Szittyakürt, 1976 (15. évfolyam, 3-12. szám)

1976-03-01 / 3. szám

1 Szocializmust - magyar módra! JZITTVAKÖftT XV. évfolyam 3 szám 1976. MÁRCIUS HÓ Ára: 60 cent A Hungária Szabadságharcos Mozgalom kegye­lettel hajtja meg forradalmi zászlóját a márciusi vértanúk emlékének, akik három évtizeddel ez­előtt a legdrágábbat — életüket adták nacionalis­ta Magyarországért! KÖSZÖNTJUKA ÜJ SZÁMAT APPEAL TO THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA Attila örökségében a nemzet függet­lenségéért és szabadságáért folyta­tott évszázados küzdelmeinkben van­nak turáni fajtánk történelmében olyan örök tényezők, örök történel­mi adottságok, amelyek igazságain­kat a messze évszázadok vagy évez­redek mélyébe ágyazzák, és előre hirdetik eljövendő századok felé is. Petőfi Sándor “Attilától egészen Rákócziig", a régi magyar dicsőség ébresztgetésével hívta ragyogó tet­tekre 1848. március 15-nek történe­lemformáló eseményeit. Ady Endre pedig 1848-at költögette, Táncsicsot ébresztgette, Petőfit hívta tanúul, Dózsát meg Esze Tamást, Vak Boty­­tyánt, a magyar függetlenségi nép­mozgalmak és szabadságharcok hő­seit A magyar nép 1956 október 23-án a Petőfi-szobor előtt ünnepli túlára­dó boldogsággal a szabadságot. A Bem-szobornál is elhangzott a Nem­zeti Dal és ott is felolvasták az ifjú­ság követeléseit. Ekkor még senki sem sejti, hogy néhány órán belül micsoda szörnyűséges vérfürdő in­dul meg a most még boldog Buda­pest utcáin. A szabadság igazán ra­gyogó szent és magyar milliókat — csonka-határainkon innen és túl összeforrasztó tüzére — a kegyetlen világárulás nyomában a szovjet szo­­cialimperializmus tankjai megnyitot­ták a vérfürdő zsilipjeit... És most az 1956-os Nemzeti Forra­dalom és Szabadságharc 20. jubi­leumi évében a szabadság, a nemzeti függetlenség és a magyar szocializ­mus legtüzesebb hitvallóinak és ál­dozatvállalóinak mozgalma — mint­ha csak a Márciusi Magyar Vértanúk szellemi vetését épp a zord idő ér­lelte volna meg —, a Hungária Sza­badságharcos Mozgalom felhívással fordul a Kínai Népköztársaság népé­hez a most megjelent angol nyelvű lapjában a Fighterben. Turáni elkötelezettségünk, vérro­konságunk tudatából fakadó rokon­­szenvünk mellett feljogosított ben­nünket az is, hogy Csiao Guan-hua az UNO 28. közgyűlésén a Kínai Nép­­köztársaság nevében követelte, hogy: "A Szovjetuniót kötelezni kell min­den katonai erőinek kivonására az általa megszállt külországokból.” Magyarország politikai története nyílt követelése után erősebbé teszi egészen napjainkig a függetlenségért és a szabadságért vívott véres har­cok története. A megalázott nemzet, az elárult Október Magyar Népe az UNO előtt is igazságáért és méltá­nyosságért kiált, Csiao Guan-hua nyílt követelése után hitünket ab­ban, hogy a kavicsok közt aranysze­mekre bukkanunk és így még inkább hisszük, hogy remeénytelenségünk sötét homályából messze távolkele­ten elővillan a turáni fény! V Március Idusán köszöntjük a HSzM legfelsőbb irányító szervének a Ma­gyar Szabadságharcosok Forradalmi Tanácsának lapját a Fight ért, amely Október Magyar Népének hagyomá­nyaihoz való hűséggel a turáni test­vérnépek összefogásának nemes gon­dolatát szolgálja. A Fighter is elkö­telezett, azonosítja magát egy eszmé­vel — a magyar szocializmus gondo­latával. Az elkötelezettségnek ez a foka nem tűr kétértelműséget. Tisz­tában vagyunk azzal, hogy akik itt vagyunk sátortverve a hazátlanság országútján, több nemzedéket képvi­selünk: mas-más világnézeti, társa­dalmi háttérrel és más-más elképze­léssel, vágyakkal, várakozással ke­rültünk az új történelem sodrába. Sorsunk, résztvételünk, felelőssé­günk, érdemünk vagy mulasztásunk különböző lehet, sőt az is, de a gyű­lölt ellenség csak egy és közös ma­radt: a leigázásunkra tört hatalma­sabb nemzet, a szovjet szocialimpe­­rializmus! Éppen ezért hisszük, hogy a magyar emigráció sikereivel és ku­darcaival, az elvesztett nyugati illú­ziókkal és megnyert, megharcolt történelmi tapasztalatokkal értékeli magyar szocialista politikánkat, cél­jainkat, erőfeszítéseinket pedig tá­mogatja. Nem vagyunk egyedül! Kossuth­­hoz hű politikai program az is, amely testvérlapjainkban a Kelet Népében és az Ősi Gyökérben: Magyar Kul­­túrforradalmat hirdet! Az Ősi Gyökér az 1976. esztendőt a Magyar Kultúrforradalom évének hirdeti azért, mert azt akarja, hogy a magyarság mint a TUDÁS NÉPE megszabaduljon minden olyan ideo­lógiától és tanítástól — ami kárára van és nem megmaradását, hanem a nyugati nemzetköziség szolgaságába való felszívódását szolgálja. Ezt a nyugati felszívódását szol­gálja a fekete internacionalizmus ár­nyékában az a történelmi újraérté­kelés és önvizsgálat is, ami az emig­rációban tetszetős jelszavaiban vol­taképpen egy habsburgista, nagybir­tokos