Szekszárdi Vasárnap 1992 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1992-01-05 / 1. szám

2 , SZEKSZÁRDI VASARNAP 1992. JANUÁR 12. Heted7 országból Kanada térképére új név kerül fel: Nunavut. Tizenhétezer eszki­mó autonóm területe ez, messze a sarkkörön túl. Az őslakók régi kí­vánsága teljesül: övék a vadászat, a halászat joga, de még az ásványi kincsek kiaknázásáé is. Nahicsevánban (Azerbajdzsán) több ezer helyi lakos kedden nagy örömujjongás közepette elbontotta az egykori Szovjetunió és Irán ha­tárán húzódó szögesdrótkerítést. Az eset az egykori Nahicseván Au­tonóm Köztársaság területén, Azerbajdzsán déli részén történt, s a határzárat teljesen felszámolták. Ebben a körzetben - Azerbaj­dzsánban - csakúgy mint Iránban ­síita, muzulmán hitű lakosság él. * A lengyel katolikus püspöki kar pásztorlevélben emelt szót az abor-. tusz, illetve a fogamzásgátló szerek használata ellen. A püspökök felszó­lítják azokat, akik - ha csak külön­leges esetekben is - a művi vetélés megengedése mellett érvelnek, ismer­jék el tévedésüket, és korrigálják né­zeteiket. * A kijevi kormány hivatalosan kérte, hogy a köztársaságot vegyék fel a Nemzetközi Valutaalap tagjai közé. Ezt a szervezet tisztségviselői jelentették be Washingtonban, hozzátéve: a most formálódó Füg­getlen Államok Közösségéből Uk­rajna az első, amely ilyen kérelem­mel fordult az IMF-hez. Az ukrán kérelmet először a valutaalap vég­rehajtó tanácsa vizsgálja meg. * A hollandiai Elslo városában si­került megtalálni Mihail Gorba­csovnak azt a viaszszobrát, amelyet karácsonykor loptak el az amszter­dami Madame Tussaud Panopti­kumból. Mint kiderült, a tettesek az úgynevezett Vesuvius Club tag­jai voltak. Ez a furcsa szervezet szoborlopásokkal köszönti az új­esztendőt. * A magyar emberek többsége (58%) úgy vélte, hogy 1992 az előző évhez képest is további gazdasági nehézségek éve lesz. Figyelemre mél­tó azonban, hogy az 1990-es Illó­ról 35%-ra, azaz nagyon megnőtt azoknak az aránya, akik további romlásra nem számítanak. * Kína hivatalosan üdvözölte Phenjan és Szöul megállapodását a Koreai-félsziget atomfegyver-men­tesítéséről. A pekingi külügyi nyi­latkozat szerint a kínai vezetés re­méli, hogy a térség már a közeli jö­vőben valóban mentes lesz atom­fegyverektől. Kína - bár továbbra is Észak-Korea fő szövetségese ­mind szorosabb kapcsolatokat ápol Dél-Koreával. Január elsejétől Svájc új állam­fője René Felber külügyminiszter. A svájci alkotmány értelmében ezt a funkciót évenként más kormány­tag tölti be. Az 58 éves szociálde­mokrata politikus, akit december 4-én választott államfővé a svájci parlament, a kereszténydemokrata Flavio Coti helyébe lép. * Az iraki elnök államcsínytől tart, s ezért tisztogatást hajtott végre a lé­gierő vezetésében - jelentette az ÍRNA iráni távirati iroda kurd ellen­zéki források alapján. * A kubai rendőrség letartóztatta Eligio Rodriguez Leiva hadnagyot, Fidel Castro egykori fegyvertársát, aki megpróbált a guantanamói amerikai támaszpontra szökni. A hadnagyot, aki annak idején a Ba­tista-rendszer megdöntéséért har­colt, fiaival együtt fogták el. A ku­bai rendőrség tíz napja őrizetben tartja Indamiro Restenót, a szociál­demokrata irányzatú „Harmonie" szervezet egyik vezetőjét, és három társát. Finnországnak még az új év első hónapjaiban döntenie kell arról, hogy csatlakozni kíván-e az Európai Közösséghez - jelentette ki az év első napján Mauno Koivisto köztársasá­gi elnök. Finnország ugyan tagja az Európai Szabadkereskedelmi Társu­lásnak (EFTA), de most is mérlegeli, hogy miféle előnyökkel, illetve hátrá­nyokkal jár az ország csatlakozása az EK-hoz. Koivisto szerint a vizsgá­lat eredménye még januárban a par­lament elé kerül. Tűzszünetben állapodtak meg a tizenkét éve pusztító salvadori pol­gárháborúban szembenálló felek. ENSZ-források