Székely Nép, 2010 (46. évfolyam, 59-60. szám)

2010-03-01 / 59. szám

SZÉKELY NÉP AZ ERDÉLYI BIZOTTSÁG HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE • 46.évfolyam 2010 március 59. szám SIKERES ESZTENDŐK Gajzágó Márton Úgy rendezte a sors, hogy az RMDSZ sikerrel ünnepelhesse 20. születés­napját. Miniszterek, államtitkárok, prefektusok és helyettesek, más állami tisztségviselők soha nem látott szám­ban, nemzetközi elismerés az ország stabilitását biztositó (kis politikai párt­nak is talán még a romániai ma­gyarságnak is). Akkora siker, hogy szinte diadal. De vájjon valóban (maradjunk a szerényebb megfogal­mazásnál) akkora siker? Nos egyértelműen az. A párt vezetőinek csak gratulálni lehet, mert diadalra vit­tek egy, a kis pártokat jellemző poli­tikai doktrínát, amelynek jellemzői: részt vállalni a hatalomból, ha lehet, még súlyánál is nagyobb mértékben befolyásolni, pozitív értelemben, az ország sorsát, biztositani annak egyébként teljesen instabil egyensú­lyát. És nem utolsó sorban újabb lehetőséget teremteni arra, hogy a nemzeti többség megismerhesse (és talán elfogadja) a kisebbséget, mármint bennünket, ajándékba kapott ma­gyarokat, akiket eddig nem sikerült megismernie. Évforduló lévén, én mégis a húszévvel ezelőtti önmagunkra emlékeznék... Arra, hogy egyik pillanatról a másikra kiegyenesedtünk, ahogy ez a nép (a miénk) mintegy varázsütésre kiegyen­esítette magát, félévszázadnyi mega­láztatás, megalázkodás után egyből tudott magyar és ember lenni. Magabiztosan és méltóságosan. Emlékszem a régi megyeháza, a mai megyei könyvtár előcsarnokában százak vártak reményekkel telve, sok­szor eufóriás hangulatban sorukra, hogy beiratkozhassanak a magyarok szervezeteibe (mert az első pillanattól teljes egységben kettő is volt belőlük: az RMDSZ és a MADISZ), hogy a lehető legkisebb sorszám tanúskodjék hűségükről, elkötelezettségükről. És emlékszem Tőkés László első sep­siszentgyörgyi látogatására, az RMDSZ itteni első előkészítő tanács­kozására, amikor érezni lehetett a város, a megye, az erdélyi magyarság szive ott dobog, ahol éppen sorskérdé­seinket vitatják, az ökuménikus isten­tiszteleten, vagy a reménytől parázsló régi megyeházán. És emlékszem az első március 15.-éré, amikor Háromszék és az egész Erdély ma­gyarsága olyan méltósággal mutatta meg önmagát, hogy elhihettük: ez a nép ismét (vagy végre?) nemzetté válik, melynek integritása soha többé nem csorbulhat... Ebben a hangulatban született meg Erdélyben, a Partiumban, Bánságban, egész Romániában az RMDSZ. Az egység és teljesség jegyében. Azzal az akarattal, hogy a szövetség magához ölel mindenkit és mindent, aki magyar, hogy teljességünk és egységünk olyan erőt ad, ami kizárja, hogy vissza­­sülyedjünk a megsemmisítő vegetálás állapotába, ami a magunk ér­dekképviseletének még csak nem is nevezhető politikát, politizálást szülte, amely legjobb indulattal sem nevezhető másként, mint egy toprongyos koldus szánalmas kuny­­erálásának. (Tudom, hogy súlyos ez a summás megítélés, és igazságtalan azok iránt, akik életüket tették fel - és néha áldozták - ezért, de, sajnálom, még ilyen körülmények között is a politika eredményességét sak a siker, az autentikus siker helyettesíti.) Olyan szövetség akart lenni, mely keretet teremt ennek a teljességigénynek, szervezi és képviseli az egész erdélyi és romániai magyarságot, a demokrá­cia teljességének igényével teremt életlehetőséget mindenkinek, aki ebben az országban magyarnak született, magyarként akar élni. Következésképpen a romániai ma­gyarság mindenre kiterjedő autonó­miaszervezete akart lenni. És ez igaz még akkor is, ha az alapitó okiratok nem beszélnek erről. Abban a hangu­latban (sietni kell, az alapokmány csak formalitás, a lényeget később dolgoz­zuk ki, ne provokáljuk a románokat) nem is lehetett megfogalmazni, és mert élt a korábbi évtizdek kunyerpoli­­tikájának reminiszcenciája. De igy beszéltünk, vitatkoztunk ezekről a kérdésekről, és latolgatjuk a jogi meg­fogalmazás lehetőségét. Ez volt a lev­egőben. És ezt kívánta kifejezni a szövetség óvatos önmeghatározása, nevezetesen, hogy érdekvédelmi szervezet. Mi több 1992-ben a szövet­ség új vezetése hozzá is látott az autonómiát megvalósítani a belső intézményrendszer felépítéséhez, s ez torzóként még ma is létezik. EGYSÉG ÉS ÉRDEKVÉDELEM Az RMDSZ azonban soha nem fogal­mazta meg önmagát. Az újjá mögé bújt, és azt mondta, nem politikai párt, hanem,(hogy elkerülje az autonómia kifejezést) érdekvédelmi szervezet. De ezt sem irta le, mert ha leírja, az autonómiát kellett volna megfogal­maznia. Zászlót bontott, és a zász­lójára az Egységet irta fel, ami egyébként minden autonómia feltétele. Majd amikor az Egység megszűnt, felirta az autonómiát. De kinek az autonómiáját lengeti a zászló? Azét az érdekvédelmi szervezetét, amely nem 1 oldal

Next

/
Thumbnails
Contents