Szinérváralja, 1911 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-05 / 1. szám

SZÍN ÉRV ÁR AL JA 1911. Január 5. (4) 1. szám. a tolvajok — egy éjjel ismét betörők jártak, kik a pincéből egy kisebbszerü hordó bort, egy láda savanyuvizet, nehány üveg ecetes ugorkát emeltek el; ráadásul 30 drb tyúkot is. Úgy lát­szik a zsákmány nyal nem lehettek valami na­gyon megelégedve, mert távozásuk előtt a ház falára Írták: A bor csupa ecet, a tyúkólé hitvá­nyak, jövőre jobb bort és kövérebb tyúkokat ké­rünk, a viszontlátásra! A csendőrség még eddig eredménytelenül nyomoz. A Jó Pajtás karácsonyi száma a szokottnál jóval bővebb tartalommal és nagyobb terjede­lemben jelent meg. Sebők Zsigmond és Bene­dek Elek kedves gyermeklapjának legjobb irói, és művészei szövetkeznek össze, hogy a pom­pás számmal gyarapítsák a gyermekek kará­csonyi örömét. Ősz költőnk Lévay József irta a vezér verset, verset irt Endrödi Sándor is, ver­ses színjátékot Elek apa, karácsonyi és újévi köszöntők, arany kalászok csengő rímei gyö­nyörködtetnek. Mikszáth Kálmán egy bájos kiadatlan rajza. Rákosi Viktor bohókás esetei Stefkó bácsiról, Dörmögő Dömötör kalandjai a fogorvosnál, Schöpflin Aladár czikke a szobor készítéséről, Zsiga bácsi szép keleti meséje, Szabóné Nogáll Janka kedves elbeszélése, Túli Ödön művészi karácsonyi képe, Mesemondó bácsi meséje, a Kis Krónika rovat aktuálitásai, képes történet Karácsony apóról, Benedek Elek regényének befejezése, Lauber Dezső czikke a jég-hockeyról, oly gazdagságát adják az érde­kes és szép közleményeknek, mely ritkítja pár­ját. E tartalmat kiegészítik a rejtvények (érté­kes jutalmakkal a megfejtőknek) s a szerkesz­tői üzenetek. A »Jő Pajtás« előfizetési ára: negyedévre 2 K 50 f, félévre 5 K, egész évre 10 K. Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba küldendők, Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. Művészek feleségei. A legújabb német iro­dalom egyik legkiválóbb Írója, Salten Félix, ezzel a czimmel adott ki egy kötet elbeszélést, melyek nemcsak tárgy dolgában rokonok Daudet nagy­hírű könyvével, a »Ménages d! Artistes*-tál, ha­nem invenczió és a kidolgozás finom hunyora tekintetében is közel állnak a franczia mester e remekéhez. A >Magyar Könyvtár«, mely a kül­földi irodalomnak csak szinét-javát szokta be­mutatni közönségének, kitünően választott, mi­dőn e munkának hat legszebb elbeszélését le- fordittatta. A művészélet kulisszamögötti dolgai mindig érdekelték az olvasókat és tán soha inkább, mint manapság; Salten tolla pedig annyi csöndes iróniával, annyi éleslátással tudja raj­zolni e különös világot, hogy a »Művészek Fele­ségei* bizonnyal egyike lesz a »Magyar Könyvtár* legkapósabb füzeteinek. A Rózsa Géza jeles for­dításában megjelent munka ára 30 fillér. Tudomásul. Mély tisztelettel hozom a nagy­érdemű vidéki közönség becses tudomására, hogy Nagybányán a Kossuth Lajos-utcában levő Lendvay-téren. a »Nemzeti Szálló* helyiségében megfelelő istálló és kocsiszín áll a t. vidéki közönség fuvara rendelkezésére. A vendéglő kitűnő magyar konyhával van ellátva, valamint hamisítatlan italok mindenkor kaphatók. — Tisz­telettel a vendéglős. A gondolkozó gép. Mióta Conan Doyle az ; ő mesteri Sherlock Holmes-könyveivel divatba hozta a detektiv-históriákat, se szeri se száma nincs az utánzóknak. Mintaképüket ezek közül egy se bírta még csak megközeliteni sem; csak legújabban tűnt fel egy amerikai iró — neve Jacques Futrelle — aki a mesternek valóban méltó versenytársa. Az ő történetei is oly éles­elméjűséggel