Szittyakürt, 1965 (4. évfolyam, 4. szám)

1965-04-01 / 4. szám

EBREDJ MAGYAR! «ITTVAKÖftT VOL. IV. ÉVFOLYAM - NO. 4. SZÁM A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM LAPJA 1965 ÁPRILIS HÓ A MAGYAR VÉR PARANCSA Irta: MAJOR TIBOR Hozsanna! Emberke nagyon lázas! Beteg Igaz, nem vetett neki valami puha ágyat a Gaz­dája De ő maga olyan szépen megigazgatta már! Napon dagasztotta a pelyhes párnát, friss-mosottan, illatos-vasaltan hófehérbe húzta, — meleg takarót is talált hozzá és sodronyos matracot rakott már a lepedő alá De sokszor nyújtózott jó nagyot rajta édes alvás után, s most hogy hánykolódik benne! Forog jobb­­ra-balra, veti magát, juj! szinte vonaglik Emberke nagyon beteg! Haliga! — beszél lázálmában Mit mond? . nehezen érteni csonka szavak tört mondatok . ködös képzelgések Keres tán valakit? nem! küszködik s most — mintha félne mitől? kísér­teiét lát? — ó, azon már száz éve túljutott de most feszíti valami mintha kötélen himbálózna a ma­gasban, s látná a mélység rémét nem lába ég­nek áll, kitekereg önmagából nézd, hogy’ vérzik a homloka-halántéka Karambol? persze! jaj — ez a rohanás! sebesség-verseny cél? — nem! Pénz, egyszerre, hamar milliók profit itt lenn sírnak éhes koldusok, ott bombák dörrennek lázadás leszakadt karok emberevők . vér­fürdő tánc, kéj, lokál szerencse fel! bün­barlang mámor heje-huja! üzlet, üzlet nyereség! haj! Éljen a rakéta! — bumm szá­guldás föl előre! előre! messze percek nyelnek százkilométereket tovább! . még mesz­­szebb ó, hogy ragyognak csillag-szemek hajrá! hová? . be az — űrbe . a semmibe! — Emberke mit teszel? Mit teszel? Nézd! — még csak kétezer éve ott a kafar­­naumi úton járt Valaki gyalog szelíden s egy ke­mény százados — délceg római katona — meggyó­gyult! . Pedig csak síma ruhája poros szegélyét akarta érinteni, — s vitte magával, és vitt ezreket, milliókat kétezer éven át szegényeket-gazdago­­kat csak halkan hívott . várt .. vonzott .. szere­tett, — magasba-ölelt ő is szárnyalt, s szárnyakat nyújtott botorkáló emberkéknek . repült velük .. túl csillagokon, túl hideg-sötét űrön Mennyeknek Országába! véres-könnyes nagypéntek útján, s diadalmas Húsvéton át .. meggyógyított! Megváltott! Ébredsz már emberke? Alászáll a lázad? .. Hozsanna! Országvédő Hősök kiontott vérének párája száll a magyar égbolt alatt, és különösen az országveszej­­tés gyászos reggelének minden évfordulóján mint harmat csillog, hogy figyelmeztessen: ezen a földön csak hősként lehet élni! 1945. április 4-én Söpronbánfalva felett is meg­szűntek dörögni az ágyúk. Az országvédő hősi halottak vérét beitta a magyar föld . . . Vér ömlött hajdan, a honfoglalás napjaiban a munkácsi dombokon is. Az első magyar vér az ősök visszafoglalt földjén. De azóta patakokban kellett ömlenie, hogy nemzeti életté lehessen az ő csobogása. Vihar ringatta sokszor a bölcsőket is ezen a földön. Itt, Kelet-Nyugat kapuján, ahol Hazát rendelt szá­munkra a Gondviselés, a késői unokák sem feledkez­tek meg arról, hogy csak hősök számára van hely. Ma — rab ország-őrzők vigyázzák a vérrel szen­telt rögöket, ők is hősiesen. Letiporva is . . . Mit rejt még magában ez az ömlésre váró hősi vér? 1956-ban ugyancsak megremegtette a fegyveres eltiprókat. Sokszoros túlerejükkel szemben is. Inukba szalasztotta a bátorságot azokban is, akik hencegve ülnek az orosz szuronyok tetejére párnázott uralom bársonyszékeiben, s kéjelegve állnak bosszút koholt sérelmekért, szipolyoznak pénzért és a másokon való uralkodás mániájáért. Hogy’ bújtak, szöktek, — hogy’ rimánkodtak életükért, amikor a magyar erekből el­szánt hősiességgel kibuggyant újra a vér! Akkor ismerte meg az új nagyvüág is a magyar bátorságot. Megbizonyult róla elszigetelt századok után, hogy hős nép él a Kárpátmedencében! 1944-ben megtorpantotta a világ-proletár öntudat­tal és nyugati fegyverekkel elbőszített szovjet ármá­diát! Milyen könnyedén lendült át ez — árulás útján — a délkeleti Kárpát-bérceken! S mily kemény csatát kellett vívnia a hortobágyi pusztaságon, a debreceni alföld katlanában, amikor magyar hősökkel találta magát szemben! Micsoda páncélvár lett a magyar vértől az északkeleti Kárpátok fala! Hogyan vívtak itt is — amott is törpe csapatok tankos Góliáttal, mert magyar vér folyt bennük! S mert önteni kell azt nem­zetért, családért, Hazáért — hajlékért, az ezeréves rögökért és örök eszmékért! Magyarok Országáért — magyarok drága kis világáért! így hozza azt a Sors . . . Budapest védelmét is aranybetükkel írta bele a hadtörténelembe ez a vér! Hős magyarok