Szinérváralja, 1911 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-05 / 1. szám

1911. Január 5. SZINÉRVÁRALJA 1, szám. (5) §-ában foglalt jogkövetkezmények terhe alatt nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. Vevő köteles a vételárat három egyenlő részletben és pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedése napjától számított 15 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat ugyanazon nap­tól számítandó 45 nap alatt az árverés napjától számí­tott 5%-os kamatokkal együtt az 1881. évi december hó 6-án 39415. I. M. sz. a. kelt rendeletben előirt módon a szinérváraljai kir. adóhivatal, mint bírói letétpénztár­nál lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog be­számíttatni. Szinérváralja, 1910. évi november 20-án. Petneházy s. k., kir. aljárásbiró. A kiadmány hiteléül: Lipcsey Sándor, kir. jb. tkvvezető. (A Wilkovits-féle házban.) fpl Védjegy •Jé! jár, ha tudomásul veszi, hogy újabban utánozzák a valódi Tisztelettel értesítem t, vevőimet, hogy bútoráruházamat újabban MoftÉtiitziil!l is dúsan felszerelten. Rendkívül nagy választék! Kötötte szolid árakéspontos kiszolgálás. Szives látogatást kér, — tisztelettel OSKOVITS HERMAN. 1-2 gjmHESS3!BBSZBB!3EB35 cipősas’©!« mindenütt ismeretes, jellegzetes dobozait. Az utánzóit dobozokban természetesen csak kö­zönséges gumisarkok vannak, jól feszi tehát, ha károsodását megelőzendő, a valódi Pa’ma- kaucsíifc-cJpósftrofe minden dobozon látható védjegyére ügyel! Védjegy 1571—1910. végrh sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c, 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp. III. 169|8. számú végzése köéetkeztében dr Rácz Miklós szatmári ügyvéd által képviselt Klein Vilmos szatmári lakos ja­vára 465 korona s járulékai erejéig 1910. évi augusztus hó 27-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le­foglalt és 836 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: házi bútorok, fonográf és szépirodalmi könyvek, nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbíróság 1910. évi V. 723|3. számú végzése folytán 465 korona tőkekövetelés, ennek 1910. évi február hó 15. napjától járó 5°|0 kamatai, 1|a°|0 váltódij és eddig összesen 93 korona 85 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Remetemezőn, adós lakásán leendő megtartására 1911. évi január hő lO-ik napjának délutáni 1 [s 1 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko­zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-o. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralján, 1910. szeptember hó 26-án. Páblé Antal, kir. bir. végrehajtó. [ puliéi mm piszéi- Ps csemege-üzlete S^inériráralján, Lengyel Jézsef-féle ház. Helybeli és vidéki tisztelt vevőimet értesítem, hogy üzletemet ISII. január 1-től a román templommal szemben levő I lenivel idzsef-füe mein helyeztem ál. Eddig tapasztalt becses pártfogásukat továbbra is kérem s vagyok alázatos szolgájok PÓLYÁK SÁNDOR fűszer- és vegyeskereskedő. 125 P ►Ö o p c-t­p cc cn <­p> OQ o <—+~ e~*~ p 50 Budapest, V. Bécsi-utca S AKi «ÉS N£& KAPTA MES AZ —--------­■ik fdényirtesitőnket, kérj® annak bérmentes beküldését. MIKI ÁMHÁI Első segítséggel teljes gyógyulást elér a Tordy-féle 3 Király tea által. Étvágytalanság, székrekedés, emésztési kavarok, rosszullét, szóval gyomor- és ebből eredő bajokban gyorsan hat. Epe, máj, vesebaj ellen, hosz- szabb használat után segít. Hurutos bántalmakat eloszlat, gyógytárban csomagja 50 fill. (10—15 használatra), Tordy- név nélküli, rósz hamisítvány. Készíti: Tordy Gy. oki. — gyógyszerész, Budapest, Üllői-at 89. szám alatt. = Royal amerikai Írógép olcsó és jó! Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy a Burghoffer Jáposné Vendéglőjét Í911. január hó 1-től átvettük. A vendéglőt és vendégszobákat a mai kor igényeinek meg­felelően teljesen újonnan berendeztük. A vendéglő összes helyiségeinek tiszta és gondos kezelése, kitűnő magyar konyha, tisztán kezelt siJkárlói bor és mindennemű italoR pontos és szolid kiszolgálása által igyekezni fogunk a nagyér­demű közönség becses pártfogását kiérdemelni. Vidéki vendégeink fogatai részére újonnan épült kocsiszín és istálló áll rendelkezésre. Amidőn a „Korona-szálló“ bérleti ideje alatt a nagyérdemű közönség részéről tapasztalt szives pártfogást megköszönjük, további nagybecsű jóindulatokba ajánlva magunkat, szives pártfogásukat kérjük tisztelettel Kérjen azonnal árjegyzéket KOVÁCS A. ésTsaj & ezégtöl Budapest. V Kerület, Nádor - utcza 26. szám.| Stern Nővérek.

Next

/
Thumbnails
Contents