Szekszárdi Vasárnap 2005 (15. évfolyam, 1-40. szám)

2005-01-23 / 1. szám

, SZEKSZÁRDI TAMRNAP 2005. JANUÁR 23. Miről tárgyal Szekszárd város közgyűlése? Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése január 27-én, csütör­tökön 14 órakor tartja ülését, melynek tervezett napirendi pont­jait az alábbiakban közöljük. # 1.2004. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kocsis Imre An­tal polgármester, Orbán Attila iroda­vezető 2. Szekszárdi Önkormányzat ,../2005.(...rendelete) a távhőszol­gáltatásról szóló 21/2000. (XI.3.) szekszárdi ör. Módosításáról (ter­vezet) Ea.: Ilosfai Gábor, a Gazda­sági és Városfejlesztési Bizottság el­nöke 3. Szekszárdi Önkormányzat .../2005. (...) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térí­tési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. Módosításáról (ter­vezet) Ea.: Dr. Ferincz János aljegyző 4. Gázközmű vagyonnal kapcso­latos értékpapírok értékesítése Ea.: Orbán Attila irodavezető 5. Illetékhivatal működési felté­teleinek biztosításáról szóló megál­lapodás Ea.: Orbán Attila irodaveze­tő 6. Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak emelésére Ea.: Csapó Károly, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 7. A „Szekszárd és környéke" Családsegítő és Gyermekjóléti Tár­sulási megállapodás módosítása és szolgáltatási körének bővítése. Ea.: Csapó Károly, a Szociális és Egész­ségügyi Bizottság elnöke 8. 2005. évi Szüreti Napok prog­ramtervezete és költségvetése Ea.: Matókné Kapási Júlia, a Babits Mi­hály Művelődési Ház és Művészetek Háza igazgatója 9. Javaslat egyéni tanulói közle­kedési támogatás biztosítására Ea.: Dr. Göttlinger István irodavezető 10. Javaslat új szociális ellátási formák bevezetésére Ea.: Csapó Károly, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 11. Tolna Megyei Turisztikai Kht. létrehozásával kapcsolatos koncep­ció Ea.: Fodor Miklós, a Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke 12. Szekszárd Megyei Jogú Város és Városkörnyéki Önkormányzatok Településfejlesztési Társulásának, valamint Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának 2004. évi beszámolója és 2005. évi tervei Ea.: Halmai Gáborné alpol­gármester 13. Beszámoló lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehaj­tásáról, valamint két ülés között történt fontosabb eseményekről Ea: Kocsis Imre Antal polgármester 14. Tájékoztatók 15. Interpellációk, kérdések Zárt ülésen tárgyalják: 16. Javaslat állattartási ügy elbírálására E.a.: Dr. Ferincz János aljegyző 17. Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása E.a.: Csapó Károly, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Folyamatosan indítjuk államilag elismert képzéseinket! • Adótanácsadó • Pénzügyi-számviteli ügyintéző • TB ügyintéző • Ingatlanközvetítő • Társasházkezelő • Minőségirányítási belső auditor Újdonságaink: • Közbeszerzési referens • Biztosítási ügyintéző Mérlegképes könyvelők éves továbbképzése! 2005. március 31-ig még részt vehet a 2004. évi továbbkéi Perfekt Rt. Tolna Megyei Képzési Központ Szekszárd, Széchenyi u. 54-58. szeksza rd@perfekt.hu Csendben távozott közülünk Mina Imréné 1948-2005 Ani úgy ment el közülünk, ahogyan itt élt: csendben, szinte észrevétlenül. Népművelőként dolgozott, egy nagy generáció mindig háttérbe húzódó, ám munkájával min­denütt nyomot hagyó tagjaként. Törékeny volt - és acélosan szilárd. Halk szavú - és mégis mindig fegyelemre intő. A művelődési ház és a Művészetek Háza elmúlt évtizedeinek láthatatlanul is meghatározó egyénisége távo­zott közülünk. Egy egész város kultúrát szerető közönsége gyászolja őt. Elmarad... Halmai Gáborné alpolgár­mesterjanuár 27-ei fogadóórá­ja a közgyűlés miatt elmarad. Februári fogadóóráját a hónap első és harmadik csütörtökén 16.30-18.00 óráig Szekszárd, Mikes u. 24. sz. irodájában tartja. Bejelentkezés: 70/337­6894 telefonszámon lehet. - Az év elején leégett Hodoba Imre szekszárdi lakos otthona, akinek a Polgármesteri Hivatal egy hónapra szállást, ingyen