Székely Nép, 2008 (43-44. évfolyam, 55-56. szám)

2008-03-01 / 55. szám

buzgóbb védelmezőjük egyenlőségi jogaikban, mint én, egy feltétellel, hogy szívem azt súgja, az a kisebbségi, aki itt beszélt, ha a hangja nem is tisztán román, de románul érez. Ha azonban arról van szó, hogy a kisebb­ségek útján jussunk el a revízióhoz, akkor megismétlem: Nem, nem, soha!" Mikó Imre könyvének alcíme: Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. A mai történetíró 4x22 év kisebbségi tapasztalatairól számolhat be. Titulescunak igaza volt, mehetnek panaszra a magyarok akármilyen nemzetközi szervezethez, meg sem hallgatják őket. Épp olyan hiábavaló volt 88 év alatt a megalkuvó politika. Ennek legtisztábban látható példája a Markó Béla által folytatott RMDSZ- politika, a bukaresti parlamentbeni részvétellel, aminek nyilvánvaló feltétele volt az autonómia minden vál­tozatának elkenése. A román nacional­izmus nemzetállam-elkötelezettsége olyan mérvű, aminek hevében mag­yarok részvétele a maximálisan elérhető másodrendű minisztériumok élén csak teljes azonosulás árán tartható fenn. Ha ez a részvétel a román államvezetésben valamely mag­yar párt politikai súlyával jön létre, annak a pártnak fontos magyar érdekeket védelmező lehetősége nulla. Kisebbségi párt ab ovo csak ellenzéki lehet, hiszen sérelmeit a többségiek pártjaitól szenvedi. Méghozzá bárme­lyiktől, hiszen a Mikó Imre által említett időszakban a liberálisok uralták a politikai mezőnyt, de mag­yargyűlölő sovinizmusuk megegyezett a soron következő nacionalista, majd kommunista kormányzatokéval. A románoknak sokkal többet jelent a nemzetállam fogalma, mint nekünk, magyaroknak. Az a felfogás, hogy a nemzet fogalmát azonosítják a törvényes állam területével és köz­hatalmával, kizárja számukra a nem románok valamilyen más azonosulá­suk elismerését, mint a románná válást. A balkáni népek túl sokáig éltek török uralom alatt, így későn értek meg annak az államhatalmi (ma is uralkodó) filozófiának a befogadására, ami szerint a nép tekintendő a politikai hatalom forrásaként. Ez a tétel emelte a nép nyelvi kategóriáit államalkotó tényezővé, vagyis az adott nemzet az adott területen az állam jogalapjává lett. A nemzet fogalma új tartalmat és jelentőséget kapott, egybefonódott az állam fogalmával, a gyakorlatban min­den nemzeti tudatra ébredő népcsoport (rendszerint nyelvi kulturális azonosság alapján) önálló állami életre törekedett. Semmi baj nem lenne evvel, ha az államhatárok igazodhattak volna az etnikai határokhoz. Igaz, így Európá­ban sokszáz államnak kellett volna létrejönnie. Ekkor kezdődött meg a kiszorítósdi, az erősebbek addig ter­jesztették államhatáraikat, amíg bele nem ütköztek egy másik terjeszkedő ellenállásába. Azzal a ténnyel, hogy sokkal kevesebb lett az államok száma, mint a nemzetiségek száma, velejárt az erősebbek által létrehozott államokon belüli természetes és erőszakos asz­­szimiláció. Franciaországban a gallok ragadták meg a lehetőséget, számos népet olvasztottak be, tüntettek el nyelvükkel, kultúrájukkal együtt, éppen nem békésen. Hát miért ne értenének egyet a távoli rokonnak te­kintett román nép hasonló törekvéseiv­el? Az emberi történelemnek e fejleménye feszegette a Magyar Királyság történelmi határait, és érlelte gennyes kelevénnyé Trianont. Az utódállamokban nem alakulhat ki nemzetállamuk teljessé tételének lelki és alkati parancsával ellentétes állam­­szerkezet nézete. Ez kényszerítette a korábban befogadó