Szittyakürt, 1977 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1977-01-01 / 1-2. szám

Szocializmust - magyar módra! ♦♦ ÍZITTVAKOfeT XVI. évfolyam, 1—2. szám 1977 JANUÁR—FEBRUÁR HÓ Ára: 85 cent MOLNÁR LAJOS: KULTÜRFORRADALOM VAGY NEMZETHALÁL Köszöntjük Olvasóinkat Szerkesztőségünk, kiadóhivatalunk és nyomdánk — ha összevont szám­mal is —, de legyőzve a technikai nehézségeket és így a «ITTVAKÖkt 16. évfolyamának első számában is­mét ünnepelhessük Magyar Testvé­reinket, és alázatosan hajtjuk meg fejünket áldozatos olvasótáborunk előtt. Az első és meghatott szavunk a köszöneté előfizetőink, olvasóink és Iapteijeztőink iránt, akik megér­tették, hogy a Hungária Szabadság­­harcos Mozgalom hivatalos lapja a magyar szellemi honvédelem front­ján nemcsak újság, hanem magyar hit is, nemcsak betű, hanem a ma­gyar fajvédelem igéje is, nemcsak egyszerűen havi tájékoztatás, de magyar szocialista jövőépítés is. A kérlelhetetlen ószövetségi gyű­lölettől izzó ellenségeink pergőtüzé­ben voltunk és maradunk — a ma­gyar szellemi honvédelem front­ján —, az örök magyar érdekek har­cosai. Irredenták vagyunk, ha törté­nelmi Magyarország határairól van szó, a magyar birodalomi gondola­tot szolgáljuk a trianoni és a párizsi békediktátumokkal, a szovjet kato­nai-megszállással és a judeo-kom­­munista országhódítással szemben. Az ősi szumir-magyar lélek fegy­vereivel el akarjuk égetni a hamis tanokat és helyébe a Magyar Nem­zeti Öntudat Hitvallását, az igazsá­gos, történelmileg, régészetileg és néprajzilag bizonyított Hagyomány­kincsünket akarjuk tenni, mert a Hagyománykincset tartalmazó ék­­iratos agyagtáblák 5000 éves Írott emlékeinek nyelve azonos a magyar nyelvvel. (Lásd: Badiny: The Sume­rian Wonder c. könyv adatait.) Valljuk, hogy 1956. november 4- én, a szovjet páncélosok túlereje és a nyugati világ árulása csak a bariká­dokon győzött Október Magyar Népe felett, de lelkében nem tudta megtörni! Hiába sikkasztották el a szovjet kérésére és az Egyesült Álla­mok hozzájárulásával az ENSz-ben a magyar nép függetlenségének és szabadságának ügyét. Hiába zarán­dokolt el Vatikán és az Egyesült Államok Helsinkiben, hogy ott szentesítsék a zsarnokságot és az országcsonkítást. A Tudás Népének öntudatából, a turáni magyarságból a Jézus Krisztusban vetett hithű­ségét, történelmi határaihoz való ragaszkodását és fajtájához való szeretetét a judeo-kommunisták nemzetirtó bosszújával, de még a Vatikánból áramló tömjénfüsttel sem lehet kiölni! Ebben a szellemben legyen a ma­gyarok Istenének áldása előfize­tőink, olvasóink és lapteijesztőink nemzetmentő munkálkodásán az Újesztendőben is. . Húsz esztendő telt el az 1956-os Magyar Szabadságharc óta. Nem nagy idő ez történelmi távlatokban, de egy ember életének harminc szá­zalékát teszi ki. A következő két évti­zed maga alá temeti egy korszak el­lenségeit és ellenfeleit, bekövetkezik az őrségváltás és új egyének fogják vádolni elődeiket mindenért amit hibájukból vagy azon kívül képtele­nek lesznek megoldani. A fiatal hazai történetírók majd nagyító alá veszik az 56-os eseményeket még akkor is, ha ideológiai vagy állam­formái változás nem következik be az országon belül. Egy ilyen kiértékelés természetesen történelmi szempon­tokat fog analizálni nem napi politi­kát, gazdasági vagy egyéb más mate­rialista és ideológiai szólamokat. Azok, akik már távolabb lesznek időben az 56-os eseményektől ezt megtehetik mindenféle politikai megtorlás nélkül. A “Fighter”-ben, a Szittyakürt angolnyelvű számában (1976. már­cius) felvetettem azt a tételt, hogy “semmilyen ideológia sem áll egy nép kollektív érdeke felett”. Ezt a tételt igazolják az 1956-os esemé­nyek, amikor ideológiai különbségek ellenére is egységes volt a nép akara­tában. Ugyanezt igazolja ma a nagy­hatalmak politikája, amikor az erő és érdek az a két tényező, mely min­den megnyilvánulásuk gerincét ké­pezi. Erre épült a múlt, erre épül a jelen és ez az ami a nemzeti fennma­radást biztosítja. Lehet, hogy a modem korban egy elkövetkező atomháború nemzeteket fog elsöpör­ni a történelem színpadáról, de re­méljük ez nem fog bekövetkezni. A nép-pusztításnak van azonban egy másik formája is, ami nem kevésbé könyörtelen, melyre számta­lan példát szolgáltat a történelem, ez az etnográfiai megsemmisítés, amit általában bekebelezésnek, vagy be­olvasztásnak neveznek. Ebben az esetben a népet megfosztják nyelvé­től, kultúrájától és területileg és vér­­ségileg egy más nemzet testébe olt­ják. Mint történelmi tényekből is­meretes a trianoni békediktátum óta a magyar nép nagy része egy ilyen beolvasztási nemzetgyilkosságnak van alávetve. Mindazok a szólamok amit a marxista politikusok hangsúlyoz­tak önrendelkezésről, nemzetközi szolidaritásról, úgy rémlik, hogy csupán reánk magyarokra vonatko­zik. Történelmünk is azt mutatja, hogy mi először voltunk habsburgis­­ták, vagy hortysták, vagy demok­raták, katolikusok, vagy protestán­sok, vagy akár Nyugat-barátok és csak utoljára magyarok. Sehol sem olyan szembetűnő ez a tény, mint itt az emigrációban. Ha összehason­lítást teszünk különböző nemzetek­nél az emigráció és az anyaország közötti kapcsolatról, azonnal meg­döbbentő tényekkel kerülünk szem­be. A kisszámú román emigráció egy igen érzékeny példája ennek. A marxista román kormány és a vele politikai ellentétben álló román emigráció szemrebbenés nélkül sovi­niszta nemzeti politikát folytat közös együttműködésben. Ők politikai ve­télytársak, nem ellenségek. Amikor az elszakított magyar területekről szó esik, a román kormány ugyapazt a dallamot fújja, amit emigrációs honfitársaik, és hol nyíltan, ha kell a háttérből adatokkal, dokumentu­mokkal, kiadványokkal segítik az emigrációs politikai aktivitást a közös nemzeti célok érdekében. Bukarest igen óvatos, hogy még a látszatát se keltse annak, hogy ők bármilyen ideológiai befolyást szán­dékoznak gyakorolni az emigrált honfitársaikra. Amikor a Szovjet ro­mániai beavatkozásáról szó esik — elmondja a román emigráció, amit Bukarest nem mondhat el, mert el­végre még a marxistákra is vonat­koznak bizonyos etikai megkötöttsé­gek, amit nemzetközi szinten kény­telenek betartani. Ezt az együttmű­ködést más szóval reálpolitikának szokták nevezni, mely tökéletesen megfelel a trianoni tákolmány élet­­bentartására. Természetesen ez nem egyedülálló, ugyanezt teszik a csehek, szerbek, ukránok s a többi nemzetiségek. MI A HELYZET MAGYAR VONATKOZÁSBAN? Merőben különböző! A hazai kor­mány éppúgy, mint