadást tartani Kováts Óbesterről, kinek életéről szóló átfogó törté­nelmi regényét Eszterhás most készíti elő kiadásra. A Bizottság az 1979. évet Kováts Óbester emlékévének nyilvánította és kéri ezúttal is az amerikai magyar egyházi és világi szervezeteket, hogy minden hivatalos funkciójukat Kováts Mihályra való megemlékezés­sel kezdjék meg. Felhívja a Bizottság a clevelandi magyarság figyelmét arra is, hogy február 23-án, a John Caroll Egye­temen, az egyetemi könyvtár elő­adótermében és március 16-án, a Cleveland State Egyetemén, az University Center 1. számú termé­ben — mindkét esetben pénteken — este 7 órai kezdettel Kováts szemi­náriumot tart. A május 6-tól 12-ig tartó charlestoni ünnepségek költségei a következő képpen alakulnak: Utazás Greyhound autóbusszal oda-vissza személyenkint: $57.35 — ha a 43 személyes autóbusz minden helye elkel, ha nem, akkor rész­arányosán több. Hasonló a helyzet repülőgéppel, de ott a költség $100 csoportos utazással és úgy itt, mint az autóbusz esetében, egy hónappal az indulás előtt előleget kell letenni. Az ott tartózkodás költségei: Szálloda regisztrálási díj — befizetési határidő február 25 —, amelyben benne vannak a hét napra szóló jegyek a különböző ünnepi rendez­vényekre . . . $50.00 reggeli és ebéd hét napra... $70.00 szálloda hét napra... $84.00 (6 személyes hálószobában)-------­$204.00 Egyszemélyes hálószoba napi $32.00, kétszemélyes $39.00, három személyes $48.00. Az utazásra a Balassa utazási iro­dában lehet jelentkezni: (216) 961-5577. Szolgáljuk a világmagyarság ügyét a charlestoni tengerparton május elején, a koranyári kellemes időben.

Next

/
Thumbnails
Contents