Szekszárd Vidéke, 1889 (9. évfolyam, 1-67. szám)

1888-12-27 / 1. szám

.V--« J IX. évfolyam. '<r,\ SieGI^BDl CA8IH0 , m*\ ■ v /P Szekszárd, 1888. deczember 27. [ TOLUA törvényhatósági, tanügyi, k zgazdasági érdekeit képviselő társadalmi és szépirodalmi heti közlöny. Előfizetési ár z Egész évre .........................6 frt. le l evre..............................3 frt Bvnegyedre . ! 1' frt 50 kr! A lap szellemi részére vonatkozó közlemények, «87 a hirdetési _és előfizetési pénzek v szer­kesztőséghez küldendők. .Főmunkatárs: Séner Ferer Megjelenik minden csütörtökön. J Szerkesztőség:: patak-utcza 1113. sz. kiadóhivatal: Széchenyi-utcza 172. sz. a. IBiirdetési díj als: r Három hasábos petit sor 15 kr, ugyanaz a nyílttérien 20 kr. Bírósági árverési hirdetmények: 200 szóig bélyeggel együtt 8 frt. 200—800-ig „ „ 4 frt. 300—400-ig „ „ 5 frt. L „Tolnamegyei Hölgyek latíja.“ A. mai szamunkkal veszik olvaf ink a folntt!ne^vei Hölgyek iiapi , {}ia^ ilsö számát, meP ezentúl főlapunknál ál­andó havi me"ékletét iogja képezni, f nél­kül. hogy az edcí.gi 6 forint előfizetési; árt emeltük volna. A „Tolnamegyei Hölgyek Lapjának jfapitásával az úttörők jellegét vívtuk k: ma. /aknák, mert a főváros kivételével, í vi­elten sehol hasonló irányú lap nem keL ;k. A Szék.s zárd Vidéke ez ájtal ét lapot egyesit magában, magát a fő- pot s a Tolnamegyei Hölgyek Lapját Így a vidéki lapok közt, tekintve, hc-v eddigi előfizetési árt megtartotta, icsóbb lappá is vált. j . .s : egész évre . 6 írt — kr, r félévre. . . 3 „ — „ negyedévre . 1 „ 50 ., egy hónapra. — „ 50 „ Lapunk egyes számai özv. Kaufjmai Anna Széchenvi-utczai kereskedésében r' \ ■ I az Ujfalusy-féle nyomdában kaphatók. Ezúttal felkérjük 1888. évi előfizetőiül két és hirdetőinket, hogy hátralékaikat év végéig beküldeni szíveskedjenek, mer ellenkező esetben a lap küldését részi ' '*e* beszüntetjük, s a hátralékok behajtását lyesebb eszközökkel leszünk kénytelenek ganatositani. Lapunk eddigi előfizetőit pedig .kérjük az előfizetés mielőbbi megújításéi. nehogy a lap szétküldésében akadály' k; ürülje­nek fel. Megyei igazságüg*. — 1888-ban. Még nem áll rendelkezésünk]", a bi- j róságaink ügyforgalmát kitüntető részlete! J kimutatás, hogy teljes pontossággal meg , ítélhetnénk, mily fokban méltányolandó bif i róságainknak folyó évi működése. Kontár juk ezt magunknak akkorra, mikor i,z ügj. 4 forgalmi kimutatások végleg elkészültek. Ezúttal különösen ama változásokkal g - azok következményeivel kívánunk foglal- ^ kozni, melyeken igazságügyünk a foly ó év- j ben személyi tekintetben átment. Tolnamegye, illetve a szekszárdi kir. törvényszék területén kizárólag a bíróság- és ügyészségnél nem kevesebb, mint 23 p á- v á z a l hin «et tí tett a k ü 1 0 n- | 1 í { böző ugyanennyi megüresede Mp állásra. >/ J Előléptetés volt tehát elég. E nagyszámú üresedések majdnem tel­jesen átalakították bíróságaink képét. Mait év deczember havában foglalta el Siebenfreud Béla törvényszékünk fá­radhatatlan elnöke uj állását. Ma egy éve, hogy köztünk van s ha visszatekintünk e rövid évre s annakfolyamán igazságügyünk tökélyesbülése/1 mtS J^edményekre, — min­den lépten-ny vaim v» szervezési tehetsé­geinek világos^/0 -verhetetlen jelen­ségeivel találkozó m*a^\ Az a fellé1 °®vasóírik »A]járt kezdetben „ Kinevezés. Eööj - ,, g< /. Tlvanult nala. ifelugyelo, ki a/ m&'t» álőség^ vezetéséyo0^h^ ‘áIU,t - de Siebenfreud tiem tágított, nem riadt vissza a feladat y ■gá-’:- '*<>• • <* r* 1 o-v rövid év elég volt neki nemcsak arra, hogy vezetői s szervezői tehetségeit mindenki ál­tal elismertesse, hanem arra is, hogy fel­felé gyakorolt befolyásával, e befolyás ér­vényesítésével s különösen a vezetésére bí­zott bíróságoknak szigorú és beható vizsgá- ata által kitüntetett tények feltárásával me­gyei igazságügyünk terén már is kedvezőbb viszonyokat teremtsen. A hivatalnokok tevékenységére és az ügyforgalo rn r a baiiinta'tos--el- 1 lenőrzést gyakorolt; ,..