Szekszárdi Vasárnap 1993 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1993-01-10 / 1. szám

2 SZEKSZÁRDI 1993. JANUÁR 10. Több rendőrjárőr a város utcáin Kedvező fejleményekről tájékoz­tatta az újságírókat csütörtökön dr. Soczó László városi rendőrkapitány, azzal együtt, hogy beszámolt egyes bűnöző csoportok módszereinek ke­ményedéséről, a szemtelenség és a kíméletlenség terjedéséről. Jó hír, hogy a legveszedelmesebb betörőket, akik sorozatban és csoportosan kö­vették el a tanyák, hétvégi házak, bol­tok, irodaházak kifosztását, mind elfogták, megindult ellenük a bünte­tőeljárás. A város közbiztonságát fel­tétlenül javítja, hogy megszűnt az üresjárat a járőrözésben, vagyis váltá­si időszakokban is mindig vannak jár­őrök az utcán, sőt a korábbinál töb­ben, mert a nyolcórás szolgálati időt meghosszabbították tízre, tizenkettő­re, követve a nyugaton jól bevált pél­dát. Fix váltási idő nincs is. Kábítószer-árusokat vagy fogyasz­tókat még nem ért tetten a rendőr­ség, de tudnak arról, hogy sajnos Szekszárdot is elérte ez a bűnözés, ezért külön alegységet hoztak létre a kábítószer elleni küzdelemhez, be­leértve ebbe a megelőzést és a tény­leges bűncselekmények leleplezését egyaránt. Sem létszámban, sem anyagiak­ban nem gyarapodott a rendőrség, il­letve a létszámnövekedés úgy való­sult meg, hogy Szekszárdról a város­környékre kellett irányítani új erőket, mégis eredményes a Szekszárdi Rendőr-főkapitányság felderítő, bűn­üldöző tevékenysége. Megnyugtató tény, hogy az utóbbi időben állo­mányba került és még tanuló, kevés­bé tapasztalt rendőrök nagy többsége bevált, illetve beválik, ami azt jelenti, hogy az egyre nehezedő feltételek között is szakszerű a fellépésük, a munkájuk. Elmondta a kapitányság vezetője, hogy elég sok a feljelentés a rendőrök ellen, de jórészt a kemény bűnözők részéről. A vizsgálatok után egyszer sem indult büntető eljárás, ugyanis kiderült, hogy a rendőr nem lépte túl a törvényesség, a számára előírt lehetőségek határát, amikor ke­ményebben válaszolt egy-egy bűnöző hasonló magatartására, tettenérés, el­fogási kísérlet során. Magyarán: ami­lyen az adjonisten, olyan a fogadj­isten. Soczó László hangsúlyozta az ál­lomány szakmai-emberi magatartásá­val, fegyelmi helyzetével kapcsolato­san: igen szigorúan veszik a lakosság­gal való bánásmódot, tehát hogy mindenfajta igazoltatás esetében he­lyesen és tisztességesen járjon el a rendőr. Sokkal kevesebb a fegyelem­sértés, például ma már elvétve fordul csak elő, hogy szolgálatban szeszes italt fogyasztott volna valaki. G. J. INGATLAN! TELINFORG KFT. Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Tel.: 11-811,12-817. Keres vételre, megbízóinak Szekszárdon -1 szobás lakást. - 2-3 millió Ft értékben családi házakat, sor­házat. Kinál: eladásra sürgősen: - Szekszárd, Bottyánhegyen 1 + 2 félszobás. Gróf P. u.-ban 2+2 félszobás, Csokonai u.-ban 3 szobás, Alisca u.-ban 2 szobás la­kásokat, - Balparásztán 2 szint + tetőteres, új családi házat (lakásbeszámitással), - Szekszárd belterület határán szerkezetkész lakóépületet, - Decsen, Tolnán, Várdombon családi háza­kat. Vállal: soron kívüli ingatlanforgalmi érték­becslést Programok A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület 1993. január 15-én 18 óra­kor tartja éves összejövetelét. Helye: a Polgári Kör (valamikori tanácsi klub). * A Liszt Ferenc Társaság szekszárdi csoportja január 13-án, este hét órakor tartja klubestjét a zeneiskola nagyter­mében. Legány Dénes főiskolai tanár „Liszt és Kodály" cfmmel tart előadást és mutat be müveket. Import használt bútor Tölgyfa ülőgarnitúrák, bőr-, illetve kárpitbevonattal Szekszárd, Ebespuszta Nyitva: hétfőtől péntekig 9-18 óráig, szombaton 9-12 óráig. Régen volt ilyen tartós hi­deg januárban. Petőfi egyik so­rátidézve: „Mos­tan ott benn szép az élet a szobá­ban." De mihez kezdhet, akiknek nem jutott „me­leg hajlék s csa­lád"? A szerencsé­sebbek meghúz­zák magukat egy-egy rokon­nál, ismerősnél. Ha már erre Nem hazátlan ­sincs lehetőség, hajléktalan a vasútállomás biztos helynek tűnik - de csak az éjszaka egy részében és a reg^^ órákban. A hidegebb hajnalokon egy-^^ nyitva felejtett lépcsőház nyújthat mene­déket. Jó lenne segíteni, de kinek, hogyan? Hírek kapnak szárnyra, hogy télen hirte­len