ebédet biz­tosított és segítséget nyújt az újjáépítésben. Kérik a segítőkész szekszárdiakat, hogy építőanyag-, ruha-, bútoradományokkal segítsék a bajba jutott személyt, számlaszá­ma: OTP 11773463-01772296, ahova adományokat vár. Közlemény • FOGADÓÓRA Dr. Braun Márton Szek­szárd és térsége országgyűlési képviselője fogadóórát tart 2005. január 28-án (péntek) 16 órától Szekszárdon a Pol­gármesteri Hivatalban. A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ES A KÉPVISELŐK 2005. JANUÁRI FOGADÓÓRÁJA KOCSIS IMRE ANTAL polgármester Minden héttőn 12.30-13.30 óráig Polgármesteri Hivatal I. erneleti kisterem JEGYZŐ Minden szerdán 10.00-12.00 óráig Polgármesteri Hivatal ,l. em. 40. sz, iroda NEMETH ZOLTÁN alpolgármester Minden hétlön 14.00-15.00 óráig Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem DR. GAALZSUZSANNA alpolgármester v] ji választókerület A hónap elsó és harmadik keddién 16.30-17.30 óráig Szekszárd. Mikes u. 24. HALMAI GABORNE alpolgármester A hónap második és negyedik csütörtökén 16.30-18.00 óráig Bejelentkezés: 70/337-68-94 teleionszámon Szekszárd, Mikes u. 24. CSAPÓ KAROLY képviselő I. sz. választókerület A hónap elsó liétlójén 16.00-17.00 óráig Szekszárd, Mezőgazdasági Rt. HORVÁTH ISTVÁN képviselő II. sz. választókeriilet A hónap utolsó keddjén 16.00-18.00 óráig Garay János Művészeti és Sport Általános Iskola (volt 2. .Számú Altalános Iskola) GELLER SÁNDOR képviselő IV. sz. választókerület A hónap második keddjén 17.00-18.00 óráig Babits Mihály Általános Iskola KISS ANDREA képviselő V. sz. választókeriilet A hónap első szerdáján 17.00-18.00 óráig, A hónap harmadik szerdáján 16.00-18.00 óráig Illyés Gytilj Pedagógiai Főiskola Gyakorló Altalános Iskolája 0R. T0TH GYULA képviselő VI. sz. választókerület A hónap harmadik héttőjén 16.00-17.00 óráig Babits Mihály Általános Iskola SCH0ECK KAROLY képviselő VII. sz. választókerület A hónap első héttőjén 17.00-18.00 óráig Szpkszáfd, Mjkes u. 24. K0VARILASZLO képviselő VIII. sz. választókerület A hónap harmadik héttőjén 18.00-19.00 óráig Polgármesteri Hivatal fszt. 4. FODOR MIKLÓS képviselő IX. sz. választókerület Minden héttőn 17.00-18.00 óráig Polgármesteri Hivatal fszt. 4. ILOSFAI GAB0R képviselő X. sz. választókerület Január 19-én (szerdán) 17.00-18.00 óráig, Polgármesteri Hivatal fszt. 4. MALLER BELA képviselő XII. sz. választókerület Január 12-én (szerdán) 17.00-18.00 óráig ,5. Számú Altalános Iskola TÓTHI JAN0S képviselő XIII. sz. választókerület Január 17-én (héttőn) 17.00-18.00 óráig, Január 31-én (héttőn) 17.00-18.00 óráig, 5. Számú Altalános Iskola FAJSZI LAJOS képviselő XIV. sz. választókerület A hónap második héttőjén 17.00-18.00 óráig Szőlőhegyi Óvoda Ifi. BAKA FERENC képviselő A hónap harmadik keddjén 17.00-18.00 óráig Polgármesteri Hivatal fszt. 4. DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő A hónap harmadik hétfőjén 16.30-17.30 óráig Polgármesteri Hivatal fszt 4. SZILY LAJOS képviselő A hónap második szerdáján 17.00-18.00 óráig Polgármesteri Hivatal fszt. 4. ACS REZS0 képviselő A hónap elsó hétfőjén 16.00-17.00 óráig Polgármesteri Hivatal fszt. 4. DR. HAAG EVA képviselő A hónap utolsó keddjén 17.00-18.00 óráig Polgármestert Hivatal fszt. 4. LIEBHAUSERJAN0S képviselő A hónap második csütörtökén 16.00-17.00 óráig Polgármesteri Hivatal fszt. 4. Dr. BARABAS GÁBOR képviselő A hónap második keddjén 17.00-18.00 óráig Polgármesteri Hivatal fszt. 4. KEREKES CSABA képviselő A hónap első szerdáján 17.00-18.00 óráig Babits Mihály Altalános Iskola , SZ EKSZÁRDI Kladia Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - FŐSZERKESZTŐ: TAKÁCS ZSUZSA - Szerkesztőség címe: 7100 Szekszárd, Csokonai u. 3. WM f M n&I m n Telefon/fax: 74/414-853, E-mail: kafi50@axelero.hu - HIRDETÉSFELVÉTEL: SZÁNTÓ ILDIKÓ 30/9726-663 A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Nyomdai munkák: Szekszárdi Nyomda Kft. Felelős vezető: Vadász József ügyvezető igazgató - HUISSN 1215-4679 LAPZÁRTA: hétfő 12 óra

Next

/
Thumbnails
Contents