^Jiayonkénti ki- : mutatások Agy élő kópét adták minden bi- |róság fokozatos-haladó vagy hanyatló tevé­kenységének. ) A gyönki mizériák megye szerte is­meretesek voltak. Az egyik albiró tovább ügy évnél betegeskedett, a járásbirói állás, (: Daróczv Istvánnak elnökké történt kinevez­í elésével.több hóna jvon-..át-be töltetlen volt, :y albiró Osztrich Mihály vitte az összes j ügyeket egyedül ez idő alatt bámulatos ki­ll! üirtás s vas szorgalommal. A polg. és eri- 11 íinalis osztály eurrensben maradt, de a " telekkönyvnél még deczember 15-én több mint 1000 volt a restanczia s ma dicsére­tére legyen mondva a bíróság tagjainak a •j Tamásiban az állapotok még rosszab- / voltak. Az erők elégtelensége itt majd esen megbénította az igazság kiszolgál­>"Síit._Halain—sr^imra hevertek a hatralé=" 'J h, akkor mikor minden biró egész erővel "gozott, úgy, hogy ez állapotok már tel- yn tarthatatlanokká váltak. Sicbenfreud pos tájékozást szerzett magának e viszo- okről. Tizenkét napig vizsgálta e járásbi­< ii eieios szerkesztő es íaptiuajaonos: Gr eiger Gr yula. ixTíTTuTj Íróság ügyeit s kimerítő felterjesztésének, melyet 0 tárgyban a miniszterhez intézett, meg lett a foganatja abban, hogy az igaz- ságügyminiszter a mai nehéz pénzügyi vi­szonyok daczára is kénytelen volt engedni az elnök ebbeli előterjesztésének, hogy e bíróságnál még egy albirói állás rendsze- rittessék és még 2 dijnoki állást engedélyez­zen. Ma már mindhárom állásra a pályázat ki van hirdetve. Ezzel a tamásii járásbíróságnál a bi- v V. rákra nézve a szervezéskori lét­szám lett visszaállítva s alapos remé­nyünk lehet, hogy e bíróság .viszonyai csakhamar kedvezőbb világításban fognajj/^ y űeLunoi. * t .GyiJí A'' tő' iíayszéknél Albir>,-^|^ törvényszéki biro bedéit. -‘koaIöuj : ' bics Mihálynak ji ,^bl Hapci! Fűrhetetlen az a hívása folytán uj beosztás történt. ' A polgári tanácsba, mellnek elnöke kizárólag Siebenfreud Béla — Bor- sody György, ILalassy Károly jós Mikos Géza bírákat, a c r i m i 11 a 1 i s b a Ágoston István és Kiss Károlyt tette ; a telek- / > könyvi osztály vezetője pedig Závody Albin lett, a ki e mellett vizsgálatokat tel­jesít, panaszok felett tart vizsgálatot és pol­gári ügyeket is referál. E beosztás az .elnök kiváló tapintatá­ról tanúskodik, hogy mért, arról beszélnek azok az akták, melyek hétről-hétre a refe­rensek asztaláról lekerülnek; s midőn eddigi érdemeit, melyeket megyei igazságügyünk fejlesztése körül rövid egy év alatt szer- zett, nyíltan elismerjük, nem hallgatóé Kettős el, hogy a legteljesebb elismeréssé és Molnár adózzunk derék biráinknak, a kik >r ur-4. Beriot munkájában fáradhatlan kitartás Á(/ S‘umie^ air> eléggé méltányolliató ügybuzgalrau’^ kisérL^ Bük" landóan támogatni soha meg nem n Tanz“ Taussm Geiger ■ Sust Victor ur. == Az E. M. K. E. javára a ^páltak 8. Édes lány­gcs alapból megszavazott 100 frtnyi y c<^' Előadja, a szek­szeget a m. kir. beliigyminisztor i' j' szern(hy-jegy 1 bá, — í-ső sor 1 írt, a többi sor zz 6000 frt Szedres porakor. Fölülfizetések köszö- B ez er ód j István. kineJs hirlapilag nyugtáztatnak. Je- jótékony I1 agy 0.1 1 lányaibatók Antal Ferecz egyesületi pénz- tűk, 6000 frtot b Szünóra alatt kisorsoltatnak a „Szék- , és ezt a végrendeleiegyei nőegylet“ által szegény sorsú { tanfelügyelőnek. 1 fölruházasára fölajánlott kiállítási kózi- “Trywó akarata — A hangverseny iránt nagy érdeklődés egyenlően osztozik; s reméljük, hogy ez estély az idei nem lesz. —4 igen élvezetes bevezetője fog lenni a vi- ]lösen meg’- óhajtó fiatalság részére. van irva. I »-------------- ^ sál lehet / ,

Next

/
Thumbnails
Contents