megnő a börtönök és kórházak lakói­nak száma, a leleményesebbek így sze­reznek fedelet a fejük fölé. Jó lenne segíteni, de kinek? Nincs az arcodra írva, hogy nem tudod, hol töltöd a fagyos éjszakát... Jó lenne segíteni, de hogyan? Ez a szándék vezette a Tolna Megyei Gyer­mek* és Ifjúsági Alapítvány titkárát, Jend­rolovits Gábort, amikor a hajléktalanokat és a városi önkormányzat képviselőit meghívta egy közös beszélgetésre. Ketten fogadták el a feléjük nyújtott segítő kezet. - cs ­Fotó: - ka ­l Az óév búcsúztatását és az új év kö­szöntését a szokásos vidámságjellemezte most is Szekszárdon. A városkép nem tükrözte a nehezedő szociális viszonyo­kat. A szórakozóhelyek megteltek, az éj­szakai utcák a petárdák robbanásától és a trombiták hangjától volt hangos. Új jelen­ség, hogy a fiatalok a külföldről becsem­pészett nagy teljesítményű rekvizitumok­kal impozáns tűzijátékot produkáltak a Kálvária dombon. Szerencse, hogy köz­ben senki sem sérült meg. Az időjárás január első napjaiban iga­zi télire fordult. Az iskolai téli szünet vé­gére megérkezett a diákok által már annyi­ra várt hóesés, rövid idő alatt mintegy 8 cm-es hó borította Szekszárdot. A hóesést követő napokban igen hidegre fordult az idő, a hőmérséklet -15-18 °C-ra süllyedt. Csütörtökre megenyhült az idő, akkor pe­dig az ónoseső és az utakra fagyó eső tette sikossá az utakat, veszélyessé a közleke­dést. Csütörtök este tartotta idei első ülését a városi képviselő-testület két bizottsága. Szekszárdi krónika január 1-január 7-ig A művelődési bizottság Kocsis Imre An­tal polgármester vezetésével, aki a bizott­ság elnöke egyben, a nem önkormányzati fenntartásban működő oktatási intézmé­nyek támogatásában, illetve a városi óvo­dai szervezet kialakításában foglalt állást. A gazdasági bizottság Jobban Zoltán elnökletével az 1993. évi költségvetés elő­készítését tűzte napirendre. Január 5-én és 6-án a Német Mezőgaz­dasági Kamara 5 tagú küldöttsége tartóz­kodott városunkban és szerzett tapaszta­latot a Szekszárdra jellemző borászatról és a város tájjellegű borairól. A vendéglá­tók bíznak abban, hogy ez a kapcsolat is elősegíti a borok németországi értékesíté­sét. A szekszárdi Kolping-iskolában ­mely egyik fontos feladatának tekinti a munkanélküliek képzését, átképzését, hogy ismét munkába állhassanak, illetve vállalkozást kezdhessenek, a héten tettek elméleti és gyakorlati vizsgát a vendéglá­tó-üzletvezető tanfolyam hallgatói. A 10 hónapos intenzív oktatáson közel húszan vettek részt, és a sikeresen vizsgázók ma­gyar és német nyelvű oklevelet kapnak szakképzettségükről. Szerdán rendezte meg a Tolna Megyei Pedagógiai Intézet a Bolyai János Társa­ság által kiírt Varga Tamás matematika­verseny egyik országos elődöntőjét, amelyre többlépcsős selejtező után szek­szárdi általános iskolások is bejutottak. Az öt legjobb eredményt elért diák között versenyezhetett Muth Lóránt a gyakorló általános iskola és Honti Miklós a III. sz. iskola tanulója. * Csütörtökön bonyolította le a pedagó­giai intézet a nemzetiségi német nyelvi verseny megyei döntőjét, amelynek részt­vevői voltak Kozma Krisztina és PetZ Dit­ta, illetve Biletz Katalin a Dienes Valéria Általános Iskola tanulói. Szerdán ünnepélyes eseményre került sor Szekszárdon a városi rendőrkapitány­ságon, dr. Berta Attila megyei főkapitány rendkívüli előléptetésekkel, dicséretekkel és pénzjutalmakkal ismerte el a városi ál­lomány több tagjának eredményes mun­káját. Dr. Törökné dr. Kaszás Rozália szá­zadost őrnaggyá, Szíjártó Istvánt száza­dost őrnaggyá, Misetics Gábor századost őrnaggyá léptették elő. Dicséretben és pénzjutalomban részesült Acsádi Zoltán főhadnagy, Börzsönyi Péter főhadnagy, Botos Zoltán zászlós, Szaksz Sebestyén zászlós és Biró Edit polgári alkalma­zottak. * Az új év első napjai - a városi rendőr­kapitányság tájékoztatása szerint - köze­pesnek minősíthető a bűnözés szempont­jából, két nap alatt 23 esetben kellett nyo­mozást elrendelni. A rendkívüli halálese­tek száma viszont magas, 3 volt. A bűn­esetek között a tanyabetörések száma emelkedett. Érdekesség, hogy az egyik bű­nöző ellopta a szekszárdi kórház rende­lőintézetének automatájából a tápegysé­get, valószínűleg azt gondolta, hogy az tartalmazza a bevételt. (nagybödSi)

Next

/
Thumbnails
Contents