Székely Nép, 2008 (43-44. évfolyam, 55-56. szám)

2008-03-01 / 55. szám

eljönni? Ilyen előzmények után meglepődtem azon, hogy bármilyen helyszínen - templomban, művelődési házban, polgármesteri hivatalban, tanácsteremben, utcán, köztereken - várakozáson felül, nagy számban jelentek meg az emberek. A pártokkal szemben egyetlen előnyöm van: a hívő emberek összegyülekezése. Papi emberként, református püspökként a református emberek figyelmére számíthatok. Érdekes, hogy színtiszta katolikus településeken is nagy szám­ban vannak érdeklődő hívő emberek. Meghatódással tapasztalom, hogy nekem nem kellett ahhoz pártot felépítenem, hogy legalább annyian, ha nem többen jöjjenek el. Az én közön­ségem lelki elkötelezettségből, lelkiis­meretéből indíttatva jön el ren­dezvényeinkre: nem tudom őket sem tagsággal, sem egyébbel kényszeríteni. Nagyon jó érzés volt végigjárni az eddigi helyszíneket. Mindenütt nagy érdeklődést tapasztaltam." Érdemes idézni Tőkés László kampányfőnökének, Szilágyi Zsoltnak a beszámolójából: „Számunkra nagyon bíztató, hogy Tőkés Lászlót az elmúlt időszakban mindenhol telt ház fogadta. Az emberek örülnek annak, hogy a püspök úrra lehet szavazni. Sokak számára világos, hogy Tőkés László olyan értékrendet jelenít meg, amely régóta hiányzik az erdélyi magyar poli­tikában, és bíznak benne, hogy vissza tudja adni az erdélyi magyar politika hitelét. A kampány azonban nem halad zökkenőmentesen, hiszen kezdettől fogva fel voltunk készülve a támadá­sokra, ezek pedig be is indultak. A kampány elején bejelentettük: számí­tunk arra, hogy nemcsak Tőkés Lászlót, hanem Orbán Viktort is meg­próbálják lejáratni. Az a mód, ahogyan Fmnda György [Maros megyei szená­tor a bukaresti parlamentben, az RMDSZ EU-képviselőjelöltje] a ma­rosvásárhelyi Népújságban Orbán Viktort támadja, azt mutatja, az RMDSZ azok ellen folytatja kommu­nikációs háborúját, azokat akarja elle­hetetleníteni, akik Kárpát-medencei nemzeti összérdekben gondolkoznak, és tovább akarják vinni a határokon átívelő nemzetegyesítés eszméjét. A kampány kezdetekor kiderült, hogy az RMDSZ tárgyalási szándéka a nyáron nem volt őszinte: már akkor készítet­ték a negatív kampányt és a Tőkés László lejáratását célzó hát­téranyagokat, amikor még az RMDSZ vezetőségének sajtóbeli nyilatkozatai szerint a megegyezésre törekedtek." A választási eredmények min­denkit megleptek. Igaz az is, hogy a magyar sikerekhez kellett a román szavazók alacsony részvétele (29.46 százalék), de a magyarok az átlagot magasan felülmúló részvétele külön figyelmet érdemel. Bizonyára lényeges tényező volt a magyarok érdeklődésében annak reménye, hogy helyzetükön segíthet az európai nyilvánosság, de ez magában aligha az egyetlen magyarázat. Kellett hozzá az a nagy csalódás, ami érte a romániai, főleg erdélyi magyarokat az RMDSZ eredménytelensége, két­színűsége miatt. A megosztottság a Szövetség bűne, de biztosra vehetjük, ha a Szövetség egymagában indul, az érdeklődés hasonlóan alacsony lett volna a románokéhoz - egy magyar képviselő sem került volna az Európai Parlamentbe. Volt értelme tehát az ellenzéki jelölésnek, mert ettől lett értelme a nagyobb részvételnek. Az is figyelemre méltó, hogy az így elért eredményből a magyar szavazatok 39 százalékával jutott mandátumhoz egy­magában Tőkés László a fentebb már vázolt fogyatékokkal és ellenáram­­lakokkal szemben. Tőkés László politikai helyzetét most már nemcsak hirdetett igazsága, de >demokratikus választás ered­ménye törvényesíti, személyisége hitelével> tényező lett, akivel számolni kell minden fórumon. A három magyar képviselő közül őrá esett a legtöbb szavazat. Omellette az RMDSZ többé nem folytathatja a korábbi megalkuvó politikát, ám ha mégis megkísérli, nap­jai megszámláltatnak. Erre a sikerre nagyon nagy szükség volt egész Románia magyarságának, mert megdőlt vele az a lemondó vélemény, hogy nem érdemes kiállni, megnyi­latkozni, akárcsak szavazni is, mert semmit sem lehet elérni, hiába van egységes politikai szervezet, bent van­nak a kormányban, a bukaresti parla­mentben, mégsem tudnak eredményt elérni. Ennek a politikai kalandorság­­nak ezzel vége lett. Új erők indulnak meg a régen esedékes rendszerváltás végrehajtására is, de a 89 éve tartó megaláztatás ellenében is. Tőkés László győzelme visszahárul kortesút­jainak kísérőjére, Orbán Viktorra is. így lesz a nemzet győzelme, hiszen részvételének üzenete egyértelmű: a szomszédos országok magyarságának dolga-baja-sorsa nem az ottani álla­madminisztráció belügye. Az ál­lamhatár nem lehet többé fogolytábor­kerítés, amelyen belül nyelvi, faji, származási kiváltságok hódoltatnak százezreket azon az alapon, hogy egykori felmenőik országukkal együtt vesztesekként hadizsákmány lettek. Ez ellen lázadni európai tett, ha tetszik, demokratikus kötelesség. Ennek a balkáni szellemiségnek el kell tűnnie a Kárpát-medencéből a bolsevista utód­pártokkal együtt. Ez is része az idő­szerű rendszerváltásnak 3. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents