Szekszárd Vidéke, 1891 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1891-01-01 / 1. szám

«KQZ/ROI Cttwo XI. évfolyam. 1891. Szekszárd, csütörtök január 1. TOL1TA ■V-Á.ZR.IIUCEQ-'X'IE törvényhatósági, tanügyi és közgazdasági érdekeit képviselő társadalmi és szépirodalmi lap. Jft I I ■ a r ■ d| f | r ■ ■ rr ■ f 1 ■ r ■ á f i ; i i LShaXmIam I«S!hISSmka 1891. (G) Megszámlálhatlan világok mérhet­te0 területén romboló hatalmával feltartóz- tathatlanul rohan egy vén zsarnok. A mi felett elhalad — foszlásnak in­dul; a mit egyszer elér száraz keze, sor­vadás lesz annak osztályrésze. És nem hagy érintetlenül semmit, nem kegyelmez senkinek. — Csak egy ítélet hangzik ré­mes ajkairól mindenre, mindenkire: halál! halál! s a léi k Gsak egy barátja van az enyészet, csak egy ellensége van — az élet. Az enyészet pusztító légkörét zúdítja mindenre, mindenkire a ki elég vakmerő volt az életet elfogadni. Millió évek örökös harcza folyik közte est, S- -mindig az utóbbi maractt a legyőzött. Mert milliard évek óta feltartóztathat- lanul halad a megszámlálhatlan világok örök élete felett a romboló — Idő. Épit, hogy romboljon — s öl, hogy feltámasszon. A halál magvából' teremt vi­ruló életet, s a leghatalmasabb alkotásokat — évezredek feledéseinek súlyával nyomja agyon. Szabadságot, erőt oszt az ifjúnak, hogy mire elhalad felette, a tehetetlenség s nyomo­rúság zsarnoki békójába verje mint öreget. Boldogságot örömet csak azért ad, hogy az öszszeomló testet a szebb idők fájó emlé­kezetével verje meg. Életet vet folyton, halált arat örökké, s irtózatos mnnkájában nem áll meg soha, soha. A pillanatot perczek, ezeket órák, az órákat napok, majd hónapok, s végre az emberi ész legmagasabb számításaiban az évek követik. Egyik a másikra tódul. — Ez elnyeli amazt s a folytonos harczban a győző csak azért jut diadalra, hogy meghaljon akkor: mikor életre akar kelni. A mindenségnek örökös átka az — Idő. Pihenő párnája a jólétnek, üldöző os­tora a bajnak. Amott észrevétlenül siklik el emitt ezei- fájdalom okozója. Végered­ményében pedig mindkettőnél, — a meg­semmisüléshez vezet. És itt, ez utolsó pontnál, tesz egyedül igazságot. Mert minden ember — boldog bol­dogtalan, egyenlővé lesz benne, mire letelt felette. Az emberek számítása ma a 19-ik szá­zad utolsó évtizedének első évét hívták uj életre, hogy mához egy évre eltemesse ezt az évet is örökre, az e 1 mu 11 idő. S mégis mennyi baj, küzdelem, meny­nyi harcz s fájdalom, mennyi bánat s ke­serűség segit lemorzsolni, s minél szomo­rúbbá tenni e rövid évet. Az emberek, mióta emberek — érzik, hogy az idők megújulása, csak megújulása a további küzdelmeknek. Harczra teremtettél, keserű munkával keresd kenyeredet, fájdalommal teremtsd meg az életet! Az örök irás igy szól, s az emberek minden évben egyszer menedéket keresnek e borzasztó igék elől, szeretettel hajolnak egymáshoz egy pillanatra, elfelej­teni igyekeznek, a mit véges természetük egymás ellen tett, felemelkednek egy perezre oda, a hol az örök Ige él, mely az élet örökös harczára kárhoztatta, s halált mon­dott az örök élet boldogságára, — s min­den évben egyszer — megbocsátva egy­szer — megbocsátva egymásnak/ igaz sze­retettel szivükben kívánnak — boldog újévet. — A községi jegyzői nyugdij-alap felügyelő választmányába 8 évi időtartamra a központi járás­ból Erdős Gábor, a völgysógi járásból Bas- sola Árpád, a dnnaföldvári járásból K r i s z- tinkovich János, a simontornyai járásból Laki Gusztáv és a dombóvári járásból K e r- bolt István választattak meg. „Szekszárdi Vidéke“ tárczája. IKa.tira.lca. raévestéje_ — Irta : László. — Zord novemberi est sűrű sötétje borult a ki­csiny városkára.— Itt-ott csillant meg a lámpák fénye a komor ködtömegben, mely utezáin megfe­neklett ; nagy ritkán zavarta meg a méla csendet egy-egy elkésett lakos lépteinek egyhangú koppanása. A temetőhöz közel, kicsiny, de csinos, fehérre meszelt házacska ablakaiból, szelíd fény sugárzott ki a magas jegenyékkel szegélyezett sétatérre; a függöny nem volt lebocsátva az üveg táblákra, az asztal mellett, olvasásba merülten bájos ifjú nő ült, mellette egy arany fürtü kis leányka játszadozott bábjaival. — Anya és gyermeke: mindketten a türelmetlen várakozás felismerhető kifejezésével ar- czaikon. A nő idegesen emelte fel nagy kék szemei­nek átható tekintetét a legkisebb neszre is a könyv lapjairól, s ilyenkor minden figyelme az ablakra irányult. A gyermek követte őt, s örvendezően ug­rált anyja körül, midőn végre ismerős léptek zaja üté meg füleit. Felnyílt az ajtó, ifjú, erőteljes férfi lépte át küszöbét. Neje és leánykája karjai köze siettek az érkezőnek, s csókjaikkal lezárták üdvözlésükre nyíló ajkait. — Az apa egész melegséggel ölelte magá­hoz szeretteit, de mégsem tudta elűzni arczárói a borút, mely — úgy látszik — állandó lakója volt. — 'Valami fájó, de titkolni óhajtott érzés tükröző­dött méla tekintetében, a szép, domború homlok redői súlyos gondokról beszéltek. — Mint pillanat­nyi derű vonult el ajkain a mosoly, s ismét bána­tos komolyság tölté el egész valóját. A kis Katinka kifogyhatatlan volt enyelgései- ben, részt sem akart engedni anyjának a hízelgé­sekbe elhalmozott apa szeretetóből. Folyton csacso­gott parányi szájaeskája, aprólékos kérdései véget nem értek. „Tudod-e te azt kedves apácskám, hogy az én nevemet is bele Írták abba a képes könyvbe, melyből annyi sok szép mesét olvastál nekem?“ „Melyikbe leánykám ?“ „Hiszen tudod te azt; benne van a mi pia­czunk is, meg a Tóni bácsi boltja is ; épen egy bátyus asszony áll az ajtójában. „Ah, a naptárban?“ „Igen, a mama mutatta: azt mondta, hogy egy szép nagy babát fogsz hozni nekem, mert hol­nap nevem napja lesz.“ „Valóban, hiszen ma Katalin estéje van. — Igen kedves kicsikém, holnap szép, nagy babát hozok neked; csak menj aludni most és álmodjál a papa felől.“ „Százszor is meg foglak csókolni álmomban édes apácskám.“ E szavakkal a kis leány anyja karjai közé futott, ki az oldalszobába vitte féltékenyen őrzött kincsét. Altató dalának lágyan • zengő hangjai rin­gatták álomba a tulboldog gyermeket. A férfi pedig felkelt ültéből s nagy léptekkel kezdte végig méregetni a szobát. —; Elkomorult tekintete, meg-megállt, s karjait összéfonva hosszan, némán bámult ki az ablakon az est komor és vég­telen sötétjébe. „Holnap névnapja nőmnek és gyermekemnek, s nincs tehetségemben, hogy csak legparányibb meglepetést is szerezhetnék számukra, hogy a leg­kisebb jellel kifejezést adhatnék irántok érzett nagy szeretetemnek. — Az ádáz sors minden de minden örömet megtagadott tőlem.“ Azután emlékébe idézte a múlt örömeit, a visszahozhatlan boldog napokat, melyeket neje kö­rében eltöltött, s a képzelet melegénél megeleve- nült kép könycseppet csalt ki pilláira. Neje belépte zavarta ki gondolatai közül. — Megállóit előtte, félénken, szinte remegve, s reá emelvén nagy kék szemeinek ábrándos tekintetét, susogva, alig hallhatólag szólaltak meg picziny ajkai: „Édes Endrém! „csak nem haragszol reám, hogy azt a bohó gyermeket felbiztattam Ígéretem­mel ?“

Next

/
Thumbnails
Contents