védték ismét a nyugati részeket, a keletről rohanók dúlása ellen! Micsoda gátat állított ez a gyilkos áradat elé! Hányán menthették életüket, — amíg magyar vér öntözte a főváros aszfaltját, pincék rejtekét, a Duna habjait, meg a budai dombokat! Mi meglepetést, mi titkot, mi nagy tetteket rej­teget még magában továbbra is ez az ömlésre várakozó magyar vér?! Hiszen még fiainak mai rabélete is hősi teljesít­mény! Mit teremtenek elő bányáikból, s mit termel­nek mintagazdaságaikon! Mint alkotnak gyáraikban, s micsoda gigászi méretű a szellemi termelésük! Hogyan ömlik betűkbe, magyar könyvek garmadájába a tudás! Mely modern tanknál és bombánál is erősebb fegyver a kezükben, — minden buta ideológia, a terror elmélete s a világzsarnokság nyűge ellen! • ... És 1945. április 4-én ennek a vérnek nagyrésze elszakadt! . . . Kiszorult a Haza öléből, mert azt hitte, hogy a határokon túl gyülekezhet nagy ellen-rohamra. Nem hitte, hogy megtébolyodott a világ, és ördögi erők zúznak össze minden történelmi értéket. Nem hihette, hogy a visszarohanásból nem lesz semmi . . . csak látnia kellett nyomban, hogy Magyarok Hazájá­ban idegenek irtják a magyart. Vérét veszik — hős vértől pirosló csatatér helyett mártírokat gyászoló szörnyűséges vérpadon . . . Idegenbe szakadt és idegenben maradt a magyar vérnek több mint tizede. Azt hitte: megszabadult. Átvergődött nyomoron, éhségen és hajléktalanságon. Hitte, hogy csak rossz álom az egész, s majd királyfi­ként ébred Csipkerózsika karjaiban ... De a varázs nem múlik, csak az idő pereg . . . Az ágrulszakadtságból fölruházkodott és beleült a nagy szabadság ölébe. Varázslat ez is — főleg a ma­gyarnak! Kábít és — emészt. Kábul a szellem, s emésztődik a Magyar Vér ... az idegenben. Mi lesz a leszakadt magyar? Tönkremegy a varázs-szabadság ölén? Hiszen ez nem az övé, nem a Kárpátok öle! Még odajárnak gondolatai, ha beszél, még odasímul hozzá hidegülő szája, . . . reszkető karjával még a Haza rögét ölelné, ... s jaj! — mi lesz, ha hosszú csókban elröpül a lelke?! . . . Hogyan ér vissza ahhoz ... kit imádott? Ébredj Magyar — véred veszélyben! Idegenben csurog szerteszét! Issza a halál! S már csak tétován pezseg unokáidban, akiknek másik nagyapja talán gyilkos bombát zúdított anyádra, testvéreidre, bará­taidra! Vesznek a nemzedékek a tarka idegenben, — s mi fogja festeni hősi nagyszerűre a magyar törté­nelmet, ha így porlik szét a vérünk? Sorsunk Magasságok kezében van, de fajtánkat mocskos világerők is kezükbe ragadták. Meg kell mar­kolnunk sorsát magunknak is! Nem tisztultunk volna meg ezer év vér özönében? Hazugba ferdült életünk s a vér szava? Nem lehet mindent idegen erők szorítá­sára hárítani! Nemcsak ezerév előtt volt hős a ma­gyar! Nemcsak Rákóczi kurucai, Kossuth honvédéi tettek ki magukért! Az első világháborúban is napok alatt kiverte az idegen hadsereget hazája földjéről, s többet be se engedte. A végén se ellenség, hanem álszent politika szedte ki kezeiből a fegyvert. Utána is hadbahívás nélkül gyűlt össze Nemzeti Hadseregbe, s megint csak politika szórta szét, hogy vissza ne ve­gyen mindent ami a magyaré. De szétszórva is az maradt, mint seregekben! Hány Rozs Jóska, hány ifjú hungarista törődött azzal, hogy a politikai üldözés eljárást folytat ellene? Meg­hallották a munkácsi vészharangot, s Kistarcsáról nem azért szöktek meg, hogy kis életüket szabaddá tegyék. Puskát ragadtak a rongyosok, átvergődtek a határon, s odaöntötték vérüket a város dombjaira, de Munkács szabad lett és magyar — újra! Csak huszonhat évvel ezelőtt! És nyolc évvel ezelőtt is egyedül indultak a Várhelyi Hubák, a Sándor-utcai előőrsök, a Corvin-közi harcosok, a Széna-téri hősök! Kisfaludy Károly ma is elmondhatná: “él magyar — áll Buda még!” Mi ijedezzünk manókák meséjétől, rágalmazásból élők rágalmaitól? Azoktól, akik zsoldosok fegyverei mögül vagy feketeemberek feltüzelt tömegeinek ár­nyékából mernek csak fenyegetőzni? Ébredjünk — magyarok! Ha harcra még nem is de nemzeti magyar öntudatra, a vér parancsszavára, a szellem köteles­ségére! Percig se feledjük, hogy az az áprüis 4-ike, mely kiszakított hazánkból, váratlan villámként súj­tott a magyarra, s ahogy jött, úgy fog el is tűnni, ha húsz éve sötétíti is a magyar sorsot. Lesz még annak fénye is egyszer! A rabtartók rezsimje már hív haza és csalogat! Ma még álnokul. Rabmunkára, gúzsba és tömlöc-életre. De egyszer csak a Haza fogja hívni idegenbe szakadt fiait! Bárhogyan tépá­­(Folytatás a második oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents