Szittyakürt, 1972 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1972-01-01 / 1. szám

1972. JANUÁR HŐ XI. ÉVF. 1. SZÁM Ára: 50 cent Szocializmust - de magyar módra 1 n imAKöM A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM LAPJA A Szent Korona nem lehet alku tárgya! Riasztó hírek keltek szárnyra az elmúlt hónapokban — szerte a vilá­gon szétszórtan élő magyarok között. Arról van szó, hogy Nixon elnök fő külügyi tanácsadója: dr. Henry Kissinger — tervbe vette a Szent Ko­rona átadását a hazai kommunista bábkormánynak, — még mielőtt az elnök Moszkvába látogatna. A Szent Korona átadásával Nixon elnök de­monstrálhatná Moszkvában, hogy a kommunista uralmat Magyarorszá­gon és a többi rab-államokban teljes­séggel elismeri. Szerintünk ez feles­leges túlbuzgóság lenne Moszkva fe­lé, mert a hazai kommunista rend­szer nyilvános elismerése már közel tíz évvel ezelőtt megtörtént, amikor az erkölcsi világrend elvei mellőzésé­vel elfogadták Csatorday delegátust, hogy az U.N. világfórumán Magyar­­ország bábkormányát képviselje. An­nak ellenére, hogy ezt megelőzően a nemzeti Magyarország alkotmányos képviselete hivatalosan jelentkezett az USA kormányánál, Hazánk kép­viselete szándékával. Varga Béla prelátus által szervezett “Magyar Nemzeti Bizottmányt’’ is el­ismerte Amerika félhivatalosan, ami az által is igazolást nyert, hogy a „Bi-India elnöke, Indira Gandhi és ve­le az indiai kormány valamennyi tag­ja India győzelmének tartja a Pa­kisztán feletti győzelmet. Az azonban nem úgy van: Pakisztánt a Szovjet győzte le ... Minden játéknak akkor van vége, amikor az egyik fél feladja a játékot. Pakisztán még nem adta fel, hanem csak rövid szünetet tart. Győzelemről tehát még nem lehet szó. Ügy Wa­shingtonban, mint Pekingben jól tud­ják, hogy Pakisztán ideiglenes legyő­zése — a Szovjet és India szempont­jából — fontos lépés volt Kína ellen. A Szovjet egyik célja "Kashmir fel­szabadítása”, miként azt már sok or­szággal megtette. Másik célja — ame­lyet a segítés fejében remél elérni — Dél-Indiában kikötőhöz jutni, ahol katonai támpontot építhet és Ameri­ka útját az Indiai Óceánon keresz­tezheti. Pakisztán erős akadálya volt az orosz déli irányú terjeszkedésnek. Oroszország nem tűrhette, hogy déli szárnyán vallásos és nemzeti állam lé­tezhessen; épp úgy nem, mint ahogy a nyugati szárnyán sem tűrheti azt. Ott már nem kell félnie, mert Brandt német kancellár elhárított minden akadályt a vele kötött szer­ződéssel. Ha tehát keleten Pakisztán összeomlik, akadály nélkül terjedhet az orosz kommunizmus — helyeseb­ben az orosz pánszláv imperializ­mus — dél felé és azzal Oroszország hatalmi köre is. Meg kellett tehát, vagy meg kell semmisíteni Pakisztánt minden áron. A terv nem éppen most zottmány” tagjai részére havi 3—400 dollárokat folyósítottak. E pénzbeli támogatást néhányan míg ma is kap ják, bár a „Nemzeti Bizottmány”-ból „Magyar Bizottmány” lett. Szeret­nénk tudni, kik irtóznak a “nemze­született meg, hanem már korábban. Ha Kelet-Pakisztánban belső zavar áll elő és milliók fognak onnan me­nekülni, teljes lesz ott az elégedet­lenség és megindulhat a beavatkozás — vélekedtek a szeparatisták. És úgy is történt... Már azon az áprilisi napon, amikor a pakisztáni haderő harcot indított a szeparatisták ellen, a szovjet kémek és agitátorok százai jelentek meg Ke­let-Pakisztánban és rém meséket ter­jesztettek a pakisztáni katonák ke­gyetlenkedéseiről. Nemsokára azután meg is indult a menekülés Nyugat- Bengálián át Indiába. A menekülők nagy része jóformán semmit se vitt magával, ami csakhamar éhinséget idézett elő. Mindenfelé működtek a szovjet kémek és izgattak Pakisztán ellen, hogy összeütközéseket robbant­sanak ki. Ismeretes, hogy három hó­napon belül 8 millióra nőtt a mene­kültek száma. "Legalább két esetben meg lehe­tett állapítani, hogy a menekültek­nek küldött élelmiszer-segélyt kom munista ügynökök fogták el, hogy az el ne juthasson rendeltetési he­lyére. Moszkva tehát itt is elérte cél­ját. Júliusban fellépett a kolera is a menekültek között. Orvosság és élelmiszer alig állt rendelkezésre. A kétségbeesés nőtt és az indiai nyil­vánosság követelni kezdte: Szabadít­sátok fel Kelet-Pakisztánt, hogy ezek a szerencsétlen menekültek visszatér­hessenek oda ...” India készülődni kezdett a háborúhoz, hogy a ránézve kellemetlen Pakisztánt egyszer s min­denkorra