Szittyakürt, 1978 (17. évfolyam, 1-9. szám)

1978-01-01 / 1. szám

Szocializmust - magyar módra! XVII. évfolyam, 1. szám 1978. JANUÁR HÓ Ára: 85 cent jjjlte ISTEN LEGYEN VELED, SZENT-KORONÁNK! ISTEN LEGYEN VELED SZENT KORONÁNK! . . . MENJ HÁT, MENJ CSAK HAZA, HA ÍGY IGAZÍTJÁK A SORSBA KONTÁRKODÓ KEZEK. MÉG MILLIÓK TARTANAK OTTHON SZÍVÜKBE ZÁRVA, S MILLIÓK ÖRVENDEZNEK MAJD — FÉLTŐ REMEGÉSSEL IS — MEGÉRKEZÉSEDEN. RAJTAD VAN ŐSI TURÁNI MÚLTÚNK UTOLSÓ EZREDÉVÉNEK MIN­DEN PATINÁJA, NYÚJTS HÁT REMÉNYT TIKKASZTÓ SZOM­JÚSÁGÁBAN A TURÁNI MAGYAR NEMZETNEK. TÉGY CSODÁT! VIDD VISSZA ÁRPÁD PAPKIRÁLYUNK BIRODALMÁBA Á KÁRPÁTKOSZORÜBA, A NAGY DUNA­KANYAR TÁJAIRA AZ ISTEN-HIT MELLÉ Á HITVALLÓ ŐSI NEMZETVEZÉRLÉS SZELLEMÉT. KÖSD OTT ÁRPÁD PAP­KIRÁLYUNK ÖRÖKSÉGÉBEN ÜJRA ISTEN BOKRÉTÁJÁBA A SZÍVEKET, MELYEKBEN KÖZÖS ÖSÖK VÉRE ÉS TESTVÉ­REK VÉRE BUZOG. TÉGY CSODÁT! PUSZTÍTSD EL AZ IDEGEN BEFO­LYÁST, A TERRORT, A RETTEGÉST, A BOSSZÜT! ALAKÍTSD KRISZTUSI SZOCIALIZMUSSÁ Á MARXIBA FERDÜLTET, S HOZZ VÍG ESZTENDŐKET TURÁNI FAJTÁNKRA, KIKET A BALSORS OLY RÉGEN TÉP! . . . DÖNTSD LE ÁRPÁD PAPKIRÁLYUNK ÖRÖKSÉGÉBEN A BÁLVÁNYOKAT, FARAGJ SZOBROKAT HELYIBÜK A NEM­ZET VÉRTANÚIRÓL! AZTÄN HÍVD ÉS VONDD HAZA A KITA­SZÍTOTTAKAT. ADJ AZ ÖREGEKNEK MAJD BÉKÉS KIS SÍR­VERMET, S A FIATALSÁGUNKNAK NEMZETÉPÍTÖ MUNKA­­TERÜLETET, HOGY TEHETSÉGÉVEL ÉS SZELLEMÉVEL GYŐZZÖN A SUMIR-MAGYÁR A NAGYVILÁGBAN! LÉGY ÁRPÁD PAPKIRÁLYUNK SZABAD BIRODALMÁ­BAN A TOVÁBBI ÉVEZREDEINKBEN IS A VILÁG EGYETLEN­MAGYAR SZENTKORONÁJA! ZOLCSÁK ISTVÁN: ROMÁN BÉRENCEK Az Amerikai Erdélyi Szövetség a romániai 3 milliós magyarságból, csak kb. 2 milliót ismer el. (A tanul­mány a “Katolikus Szemle”-ben - Róma, 1977/3., 259—268 o. - jelent meg.) Nem kétséges, hogy a magyar emigráció közé beépült román des információs szolgálat jól dolgozik — legalábbis erre enged következtetni az emigrációs sajtóban már régen folyó, de most újra erősödő román propaganda sikere, amely anti-revi­­zionista magyar csoportot tud bevet­ni a becsületes magyarság ellen nyugaton. A legújabb ilyen próbálkozás az erdélyi magyarság létszámával kap­csolatos román hamisításokat van hivatva hitelesíteni a magyarság neve alatt külföldön — egy, az Ame­rikai Erdélyi Szövetség Tanulmányi Csoportja névvel jegyzett tanul­mánnyal —, amely a gyanútlan “Katolikus Szemle”-ben jelent meg. A tanulmány nem más, mint a Román Szocialista Köztársaság 1977-ben megtartott népszámlálá­sát — illetve annak eredményeit elő­zetesen — és nem hivatalosan is­mertető román jelentés magyar for­dítása és mint a “Tanulmányi Cso­port” úja: az adatokat a Román Kommunista Párt hivatalos lapjá­ból, a Scinteia 1977. június 14-i számából vették. A forrás, már magában véve, kizár minden tudományosságot és tárgyilagosságot, pedig az Amerikai Magyar Szövetség Tanulmányi Cso­portja kétségtelenül azért vette fel ezt a nevet, hogy “tudományos” mezbe öltöztessék a Scienteia jelen­tését. Tudvalévő, hogy a még nem hiva­talos román adatok szerint Romá­niában (és nem Erdélyben) 1.707.000 magyart és 1064 székelyt (gettó székelyt) számoltak össze. Becsületérzésünkre nagyon meg­nyugtató, hogy még a román sta­tisztika szerint is 1,708.064-ból csak 1064 nem vallja magát magyarnak, vagyis azonosítja magát az Ameri­kai Erdélyi Szövetség megosztó faj­­elméletével, amely szerint erdélyi egyesületekben csak székelyek, er­délyi magyarok lehetnek — magya­rok nem . . . De ne vágjunk a desinformációs Tanulmányi Csoport mondanivalója elé, mert az piros-fehér-zöldes szem forgatás után a következőkben fog­lalja össze “tanulmánya” eredmé­nyét: “Minthogy a magyarság népi állományát lényeges számú kiván­dorlás nem