vannak megszerkesztve, oly bámu­latos kibogozásai a legkomplikáltabb bűnszöve­vényeknek, hogy Amerikában még az ottani viszonyok közt is hallatlan könyvárusi sikert értek el. Most e nálunk eddigelé ismeretlen el­beszélőt a »Magyar Könyvtár* bemutatja a mi közönségünknek is s nincs benne kétség, hogy Futrelle hőse — Vau Dúsén professzor, mellék­nevén a Gondolkozó Gép — csakhamar Magyar- országon is époly népszerű alak lesz, mint az Újvilágban. A rendkívül érdekfeszitő elbeszélé­seket Woida Margit fordította le, igen híven és folyékonyan. A füzet ára 30 fillér. Főmunkatársak: dr. Kaba Tihamér és dr. Katona Sándor. 1780—1910. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. járásbíróságnak 1910. évi 17963. V. számú végzése következtében dr Biró Elemér szatmári ügyvéd által képviselt Szatmári Leszámítoló Bank r.-t. javára 193 K 27 fillér s járulékai erejéig 1910. évi november hó 13-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján Ie- és felülfoglalt és 1806 koronára becsült következő in­góságok, u. m.: barchet, fűszer, vas bolti áruk és bolti berendezés, nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbíróság 1910. évi V. 963|2. számú végzése folytán 193 korona 27 fillér tőkekövetelés, ennek 1909. évi márczius hó 1. napjától járó 60|8 kamatai, '|»*|« váltódij és eddig össze­sen 146 korona 09 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, 240 korona fizetés betudásával, Vám- faluban, adósok lakásán leendő megtartására 1911. évi január hó 9-ik napjának délelőtti ÍO órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség ese­tén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralján, 1910. évi december hó 25. Páblé Antal, kir. bir. végrehajtó. 1874—1910 végrh. szám Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t. -c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Szi­nérváraljai kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp. 11. 765/4. számú végzése következtében dr. Keller Lajos szinér­váraljai ügyvéd által képviselt Kepes Sándor szinér­váraljai lakos javára 130 K, s jár. erejéig 1910. évi nov. hó 28-án foganatosított kielégítési végrehajtás utjáD le és felülfoglalt és 966 koronára becsült következő ingó­ságok u. m.: házi bútorok, fonográf, szépirodalmi köny­vek és sírkövek nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbíróság 1910. évi V. 987.2. számú végzése folytán 130 korona tőkekövetelés ennek 1910. évi szeptember hó 6 napjától járó 5°,0 kamatai, 1|I°|0 váltódij és eddig összesen 67 K, 50 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Remeternezőn adós lakásán leendő megtartására 1911. évi január hó 10-ik napjának déli 12 órája és szinérváral­ján 1911 évi január hó 10-ik napjának délutáni 5 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel cly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralján, 1910, évi december hó 26. Pátié Antal kir. bir. végrehajtó. Pollitzer sin/- ambulatorium nyilvános orvosi rendelő-intézet sérvbajosok,ferdénnőttek és amputáltak részére, nrm 1,II., KISSÉ liljDS-1. Az intézet szakorvosa bárkinek teljesen díjtalanul rendelkezésére áll. Az orvosi vizsgálat igénybevétele vásárlásra nem kötelez. Orvosi ellenőrzési Mérsékelt árak! Egyéni speciális kezelés! ............— Szabadalmazott sérvkötők má r 5 koronától felfelé. 