az emigráció bi­zalmatlan a másik féllel szemben és mindkettő politikai, vagy ideológiai álláspontját a közös nemzeti érdek elé helyezi. Mindkettő trójai-falovat lát a másik közeledésében, s hibás lépés elkerülése végett egyik sem kockáztat. A hazai kormány tisztá­ban van azzal, hogy az emigráció mennyire tagolt. Azzal is tisztában vannak, hogy számos emigrációs cso­port a befogadó államnak vala­milyen formában el van kötelezve. Aki pedig itt az emigrációban a napi politika fölé emelkedik és kezébe veszi a hazai sajtótermékeket, azon­nal észreveszi azokat a megkötöttsé­geket amivel a hazai magyarvérű baloldaliaknak kell megküzdeni az idegen befolyásokkal szemben. Az égető kérdés, hogy ez a merev álla­pot hová fog vezetni nemzeti szem­pontból? Hogyan tudja a hazai “szocialista” kormányzat átmenteni az elszakított területen élő magyar­ságot a jövő évezredbe? Milyen gaz­dasági és katonai erővel fog Magyar­­ország rendelkezni egy szovjet befo­lyástól mentes pillanatban? Hogyan juthat közös nevezőre az emigráció és a hazai kormányzat az elszakított területi kérdésekben? Mindezekre a problémákra a megoldás lehetősége adva van, de ehhez egy kultúrforra­­dalmat kell kezdeni, mely gyakorla­tilag nem más, mint szocializmus magyar módra. Ezt a kultúrforra­­dalmat elvileg alátámasztja a marxi —lenini önrendelkezési jog, és az Egyesült Nemzetek alapszabálya Nagy felelőség hárul a hazai magyar-vérű baloldalra A párttag­sági bélyeg kifizetése nem elegendő hazafias népfront feladatainak tel­jesítéséhez. Más hazafias cselekede­tekre is szükség van. Itt az elsők közé tartozik az elszakított területen élő magyar testvéreink kulturális, gaz­dasági és emberi jogainak való vé­­delmezése. A Köznevelés 1975. no­vember 14-i számában “A nemzeti­ségi magyarság tanítói” cím alatt az­zal dicsekedett, hogy már tíz éve mű­ködnek pedagógus-képző tanfolya­mok szlovákiai, jugoszláviai és szov­jetunióbeli magyar tanárok részére — Magyarországon. Tudatos célunk — mondja dr. Csáki Imre —, hogy ezek a pedagógusok a hídépítő sze­repét töltsék be nemzeteink között és az, hogy a tanfolyam hallgatóiban megszilárduljon az anyanemzethez az anyanemzet kultúrájához való tartozás érzése is.” Igen nemes gondolat és hasznos cselekmény, amire a cikk hivatkozik. Ez azonban sohasem fogja ellensú­lyozni azt a román nemzetiségi poli­tikát, mely úton-útfélen megakadá­lyozza a székely nép fennmaradását, nyelvében, kultúrájában, fajtájá­ban. Az anyanemzethez való tarto­zás túl nagy áldozatokat követel. Ha ezt valóban el akarjuk érni, akkor át is kell menni a hídon, oda, ahol várják a segítséget. “Nyelvében él a Nemzet” — mon­dotta Széchenyi. — Ma a magyar szóért jobbágy-sorsba taszítják az el­szakított területen élő magyart. Se­gítsetek! — jönnek a kiáltások ide az emigrációba. Tegyetek valamit, mert kiirtanak bennünket! A segély­kiáltások mellett aztán időnként elő­kerülnek a románok által terjesztett történelmi hamisításokkal zsúfolt röplapok, térképek, melyek Romá­nia határát a Tisza-mentére helye­zik. Ez a román nemzetiségi politika. Ez a marxi —lenini önrendelkezési jog román kiadásban. Hol van a Szovjetunió baráti se­gítsége, amire a hazai pártpolitika i

Next

/
Thumbnails
Contents