apasztotta, a nemzetisé­gi statisztikai adatok hitelessége joggal megkérdőjelezhető és nagyon valószínű, hogy természetes szapo­­(Folytatás a 2 oldalon) SZÁLASI FERENC MAGYARORSZÁG UTOLSÓ ALKOTMÁNYO­SAN VÁLASZTOTT ÁLLAMFŐJE, A SZENT KORONA ELŐTT LETESZI AZ ESKÜT. NT. DÖMÖTÖR TIBOR: ÚJ NEMZEDÉKKEL AZ ÖRÖK CÉLOKÉRT Az 1978-as esztendő elején érde­mes egy pillantást vetni az amerikai magyarság eddigi történetére és jö­vendő lehetőségeire. Először is megállapíthatjuk, hogy az amerikai magyarság tömegeit három féle emigrálás hozta létre: gazdasági, politikai és katonai. Legnagyobb magyar tömegeink a munkanélküliség, a szegénység és a reménytelenség elől menekültek Amerikába: munkáért, gazdagsá­gért és reménységért. Ez az emigrá­ció, éppen úgy, mint a többi, csak rövid ideig akart idegen földön ma­radni, majd győzelmesen, céljait megvalósítva akart hazatérni. Ez az emigráció idegenben elérte célját, de kitűzött terveit megvalósítani nem tudta az első világháború gyá­szos tragédiája és hazánk és nemze­tünk szégyenteljes feldarabolása miatt. Az első világháború után jött egy létszámban ugyan nem nagy, de be­folyásban és összeköttetésben erős politikai emigráció, amely a nemzeti Magyarország győzelme elől mene­kült el és amely egyetlen céljának tekintette a nemzeti Magyarország Amerikában való lejáratását, ered­ményeinek lekicsinylését és a világ egyik legszabadabb országának vé­res diktatúraként való beállítását. Ez az emigráció is elérte célját, de hazatérésében éppen az általa re­mélt idegen világ megszületése lett az akadály. A második világháború után ér­kezett meg a katonai emigráció, amely egy elvesztett háború követ­keztében lett hazátlan és üldözött és amelynek célja a Haza felszabadí­tása volt hatalmas katonai szövetsé­gesek segítségével. Ez az emigráció is elvégezte missziói munkáját, de terveinek végrehajtásában éppen azok akadályozták meg, akiknek a segítségében reménykedett. Ezután jött az 1956-os emigráció, amelyben keveredett az előző há­rom: tömegével gazdasági menekül­tek, kis részben a megdöntött rend­szert hűségesen kiszolgálók, akik a szabadságharc győzelme elől mene­kültek és az igazi szabadsághar­cosok, akik, ha rövid időre is, de ki­harcolták a nemzet szabadságát és függetlenségét. Ez a három típusú emigráció és az egyes emigrációkon belül ez a három típusú magyar egymással ta­lálkozni és együttműködni a nagy magyar célok érdekében nem tu­dott. Ezeket az ellentéteket fokozták még a magyar történelmi múltból eredő nemzetiségi ellentétek, a tör­ténelmi harcokban hősi halált halt magyarok helyére mesterségesen be­telepített idegen vagy észrevétlenül benyomult magyar-ellenes elemek leszármazottai, akik nyíltan elle­nünk fordultak idegenben, mert most már semmi érdek nem kötötte őket a magyarsághoz, de annál több a győztes oldalra került és új keretek között mesterségesen megteremtett országok uralkodó rétegéhez (név, nyelv, vér stb.). A társadalmi ellentétek is kiéle­ződtek, mert megszűnt az összetartó keret, amely ha mesterségesen és sokszor igazságtalanul is, de fenn­tartott bizonyos formákat, rangokat és tisztségeket. Az emigrációban mindenki szabadon engedhette ér­zéseit és jogosan vagy jogtalanul, de minden büntetés nélkül rúghatott bele a másikba, aki szerinte felelős volt az ő egyéni vagy családi sor­sáért, az elvesztett háborúért, vagy az ország szétdarabolásáért és a nemzet megbüntetéséért. Bajainkhoz jelentős mértékben hozzájárultak még a vallási problé­mák. Az egyházak ahelyett, hogy egységessé tették volna a magyar­ságot a nemzeti célok felé fordulás­ban, részben történelmi okokból, I

Next

/
Thumbnails
Contents