szerint a fegyver­nyugvás február l-jén lép életbe. A megállapodásról kiadott nyilatko­zat szerint a salvadori kormány és a Farabundo Marti Felszabadítási Szervezet nemcsak a csapatszétvá­lasztás feltételeiben egyezett meg, hanem abban is, hogy a gerillaszer­vezet „részévé válhat az ország po­litikai, polgári és intézményi rend­szerének". Tájékoztató az útlevél iránti igény benyújtásához Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 1992. január l-jétől a Magyar Állam címerét és ál­lamformáját az Alkotmány-törvény­nek megfelelően feltűntető új típusú útlevelek rendszerbe állítására, illetve a régi útlevelek folyamatos cseréjére kerül sor. Ezzel egy időben az alábbiak sze­rint módosul a magánútlevél iránti igények benyújtása: 1..1992. január l-jétől magánútle­vél iránti igényüket személyesen az állandó vagy ideiglenes lakóhelyük, annak hiányában tartózkodási helyük szerint illetékes jegyzőnél (körjegyző­nél) vagy a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatalnál - címe: Budapest VI. ker., Andrássy út 93. -, külföldön a külképviseletnél nyújt­hatják be, a következő feltételekkel: a) az útlevéligény benyújtásához rendszeresített formanyomtatvány­hoz mellékelni kell: - 2 db egy évnél nem régebbi sze­mélyazonosításra alkalmas, a szab­ványnak megfelelő (35x45 mm) feke­te-fehér vagy színes igazolványképet; - 1000 Ft illetékbélyeget; - kiskorú vagy gondnokság alatt álló esetén a szülők (törvényes képvi­selő) közjegyző, gyámhatóság vagy az útlevéligény átvételére jogosult szerv előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát; - külföldön élő magyar állampol­gárok esetén a magyar állampolgár­ság megállapításához szükséges irato­kat; b) aki 1988. január 1. napja után kiállított útlevéllel rendelkezik és bár­mely okból kéri annak cseréjét, kérel­mét - az útlevél egyidejű csatolásával - belföldön postai úton ajánlott kül­deményként is megküldheti közvetle­nül a Belügyminisztérium Adatfel­dolgozó Hivatalnak (1903 Budapest, Pf. 314/47); c) a hajós szolgálati útlevél iránti kérelmek is benyújthatók a b) pont­nak megfelelő szabályok szerint pos­tai úton, vagy személyesen, az uta­zást elrendelő szerv székhelye (telep­helye) szerint illetékes jegyzőnél, il­letve a Belügyminisztérium Adatfel­dolgozó Hivatalnál. 2. Az új formátumú, a Magyar M Köztársaság címerével ellátott útiok™ mányokat - a kérelmező által meg­adott címre - a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatal posta útján továbbítja. 3. Ha a külföldre utazást halaszt­hatatlan ok indokolja, a soron kívüli útlevéligény a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatal állandó ügye­letet tartó ügyfélszolgálatán - az 1. pontban meghatározott címen - illet­ve a köztársasági megbízottnál ter­jeszthető elő. 4. A határátlépési igazolvány, a határátlépési engedély, valamint a ki­vándorlás és a hazatérés ügyintézésé­re vonatkozó eljárási szabályok válto­zatlanok. Bízunk benne, hogy az új szabá lyozás, melynek során a jogalkotó el 1 sősorban az önök érdekeit tartotta szem előtt, megelégedésükre fog szolgálni. Külföldre utazásukhoz Jó utat kívánunk! I Pályázati felhívás Szekszárd város képviselő-testülete pályázatot ír ki a megalakítandó Városi Sport-, Ifjúsági és Szabadidőközpont igazgatói állására. Pályázati feltételek: - felsőfokú (főiskolai, egyetemi) végzettség, - 5 éves vezetői gyakorlat, - részletes önéletrajz, - a városi sport-, szabadidős és iQúsági feladatok ellátására kiépítendő szervezet felépítésére vonatkozó javaslat, - bérezés: megegyezés szerint. A pályázat benyújtásának határideje: 1992. január 31. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad dr. Göttlinger István irodavezető, naponta 8-15 óráig a 11-133/201. sz. telefonon. Szekszárd, 1991. december 30. Kocsis Imre Antal polgármester

Next

/
Thumbnails
Contents