Szekszárd Vidéke, 1889 (9. évfolyam, 1-67. szám)

1888-12-27 / 1. szám

) Szekszárd V idéke. = A pinczehelyi vármegye bizottsági tagvá- iasztó kerületben az uj választás 1889. január 10-én Bloc h inge r Károly vál, elnök vezetése mellett lesz. TÖRVÉNYHATÓSÁGI ELETBÖL. Tolnavármegye rendkívüli közgyűlé­sén, mely deczember 20-án főispán gróf Széchenyi Sándor elnöklete mellett tartatott, a törvényhatósági bizottság tagjai meglehe­tős csekély számban voltak jelen. Igaz, hogy valami rendkívül fontos tárgyai nem is voltak ; de — szerintünk — mindazon tárgyak, melyek a megye bármely irányú életére, a közigazgatás bármely ágára be­folyással bírnak, fontosak legalább olymér­tékben, hogy a bizottsági tagok jelenlétét igényelhetnék. A közgyűlés megnyitása előtt főispán ur fájdalommal jelentette be báró Rud- nyánszky Iván paksi birtokos elhunytát s egyszersmind felemlítette a néhai érdemeit, melyeket a közügy terén szerzett. Fördős Vilmos javaslatára a főispán elmondott sza­vai jegyzőkönyvileg fognak megörökittetni. Most a tárgysorozat következett. Br. Rud- nyánszky Iván helyére megválasztattak, a lótenyész­tési bizottság elnökévé I) ö r y József, az állandó bíráló választmányba dr. S z i g e t h Gábor, az ál­landó választmányba és a közegészségügyi bizott­ságba K o v á c s S. Endre, végül a közp. választ­mányba szavazás utján, a mely Péchy József veze­tése mellett történt, Kurcz Vilmos árvaszéki elnök. A törvényhatósági igazoló választmány jelep- a bizottsági póttag-választásokról hefe-!\',x:ia- tt, e szerint az alsó-nyéki bonyhádi . igazolása megtör- “Uj? ,;fr nincs felülbírálva s ^goben maradt; a pinczehelyi választás pe- i^eiffini sittet vén, ott uj választás rendeltetik ik határnapja 1889. január 10-ike, választ- elnök\pedig Blochinger Károly. 1 vármegye szervezési szabályrendeletére vo- zó belügyminiszteri rendelet folytán a közgyü- szükséges módosításokat megtevén, a szabály­iét megerősítés végett ismét felterjesztetik. A vármegye 1889. évi költségvetését belügy- íszter — egy tétel kivételével — helybenbagy- , tudomásul vétetett, valamint a vármegye házi x tíaztáráról szerkesztett 1887. évi számadásra nézve .érkezett belügyminiszteri rendelet is. A gyámsági és gondnoksági ügyek rendezé­séről szóló 1877. évi XX. t. ez. folytán alkotott vármegyei szabályrendelet 14. §-ának módosítása iránt hozott közgyűlési határozatra érkezett belügy­miniszteri jóváhagyó rendelet tudomásul vétetett. Az állategészségügy rendezéséről szóló 1888. •’ VII. t. ez. végrehajtása tárgyában küldött mi­nd rendeletre a főszolgabirák a megfelelő in­tézkedósek megtételére utasittatván, általuk a köz­ségek fogják kijelölni azon egyéneket, a kik a marhalevél ügykezelésével megbizatnak. Ugyancsak a földmivelés-, ipar- és kereske­delemügyi miniszter rendeletére a törvényhatóság területére megállapított vásári tarifa módosítása iránt hozott közgyűlési határozat elfogadtatott. A mozgósítás esetén működő lóavató bizott­ságok újjáalakítása honvédelmi miniszteri rendeletre megtörtént, s e szerint a központi és völgységi já­rás székhelye Szekszárd, a simontornyaié Hőgyész, a dunaföldvárié Nagy-Dorogh, a dombóvárié Dom­bóvár. Hont vármegye körlevele, a tűzrendészet orsz. szervezése alkalmából a m. kir. belügyminiszterhez intézett feliratának támogatása iránt és Alsó-Fehér- vármegye körlevele, az italmórési jog megváltása tárgyában benyújtott némely intézkedéseinek módo­sítása iránt, tudomásul vétetett. Alispán előterjesztése a közigazgatási gyakor­nokok uj beosztása felől és a központi járás főszol­gabírói hivatalánál állandó dijnoki állás rendszere­sítése tárgyában elfogadtatott. A Görbő felől Miszlára vezető „hidegvölgyi“ ut hovatartozandóságának megállapítása, az alispán előterjesztésére elfogadtatott s az alispán elnöklete alatt bizottság küldetett ki ennek eszközlésére. /V vármegye főjegyzőjének természetben való lakás adására javaslattételre bizottság küldetett ki. A vármegyei tisztviselő nyugdíj-alapot kezelő választmányba Pápé Gyula helyébe Kurez Vilmos árvaszéki elnök választató#* >g. Bencze KárolyJ igi tanító dombóvári járási közs. faiskola-fej^ ,é választatván, köz­gyűlés ezt tudornál# Kölesdi illet® Debreczenyi István­nak a vármegyei ■ latiból jelen évre 40 frt segély utA Péter és 10éje MúYhT János. .1 Mihály. Weber Frigyes és^fup., ..emut .hu.gye* »és neje, Deckmann János, Tófű Lajos, Hesz Mihály. Oswald János-léle fedezetlen' gyámja, követelések a gyámp. tartalékalapból megtéríttetni határoztalak. Hőgyész község képviselőtestületének a községi malom bérbeadása tárgyában hozott