multinacionális államfelfogású) magyarok védekezését azonos interpretációra vagyis nacio­nalista alapra, ami ugyan soha nem volt olyan hőfokú, mint ellenségeié. Az immár ötödik 22 év kezdetén a történelem kereke fordulni látszik az európai államhatárok megszüntetésév­el. A szovjet rendszer minden hitelvé­vel ellentétben a nemzetállamok na­cionalista világát erősítette és tartósí­totta. Az orosz gondolkodásból kiik­­tathatatlan a hódítás szelleme, az oro­­szosítás törekvése. Valahol távol kitalálták számára a szocialista köztár­saságok unióját, de a szétnyújtott orosz tájakon sem szocializmus, sem köztár­saság sem unió nem jött létre. Kizárólag a fegyveres erővel támoga­tott politikai arrogancia tartotta egy­ben - amíg nyugatról abrakolták valamilyen célszerűség érdekében. Klienseiben él tovább ez a szovjet magatartás, a magyar tájakra tapadva: szlovákok, románok, szerbek nem­zetállami törekvéseiben. Azután, hogy a már szétvágott trianoni csomót újrabogozta a másodjára is győztesek nemzetközi nagyhatalmi egyetértése, mi magyarok nagyon jól tudtuk, hogy csak egy konstelláció-váltás hozhat részünkre változást. Európa egyesítése ígérkezik változásként, bár nagyon vontatottan halad, még várat magára egy lendület, aminek megtételére Magyarország egyelőre alkalmat­lannak látszik. Az elmaradt rendszerváltásról van szó, ami nélkül nem képzelhető el lényeges változás az elszakított nemzetrészek sorsában sem. Most egy kis reménysugárral Erdély ismét megelőzni látszik a törzset. Lehet, hogy a református lelkész másodszor is történelmet alakít. Románia uniós tagságával járó képviselővalasztási szavazás adta meg a lehetőséget részére. 18 évvel ezelőtt az ő hősi kiál­lásának nimbuszából jött létre a romá­niai magyarok egységes politikai szervezete a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amit a belé épült korábbi Ceausescu-rendszer poli­tikai garnitúrája eltérített az alapítási szándéktól azzal, hogy a román államhatalom szerveinek a szol­gálatában megszegte a szervezet azon határozatait, amelyek az autonómia kiküzdésére kötelezték a vezetőséget. Tőkés László és derék támogatói előbb a Szövetségen belül igyekeztek kikényszeríteni a határozatokat, majd abból kiszoríttatva egyéni küzdelem­ben volt zászlóvivője az autonómia követelésének. Bízva támogató táborá­nak jelentős növekedésében, elhatároz­ta, hogy indul a választáson az európai parlamenti képviselőségért. Fölaján­lotta az RMDSZ-nek, hogy annak jelöltjeként indul, amennyiben felvál­lalják az autonómia ügyét. Nem si­került megegyezni, Tőkés László pár­toktól független jelöltként indult az RMDSZ intézményi túlereje és kam­pánygépezete, sajtó támogatása, pár­tapparátusának, pénzének kampány­­bavetésével szemben állva. Tőkés László indulása nyomán most az RMDSZ újra felvette az autonómia ügyét propagandaszólamai közé, de ebben kérdésben már hiteltelen. Tőkés László bízott abban, hogy érett a helyzet a változásra, elindult szinte egyedül a kampány kőrútjára. Ezt mondta két héttel a szavazás előtt egy újságnak: „En nem számíthatok pártappará­tusra, a párt közkatonáira, tiszt­ségviselőire, alkalmazottaira. Kam­pányomat össze kell hasonlítanom a többi párt holdudvarával. A pártok ezres nagyságrendű tagsággal ren­delkeznek. Meg tudják szólítani párt­­szervezeteiket, a pártkatonákat. Mivel nekem ilyen hátterem nem volt, az ele­jén aggodalommal indultam el a kam­­pánykörutakra. Arra gondoltam, ki fog 2 oldal

Next

/
Thumbnails
Contents