oligarchia restaurációs törek­véseinek gyárt alkalmas történelem­szemléletet. Tudása és tudatosítása annak, hogy a magyar nép és nyelv Árpád subar-subur-szabir törzseinek véri örökségeként az emberiség legősibb fajának leszármazottja és az emberi­ség legősibb nyelvének tulajdonosa — a Magyar Kultúrforradalom évé­ben az Ősi Gyökér számára a leg­szebb feladat. Az a tudat, hogy eddig (Folytatás a 2-ik oldalon) CAN YOU HEAR US PEKING? CAN YOU HEAR US? THIS IS THE VOICE OF THE ENSLAVED PEOPLE OF HUNGARY! On the eve of the 20th anniversary of the 1956 Hungarian Revolution we appeal to you. Let us review once more the records. Whose revolution was it? What did it want? Why did it happen? Perhaps past mistakes of our leaders left you with the impression, that we are worshipers of the West. But we are only a stepchild as a result of Geopolitics. We have travelled many roads of history, but somewhere lost direction. It was long time ago. No use to reminiscence today. Attila can't come back with his mighty armies to deliver us from todays evils. WE HAVE TO FIND OUR WAY BACK WHERE IT ALL STARTED. WHERE OUR RELATIONS ARE. WHERE OUR HERITAGE IS. IN A LONG FOR­GOTTEN PAST. There were many walls erected through history, for many purposes, some recently some way back in time. We must ask the question: Will your great wall separate us or will you open your gates to the message of the Magyars? Over the past thousand years, we have been conquered by every conqueror, betrayed by every ally and converted to everything for the sake of pleasing the West. In this age of "Detente" we became the article of commerce for modern slave traders, who call themselves "Superpowers", champions of the proletariat and liberators of mankind. WE APPEAL TO YOU. FOR FRIENDSHIP AND HELP TO CARRY OUR MESSAGE TO THE WORLD COMMUNITY. WE ARE ASKING YOU TO REMIND THE WORLD, THAT THE 1956 HUNGARIAN REVOLUTION Jól esik ezzel, — a gondolataim­ban még élénken megőrzött meg­szólítással — elkezdeni a levelemet; mely elindul innen az európai föld­ről, mint egy megerősített régi kéz­fogás. Bizonyos, elfutottak az esztendők s ahogyan legutóbbi amerikai láto­gatásomkor láthattam, nemcsak az én hajam lett ezüstös, — de a “régi fiúk" halántéka is .. . Hiszen a lényeg nem ez, hanem a belső magyar habitus, az ebből fakadó munkásság. Éppen ma, ami­kor olyan gyakori a nagy érzések elsekélyesedése, az építő gondolatok megzavarodása, szürke korunk szür­ke eszméinek szembehelyezése az Eszménnyel! Éppen ezért jelentett különös örö­met a számomra, amint európai magnóliafás, mégis rodostói parto­mig ért a “Szittyakürt" pár legutób­bi száma s azokat az esti lámpa­fénynél fellapozván, átmelengette telkemet annak értéke, írásainak komolysága, építő szelleme, de még pompás nyomdai kiállítása is. Nem mintha ezt a lapot én nem ismerném, hiszen megjelentek ben­ne — még a clevelandi időkben — az uramnak az írásai és olykor még a magam cikke is. Most, hogy visz­­szapillantok a múltba, látom lelki szemeimmel a “Szittyakürt" életre­­hívó idejét, “bölcsőjét”, amint in­dult, valóban Ady szavai szerint: “Itt valahol, ott valahol, négy-öt magyar összehajol.” Megújul előttem a lakewoodi ott­honunk képe, a kertünkbe torkol­ló virágos pátiónk, a hosszú tölgy­faasztal, körülötte a “fiúk", ahogy István az ő meleg, szinte atyai hang­ján hívta őket. És jól esik mindezt, így, már az idők távlatából is fel­idézni. A jó, vagy balsorsban össze­­kovácsolódott és ötvöződött arcokat s az emlékezés felparázsló fényénél azokat az esztendőket — közös éve­ket, — melyeket mindenkor a ma­gyar munka fémjelzett, amelynek fókuszában ott állott a hazánk és népünkért vállalt cselekvések értel­me, öröme, célja és hűsége. Nemze­tünknek fáklyaként világító múltja, erősített hitele. Ezért fontos, százszorosán fontos ma az építő, a belső hitből fakadó betű, írás, könyv, mely soha sem azonos a sok pénzzel rendelkező “egykéz" produktumaival, amelyben az igazság elveszíti önálló arculatát és melyben a társadalom mechani­­zálása a cél. így ébreszt bennem ma is meg­hitt fényt egy-egy “építő” könyv, lap, súlyos korunk fáklyalobbanása! Így gondolok a szerte a világban széj­jelszórt építők munkásságára, hité­re, áldozatos szép emberi tartására, amelyen keresztül a még suméri gyepűinkről átmentett tűz világít. Legyen ez a pár sor testvéri üzene­tem, erről a messzi partról: Dr. Szakáts Istvánná. MEGJELENT DR. ZAKAR ANDRÁS “A SUMER NYELVRŐL” című tanulmánya. Az 57 oldalnyi terjedelmű füzetjellegű kiadás 5 dollár. Megrendelhető az alábbi címen: Gilde Barnabás Postfach: 10 CH-5615 Fahrwagen Switzerland, Europe KEDVES MAGYAR TESTVÉREK! “KEDVES FIÚK”. - AHOGYAN EGYKOR ISTVÁNOM MAGUKAT NEVEZTE

Next

/
Thumbnails
Contents