határozata, Decs községnek a Szekszárdon létesítendő főgimná­ziumra tett adományára vonatkozó határozata jóvá­hagyatott, Ocsény község 1889. évi költségvetése, az el­lene emelt észrevételek folytán módosítás végett visszaadatott. Szekszárd község képviselőtestületének a holt sármeder használata kérdésében hozott határozata ellen a szekszárdi tanulmányi alapítványi uradalom törvényes képviseletében, benyújtott felebhezésre Fördős Vilmos és Döry Dénes hozzászólása után határoztak) tt, hogy a meder használatára vonatkozó határozat helybenhagyatik, a tulajdonjog kérdésére vonatkozó rész pedig, mivel ez nem tartozik a köz- igazgatási hatósághoz, figyelembe nem vétetett. Glöckner Kercsztély felső-nánai jegyzőnek a napdij-felemelés iránt beadott kérelmét megtagadó-f­községi képviselőtestületi határozat ellen benyújtott felebbezésí a község szerv, szabályrendelet életbe­lépéséig Hjggoben hagyatott. Néinbdi községnek a boszniai fuvarköltségek­ből származó községi tartozás pótadó utján leendő fedezése iránt hozott határozata helybenhagyatott. Szakáfly község képviselőtestületének a községi számadásokban tévesen szereplő bozót-haszonbér- hátralókok leírása iránti határozata jóváhagyatott. Behajíhatlanná vált közmunkává!tsági tartozá­sok — a benyújtott kérvényekre — részben meg­tagadtalak, (részben pedig teljesittettek Szekszárd, Duna-Kömkiil, Bonyhád, Ocsény, Gyula-Jováncza és Dunal'-Földvár községekben. B'fnyhád és Báttaszék községekben behajtha­tatlanná vált katonabeszállásolási pótadóhátralókok leírattak.. Í úner Adolf szekszárdi lakosnak a folyó évre ’ótt közmunkaváltság leírása iránt beadott elutasittatott, mivel az összeírás közszeni­sekor felszólamlási jogát nem használta dser Ferencz budapesti gyáros kérv U. A - vek nála leendő együttes im . ‘ ftgiond., t, elutasittatott. A m Sándor vármegyei dkDok a gyá é le kalapból 100 few jutalomdijban réí ^ mint Szepessy Lászfe ,megyei ütmet ‘ >8. évi közúti költségvetés alapján 100 iát kapott, Uuub községi költségvetés és számadás elfő gadt3ü°k­|bibóságok köbébTUV­Nyugdíjazás. Halasy Károly szekszárdi ki’ 2!éki biró beadta nyugdíjaztatási kérvén * rdi kir. törvényszék elnökéhez, ki • ^ . yi miniszterhez terjesztette föl. k^ekszártfi kir. törvényszék vizsgáié s syő, '•>» pártáip- opo»«*" y-7 Sieben|reuü Béla deczember 10-én vizsgálta •g a gyönki kir. járásbíróságot, utána pedig a [kszárdit s ezzel az összes járásbíróságok vizsgá­ját befejezte. A vizsgálatok mindegyike legkeve- giob 8 napig, a tamásii járásbíróságé 12 napig Irtott. gj A tamásii kir. járásbíróság örvendetes újévi dándékban részesült; az igazságügyminiszter a né­zett járásbíróságnál egy uj alj ár ásbirói ál- Ist szervezett, a mire már nagyon is égető szűk­ig volt az igazságkereső közönség érdekében, mert tamásii járásbíróság megyénkben a legnagyobb árás peres ügyeit volt kénytelen elintézni, s munka- reje eddig csak a többi járáséval egyenlő volt. Az gazságszolgáltatás gyorsítása érdekében melegen idvó'izöljük a minisztert ez üdvös intézkedéséért., a füleikben azonban kiváló érdeme van törvényszékünk Iderdw elnökének, kire az elismerés legnagyobb ré­sze báród. Föl ytajjtás a mellékleten. * S * * 8 ekszárd Vidéke“ tárczája. karácsony éjszakáján.*) 't a mennynek ajtaja, az Isten angyala ősségiben, 'ött megpihen, mdtak jósigéket, 'ász világ, Fiát, 'áltója lenne, lek benne. 'tán jelent ornszeríi­Uj ég és uj föld áll elő, Alapja lészen uj erő, Melytől minden teremtetett: A véghetetlen szeretet. Heródes, karod mit mivel ? Fegyvered Őt nem éri el. Világ, keresztfát mért faragsz ? A Golgotán hajt uj tavasz. Néró s ti gyilkos elleni Mind-mind, nem árthattok neki : Nincs az igazság soha veszve, Minden időt túlél az eszme. Hol Róma rengeteg hatalma ? Isteneivel hol Korint ? Hol Izrael szép birodalma ? Az (Jr előtt leomla mind. A hajnalcsillag fénye terjedez, A földnek minden részén süt napunk, (Szivünk örömmel érte gerjedez, Kitől világot s (meleget kapunk. Ember, széttörje szolgajánnod, Mi s'zfép az Ur útjába’ járnod, MöfcrÁ az ég kegyelme, von, Váia| Jva a jót szabadon. S l'J iibod megbotolna tán, NeiUz' utón, kemény tusán, S bűnbánó n öntöd könnyedet, Angyalok örülnek veled. Ha sírba szállnak kedvesid, A hit még oda is besüt, S gyógyul a seb, oszlik az éj Ez egy kis szócskától: remélj!. Légy áldott szent karácsony éjszakája, Te általad lön szép a földi pálya, Oh szánjatok le újra angyalok, Dalotokon lelkem elandalog. Dal Szárnya-a magasba felvisz: Gloria Deo in excels!*! 8 a földön itt, az alatt Szent béke és jóakarat!

Next

/
Thumbnails
Contents