11 Vidéki megrendelések az intézet szakorvosa által lelkiismeretesen felülvizsgáltatnak s ponto­san és legnagyobb titoktartás mellett eszközöl­tetnek. Hygienikus cikkek a legfinomabb minősé­gekben, orvosilag ajánlva és sterilizálva. Feltét­lenül megbízhatóak. Tucatonként 2—16 koronáig. Ugyanott most jelent meg: »Az ember egészsége* cimü orvosi mü, mely kizárólag a sérv­bajjal, annak ellenszereivel és kezelésével foglal­kozik. E munkát bárkinek díjtalanul és zárt bo­rítékban küldi meg az intézet igazgatósága. 1803—1910. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szi­nérváraljai kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp. II. 863|3. számú végzése következtében nem ügyvéd által kép­viselt Mészáros István aranyosmegyesi lakos javára 55 korona s járulékai erejéig 1910. évi november hó 18-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 2500 koronára becsült következő ingóságok, u. m. : egy gőzmozgony és cséplőszekrény, nyilvános árveré­sen eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbiróság 1910. évi V. 943|2. számú végzése folytán 55 korona tőkekövetelés, ennek 1910. évi október hó 10. napjától járó 5*j0 kamatai, ‘Ij0!, váltódij és eddig összesen 41 K 95 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Aranyosmedgyesen, adós lakásán leendő megtartására 1911. évi január hó 12-ik napjának délutáni 1 órája ha­táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralján, 1911, évi január hó 2. Páblé Antal, kir. bir. végrehajtó. MAGYARÁZAT. Hogy mennyire köztudomású a közön­ségnek az a tény, hogy koler aj árvány veszélyének esetén a tisztaság mellett legjobb óvszer.. ESTEIIÁZ9-C0G1AC, annak legjobb bizonyítéka a rendkívüli fo­gyasztás. — Hivatalosan, közjegyzőileg meg van állapitva, hogy az Esterházy cognac- gyár két Egrot féle főzőkészüléke 1,752.000 liter bor termelő képességet foglal magában. Ez az óriási szám legjobb bizonyítéka annak, hogy a közönség tudja, mivel védekezzék a kolera ellen. Ez a magyarázata a rendkívüli fogyasztásnak. Az Esterházy-cognac mindenütt kapható Központi iroda: BUDAPEST, V., Csáky-utca 14. sz. 9530—1910. tkvi sz. Árverési hirdetményi kivonat. A szinérváraljai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Moskovics Márton kánva- házai lakos végrehaj tatónak, Farkas Antal avasujvárosi lakos végrehajtást szenvedő elleni ügyében a végrehaj­tató kéreleme következtében a 244 korona tőkekövetelés és ennek 1909. évi november hó 5. napjától járó 6°|, kamatai, 6 korona 20 fillér óvási, ’Is0!, váltódij, 24 ko­rona 24 fillér perbeli, 22 koroaa 12 fillér végrehajtási, 19 korona árverési már megállapított és a még felmerü­lendő költségek kielégítése végett az 1881. évi LX. t.-c. 144. §-a alapján és 176. §. értelmében a szatmárnémetii kir. törvényszék, a szinérváraljai kir. járásbiróság terü­letén lévő, Avasujváros községben fekvő, az avasujvá- rosi 385. sz. betétben A. I. 1—2. sor. 466., 467. hr. sz. ingatlanra 4378 korona kikiáltási árban elrendelt árverés újabb megtartására határnapul 1911. évi február hó 20. napjának d. e. 10 óráját, helyéül pedig Avasujváros községházát tűzi ki azzal, hogy az ingatlanok a kikiál­tási ár 2/j-án alul eladatni nem fognak. Árverezni szándékozók, kivéve a Vbn. 21. §-ában említetteket, tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át, azaz 437 korona 80 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett, árfolyammal számított óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a bíróságnál történt előleges Elhelyezéséről kiállí­tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Az, aki a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tesz, ha többet ígérni senki sem akar, köteles a Vhn. 25.

Next

/
Thumbnails
Contents