megsemmisíthesse.” — köz­ti” kifejezéstől, Elismerésük az USA -— Szovjet katonai és politikai szövet­ség folyománya, amely még napja­inkban is fennáll, — érvényben van. Varga Béláék elismerését meg lehet érteni, mert ők odahaza az USA ka­li a Deutsche National Zeitung 1971. december 24 i száma. Pakisztán legyőzése azonban még ne fejeződött be, a háború még meg fog újulni — talán többször is — In­dia és Pakisztán között, amikor majd Kína is teljes erejével támogatni tud­ja Pakisztánt India és Oroszország ellen ... így szülnek egyre háborút az erőszakos beavatkozások és "terü­letrendezések” az első világháború óta. Kétségtelen, hogy Pakisztánt sok mulasztás terheli. Már régen autonó­miát kellett volna adnia Kelet-Pakisz­­tánnak és bizonyos államszövetség­ben élnie vele. Akkor nem lett volna ellenségeskedés közöttük. Bengáliának Pakisztántól való el­­szakítása és annak szovjet—indiai csatlósává tétele nagy sikert jelent a Kremlnek. Bengália azonban még lehet gyógyír is a bengáliai maoisták­nak, ha a nép teljes szegénységbe és nyomorba jut. Meglehet, hogy egy olyan mozgalom Bengália nyugati ré­szére is ki fog terjedni és még Indiát is felrobbanthatja. A sok népből álló India egyébként se volt egység soha­sem. Csupán az angol hódítók tudták e népeket összefogni úgy, hogy a ma­haradzsák jogait nem tépázták meg, hanem inkább támogatták őket. A Szovjet egyelőre elérte célját. Nem hiába mondja Peking, hogy a cárokat utánozza abban, hogy világbi­rodalmat alapítson. Az Indiai Óceá­non Amerikával folytatott harc is az egyeduralomért folyik ... De med­dig? tonai szövetségesével, az orosz szov­jettel kooperáltak. Együttműködésük olyan jól sikerült, hogy rövidesen ők is kimenekülhettek. Itt emlékeztetünk arra, hogy Wins­ton Churchill angol államférfi már 1920-ban könyvet írt a szovjetek el­len. Magyarország Kormányzója 1932- ben írásbeli felhívást intézett 23 euró­pai állam kormányaihoz, figyelmez­tetvén az orosz kommunizmus felől várható veszélyre. Figyelmezteté­sük süket fülekre talált Amerikában. Egy évvel utána az USA elnöke: Roosewelt úr egyezséget kötött a Szovjettel, miáltal a bolsevizmust szalonképessé tette. Hozzájuk csatla­kozott ugyanis a Churchill, — aki ko­rábban a Szovjetet veszélyesnek tar­totta. Ezzel előidézték a világ mai si­ralmas állapotát. Magyarország a Kárpátok övezte Duna-medencében pontosan egyezer­hetvenöt (1075) év óta küzd életben maradásáért Kelet és Nyugat ütköző­pontján. Ezer év óta „Apostoli Ki­rályság”, s azóta királyaink a „Szent Koronával” koronáztatták meg ma­gukat, amint azt ősi alkotmányunk előírja. Nemzetünk a keresztény hit felvételével önként és bizalommal csatlakozott a „művelt” — nyugaü kultúrközösséghez. Szorgalmával, ere­jével, tudásával és önfeláldozásával végig élte Európának viharos száza­dait. őseink 896-ban Árpád vezetésé­vel a már századok óta rokonnépek által birtokolt területre települtek. E ténynek hun, avar sőt sumir nyo­mait a második világháború utáni időben találták meg a tudós régészek. Magyarország államterületén, a Kárpátok övezte Duna-medencében a magyar népet és a későbbi századok­ban hozzánk menekült és vendégül befogadott, vagy beszivárgott idege­neket a magyar Szent Korona fogta össze egy nemzetté a magyar állam­keretekben. A több nemzetiségű ál­lamterület a történelmi Magyaror­szág egésze a “Szent Korona” tulaj­dona, egyben e terület minden jog forrása. Nemzeti önállóságunk, független­ségünk, önrendelkezési jogunk szim­bóluma, alapja és biztosítója. Ezért ragaszkodunk az ezeréves megpró­báltatásokat kiálló esi alkotmányunk­hoz, a „Szent Koroná”-hoz és a tulaj­donát képező történelmi Magyaror­szág egész területéhez. A hódító és zsarnoki szovjet által beültetett bábkormány önkényesen felforgatta ezeréves alkotmányunkat, s a terror-hatalom fegyvereire tá­maszkodva — alkotmányunkat semmi­be vevő intézkedéseit rákényszerítet­­te a tehetetlenségre kárhoztatott ma­gyar népre. A fajidegen Rákosi Má­tyás utasítására megszüntették apos­toli királyságunk ősi alkotmányát, amibe a nemzet soha bele nem nyu­godhat. Érzik ezt a hazai bábok, s ezért 25 év óta mindent elkövetnek a Szent Korona megszerzésére. A ma­gyar nemzet 1956-ban az egész világ­nak tudtára adta álláspontját. A meg­szálló szovjet sereget napok alatt ki­seperte Magyarország területéről. A SZÖLLÖSY S.: Ki győzött Pakisztánban?

Next

/
Thumbnails
Contents